Liefdadigheids-Tombola. W Maart $898. 55e 94G1 Sl J^iehterveldt J'ortemaick ^ixmutle 'euti.c Adinkerl.e "winket ke JAARGANG. bit bad verscbi nt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvinrspriis. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters vrijmetselarij het voorgespiegeld had. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 1» cent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Samenwerkende melkerij maatschappij Bedrog. Middel om hel te voorkomen In ieder geval, de elecuische 7493 4IÜ6 2208 19860 8684 1636 7045 7466 17246 Zelfs een der inadsleden van de nieu we maatschappij heelt al zijnen invloed gebruikt om weiklitden af te houden van de gilde die. volgens zijne eigene bekentenis vele kleine burgers en werk lieden, in geval var. ziekte, van ellende en armoede zou sparen. Wij wenschen dat van langs om meer L. VAN DEN BERGK, Landbouw-ingenieur. te veel zijn om zo te bedwingen. Wilt gij u van die heerschende ellen de een gedacht maken Leest dan maar de volgende uittreksels, aan lialiaansche oorkonden ontleend. Over twaalf jaicn reeds had de regee- fing M. Bertani gelast een geheim on- Het ééne en groote Italië. Het was over zeven en twintig jaren. eene dolzinnige vreugde in Italië. De Pauzelijke Staten waren ingepalmd, heel ct schiereiland was één geworden, onder ééne kroon geschaald, de kroon van Victor Emmanuel. H OEftSRAG van het personeel Vleescti is schier een onbekend iets in de meeste dorpen. In menige bergstreken werpen de de dierenlijken en Daar volgt natuurlijk uit dat de ge in 494 omscb tij vingen, die zamen door zes millioen arme mensebelijke wezens be woond wor.dea, heerscht de malaria Wij hebben eenen omzendbrief ont vangen, waarin gemeld wordt dat er, in onze stad, eene nieuwe maatschappij derzoek in te stellen nopens den toe- i van Ondeilmgen Bijstand gesticht is, stand van den landbouw. M. Bertani onder kenspreuk stierf vooialeer zijn onderzoek ten einde t gebracht te hebben. Maar het werd voortgezet door den afgeveerdigde Pa nizza, daarin door de geneesheeren der onderzochte streken geholpen. Dat geheim onderzoek mag als het martelaarsboek eens volks geheeten vvoi den. Er zijn volgens d;t verslag, in Italië 1500 gemeenten die geen of ha: si on drinkbaar water hebben, 3600 gemeen ten zijn zonder apotheek en onder deze zijn er veel die 12 men van een apothe ker verwijderd liggen. Zes honderd gemeenten zijn er die zelfs geen kerkhof hebben, en waai de lijken links eii lechts in kuilen gewor pen worden. Meer dan twee honderd duizend men- schen wonen in spelonken; de meesten dezer hebben noch vieesch noch brood; zij voeden zich met giasktuiden en water. i lang afgedaan te hebben, dinsdag einde- lijk de bespreking begonnen heeft van het wetsvoorstel De Vriendt-Coremans. Dit wetsvoorstel dat dient om de Vlamingen op wetgevend gebied gelijk te stellen met de Walen, werd, zoo als men weet, in November 1896, bijna met eenparigheid van stemmen aangenomen, en door den senaat, na eehen beyigen Men vestigt onze aandacht op een be- minkt, aan de kamer teruggezonden. De vlammgen wachten met ongeduld op de herstelling bunner gr even. De eenparigebetoogmgen van her vlaainscne land bewijzen dat het zijne rechten be wust is en niet langer wil verdrukt blij ven, De bespreking duurt voort. Nog een 20ial sprekers zijn nog ingeschreven Socialist Vandervelde zal de wet stem men. Hij nam de gelegenheid te baat om aan de liberale doctrinairs te verwijten hoe zij alle volksgezinde verbetenug naar den weerlicht zenden. Wij twijfelen er niet aan of de kamer zal hare zienwijze van 1896 slaande hou den en woenedag zullen wij mogen aan kondigen dat destemming der vlaamscho taalwet een voltrokken feit is. Blijft dan nog de senaat die er op nieuw moet over beslissen, doch er word', verzekerd dat daar ook eene meerderheid zal gevonden worden die aan de vlaiimsche taal, na eene bijna 70jaiige verdrukking, einde lijk haar voile recht zal laten weder varen. Zeventien honderd gemeenten zijn er waarvan de bewoners slechts op hooge leestdagen ofwel in zware ziekten brood te eten krijgen. Maïs, zonder zout, aar dappellen en groenten zijn hel gewone voedsel van den Italiaanscben boer. Ook in de beste streken wint deze maar 60 tol 80 centiemen voor zich en zijn De eenheid moest macht en grootheid huisgezin. brengen, die macht overvloed en weelde j scheppen. Dat was de droom van hel italraansche volk; het droomde walde t vrijmetselarij hel voorgespiegeld liad. bewoners zich op Maar droomen is bediog. En t wak- verslinden die op gevaar af van zich le kor schieten uil den droom is voor Italic j vergiftigen. eene ijselijke teleurstelling. Wat sebandiger neerlaag heeft ooit zondheid?toestand eibarmelijk is. e<TTvolk geleden dan die Italië over twee jaren m Abisinie te lijden Rad Over eenige dagen heett de Italiaan- sche regeering 100 000 man der lichting kooits van den eersten Januari lot den 1894 onder de wapens geroepen. Is bet om zich over zijne neerlaag in Afrika te wreken 1 Is het om roem op het oorlogsveld te behalen Is het on italic’s machtsgebied uit te breiden 1 Neen; het is om eigen kinderen te be schieten; 'l is om door het geknal der gt weerschoten de noodkreten ie ver- dooven, die allerwege kermend en vlorkend uil de borsten der hongerlijders j opstijgen. Lang reeds heeft het volk honger en I ellende geleden, en eens al morrend en klagend, dan weer moedeloos zwijgend van schrik. Thans is de ellende ten top gestegen Men schrijlt in bij BOUHOAIXIE-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren ven den IJFzerenwc# «S?-vnn <2en BtuurtMipoorwcg. 3 .Banxma’i tot 30 April Uitslag van de trekking der prijzen, welke Zondag namiddag, in 't Hotel de France, heett plaats gehad Nummer? d«r prijzen. 1. Gurtsitisbeeld onder glas. 2. Christalinen coupe op vergul den bronzen voet. laatsten December. En door al die ellende is hel volk ontzenuwd en verdtetlijkt, opgevreten door zijne luie vadsigheid en zijne ot deugd. liet schreeuwt nu van den honger, het rooft en plundert; maar laat de lente een weinig verzachting aan de ellende gebracht, en de troepen schrik in de gemoederen gejaagd hebben, of even lui en moedeloos zal bet zich zijn hon gerlijden getroosten, omdat het geen gevoel en geen karakter en geen besef zijner weetdigheid meer kent. Is dat dan do grootheid, de welvaart en weelde die de vrijmetselarij voor buit zich in{plunderingen en oproeren, i spelde, toen zij, om lialie's eenheid te Waarvoor honderdduizend soldaten niet bewerken, opvolgens de Italiaansche vorsten en eindelijk den Paus van zijne Staten beroofde Men zal misschien opwerpen dat het bedrog dat ons bezig houdt, niet be staal in de melkerijen waar de melk verwarmd woidt door de zorgen van Lei personeel. Daar ook, antwoorden t 3 Vier schilderijen. 4 Bon voor een koekebrood met koretiten. 5. Idem eene doos dessert. 6 Di jeunei stelsel voor 12 per- soot160- wij, zou bed.iegenj kunnen gèscttieden, 7 Taarteplateel. de bedienden zieb lieten omkoopen. l 8 Rookers-toeslel. ther- i 9. Bon voor eene ossentong. mometer, wier instelling weinig kost, 10. Idem eene kilo saucissen. voor, er. maaki daar-i 11. Idem een koekebtood met E5c Hamer. Het meldensweerdigste feit dezer week is dat de kamer, na verschillen de werkman het nut van die schoone de vraagpunten van ondergeschikt be- instelling die men maatschappij van Ouderlingen Bijstand noemt, zoude ver- I staart, en dat ieder werkman ot kleine burger lid zou worden van dergelijke maatschappij. Help u zelve. Verte van ons van die instelling te beknibbelen of af te keuren; wij zijn ook van gevoelen dat zulke maatschappijen best geschikt zijn om den werkman ter hulp te komen die, met zijn karig loon, in de behoeften van zijn huisgezin moet voorzien, en, in geval van ziekten, in zijn huisgezin aanstonds armoede en ellende ziet heerschen. Maar wij kunnen toch niet nalaten de bemerking te maken, dat, wanneer over 12 jaren de eerste maatschappij van On- der.tngen Bijstand hier te Veurne opge richt wietd, zonder politiek oogwit ot doel, maar alleen uit voordeel voor den werkman, en waar werklieden van alle politieke denkwijze deel van tnaken, geen een der liberale heeren onzer stad gewéetdigd heeft zich als eerlid te laten - inschrijven, alhoewel zij, bij brieve, door den Raad hiertoe werden uiige noodigd; en dit voor de eenvoudige komt alle bediog S .s S 7«G gl8 84 1045 I en onverwachten tegenstand, ganscb ver- drog dat in zekete melkerij bestaat en voortaan moet belet worden. Het be staat in de altooming op eene te lage temperatuur. Wij weien dal om de beste afrooming te bekomen bij rntddelpumvleidende at roomniachienen. de melk t" moet heb ben van 25 tol 35° cemigtaden, zij ge middeld 30°. In de ons aangeduide melkerij waar de melk door de zorgen der deelnemers verwatmt werd!, geschiedt dn doo: ee nige slechts lot op eene i° van 15 a 20°, soms zelfs tot op eene mindere. Daar de atroounng alzoo slechts onvolledig ge schiedt. zoo bevat de afgeroomde melk, die dan hernomen wordt door deze on eerlijke landbouwers, nog eene mer kelijke hoeveelheid loom. Soms voegen zij den room der hernomen melk bij hunne natuurlijke en bekomen alzoo eene rijkere melk. Dikwijls ook wordt de onvolledig af geroomde melk in dien toestand ge aten en alzoo gebruikt in de hoeve. In de twee gevallen heelt dit bedrog voor gevolg de winsten der oneerlij ken aanzienlijk te vermeerderen ten na deele van hunne deelgenoten. Om deze bedriegen] zooveel moge lijk voor ie komen, raden wij a; n de kiutken waarin de melk verwarmd woidt, van een Thermometer te voor zien. Deze zou moeien in betrekking staan met eene eiectrische bel op zoo danige tuaiiier geregeld dat op de af- stroomiiigsiemperaiuur (30 h 32*) de bel in beweging gezet weid. 7 6 45 16 ■- 19 52 Ml i zoo winnend» nummer». -13868 VEURNE 5 08 6 58 5 14 7 04 5 00 17 50 18 03 18 31 19 01 19 38 11 07 22 47 17 46 20 21 O 17 51 20 26 C aMMMMW Oostende Statie Nicuport stad Oustduyiikevk' Coxyde Veurne Markt V. iii i.p SU»ie Veurne Statie Veurne Markt Cnxyde Oostduinke rke Nieuport Oostende ótatio 7 l reden dat er katholieken aan het hoofd i enboven het werk stonden van die maatschappij. gemakkelijker. - 10 25 20 17 - 16 37 20 29 - 16 43 20 35 iHi.i 45 6 00 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21 - 9 48 - - 9 59 9 50 10 24 s 9 55 10 29 - •- uun VI nWUAi— iivwnn 11 MWlBIMWMBBBBaHMMMKgMBMMWBMMMOMi 3 Ex 5 18 01 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex OOSTENDE 9 50 12 36 - - 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 6 - 7 43 10 34 13 2 1- 16 00 18 52 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 9 56 12 42 5 2G 7 16 10 08 12 54 5 34 7 24 10 16 13 02 7 12- 3 08 E 3 15 56 - OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 18 50 5 57 8 43 11 47 13 20 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 02 6 22 9 0' 12 12 13 45 6 34 9 20 12 24 1357 6 40 9 26 12 30 14 03 - - ii iinww 9 16 19 47 16 24 E 11 37 15 52 17 43 - 13 25 17 02 19 29 - 13 43 17 14 19 40 - 14 10 17 39 20 09 - 1438 1805 20 35 - 14 56 18 15 -- 4 09 8 57 10 54 9 41 1147 9 50 11 55 16 04 10 19 12 26 16 33 10 46 12 55 17 11 1o 57 13 33 17 22 - 12 05 1458 1846 13 20 16 55 1010 5 18 6 3! 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Eorteninrclc 5 34 7 50 Liehterveldo 5 ,9 8 05 Gent ^rUXBcl YPER—VEURNE 1305 15 55 18 30 S 1310 1600 1835 SS ,1331 1621 1856 8 S 11333 16 28 1903 -g 817 10 40 11 14 11.3 55 1645 19 20 =2 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 2 4 41 7 23 Hoogstad» Linde 5 37 815 10 42 5 51 8 33 10 56 6 03 8 50 11 18 Nieuwe Herberg 615 8 57 1. i: 21:1 6 41 9 23 11 46 VEURNE YPER Veurne Statie 4 45^7 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwe Ik-rber- 5 11 7 53 10 16 1050 Alveringhem 5 18 8 00 10 23 10 57 L(»o 5 35 I Hoogslade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 *14 09 1659 19 34 2 11 ‘.‘f 12 01 2 utsel Duinkerks Adinkerke rurne blxu.ude Liehtervelde 5,9 10 30 13 01 15 51 18 26 11 30 13 57 16 47 19 18 11 44 1411 1701 1936 l 14 28 17 18 1953 - 12 29 15 56 12 34 15 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringlr-m v vo öuv 1110 ^14 ui i** ^0 11 10 00 - - H20S12 08 14 35 17 25 2000 5 VeuineVoü!stad 6 36 9 18 11 11 Veurne Stnti*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1