I g 1 Woe«sda« 16 Februari Ü8O8. No 7. I Dit bad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. InschrijvinKspr’is. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters den raad. De dag is id. 2* id. 38 I*e Kamer. on.'olmaekl gebleven. By aidien duller macr alleenlicx drie ge- 5 oo Moescroen Moorseele Oostroosebeke Thicll Thourout Weivick 2 5 5 2 2 2 3 2 t 2 1 3 2 1 2 3 55® JAARCOG. gr* raden alle pier jaar, den derden zondag van Juni. De buitengewone kiezingen om te 1’ REEKS. Ardoye, r >d. 2'id. Dixmude, Veurne i Gbistel ISecRterlijke kronijU. Zijn door de korreklionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 3 Feb. Rousseeuw Fideel Vrankryck; maer hot volck van alle kanten tockonitnende, solve vele provinschu boeren mol knod'siokken, wierdon dese carmagno- len verveert; want, seggende dat sy me- mant en vulden praemen, syn vertrocken. Ick tnoet seggen tot lof van Roushrug- ghe, dat het grouw van onse vkeke soo wel schroomde van de transche quaele als de andere menschen. Ick bebbe aerme men- schen, self's wyfs, met fagootstockken onder hunnen arm sien loopon nier de marekt, schreeuwende op de soldaeten dat sy de constitutie met en wilden, en dal sy niet en preienteerden dat sy in de cappelle souden gaen. Dese franskiljons waerèn snoens ge weest tol Watou, aiwaer sy geëten ende selve voorstellen gedaen hebben gelyck te Rousbrugghe. Sy syn van bier snu'ghtens ten tienen gelrucken naer Crombeke, :»1- waer sy oock de unie vrughteloos opgeoffert hebbend.1, begaeven hun ter maeltyde; maer den weerdt alsdan eene fusycke los sende op eenen vogel, syn allegaeder slracx wcghgeloopen, bun begevende naer Elscn- damme. (Vervolg1). i Tweede sitlinghe. Den selven dagh heeft dien doodlschieter nog eenen anderen brief geschreven naer den president der representanten, luydende als volghl De voysingho en is niet aengenomen geweest door den commandant, maer nul vrrklaert. Daer is eenen anderen dagh ge- sieli. te weten, den 9 Maerle, tot hel voysen de vereeniginghe met de fransche republycke, n waer mede Gadolle den vol genden dagh, olie den 8" vertrocken is naer l’arys, aghier hetende onder het ge meente van Veurne den naem van eenen schelm en nogh eiger ais Salomez. Niettegensiaende alle dese dreyghemen- ten, en heeft het mag straat en do represen tanien niet voorders meer gedaen, nemende noghians den dagh bestemt door Gadolle BENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. de sultan, maar ook de andere euro- peesche vorsten en regeeringert wotdea aangerand. Deze ondervraging eindigde met het aannemen van de eenvoudige dagorde. Ten slotte werd het voorstel van mi nister de Smet de Naeyer opnieuw voor- gebiacht en de bespreking der vlaam- sche taalwet verdaagd tot na! de be groetingen. Deze verdaging zal door de vlaamsche bevolking slecht onthaald worden; ’t is te hopen dat men op die ongelukkige beslissing zal terugkomen terwijl het nog tijd is. Men moet immers de aan staande kiezingen niet voorbereiden met verbittering te zaaien onder zijne eigene partijgenooten. Vrijdag stemde de Kamer met 83 stemmen tegen 22 onthoudingen de be- gi ooiing der gendarmerie. Daarna begon de algemeene bespre king van de begroeiing van hot leger. Men ziet, het wetsontwerp betref fende de vlaamsche taalrechten wordt nog voor een tijdeken op den zolder gesloten. Priesterlijke benoemingen. M. Roet, principaal van het coliegie van Dixmude, is benoemd tot opziener van het lager katholiek onderwijs voor de dekenie Dixmude (noordk ni) M. Fl. Vermeersch, diaken in ‘(seminaria, wordt hulpbewaker in ‘tcollegie van Moes- kroen. in vervanging van M. Gdlemeyn, in ziekverlof. id. 2° id. 3’ Haielbeke 2 Iseghem 2 Meenen 2 Meulebeke 3 Nieupoort 2 Passchendaele 2 Poperingho 3 Rousseiaere 2 Rousbruggo 4 Ruysseledo 2 Yper kanton id. 2’ id. 38 volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N; cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 'l buitenland werden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. om de tweede sitlingc te doen. Den 9 Maerte, syndu sauterdagh, daer gekomen synde, sagh men Salomez met zyne ondeikocks wederom sillen in de kerke van Sint Niclaeys aen eene laefel, tot ontvangen der voysen; en wanneer hy meende genorgsaem voorsien te syn, is hy op den predikstoel geklommen, om voor ie houden de bcsluylen der vergadering*. 1 Maer daer wacren weymgh curieuse. en ten deele om datier een gerught liep dat de gonne die souden gcschreeuwt hebben, gingen doodt geslagen worden van de boe ren, en ook om dal de maerc in stadt ge komen was van den grooien voorspoedt der keyserlyke wacpcnen. De gonne die er nogh waertn, dit siende, syn op venen oo- gcnbbk uyt de kerke geloopen, hem sender auditoire laelende, het welk gebeurt is elcke rcyse den commandant of Salomez op den predikstoel klom. Alsoo en is de unie met gebeurt en hel proces verbaal tweleke d n 1 commandant badt begonnen te schiyven is m- ua^u, .u- I uren vergaed tden sy op de marekt, voysi en hadden voor de vereenig nge, sy bewegen tot het vraegen van de unie met hadde gebeurt, en desen dagh soude eenen dagh geweest syn van bal en illuminatie en du andere vreughdeteekens. Waernacr de Franschen geen gespraek meer gedaen hebben van nogh sittynge ie houden, om dat sy saegtn de edele siyi hooldigheyd van de stadt ende Casselrie. Soldaeten offeren de unie aen Housbrugghe. De Franschen, siende dat sy mislukt waeren in de stadt van Veurne in het doen aennemen de unie, hebben hel selve besien in de Casselrie. Den 12" syn to1 Rousbrugghe aengeko- men 17 transche soldaeten mei eenen ser- jant voor oveislen, hebbende een neus- doeck papieren in syne handt, waer onder was een vbemsch sermoen, gemaekt, soo hy seyde, van tenen neJerlandtschen pries ter. Daer was eenen trommel mede, want de Franschen moesten altyd trommelen. Sy wierden gelogiert in du herbergen, Den volgbenden dagh, snugbtens ten 9 en seydvn in de capelle hel gemeente te sullen deze van 19 Juni 1891 en van 1896. Aan ypocyg,, m de openslaande plaatsen l .'.I. k. Q f 1 QaaIU rYk Fl A I* 1 i J 4894 was een tabel bijgevoegd, de kies kantons aanwijzende met het getal raadsleden. Het tegenwoordig ontwerp wijzigt do wet van 29 Juni 1894 en bevat de volgende nieuwe schikkingen 1°) De ktesvooi waarden voor den pro vincieraad zijn volstrekt dezelfde als deze voor den Senaat ouderdom 30 jaar, verblijfplaats een jaar in dezelfde gemeente, hoedanigheid van Belg door geboorte of groote naturalisatie (N. B. voordezen, de kleine was voldoende.) 2’) De omschrijving der rechterlijke kantons wordt die der provmciekieskan- tons. In «ie stedeu waar verscheidene rechterlijke kantons maar één kieskan ton uitmieken is er dus verandering, b. v. te Korlrijk, te Brugge, te Yper. De tegenwoordige samenstelling der provincieraden blijft onveranderd voor wat bet getal en de verdeeling der leden betreft. Hij is niet meer onderworpen aan eene herziening na elke algemeene volksoptelltng. 3’ De voornaamste verandering in hel ■we sontwerp is dat de duin van het mandaat op acht jaar is gesteld, evenals liet mand, a van de bestendige atgeveer- digde. Zie hier hoe er ten gevolge dier ver andering zou worden gehande:d Dn jaar zouden de gekozen raadsleden benoemd zijn voor zes jaar; de andere kantons zouden hunne raadsleden keizen voor acht jaar, en dc uittredende reek sen zouden voortaan bij hellt vetnieuwd worden van vier tot vier jaar. Er zou kteztng zijn in 1898 en I9U0 en ver volgens in 1904 en 1908 enz. Vernieuwing bij hellt der provincie- Men schriitt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzercuweg van den BSuurtspoorweg. - Jï «Januari tol 30 April 1898 provincie met het getal leden 2d' REEKS. 2 .Avelghem, Korlrijk lc kanton 3 Brugge 1’ kanton 3 2 gewonen zittijd van vmeteraad of de bestendige deputatie, maar ook, als *t past, door den Kotiing. De bestendige algeveerdigden wot- 4°) Behoud van bet zoogenaamde gevende kiezingen, maar volledrgd door de aanstelling van bijgevoegde Raads- heeren. Zijn aangeduid in deze hoedanig heid de kandidaten die meest stemmen bekomen hebben na de gekozenen hun ner lijst. De kandidaten voor de plaatsen van plaatsvervangers mogen op dezelfde manier aangeboden worden en op het zelfde stuk als de wezentlijke kandida ten, mits aanduiding van deze hoedanig heid. Behoud der voorwaarden van verkiep- i Al de punten der dagorde, welke het afgingen uitgeput zijnde, moest deze in bespreking komen, na de afhandeling van een paar ondervragingen. De minister van geldwezen stelde echter voor eerst de verschillende nog niet gestemde begrootingen te bespre ken. MM. Van Cauwenbergh en Da Vriendt teekenden krachtdadig verzet aan legen deze verdaging. Het voorstel van den minister werd verzonden naar de zitting van woensdag. In deze zitting had de ondervraging plaats van M. Lorand over de uitdrijving van den Turk Ahmed-Riza, opsteller van het blad Mechveret, waarin niet alleen Op hel einde der zitting van dinsdag werd de wet op de vakverenigingen aangenomen met 64 stemmen legen 18 en 6 onthoudingen. baarheid en thans bestaande oorzaken de punten der dagorde, welke het van onverkiesbaarheid, uitgenomen dat wetsontwerp Do Vriendt-Coremans voor bij gebrek der hoedanigheid van Belg, de groote naturalisatie vereischl is voor de verkiesbaarheid tot den provincie raad. De onverkiesbaarheid voor do gemeente, wordt ook onverkiesbaar voor den provincieraad. Eindelijk, afschaffing van het artikel waardoor het beroep van advokaat. pleitbezorger of notaris niet kon samen gaan met het mandaat van bestendige afgeveerdigdo. Kieting voor den Provincie raad. Ziehier volgons de nieuwe wet, de samenstelling der kieskantons onzer Provinciale Kieswet. De laaL-te piovincialekieswetten zijn i .«nn IQ itini pn vuii (HOG. Aan hei koninklijk besluit van 20 September j jyjgp ieder jaar ge.-chieden voor den toni ..,nO fii.at hiurpvoocrfl. dp kies- jen raad. De dag is vastgesteld niet alleenlijk door den pro- i liöoghlede Meessen den ook bij helft verieu wd alle vier jaar. 4’) Behoud van bet zoogenaamde meerderheidstelsel, toegepast op de wel- s r!030 13 01 1551 1826 Hoogstad» Linde 5 37 8 15 10 42 111 30 13 57 16 47 19 18 6 E 3 S 08 9 46 errxxKTBraroaJi Gent Bruisel 47 50 4 8 03 48 34 t9 04 34 07 31 47 Veurne Statie Veurne Mark t Coxyde Oostdu jikrrko Nieuport Oostende static 4 5 4 4 48 06 15 30 48 13 15 33 18 24 15 40 18 32 Oostende Statie Nieuport stad Ooitduyiikeike Coxyie Veurne Markt Veurne Statie 5 08 6 58 514 7 04 6 45 4 41 7 23 16 16 17 20 26 16 25 20 34 - 46 37 30 46 C 48 7 18 7 45 7 54 8 47 1052 5 55 Exp3 6 43 4 43 6 52 5 06 7 30 Cotteniarckr 5 34 7 50 Liehtervelde 5 9 8 05 7 46 9 18 8141045 9 50 10 24 9 55 10 29 I J- *>zln 1 zt11 o h I .Ofti 'if..— I -- VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 12 42 - 5 26 7 16 10 08 12 54 - 5 34 7 24 40 16 13 02 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 7 - 8 42 11 32 14 20 -17 00 19 52 OOSTENDE VEURNE 5 05 7 42 40 48 42 48 - 44 58 19 08 5 57 8 43 4 4 47 13 20 16 20 09 tj 14 9 00 12 04 13 37 6 22 9 0< 12 12 13 45 6 34 9 20 12 24 1-157 6 40 9 36 12 30 14 03 - 16 43 20 52 6 00 E 3 9 16 49 47 16 24 E 3 Ex 3 18 04 7 28 - 11 37 t5 52 17 43 19 20 8 42 - 13 25 17 02 19 29 20 40 8 56 - 13 43 17 14 19 40 21 15 9 21 - 14 10 17 39 20 09 21 37 9 48 - 14 38 18 05 20 35 21 56 9 59 - 14 56 18 15 - 22 08 11 08 Ex russet Gent 5 18 Liehtervelde 6 32 Cortemnick Dixmude Veunic Adinkerke Diiiiikerke Duinkerk» Adinkerke Veurne Dixmude 9 16 19 47 16 24 E 11 37 15 52 17 43 13 25 17 02 19 29 - 13 43 17 14 19 40 - 14 10 17 39 20 09 - 1438 18 05 20 35 - 14 56 18 15 - 409 7 12 - 857 1054 941 11 47 15 56 950 11 55 16 04 10 19 12 26 16 33 10 46 12 55 17 11 1()57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1458 18 46 13 20 16 55 10 10 Vetirne Stuhe Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 f 1 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoögsihde-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie r Loo'' 5 51 8 33 10 56 11 44 1411 17 01 19 36 Alveringhem 6 03 8 50 11 18 «12 01 14 28 17 18 19 53 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 112 08 14 35 17 25 20 00 g VeurneVooistad 6 36 9 18 11 11 212 29 15 56 1746 2021 0 Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 '12 34 15 17 51 20 26 927 11 50 12 24 '1505 1755 2030 5 51 8 33 1056 ’11 44 1411 17 01 1936 S 6 03 8 50 11 18 =12 01 14 28 17 18 1953 - NieuweTlerbcrfi 6 15 8 57 11 20 112 08 14 35 1725 20 00 6 41 9 23 11 46 VEURNE YPER YPER—VEURNE 445*727 9 50 10 24 j 13 05 15 55 18 30 2 732 9 55 1029 *1310 1600 1835 S- 7 53 10 16 1050 “1331 1621 1856 8-2 800 10 23 105711333 1628 1903-S g 817 10 40 11 14 ?1355 1645 19 20 g 8 31 1054 11 28 *1409 1659 19 34 f 5 09 2 I*’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1