I I g N“ 10. Woensdag 9 Maart 3898* Teelt der Haver. eemjge bladzijden uit de geschiedenis van Veurne en 559 just;»»;. "J1!"1.'■'■Bain J- -. 1625 kg. graan en 3395 kg. suoo; Per ceel V 2390 kg. graan en 3460 kg. 5 oo Housaeren by Gendt. Den 27“ synde woensdagh, vertoonden Reeks B Bemestingsproeven op leemzandachtigen grond. Vruchtbaarmakeude kracht van soda- nitraat, kainiet en inetaalslakken, op haver. Veurne Ambacht. 1793. Wetsvoorstel Coremans-Do Vriondt. Tot op 1 Maart waren niet min dan Bedevaart naar Rome. De personen die verlangen te Rome ie zijn lertellder tijd als de groote Nationale bedevaart, en ook eene omreis doen in I a lie, worden verzocht zich te wenden tot M. Casier, 29, boulevard de l’Abattoir, te Brus sel, die hun een volledig programma zal zenden. Vertrek uit Brussel, d >n 17 April, ten 6 L. VAN DEN BERCK, Landbouw-ingenieur. Priesterlijke benoemingen. Caedsdflenstig siEcuws. 21c Belgische Bedevaart der Meimaand naar 0. L. V. van Lourdes, vergezellende de arme zieken. Datum Van 26 April lol 4 Mei. Prijzen van Gent langs Kon rijk in 1’ klas, 140 fr.; in 2' 90 Ir.; in 3' 60 fr. Verhooging van 5 fr.; voor deze die na 3 April *s middags zullen inschrijven. Defini live sluiting der lijsten den 12 April. Inliehtingen en inschrijving bij M. Berla- mont, onderpastoor van S‘ N colaas, te Veurne. 167 verzoekschriften van gemeentera den van steden en dorpen uit bet vlaam- sche land naar de Kamer van volksver tegenwoordigers gezonden, om de Ka mer te verzoeken de bespreking over gezegd ontwerp aan bet hoofd barer dagorde (o stellen en het onverminkt te stemmen. En de beweging neemt nog voortdu rend toe. Bovendien zijn er met honderden ver zoekschriften van ingezetenen uit al de provinciën van vlaamsch Belgie. syne eene maniere die spaerdo hit landt van de schroomel.cke rampen, ramp?n waervan geen van de iwce pmhien en kan proffyiee- ren. Van synen kant dede hy gelden de moderatie met welcke voorts gingen de keyscilycke troupen. om niet te veel ie ont rusten de retraite van de Franschen, »oo daenigh DOghtans van verholen te houden aen de twee legers de oughluykinge tus- schen de genei avis. (Vervolgt). l>c SAamer. Vrijdag weid de begrooting van rechtswezen aangenomen met 89 stem men tegen 20 en 6 onthoudingen. De minister van rechtswezen heeft, op eene kritiek der benoemingen van magistraten, gedaan door den socialist Destrée, kloekmoedig verklaard Ik weiger niet liberalen te benoemen; nog onlangs benoemde ik er twee te Antwerpen en een te Tongeren. Wal de geleerde socialisten betreft, die hebben nog geene plaatsen in het gerecht ge vraagd en zij hebben gelijk; ik zou hen niet benoemen. Ik wil de bewaking van hel naleven der wetten niet toeverlrou- wen aan dezen die verklaren er eene eer in losellen ze te overlreden. Welboe! gij bekent dat gij u niet als gebonden beschouwt door den eed van getrouwig- heid aan de grondwet en ik zou u de uitoefening van net gerecht toevertrou wen Deze fiere verklaring werd op de ban ken der rechterzij luidruchtig toege juicht. Na de stemming der begrooting ging de vergadering over tot de bespreking van het wetsvoorstel voor doel heb bende de rechtbank van eersten aanleg van Mechelen van 3’ tot klas te ver beffen. M. de Cock verdedigde het voorstel; doch bet werd bestreden door den mi nister van rechtswezen, omdat het getal zaken te Mechelen niet gioot genoeg is om er twee kamers in te richten. Wanneer komt nu vlaamsche taalwet Devnendt-Coremans in bespreking? by de Kcyscrpoorle. Den commandant La Villette dede er eeuige kanonschoten op schieten, wanneer de seive verrocken. Conventie van den colonel Mack met Dumourier. Den selven dagh waeren tot Ath by mal- kanderen den colonel Mack on den gene ral Dumourier, en wederom sonder yet ie schryven, maeckledtn eene twaede con ventie veel formeelder als de eerste. D.en colonel b-gon, seggen de memo- rien, lom. 2, page 93. met uyt lo drukken aen den generaet de herkentenisse van de keysersche van dat door wysheyt van orders de retraite gedaen wieit op maniere die spaerdo het landt cenighe Oosienryckers in de siadt gecornen, die in den avondt gevolgd syn geweest van een genoeghsaem aenmerkehck corps. Sy syn ontvangen g wecsl onder hel alderhe vighsle geschreeuw van welgecomen, het gospel tan den b<vaerd en hel geluydl van alle de kloeken; de lught klaelerde van het geroep van vvm den key<er Francis- cus II, vivan den aertshcriogh Charles! Syne Hooghheyt te Brussel. Den 2ö" synde mai ndagh, omtrent ten een uere nacmiddagh, heeft syne koning lycke Hooghheyd den aertsherlogh Caerel syn intrede gedaen binnen Brussel; hy be gafsich aenstonds naer de kerk van Ste. Guduli, alwaer hy ontvangen is geweest met de gewoonlicke ceremomen; men beeft er gesongen den 7’e Deum. Den toeloop was verbaesendehet volck heeft nogh eens gesien den jongen prins met verruckinge. In den naemiddagh heeft Syne Hooghh *yd Gevolgtrekkingen. Uil de ver gelijking dei bekomen uitslagen, leiden wij af dat op leem-zandachtig en grond en voor de teelt der haver, a) Het gebruik van polaschmest is weinig of niet afdoende, (Vergelijk Per- ceelen I en IV, alsook Perceelen lil en V). b) Soda-Nitraat, alleen aangewend, kan zijne gansche vruchibaarmakende kracht niet openbaren, ten minste niet in gronden arm aan opneembaar pbos- pboorzu'.ir, (Vergelijk Perceel 11 met Perceelen I, VI en Vil). c) Soda nitraat met inetaalslakken ge bruikt, geelt verreweg den meest winsl- gevenden uitslag. Pracktische gevolgtrekking. Eece goede bemesting, voor de haverleelt in leem zandachfigcn grond, bestaat in bet gebiuik, per hectare, van 500 kg. inetaalslakken die men onderdelti vóór den winter, en omtrent 200 kg. soda- nitraat dat als dekmest toegediend wordt in de Lente. Eerlang» zullen onze lezers ken nis maken met de uitslagen onzer be mestingsproeven op zatid leemachtigen grond. hel groote vei lightmge en Syne Hoogh- beyd heelt gewandelt door al de wyck-n in J een open ryiuyg gevolgd van vecle koufsen. sigh eeuige keysersche husaeren voorGendi, Bil bad verschijnt den Woenscag. omniddolijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N cent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. hebben zorg gehad deze eerst tot de hectare, te herleiden. Perceel 11680 kg. graan en 3160 kg. suoo (Perceel 1940 kg. graan en 3970 kg. slroo; Perceel lil 2410 kg. zijn in 1896-97 genomen op siroo; Peiceel VI 3150 kg. graan en 4820 stroo; Perceel Vil 3080 kg. graan en 5120 kg. stroo. graan en 3040 kg. stroo; Perceel IV De proeven, waarvan wij hier den uit- slag geven,;, twee stukken land, beide van leemzand- aebtigen aard. Ieder stuk bestond uit 7 j perceelen van 4 aren ieder; zij wierden denzelfden dag mei uitgekozen inland- sche haver bezaaid. Meststoffen gebruikt op Per ceel o! vergelijkings perceel Du per- eeel ontving geenen mest; Perceel II H kg. sudatiilraat; Perceel lil 20 kg. metaalslakkt n van 16 p. h. pbosphoor- zuur en 75 7« fijnheid; Perceel IV: 20 kg. kainiet; Perceel V20 kg. metaalslakken en 20 kg. kainiet; Perceel 17 20 kg. me laalslakken en 8 kg. soda nitraat; Perceel VII: 20 kg. metaalslakken, 20 kg, kainiet en 8 kg. soda-riitiaat. Zoo wij de gebruikte hoeveelheden 'nest lol de hectare herleiden, bekomen Wij voor de soda nitraat 200 kg. en 'oor de metaalslakken en kainiet ’’00 kg. Wijze waarop do meststoffen Gebruikt worden. Metaalslakken co kainiet wieiden ondcrgedolven, hij de winteibeploeging, in herfst 1896. 'Vat de soda nitraat betreft, hij werd als dekmest gebruikt in lente 1897; de ge buikte hoeveelheid werd per hel/t uit gestrooid; eene helft na het schieten der haver, de andere omtrent 7 weken later. Bekomen uitslagen. Daar de otts agen der iwee pioelvelden overeen S|emmeti, geven wij hier eonvoudiglijk de gemiddelde bekomen uitslagen. Wij Noemen over. Den 26“ synsde dynsdagh.syn de Oosten- ryckeis geirocken in' Naetnen, welcke siadt den voorpenden nacht van de Franschen geruyml was soo wel als de citadeile. Oock Bergen in Henegauw. Den selven dagh snughtens ten 10 1/2, hebben de Franschen Bergen oock ont- ruymd, naer eerst (ten 6 1/2) het vier ge- sieecke.n te hebben in hunne magasyuen van hooy. stroy en haever, het welk was het hole! van den prince de Ligne, en in dat van graen en meel, tgonne sigh bevond in hu clooster dn Clarissen. Den volgenden dagh de borghers ver branden d° hoornen v.m vryheyt den cenen geplant op de Groote Maickt, en den an- deren in den cour van den club, soo wel i als den theatre van de clubislen, de tnbu- nen en generaelick alle de vercieiselen die s.ch begeven nae"r het hot, 'alwaer hy déo I ^,e".d hadden '°l de 6'>lli8hedfiü v“n dese wyn yan eere on’tangcn heeft. sAvonus was i Men schrijft in bij BONHOMME-RTCKASEY6, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. i<i' raKMOMMSKaani i TTiiwrwtgaitJMkJapta Vertrekuren van den OJzcrrnwcg dl? v«n den Eiuurtspoorueig. 2 «Fanuas'i tot 30 April flSOS Oock Mechelen. D; n selven 24", omtrent ten 1! ueren Sl’Ughtens, syn de Franschen in goede O'de geuocken uyt Mrchelen, naer ge- bioocktn ie hebben de bruggen in het om liggende van de siadt. Op staenden voet is bl volck geloopen naer de marekt, heeft 3ldaer veibrysuld het mausoleum, tgeene den club opgeright hadde ter eeren van L pelfrtiier de Saint Faigeau, heeft de sluc- ken van gedraegen aen den boom van '•yhtyi eu tvier daer in gesleken. Bet volck ls daer naer gegaen naer den ciub, heelt daer wegb genomen de tribune, de bane ken, ens. om dat al le branden mpi den boom van vryheyt. Alles is g. daen met veel stilte, sonder bfiio rte of plunderinge. Omtrent ten 3 ueren Eacmiddagh syn I 6 45 16 43 20 35 Veurne Stetie 17 50 18 03 18 31 1901 21 07 22 47 5 18 5 35 17 46 2021 a 17 51 20 26 iT Gent Bruxsel Oostende Sin tie Nieupurt stad Oosldti ynke: ke Coxyde Veurne Markt Veurne StwKie in Marimr?M.3«^.mvrrrYrniaMM-m j 1030 13 01 1551 18 26 11 30 13 57 16 47 19 18 11 44 1411 17 01 19 36 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 5 05 7 *2 10 48 12 18 5 57 8 43 11 47 13 20 o 14 9 00 12 04 13 37 6 22 9 0' 12 12 13 45 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 29 6 40 9 26 12 30 14 03 Onlangs deelden wi; mede de uitslagen onzer bemestingsproeven der Reeks A, ’t is te zeggen op leeniaclitigen grond. 3 Ex 3 18 01 19 20 20 40 21 15 21 37 - 21 56 22 08 II 08 Ex M Lefevre, leeraar des xesde klas te Avelghem, wordt leeraar der eerste klax van de middelbare afdceling in t csllegie van Kortrijk; M. Lammens, leeraar der 7’klas te Avelghem, wordt leeraar der zesde klas aldaar; M. A. Bras, diaken in ’t seminarie, is benoemd tot leeraar der 7* klas te Avelghem. .«aemriMiin - Dit voorstel werd dan ook in 4e zitting van gis ter verworpen met 65 atemMcn tegen 18 en 4 ont houdingen. 4 (MISTENDE 9 50 1286— 9 56 12 42 - 14 56 18 15 - - 4 09 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 10 19 12 26 16 33 10 46 12 55 17 11 le 57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1458 1846 13 20 16 55 1010 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 Z4 15 40 18 32 16 00 18 52 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 VEURNE 5 08 6 58 514 7 04 5 26 7 16 10 08 12 54 5 34 7 24 10 16 13 02 7 43 10 34 13 20 OOSTENDE VEURNE - 14 58 18 50 16 19 52 - 16 17 20 02 - 16 25 20 17 7 12- 3 08 E 3 Veurrie S^lie eurne Mai k t CoxyJe OoftLiuinkcrke Mieupurt 6 - OoMtj. de bttttio 7 6 00 E 3 9 16 19 47 16 24 E 7 28 - 11 37 15 52 17 43 - 8 42 - 13 25 17 02 19 29 - 8 56 - 13 43 17 14 19 40 - 9 21 - 14 10 17 39 20 09 - 9 48 - 14 38 18 05 20 35 - 9 59 10 52 5 55 Expo 6 42 4 43 G 52 5 0G 7 20 GorteniHrckr 5 34 7 50 Eiehtervelde 5 9 8 05 7U 9 18 84 1045 vussel Grtd 5 18 bichtervelde 6 32 Corfemnick Dixtnude Vem r:c Adinlerke Duinkerku Duinkerke Adinkerke Vrurne l>;in»ude VEURNE Vt-unte Stat’e Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Uerbei, 5 11 Alvei ingbern Loo Hoofjshide-Linde 5 49 8 31 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Nieuwe IIQIUCII' V 1«J ÖÜI IIAVCIAVU VeurneVootslad G 3G 9 18 1111 “12 29 9 46 s' "a NieuweHerberf, 6 15 8 57 11 20 112 08 14 35 1725 2000 2*— 6 41 9 23 11 46 YPER 445 ^7 27 950 1024 s1305 1555 1830 3 732 9 55 10 29 |13 10 1600 18 35 S2 7 53 10 16 10 50 “13 31 16 21 18 56 E g o r.r» j <an 4 n tr-r n jneo 40 AO E a 10 54 11 28 -14 09 1659 19 34 f 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 S s'r 3 4 41 723 946 s!030 13 01 1551 18 26 u s Hoocstade Linde 5 37 815 1042 ^11 30 1357 1647 19 18 -3 5 51 8 33 1056 :11 44 1411 17 01 19 36 E 6 03 8 50 H 18 <12 01 14 28 17 18 19 53 r- 1 15 56 12 34 15 YPER-VEURNE 9 50 10 24 e 9 55 10 29 8 00 10 23 10 57 113 33 16 28 19 03-g 8 17 10 40 11 14 -1355 1645 1920 -'1409 1659 19 34 15 05 17 55 20 30

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1