^1 A N° 9. Vs oensdag 2 Maart 55® JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlooren. degene was te veubne In ’t verloop van den dagh syn er fnge i van ruy eria hoekvenster verlicht door eene lamp, die geschonken in den Paus, die te recht tot laai, zeer laai blijtt doorbranden, de studeerlamp van Leo XIII de Paus werkt en bid'. Zóó heeft Leo XIII twintig jaar ge leefd, onder den diuk van beproeving en van slagen zonder tal, welke hem, den Oppeiheider, en de aan zijn zoig toevertrouwde Kei k van Chrisms kwa men treffen; zoo heelt hij twintig jaren Brussel. Ven aertshertogh Caerel te Loven. Den 24" syntle Palmsondagh, ten 3 neren, dede syne koninghlyke Hooghheyt drn aertshiertogn Caerel synen intrede bin- n»n Loven, met den geaerael prins van Gobourg en syn gevolgh. Het is oumogelyk van uyi te drukken de blydschap die uyt- borsl van het een eynde van de siadt tot hel ander. Ben aerlshenog, den prins van Gobourg ens. begaeven hun naer hel siadt buys, alwaer men afriep de constitutie oude lycke busaren hebben de kalmte hers'elt. L uaere icghtcn ende wetten, en naer de kerk van St. Pieters, vergesell van Carondbclustin?. De grondbelasting bedraagt 7 t. h. van het kadastraal inkomen, gelijk het den 31 december vasigesteld is. De grondbelasting wordt met geheven op Leste (Renteniers. Den 23" snaemiddaghs ten 4 ur n syn voor den lesten keer gepasseert door Rous btugghe, komeade van Bergen en gai-nde naei Poperinghe, boven de hondjrl nieuw geiuaekie soldaden of c-nu-riicrs. D:t volck en heeft hier noyt quaet gedaen; wanneer het passeerde over de marcki, dans edet een weynigh rout den boom van vryheyl en kuslede hem; maer in het beghin waeren veel geestiger als op hel einde, de lydingen van de gedeurige nederlaegen der ftanschrii door de Ooslenryckt-rs in hel land hun ter ooien gecomen synde; oock synder veele by nagtne wedergekeerl die by daege ge- gje.n waer> n, wigh stuyiende hunne roode aiu.se d e sy allen op hel hooft hadden, l.'ese centen.ers sliepen al lol Poperinghe, alwaer sy dek van siadt moesten hebben 20 sols, eten en drineken, lot s'r.iff van de insulie door eenige lieden van aldaer ge daen aer. hunna commissarissen in de Keist- daegen lesileden. Van Popmingha gingen sy op Yper. fluim: rendez v.ous een schitierend licht aan den hemel verdient genoemd te worden. Bij dit gebed van dank voegt zich als van zelf de bede dat de goddelijke Kracht nog langen tijd op even wondervolle wijze als lot hiertoe in den grijsaard van het Vatikaan blijve uitschitteren, en dat Leo XIII niet van deze aarde worde wegge nomen, en vóór zijne oogen den zege- lang gearbeid op een wijze, welke de p»aal van bet Pausdom over zijn vijan den hebben aanschouwd. (De Tijd). Munter. Dinsdag werd de begi ooiing van oor log aangenomen met GO stemmen tegen 40 en 10 onthoudingen. Woensdag werd de zitting ingenomen door vetsc lillende onderviagingen. In de twee andere ziftingen weid de begrootiug van Jüstme besproken. i er andere trot p n gepas- seerl door de siadt, de geene verlight was en allo de boighurs, van wederom co-• mende ouder een gouvernement wolek sr (Vervolgt). De twintigste verjaardag der Pauskeuze van Leo XIII. De jubilés en berinneringsdagen vol gen elkander op in het roemrijke ponti ficaat van Leo XIII. Zondag 20 Februari was hel 20 jaar gelegen dat Joachim Pecci geroepen werd den pauselijken troon te bestij gen, en den stoel van Petrus in te flemen. Op dat gewichtige tijdstip had de tl. Vader reeds den leeftijd bereikt waarop voor de meesten, in hoogere of lagere betrekkingen geplaatst, de pe- r ode van zwarrn arbeid is verstreken en die van Oen lusiigen ouderdom aan gevangen. Daarbij schenen zijn zwak gestel en wankelt nde gezondheid hem, meer nog dan anderen, gebiedend rust voor le schrijven, en mocht men nauwelijks ho pen bern eonen hoogen ouderdom te •zien bereiken. Een zeer kortstondig pontifikaat, meende men te Rome alge meen, zou volgen op dal van Pias IX, het largdurigs'o. hetwelk nog ooit in de kerk van Christus was voorgekomen. Hoe zijn alle menschelijke verwach- 'ing en vrees beschaamd geworden! Nauwelijks had de zwakke en ziekelijke grijsaard den druk der tiaar gevoeld en den last van het Pausschap een druk co een last, voldoende om een reus ie doen ineenstorten de plotselinge verjonging van den monnik, die zich 'egen aller verwachting tol den Pause 'ijken Stoel geroepen zag, werd werke lijkheid. Doch het was een bovcnnaiuurlijke. een goddelijke kracht, welke de kleine, gebogene gestalte des Pausen zich deed opheffen; hel was een hemelsch vuur, oen bemelsche glans, welke op eenmaal zijn oog deed schitteren en het ge groefde gelaai vao den grijsaard kwam de straten en markten, groote banen, buurtwegen, ijzerwegen, rivieren, vaar ten en staatsbosschen; ook niet op de gebouwen die nationaal goed zijn, niets opbrengen en tot openbare diensten ge bruikt worden. Schuren, stallingen, kel ders, neprhoven en andere gebouwen die voor den landbouw gebruikt worden, zijn maar aangeslagen voor den grond, berekend volgens de beste gronden der gemeente. Onbewoonde buizen, tabrie- Ken en werkbuizen die een vol jaar stil gelegen hebben worden voor dit jaar ontslagen van de grondbelasting op de gebouwen. De aanvraag moet gedaan worden voor den I april, de nieuw ge bouwde of herbouwde huizen worden maar aangeslagen met den 1 januari van tiet tweede jaar nadat zij bewoond zijn. De zelfde regel wordt toegepast voor den opslag len gevolge van vergrooting. Zijn ook omslagen van de grondbelasting voor de gehouwen de huizen voorden 1 januari 1889 gebouwd door maa'schap- pijen voor ’t verkoopen of verpachten van werkmansbuizen; ook nog geduren de acht jaar de huizen die opgericht zijn on gronden waar er drie jaar voor de oplichting geen gebouw stond, of als die wooningen opgericht zijn in de plaats van andere die door overstroo- inmg ot brand vernield zijn; nog gedu- lende 15 jaar de huizen die gebouwd zijn op vage gronden die aan de gemeeuten toebehoorden. De reclamen moeien bin nen de zes maanden ingediend worden. De pachters moeten betalen voor de re kening der eigenaars. .Deze laatsten kunnen de veideeling bekomen in dit geval bekomt de ontvanger 15 c. ver gelding per artikel van den register In 1894 werd bei kadastraal it komen des lauds geschal op 354,303,086 r. 42 c., in Oost Vlaanderen. 42,228 G91 fr. 85 c. in Luik, 39,475,442 fr. 02 c. in West- Vlaanderen, 36,051,591 fr. 35 c. in Ant werpen, 22,886,204 la. 35 c. in Namen, schreeuw van aertsh-rtogh Charles, vivan den prins van alderhev;gh»te blydschap, Gobourg. Ben aertshertogh heeft tranen i geston van blij Isch.p en voldouiinge. hebben leeren beminnen meer als oy\ Brussel ever. i Den night van deu 2d tot den 24 is hel oos-jende Dil bad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. It’schrijvincsprüs. 5 fr. ’sjaars: met do oost 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N icent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 'l buitenland warden ontvangen door het Office de Pu::lic«té, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Hondertjaerige. Den gcmelden !*r is binnen Yper, in de ouderdom van 102 jaeren overleden Juef- trouwe Anna-Tberesia Sloze, ongetrouwde Persoon»-, uyi hot edel geslaght van Stuaert, geboortigh van die stad:. Pranschen te Poperinghe. O >k ai op gemelden 2!" is van Pope- •"rnghe verhoeken eci.e bende Franscben dt gene van Yper gecomen was den 14" h'slleden. Bcse deden al do emigiiën uyl s-adi trekken en warren seer lasligh aen hri g' ine-nie; sy gmgen waer dalier emign ën woonden ot sy meenden te vmonen en deden hun gcldi geven. Tot d: R colktten "roneken sy isesUgh flesschen wya, om dal euiigrccide p.iitrs woonden. ♦orsebe krachten van een jeugdigen man zouden ges'oopt hebben. liet lichaam, als omhulsel van den geesi, moge schier al hel stoffelijke hebben afgelegd, moge zoowel in letterlijken als in figuur lijken zin doorschijnend zijn gewoiden en bijna piet meer tot de stoffelijke wereld kun nen worden getekend, de ziel, we^e in dat bioze lichaam buist, is ste;k, is jeugdig gebleven. Daar is geen instelling op aarde, welke zooveel en zoo verbitterde vijan den, zooveel ve:blinde en hoosaardige lasteraars telt als hel Pausdom; doch waar de persoon van Leo XIII nadert, zwijgt de laster en kan ook de grim- migste vijand een beweging van eerbied niet onderdrukken. De Paus is gevan- gaan; de" Paus heeft den leeftijd van gene toch zal de onpartijdige geschie- biina acht en tachtig iaren bereikt. Hij denis eenmaal bet Pontificaal van Leo XIII een der glorierijkste perio den beeien in de geschiedenis der Kerk.... Wondeibaarlijke bestiering der Voorzienigheid, welke ook hier in meer dan ééne beteekenis de kracht in de zwakheid deed volkomen worden. Niet meer dan acht Pauzen na den (I. Petrus hadden lot hiertoe langer dan twintig jaren dienst als Opperher der ingeuomen. Het is dus wei een zeldzaam feest, hetwelk Leo XIII giste ren vierde! Dankbaarheid past de ge- beele katholieke wereld voor het vele grooie en goede, hetwelk haar weid Vertrekuren van den Uzrrcnwcg «S? wan den ESuurtspoorweg. 3 »3»nuarri tol 30 April ISOS EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. verlichten. Twintig jaren zijn sedert vooibij go- bijna acht en tachtig jaren bereikt. Hij leelt opgesloien zomer en winter, in eene omgeving, die van ouds als onge zond in sommjge lijden van hel jaar heeft bekend gestaan. Als allen, wien dit mogelijk ie, staatslieden en prelaten, Rome ontvluchten, om koelte en ver- trisching ie zoeken in de lieflijke vrije natuur, blijft de Paus aan zijnen arbeid en als des avonds, na de vermoeienissen van den dag de bewoners der Eeuwige Stad zich reeds lang ter rust hebben begeven, en de blik van een enkelen wandelaar zich richt naar de donkere massa van hel Vatikaan, ziet bij een ovhrschot van het fransche leger gedweerst door Brussel sonder quael te doen, en do leste benden syn er uyl gelrocken met het krieken van den dagb. Van ten 7 ueren snughtens is den boom van vryh^yt ver- branl op de groote raarekt. Het huys van den parfumeur Lafaye (den welcken eeni gen tydt capiteyn was geweest van de sans culottcn) is geplundert geweest; eenige an dere waeren bedrcyght met het selve tot, i maer de eerste patrouillen van de keyser- hu-Va hiiftnrnn nahhpn <lr. k'Jmtn hrrc'alr geucele herstelling! van het Nedeilandt 111 1 van daer commen verschoyde korpsen i en daer naer van voetvolck. Gedeurende de members Van de universiieyt en van het i den naghl syn capittel. Alom alwaer sy passeerden klae- -J--- J - lerde de loght vm het herhaelde ge- in al haere wycken, vivan den keyset, vivan den isy van welcken staet gaven tceken B'-n aertshertogh heeft tranen blij lsch.-p en voidot ninge. Brussel ever. i»— r -asaa E 3 3 08 10 - 6 41 9 23 1146 22 47 ti 4 Gent Cruise! 6 00 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21 - 9 48 - 9 59 - Veurne Slulie Veurne Markt Coxyde Oostdti inkerk e N reu port 5 08 6 58 5 14 7 04 15 32 18 z4 15 40 18 32 Oostende Statie Nicuport stad Ooslduynkerke Coxyde Veurne Markt Vetirue Statie s a> u e 113 33 1920 20 40 tl 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex 5 00 17 50 -1803 -18 31 -19 01 9 46 f a - rrrri.MiM n- OOTF.NDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 48 - 44 58 49 08 5 57 8 43 11 47 43 20 46 - 20 U9 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 0i 12 12 13 45 - 46 25 20 34 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 9 50 12 36 - 15 1 l 18 06 9 56 12 42 -15 ÏO 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 5 34 7 24 10 16 13 0» 6 - 7 43 10 34 18 20 - 16 00 18 52 Oouteode otatio 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 C 48 7 18 7 45 7 54 47 10 52 5 55 Expo 642 4 43 6 52 5 06 7 20 Corlemnrckr 5 34 7 50 Liehtervelde 5 49 8 05 7 6 9 18 84 4045 YPER VEURNE 950 1024 .1305 1555 1830 9 55 1029 51310 1600 1835 5 “1331 1621 1856 H ivo. ^13 33 16 28 19 03 -S 11 14 f1355 1645 1920 -- -- - j 15 05 17 55 20 30 5 u a fl Veurue Stutje Veurne Voorstad 4 50 Ni»‘U’.ve Herberg 5 li Aive» ingbein 5 18 l.oo 5 35 Uoogslade-Lindf 5 49 Yper Statie Ypor Statie r Loo Alveringhem rmstl 6 00 E 3 916 19 47 1« 24 E 3 Ex 3 18 01 Gefit 5 18 7 28 - 11 37 15 52 17 43 - Lichtervelde 6 32 8 42 - 13 25 17 02 19 29 - Cortemarck C 48 8 56 - 1343 1714 1940 - Dixtnude 7 18 9 21 - 1410 17 39 20 09 - Veurne 7 45 9 48 - 14 38 18 05 20 35 - Adinkerkc 7 54 9 59 - 1456 18 15 - Duinkcrkc 47 10 52 - 4 09 7 12 - Duinkerks 555 Exp3 8 57 10 54 Admkerke 6 42 9 41 11 47 15 56 Veurne 4 43 6 52 9 50 11 55 16 04 Dixmude 5 06 7 20 1019 12 26 16 33 1046 12 55 1711 lo 57 13 33 17 22 19 38 12 05 14 58 18 46 - 21 07 1320 16 55 1010 guou, Viu 1. u U O UUVU .vro.a.J'- 1030 13 01 1551 18 26 11 30 1357 1647 1918 11 44 1411 1701 1936 6 03 8 50 11 18 “12 01 14 28 17 18 19 53 - n U U C XXV. 4 j-, Uiu O v I 4 1 AV X VeurneVoorstnd 6 36 9 18 11 11 ~12 29 15 56 17 46 2021 a VEURNE - YPER 4 45 ©7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 817 10 40 1 8 31 10 54 11 28 -14 09 1659 19 34 6 45 9 27 11 50 12 24 ««F 4 41 7 23 ilongsïade Linde 5 37 8 15 10 42 5 51 8 33 1056 Veurne Ste tie Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 M2 08 14 35 17 25 20 00 S 'S ar X i - >.ax x <a o lr rn 1 rr 11* OAI34 12 34 15 1751 20 26 C

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1