1 I M ofjvsdag 23 Februari 1898. 55° Landbouw Vastenbulle. 8. JAARGANG. £1 Poperinghe. bij zijn eigen zelven als einde en doel aanziel. Vandaar dat hij de plaats van Di» warren naowclicx w >gh, of wy sae pen er den 13" negenihien komen van ^pcr, de welke alhier oock snoens de un>e offerden. Maer den hoofdman antwoorde daisy hun refereerdennen de representanten en hel magistraal van Veurne, is de saecke wederom onderbleven; maer snamiddaghs vergaedetingc der parochianen wesende in de herbergt* van Jicobus Sch.llew.iert, syu sy daer by gegaen, oock hunne drogue» presen teerende, maer niemant en wilde ,se en sy syn den volgenden dagh snughlens ten 8 uren wedergekeéti naer Yper. Volontairen passeer en door Housbrughe. Den 15’, synda vrydagh, snamiddaghs len dne uren, syn dooi Ronsbiuggha gepas- seert, naer Poperinghe gumde atwaer sy tenschapals eenen bronader van goed; in den rijke het goed gebruik zijner rijk dommen, bt onne van goedin den werk en ambachtsman, het werk, bronne van welzijn in iedereen, zijne goede hoe danigheden, zijne begaafdheid, zijne goede hoedanigheden, zijne begaafd heid, zijne bekwaamheid, zijne deugd; in allen, de inenschelijke weerdigheid, hel evenbeeld van God. Teelt der suikerbeet. Bemesting sproeten met superphosphaat en metaalslakken Welken invloed oefenen superphos- phaat en metaalslakken, in de lente aan gewend, op gewicht en suikeropbrengst der beetwoi iel uil Deze vraag oplossen was het doel dat wij ons in de lente 1897 voorstelden, met twee proefvelden, bevattende ieder drie perceeleu van 5 aren, in te richten. De grond voor deze proeven ui'geko- zen is leerazandachtig, van gemiddelde vruchtbaarheid, en daarenboven hij had nooit phosphaatmesi ontvangen. De geplante soort was de Dippe frères. Voor meer klaarheid, herleiden wij, als naar gewoonte tot de hectare, de gebiuikte iioeveelueden mest en de be komen opbrengst. Zooals wij het zooeven zegden, be- va te iedere proef drie perceelen Perceel I of vergelijkingsperceel ont ving geenen schoiku idigen mest; op Perceel II wieid 800 kg. superpbos- pnaat gebruikt, inhoudende 24 24 phospboorzuur op osbaar in alcalische citroenzure amnniak. Deze meststof wierd in April 1897, met den hakploeg ondergedolven, üp Perceel Hl, gebruikt men, opzeilden dmum. 800 kg.' metaal slakken, inhöudende 16,04 phos- De Vastenbulle die Zijne lloogw. de i zijnen Schepper inneemt om, door eene volkomene eigenliefde, alles aa i zijn zelven toe te eigenen, en alleen hel ge not, zelfs het scbandelijkste, zonder wet ot regel, zonder maat of paal te be trachten. Zulks leert ons de geschiedenis van al e lijden, zoowel ten opzichte der volkeren als van bijzondere lieden, vol gens deze goddelijke getuigenis IF ie zich aan de hooveerdij overgeeft zal aan vele gruwelen schuldig worden, en zij zal hem eindelijk ten gronde richten. Daarom heeft de Heer de vergadering der boozen te schande gemaakt en hen geheel en al verdeegd. Troonen van hoogmoedige vorsten stortte God omverre, en nederigen deed Hij den troon beklimmen in hunne plaats. De wortels tan hoogmoedige volke ren heeft God doen uitdroogen, en nederige uit hen geplant. God verdelgde de ge dachtenis der hooveerdigen, maar de ge dachtenis der ootmoedigen heeft Hij be waard. Deze godsspraken worden in de ge schiedenis voortdurend bewaarheid. Hedendaags ook zien wij do goddeloo- zen, in openlijken opstand tegen God en zijne wet, des temeer den eerbied voor hen zelven alsook voor anderen verliezen en weeisiand bieden aan alle gezag en menschelijke wet. Doch moeten wij niet met droefheid beslaiigen dat, zelfs te midden onzer katholieke bevol kingen en in alle standen der samenle ving als een wasem van hoogmoed en onafhankelijkheid over de menigte schijnt heengedreven. Overal is cr alleenlijk nog spraak van viijheid, gelijkheiden rechten die men eisehen moet, en maar al te dikwijls, ouder voorwendsel van recht, vergeet men plicht, eerbied en eikenlenis van bet wettiglijk gezag, onderdanigheid en gehoorzaamheid aan rl» de overheid, achting voor zijns gelijken. En alzoo zien wij de maatschappij ge schokt, orde en vrede gestoord, een- diacht en liefde van langs om meer ver kwijnen in de menschelijke samenleving Z. L. B., wie wij ook zijn, wij moeien op onze hoede wezen legen deze uit wasemingen van opstand en weer spannigheid, waarvan de dampkring doordrongen schijnt, en die, als het ware, de lucht zelve bederven, die wij inademen. Gelukkig de verkleefde kinderen der heilige katholieke Kerk, te recht aan zien als de ware scnool van eei bied Gelukkig, die met leerzaam hert luiste ren naar de stem hunner wettige her ders, en hun onwankelbaar getrouw blijven Laai ons dikwijls indachtig zijn, L. L. B. dat het vierde gebod in zijne algemeenheid op ons allen betrek heeft, en ons eeibied jegens onze oversten als ook gehoorzaamheid aan alle wettig ge zag vorenschrijtt. Meer dan ooit is het noodig, op onze dagen innig oveituigd te zijn van de aangelegenheid der onder danigheid, alsook van de dringende noodzakelijkheid aan den geest van opstand en onatbankelijkheid, eeoc der ergste plagen van onzen tijd, weerstand te bieden. Daarom laat ons in den geest van geloof, doordrongen zijn van een rtchtzinningen en godsdienstigen eer bied voor de overheid, die de plaats van God zelven bekleedt. Laat ons eerbied voeden ten opzichte van den evenmenseb zelfs als bij over ons geen gezag voort, en zulks ter oorzaak van eenige uitmun tendheid, die hem onderscheidt. Laat ons in eenieder, altijd en overal, eer biedigen wal cerbeid verdient in de personen in weerdigheid verheven hunne weer digheid; in den ouderling, zijne ondervinding, als eenen bronader van goeden raad; in den geleerde, zijne we. s De milicie die van du imaginatie was van de commissarissen Gassium en Merlin en kon tna ir vermeerderen hel wanorder, de verslaegentheyt en den ontucht. Den generael haeste hem van die weder te sen dee naer Vranckiyck. Itiderdaed desa carmagnols die hier mei soo groot geraes en opstel by daeghe ge- passeert waeren, hebben wy by naghle nu en dan in stilte sien wederkeeren. Soldaeten van Yper. Den 16’ synde saeterdagh, snaemiddaghs ten 2 uren syn hier gepasseerl 800 fransche voetgangers met vier groote canons en eo- nige bagagiewaegens, komende van Yper grende naer Bergen. Sy waeren seer alge mat en seyden aen eenen Rousbrugghe naerSiei gy den hoop? he< is ha over schot van veerugh duyvnt man die geble- syu aen de kanten van Maestrighl. Centcniers. Den selven dagh, naer noene ten 3 «m rd 'V» half, syn te Rousbruggbe oock gepasseert 150 nieuwgemaekte volontairen Grevelingh- naersende Bergehaers, die maer gister hun uniform gekregen hadden. Dese al pas- seerende, dioncken in sommige herbergen en seyden aen den griffier dit sy het soudm beladen, waert dal sy de victorie hadden. Sy kusteden den boom van vryheydt op de maickt en dansleden er rondi met eene viole, want sy hier wet een kwartier uers verlet hebben en syn gaen slaepen naer Poperinghe. Passagie. Den naght van den 19“ lot den 20" pas seerden lot Rousbruggbe eenige Franschen met eenen waegen wyfs, komende van Yper waerl en gaende naer Bergen. Den 21“ Donderdagh snamiddaghs ten vier uren passeeren wederom door Rous- brugghe hóndört nieuwgemaekte fransche volontairen ot centeniers, gaende naer Po- p« inghe, alwaer sy gisfaepen hebbende, langst Yper voorts gegaen syn. (Vervolglf; Bisscbop van Brugge heelt afgekondigd, verdient dikwijls en rijpelijk overwogen te worden. Zij handelt over de groote plichten van eeibied, onderdanigheid en gehoorzaamheid. Menseigneur Waflelaert bewijst hoe dat het veronachtzamen van deze plichten de schuld is dat wij tegenwoordig zulke beroerde lijden beleven en dat bel nog staat om te verslechten. Onze hoogst- eerweerde Kerkvoogd herinnert vooral aan de kindors hunne plichten jegens hunne ouders; hij somt op de straffen die de kinderen te wachten staan welke hunne ouders verdriet aandoen. Mgr de Bisschop spreekt daarbij nog van de gehoorzaamheid die wij aan an deren verschuldigd zijn. Ziehier het begin en het slot van die Vastenbulle Alle zonde is een opstand tegen God Non serviam, en de hoogmoed ia er de oorsprong van, volgens de verklaring van den H. Geest De aanvang van 's menschen hooveerdij is afval van God, als zijn hert afkeerig wordt van zijnen Schepper want het begin van alle zonde is de hooverdij. Hoe hooger de hoogmoed klimt, hoe meer hij zijnen opstand versterkt en uit- breidt, en hoe verder hij het juk werpt van welkdanige dienstbaarheid, of beter van allen eerbied en onderdanigheid. Maar vaneen ande en kant, hoe hoo- gerde lioevcerdigu opstijgen wil, hoe dieper hij neerstort in eenen afgrond van vernedering in de modder der schandigsie ondeugd. De zonde van hooveerdij ireki, nis een natuurlijk ge volg, deze rechtveerdige stia! achterna: want, naarmate de mensch afdwaalt van God, zijnen ooispruig en zijn laatste einde, woidt bij daartoe gebracht dat goshrpen hebben een hondert volontairen v hi Beignn. Goossi n was ter. hoofde. Alen heeft er daer naer riogh al gesien, waervan wy op syne daelen sullen spreken. ÏI?«l voor volck dit was. Dumoriez in syne memoriën leghl ons uyt wat voor volck du was. Men hadde (seght hy. lom. 2, pag. 49) doen oplrtc Io n van Vranckryk e-ne versterkinge van 18 duisem mannen, met haaste gewerll in het departement van iNoorden. M n hadde s.'er '’•■stoft aen den generael op die hulpe; Men noemde dm troiip; de Centeniers, iis>eren compngnien, die moesten syn van honden mannen, maer die veel beneden dit getal waeren en er ongelyck. besiaende uyt otidei lyngen en kinder» n, gewnepent met pycken, j.icfum 'ssen, jaegeisfusycken, pislookn, aen wie men belooft hadde twyn tigh sous d tegns. Sy mousien belast syn met hel bewaere-i U'i plaetsen van iN'der- landl, niet sey.L n ?y me: die te verdedigen of d.n oorlogh te vanen. Dit bad verschijnt den Woenscog. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N 11» ceel.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie ('ter uitzondering der Vlaander en^ en ’t buitenland warden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijtl in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzrrcnwcg *S? van den Huurt spoorweg* 3 «Jfanuari tot 30 April 1SOS VEURNE-YPER - YPER-VEURNE EENIGE BLADZIJDEN uit do geschiedenis van Veurno en Veurne Ambacht. ÏT’ÖS- •e a&i 9 56 F. 3 3 08 1»J - 20 09 Veurne Statie Gent Briuscl 21 07 22 47 Oostende Statie Nieuport stird Ootlduynkerke Coxy’le Veurne Markt Veurne Statie VEURNE 5 08 6 58 5 14 7 04 15 32 18 24 15 40 18 32 inssel Gent Licbtervelde Coi tcinaick Dixmude Vein nc Adinkerke Dtiinkerkc Ouiukerke Admkcrke Vcui r.e Dnn.ude 22 08 H 08 Ex G45 4 41 7 23 l 00 17 50 -18 03 -1831 -11) 01 Ex 5 18 01 19 20 20 40 21 15 -2t 37 -21 50 6 00 E 5 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21 - Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 HoogSthde-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie ^12 29 15 5G "12 34 15 16 19 47 16 24 E 3 11 37 15 52 17 43 - 13 25 17 02 19 29 - 13 43 17 14 19 40 - 14 10 17 39 20 09 - 9 48 - 14 38 18 05 20 35 - 9 59 - 10 52 - 4 09 7 12 - 857 1054 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 10 19 12 2G 16 33 1046 12 55 17 11 1<> 57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 13 20 16 55 1010 14 56 18 15 - 4 09 OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 12 4’- 15 20 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 5 34 7 24 10 16 13 02 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 08 12 1’ 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 1357 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 ar CS a AlveringliHm 6 03 8 50 11 18 J12 01 1428 17 18 1953 Nieuwe Herbert; 6 15 8 57 1120 j 12 08 14 35 17 25 20 00 g VeurneVooiStad 6 36 9 18 11 11 6 41 9 23 11 46 Veurne Slatio Veurne Markt Coxyde Oasldurnkerke Nieilport 6 OuxlcvUe ktatiu 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 5 18 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 5 55 ExpS 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Cortemarcke 5 34 7 50 Liehtervelde 5^9 8 05 7 G 918 84 1045 4 45 457 27 9 50 10 24 e13 05 15 55 18 30 7 32 9 55 10 29 13 10 16 00 18 35 S 7 53 10 16 1050 Z1331 1621 1856 S c 8 00 10 23 105741333 1628 1903-g g 817 10 40 11 14 S1355 1645 1920 8 31 10 54 11 28 ’14 09 1659 19 34 *5 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 5 1030 13 01 15 51 18 26 9 llóogstade Linde 5 37 815 1042 ^11 30 1357 16 47 19 18 c Loo 551 8 33 1056 :11 44 1411 17 01 19 36 7 - - I 1 1^11 1 4 VI IJ OU 6 03 8 50 11 18 |“12 01 14 28 17 18 19 53 u. 17 46 20 21 <S 17 51 20 26 C

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1