Woensdag 23 Maart 1808. 946f 559 JAARGANG. I)il bad verschi nt den Woensdag, onmiddelijk na d<> graanmarkt. Inschrijvincsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters tot vuile asscben verbiandt hetgeen oogenblik vroeger zoo schitterend Ifflt sensatie dese. voordeelen deden te Veurne. In ibegin van desen maendt en hadi men EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1798. gebaau dat gij het niet hoort, ja, gij neemt de vetdediging der aangerande nentreedt overdekt met wanorde verwoesting, overal gezworen van vrede, zachtmoedigheid en overeen komst. hare stilzwijgendheid misdadig, hare gebaren, hate bewegingen, hare blikken alles bevat zijn vergift en verspreidt bet op zijne manier. Het is met len onrechte dat het achtste gebod Gods zoo streng de kwaadspro ke ij verbiedt. Op weinige uitzonderingen na is de comaieerder oi kwaadspreker ook een volmaakten valschaard en een onmete- lijken lataaid. Van de gelegenheid zich bij u te vin den (hij zal zelts deze gelegenheid zoe ken) zal hij gebruik maken om u uit ie 1 van dal overal, waar het gewoed beeti, iemand, ja, zelfs valsche en venijnige niets achterlaat dan puinen en ver- u’ J woestingen, dat lol de ingewanden tot Veurne geene andere maeren als dat Maestricht sterek gebumbardeerl was en haesl ginek over syn. Selfs al op eenen keer hadde hel fiansch garnisoen sigh grooielicx gediverteert in verscheyde herbergen, om dat sy tydingen gekregen hadden dat het over was. Men wiste niet wat daer af denc- ken vele inwoonders geloofden het, an dere niet. Men bleef in iwyfel tot datter op den 7“ van dese maendt eenen brief arri veerde van e-nen Veurenaer tol Brussel synde, den wolken by occasie liet weten hoe dat het geseyde belegh was opgebroocken den 3" met alle de omstandigheden. Alsdan scheen men als in eene andere weereldt te syn. Eenen heer van Veurne schreef ten dien tyde aen auteur van dese annalen dat by scheen ie verrysen van de doodt. Maer alsoo al dese maeren moesten se creet gt houden syn, seyde men dese in de oore aen malkanderën, en dese secrete cor respondentie wiert aldus onderhouden lot dit men ten volle ondorright wiert wat dallet vooiviel. (Vervolgt). Men quam overeen dal de fransche armée nogh eenige daegen soude blyven op de frontieren sonder ontrust te worden door het keyserlycK leger; dal den generaal Du tnouner, uen welken met meer en doock aen Uen colonel Mack hel voorwerp dal hy hadde van te trecken op Parys, soude ic- guleeren, tydl synde, de bewegingen der keyseische etie maer en soutien wereken als hulptroepen; dal waeil hy geenen bysiandt noodigh en nadde, Igeen wenschelys soude syn voorde twee parthien, sy soudi.n bly ven op de grensen sonder te avanceeren, en dal de gchecle ruymmge den piys soude syn van dese condt scendentie; uai integen deel waert liy met alleen Ronde uytwercsen, niet de contre revolutie, maer de hervor minge, rjat is de hersleltemsse van eene -- TEEÏ/K* DEK IKAVGR. Reeks G. Bepaling der vruehtbaarmakende kracht van soda nitraat, kainiel en metaalslakken, op haver in zand-leeinachtigen grond Deze bemesnngsp oeven, evenals dese waarvan wij onlangs liet verslag gaven (Reeksen A en B) wei den ook genomen in 1896 97, en op 2 verse tillende plaat sen ingericht op zand leemachtigen grond van middelmatige vi uchtbiarheid. De haver, als zaad gebi inkt, was van uitgekozen inlandsche soort. De gron den, die als proefvelden aangewend wierden, hadden stalmest gehad in 1894 95. voor aardappelen. In herfst 1895 wierden zij met koren bezaaid zon der nieuwe bemesting. leder proefveld bevatte zeven naast elkander gelegen perceelen van 5 aren ieder. Zij ontvingen dezelfde mesien en in gelijke hoeveelheid dan de perceelen onzer proeven van Reeksen A en B, te weten Perceel I of getuige perceel Geen mest. Perceel II 10 kg. soda-nitraat. Perceel III25 kg. metaalslakken constitulionneele monarchie, hy selve soude aenwysen hei getal en hel slagh van trou- pen die hy soude noodigh hebben om ie gelucken in dit voorwerp, en dat men hem maer en soude doen optiecken onder syne beslieringe. Den generael kondigde hen aen syne marche op den volgenden dagh naer Doornyk, die van den generael Neuilly op Bergen in Henegonw, en die van het leger van Hollaridt op Kortryck. Eyndelinge wiert er gedecideert dat om te binden de werekingen tusschen de twee parthien van de keyserlycke legers van den prins van Cobourg en den prins van Uo- henlohe, gedurende de bewegmge van den generael Dumourier op Parys, Condé soude in handen gesteli worden van de Oosten- rycksche, die daer girnisoen souden hou den, maer sonder eenige pretentien tot de souveiainileyt, en op die conditie, dat het soude wedergegeven worden aen Vranckryk naer den oorloge, inde naer de regleermge volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 1 cent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beltjie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel. De kwaadspreker kan niet zien dat een ander gelukkig is, dat een ander in den handel beter vaart dan bij; dat zijn gebuur meer eer en achting genieten verdient van wegens zijne medeburgers. Neen, het geluk, de eer van zijnen evennaasten wegen hem op hel hert en hij zal niet eerder te vieden zijn voor aleer hij dit geluk gebroken, deze eer geschonden heeft. Oen zij weten wel dat de eer eenmaal geschonden moeilijk is om terug te vinden Laat ons dan de vuile tongen al de verachting schenken die zij verdienen 1>E CONINIEERRERIJ. De commeeiderij is eene ingekankerde ziekte die een weinig overal bare ver woesting te wege brengt, maar vooral in onze vlaam.-cne gewesten. Zij is eene plaag der dorpen en der steden. Niet een mensch is er te vinden, die daarover zijn beklag mei maakt. Wie zal bet middel vinden om deze vermaledijde plaag ie beperken en uil le roeien en dus de vernielingen door haar verooizaakl tegen te houden Aan wten zal de eer te beurt vallen het serum uit te vinden dat deze kwaal zal doen verdwijnen. Wat is in 't algemeen eene commcre Is het niet bijkans altijd een kwaad spreekster Hoe zelden zal men ze tiooren goed zeggen van haren evenaasten; hoe wei- i;i^ zal men ze hooren boffen op hare gebeuren, ja, zelfs op hare vrienden Deze mogen eene goede daad verrichten: dat zal de commere wel zwijgen. Maar hebben zij bet ongeluk gehad een weinig builen de schreve te gaan, is er naar met getal en omstandigheden. Zij zal ze in brokken trekken van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat en daarin een duivelscb genoegen vinden. Gansch den dag schijnt zij daarmede bekommerd en *s nachts droomt zij wel licht van niets anders dan van hetgeen zij ’s anderdaags gaat vertellen. Niemand vindt voor haar gratie! En zóó komen vele dingen te barde, die beter hadden gezwegen geweest tot de eer en reputatie van gansche huisge zinnen. Dat de kwaadspreker zich nog verge noegde met de waarheid te zeggen, maar neen; hij rekt deze uit, verkleedt ze ge heel en gansch tot dat zij onkenlijk worde, vertelt op bet laatste niets dan n niets achterlaat dan puinen een blonken zoo k s baar scheen: dat, peisonen en wat gebeurt er wanneer het zelts niet vlamt en uitge- j Eenige dagen later wordt gij gewaar, doold schijnt, mei meerder geweld en door het een of ander toeval, dat men Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren van den Uxerenwcg vitu den Rtitirls^oonicg. 3 Januari tot 30 April tSOS 9 16 19 47 16 24 E kwaadsprekerij. De jaloezij of nijd, I zoo dichterlijk beschreven door Montes quieu, is ook zeer dikwijls de drijfveer lol kwaadsprekerij. noodigh te hebben van de keysersche, gar nisoen soude ontfangen, helft om helft, onder de orders van de franschen. De gene rleis Valence, Thowenot en Chartres, met den colonel Monjoye assisteerden in dese conferentie, tot nogh toe Dumourier. De prochien van suyden den Yser viersen. Den selven 27n savonds ten 10, 11 en 12 had men eene alerte te Rousbrugghe Men hoorde den trommel slaan, de kloeken luyden en fusycken lossen. Men wiste niet wat daer af hebbe-n en men was bedught. Men heeft daer naer gehoort dat het waeren de prochien van Renynghe, Oostvleteren, Westvleiercn, Stave), Crotnbeecke, Proven en het stedeken van Loo, de welke viersden over den voorspoed der keyserlycke wae- pens en om dal sy den boom van vryh- yl geweert hadden, het magistraet heeft dien m eenige plaatsen doen herstellen, vree rende, door dien de Kianscheo nogh in tlandt waeren. voor quaede gevolgen. van de schadeloosstellitige, maer dat alle de andere plaatsen, waert dat de consii ti- lionneele panhie in ’i geval waere van hulpe 1' l op uwe kappe zet al hetgeen men te kwade van iemand geuit heeft. Gij hebt vuiït wat het niet kan verteren, en dal den kwaadspreker afgekeurd, op zijne somtijds kan behagen en glanzen plaats gesteld, en ’i is gij die ir. de oogen vooialeer te schaden. j der menschen de kwaadspreker gewor- De kwaadsprekei ij is eene onrustige i den zij:, de waren en echte commeer- kwaal die de maatschappij bedwelmt, j der heeft van zijne woorden de uwe die in de dorpen de oneenighetd zaan, gemaakt. die de vriéndelijkste betrekkingen ver- i En toen, door eene rechtveerdige ver- logentaai tot groot nadeel van vele vtome en treffelijke lieden. Hoeveel twtsi wordi er zoo niet ge zaaid onder de menschen Hoeveie huisgezinnen, die schenen voor eeuwig geluk geboren te zijn, werden met ge broken en zijn niet ten onder gegaan Hoeveie schepsels te niet gebiachl, en in de wanhoop gestort De kwaadsprekerij, zegt Massillon, is een verslindend vuur dat alles ver welkt dat het aantaakt, dat zijne vernielingskracht uilwerkt zoowel op het schoon graan als op het stroo, zoo wel op hel heilige als op bet onheilige; muffelen. Hij zal u kwaad spreken geruchten den oorsprong geven, die de eer en de reputate van zekere personen der aarde binnendringt en zich op de stelen. Maar gij zij' te eerlijk en le tref meest gedokene zaken bekommert, dat lelijk om in dezen strikte vallen. Gij I I l. - z 1 9 Iz-x I ztr zx zx <x fr l v 11 t t ix 4 zv II rx zx »x x <x t Kx zx zx r- 9 rx zx 11 meerder gevaar dan ooit zijn vernie lingswerk voorizei, dal zwart en be- glanzen plaats gesteld, en ’t is gij die ir. de oogen ■^5 En toen, door eene rechtveerdige ver brijzelt, die de'oorsprong is van haat j ontweerdiging gedreven,gij den kwaad- en wraak, die alle ootden waar zij bin-i spreker tekening vraagt over zijne vat en sche en laffe handelwijze, wat geeft de vijand vuile tong u voor antwootd Dal hij van niets weet, dat hel geen wair is, dat men hem wil vuil maken, enz., in Eindelijk is de kwaadsprekerij eene een woord, dat hij hel slachtoffer is der bron die overloopt van doodend vergift: i alles wat er uit spruit is bedorven al hel omringende; zelts hare lofzangen zijn vergif lend, hare toejuichingen arglistig, PHKzrsri Veurne Statte i 6 45 E 5 16 17 51 2026 C 16 43 20 35 Veurne Stntie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 Gent Bruise! 21 07 22 47 5 00 17 50 18 03 18 31 19 01 Veurne Slatie Veurne Markt Cuxytie O os tduiii kerke Nieuport Oostende statie 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 Oostende Slatie Nieuport stad Oostduynkei ke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie Het burgerkruis van t* klas is verleend aan dame R.. Deleu, overste, en de medalie van i® klas aan dame P. Paccacrt, zuster van het gasthuis van Dixmude. Biussel Gent Corlemaick Uixmude Vein i.c Adinkerke huinkerke huinkerke Adinkerku <-urne h'xn.ude 3 Ex 3 18 01 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex 5. VEURNE 5 08 6 58 514 7 04 5 26 7 16 10 08 12 54 5 34 7 24 10 16 13 02 6 - 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 7 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 1 4 18 06 9 56 12 42 6 00 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21 - 9 48 - 9 59 - 10 52 - 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Gort, ni.rcl.i- 5 34 7 50 l-'elitervelde 5 49 8 05 7 6 918 - 8 4 1045 5 18 Lichtervelde 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 47 OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 18 50 5 57 8 43 11 47 13 20 16 19 52 b 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 02 6 22 9 0' 12 12 13 45 - 16 25 20 17 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 29 6 40 9 26 12 30 14 03 7 12- 3 08 - 11 37 15 52 17 43 - 13 25 17 02 19 29 - - 13 43 17 14 19 40 - - 14 10 17 39 20 09 - - 14 38 18 05 20 35 - - 1456 18 15 - - 4 09 8 57 1054 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 1019 12 26 16 33 10 46 12 55 17 11 1(»57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 13 ’0 16 55 10 10 - YPEK VEURNE 950 10 24 s1305 1555 1830 3 9 55 10 29 unn 5- 10 16 1050 =13 31 162! 1856 SS Jzxran 1 e •r 1 Jrxnn t) 10 40 11 14 11355 1645 19 20 g 3 *1409 1659 1934 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 5 ‘a- 3 4 41 7 23 946 F1030 13 01 1551 1826 5 11 30 13 57 1647 19 18 11 44 1411 17 01 19 36 i 6 03 8 50 11 18 §12 01 14 28 17 18 1953 ï- Mcuwe Heiberg 6 15 8 57 H20Ü2 08 14 35 17 25 20 00 g VeuineVoorstml 6 36 9 18 11 11 212 29 15 56 17 46 20 21 a VEURNE YPER 4 45 1,’fl 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 i 1 Atveringhem 5 18 Loo 5 35 J üll i Cz IJ 11 v £1310 1600 18 35 5“ 9 4 4 4! <9 4 4 O KP S ÏS 7 31 7 53 8 00 10 23 10 57 13 33 16 28 19 03 8 17 10 40 11 14 13 55 16 45 19 20 c g lloogslnde-Linde 5 49 831 1054 11 28 *1409 1659 19 34 ^5 Yper Statie C— 2 27 22 7" S Yper Statie lloogstude Linde 5 37 8 15 10 42 Loo 5 51 8 33 <0 56 Alveringli’-m C ••V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1