N° 13. Vfc oensdag 30 Maart 1898. Devriendt-Core mans. 55e JAARGA5G. Dit bad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. M——taw wn IIII fin»’ Tscmi ■W»nnmc«ja ■■tb WET volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 1O cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden onlvangdn door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, t’ Brussel. B de marckt; maer den volgenden dagh (29°) komen eenighe fransche dragonders j duysent mannen voetgangers, met meoigh- tmlJinon ClnplfAD kaftan dlA C.V rond 71e stadt en op elcken hoeck van da PolicieregSemerrt betrekkelijk de uitbating der buurtspoorwegen. Art. 11. Het is verboden 10° In of uit de rijtuigen te slappen, I heden of hex materieel der exploitatie te LEOPOLD. Van Koning’s wege De Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken, LEON DE BRUYN. Het publiek wordt daarenboven ver wittigd van het groot gevaar waaraan de voetgangers zich blootstellen die op de spoorwegen gaan gelegd als voetpaden op de zijdskamen der wegen, gevaar dat bijzonderlijk de personen bedreigt die aangedaan zijn var. doofheid of an- andeie gebleken hebben. - nwrarmi I>e Hamer. Dinsdag kwam in de kamer een voor stel van priester bm sy andermael de stadt verhelen, hun nen wegh nemende langst da Smedepoort, soo het scheen. (Vervolgt). tegenover elkander. Art 1(1 Hel Staatsbestuur doet de wenen en besluiten, waarbij de alge meenheid van net land belang heeft, in hel Fransch en in het Nederlandsch overdrukken in eene afzonderlijke ver zameling. Die verzameling wotdi gezon den aan de gemeenten en deze zijn ver plicht er op in te schrijven. Art. 11. De Wet van 28 Februari 1845, l J December I860, wordt afgeschaft. Art. 4. De wétten worden, na hun ne afkondiging, opgenomen in bel Staatsblad, de fransche tekst en nedei- landsche tekst tegenover elkander. Ze zijn verplichtend in gansch het Rijk te rekenen van den tienden dag na den dag barer bekendmaking, ten ware de wet een ander tijdsverloop bepale. Art. 5. De koninklijke besluiten worden insgelijks opgesteld en bekena gemaakt in de fransche en in de neder landsche taal. Ze worden binnen de maand na hunne dagteekening, bij middel van bel Staats blad bekend gemaakt, de fransche tekst en de nederlandsche tekst tegenover el kander. Ze zijn verplichtend bij het eindigen van het tijdsverloop in voorgaande arti kel bepaald, ten ware het besluit een ander tijdsvoorloop steldet. Alt. 6. Niettemin worden de koninklijke besluiten, waarbij niet de algemeenheid der burgers belang heeft, verplichtend van den siond af dat ze bc- teekend zijn aan de belanghebbenden. Deze besluiten worden, daarenboven, bij uittreksel en binnen het tijdsverloop bepaald in voorgaand artikel, opgeno men in het Staatsblad, de fransche tekst en de nederlandsche tekst tegenover elkander, uitgezonderd de besluiten wier bekendmaking zonder eenig karakter van openbaar nut op te leveren, bijzon dere belangen zouden kunnen krenken of schadelijk zijn voor den Staat. Er wordt niet afgeweken van de van kracht zijnde wetsbepalingen die daaren- bover, eene andere bekendmaking voor soortgelijke besluiten vergen. Art. 7. De betwistingen, gegrond op verschil van teksten, worden opge lost ingevolge den wil van den wetge ver, bepaald volgens de gewone regelen tot uitlegging, zonde, voorrang van den eenen tekst op den anderen. Art. 8 Eischt de wet de opening in arresten of vonnissen van bewoordin gen der :o igepaste wei, dan wordt enkel de fransche of de nederlandsche tekst opgenomen, naar dal het arrest of vonnis in tiet Fransch of de nederlandsche tekst opgenomen, naar dat het arrest of von nis in het Fransch of in ’t Nederlandsch is opgesteld. Au. 9. De ministerieelc besluiten en omzendbrieven die bij middel van het Staatsblad worden bekend gemaakt, ver schijnen insgelijks in de twee talen de fransche tekst en de nederlandsche tekst eerste tydinge kreeg van den voorspoed der keyserlycke wapens en aenstons sagh men de blytschap geschilder! op de aensighten van bynacr yedereen; maer men durfde ons niet te veel uyten, om de groote nabeurig- heyt van Oostcappel. Dese wiert sterek ver mindert door een geruchte dat de fransch gesinde, omlretSint Josephsdagh uytstrooy der. dal Luyk hernomen was; maer den 23" leerde ons dat dit gerught valsch was en de keysersche voortgingen in hunne victorien en clatter eene conventie gemaeckt was tusschen de genei aels om tNederlandl le ontruymen. Sterre in den claeren dagh. Den 28°. wesende Witten Donderdagh, omtrent den middagh, sagh men lot Veurne eene sterre. wal minder als de avondtsterre, 1 den van de Groote Marckt stonl) net boven 1 jinl Lriivfe klinKv M z»n!f»oxrcL’a»‘bn. Irwi/vb tede een claer sonneschyn. Seer veel men schen 1 epen om dat verschynsel te sien; men moeste langen lydl kycken om te kon 1 ncn vinden. E'ck redeneerde op syne mode over die sterre. De transchs soldaden pre- mei waer desonne snoenS is; men bemeickt 1 i den tegenovergestelden kant der stand plaats. 41° Op de voetbanken te blijven staan, tegen de deuren te leunen of aan de veiligheids toestellen le raken; 43° Uit het eene rijtuig naar een ander over te gaan, terwijl de trein in bewe ging is. Art. 44. Het verkeer der voetgan gers, ruiters, vee, alsook van welkda- nige voertuigen, is verboden op de ge deelten der buurtspoorwegen welke in eene bijzondere plaats gelegd zijn, bui len de banen of wegen. Het verkeer der ruiters, vee en welk danige voertuigen is verboden op de narissen, die door de Regeering zullen gedeelten der buurtlijnen als voetpaden i beëdigd zijn geweest. Gegeven te Laeken den 42 Februari 4893. Wij deelen hier den tekst mede der 'Vet Devi iendt-Coremans zooals ze in de Kamer werd aangenomen en gestemd en nu verzonden wordt naar den Senaat Ar». 4. De wetten worden gestemd bekrachtigd, afgekondigd cn bekend gemaakt in de fransche en in de neder landsche taal. Art. 2. De wetsontwerpen uitgaan de van de regeering, worden de Kamers aangeboden in dubbelen tekst. De wetsvoorstellen uitgaande van le den der Kamers, worden overgelegd, heizij in dubbelen tekst, hetzij in de taal verkozen door de voorstellers. In 'i laatste geval doet het bureel ze vei talen vooraleer ze in beiaadslaging komen. lie s'emming over de wijzigingen v00: ge teld gedurende de beraadsla ging, mag gebeuren over eenen enkelen tekst. Worden ze aangenomen, dan doet het bureel de aldus gewijzigde artikelen vertalen vóór de tweede lezing. Indien, tijdens de tweede lezing, wij zigingen worden toegebracht aan de hij de eersie lezing aangenomen artike len, dan mogen de Kamers beslissen dat de eindstemming lot eene latere zitting uligesteld wordt. In elk geval beeft er eene eenige stem ming plaats over eenen volledigen, in beide talen opgestelden tekst. De Kamers bepalen in hare verordenin gen, de maatregelen welke zij nuttig achten om elk, wat haar betreft, de uit voering dezer wet te verzekeren. Alt. 3. De bekrachtiging en af kondiging der wetten geschiedt op de volgende wijze LEOPOLD 11, Roi des Beiges, Les Chambm ont doplé et nous sanctionnons ce qui suil (Loi). Prorrulguons la presente loi, or- donnons quelle soit revenue du >ceau de l’Etat et publiée par le Moniteur. En in ’t Vlaamsch LEOPODD 11, Koning der Belgen, De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt (Wet). Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dal zij mel’s Lands zegel be- kleed en door het Staatsblad bekend gemaakt worden. tendeerden het gevonden te hebben, seg- gende dal sy een teeken was dat de geeste- lycke emigreên gingen uyt het landt ge- jifgd worden; maer het tegendeel viel voor de.priesters bleeven. maer sy ver- trocken seer haest uyt hel Nederland!., niet noghtans dat men wil zeggen dat dit ver schynsel eenigen invloed sonde hebb-n op de slaelkundige saecken, aengesien dick- wils sulcke sterren konnen gesien worden. Nota. lek meene dat het de g iene wanneer'hy seer helder schyngl en som liicct wordt er geleert m de univérsiieyten; dese planete alsdan op den horison was, -■...P-- om dal ick door den oorloge de connois- j die gevolght wierden door om'ront vi t hangende (sop hel scheen als men in huid- sancedes tems niet meeren hebbe. duysent minnen voetgangers, met meoigh- 1 Den heer abbé Pringré’scométographe, vuldigen stucken kanon, die sy verdeelden hel kruys v«n Smte N colaeyskerkè; tmaek- fem. 1, pag. 440, verhaelt een gelyck ver- rond de stadl en op elcken hoeck van de schynseJ nvt Nangis, moninek van Smte marest, de bevreesde borghers allen door- Denys. Den 27° Meye 4363, seght hy, om- ganek belettende Maer in den naghi heb- trent den middagh, sagh men te Parys eene “J 1 teer kfeépe sterre in die plaetse van den he- gelegd op den boerd der wegen. Dit verbod van verkeer is niet toe- 1 passelijk op overwegen die gemaakt zijn om over de buurtspoorwegen te gaan, onder voorbehoud nochtans dat, de an dere voorschriften van dit reglement nageleefd worden. Alle ruiter ol geleider van voertuigen of van dieren, die eene straat, eene baan, of eenen weg verlaat, die op eenen buurtspoorweg uitkomt, moet zijn gespan of zijne dieren op stap doen gaan en zien verzekeren, vooraleer de spoorbaan óver te gaan, dat er geen trein in de nabijheid is. Ieder voetganger, ruiter, voerder van rijtuigen ol geleider van dieren moet, bij het naderen van eenen trein of van van een rijtuig, toebehoorende aan den dienst der baan, zich onmiddelijk met zijne dieren ol gespan ervan verwijde- vatl Pr|estei Daens ter «prake, ren op l“50 ten minste der riggels, i e wel^veh^e kieztngen, welke den derwijze de geheele noodige bieedte te j eerslen Zondag van Juli moesten plaats se gedeurende eenjghe dagen en voeght er by iWas sonder iwyffel Venus, die ee nige üagen te vooren geweest was in haerc ncderconjonctie met de sonne. Affairen van Brugge. Den selven dagh waeren de Bruggelingen, wel verwondert van snuchtens hunne stadt gansch gesuyvert te sien van de Franschen, dewelcke snaghts te vooren alle weghge- 1 trocken waeren in stilte, aghterlaetende eenige daegen te vooren in haere hunne magasynen en voorraed. De inwoon- nederconjonctie was geweest met de sonne, ders, hier over verblyt en meenende dat ...'(l.. volck niet meer te zullen sien, deden den tyds by daege. Quandoque (Venus) plena die boom van vryheydt uyt en branden hem op ei wurdtv. BC;CCil in de nniversiieyten; de marckt; maer den volgenden dagh (29°) iertusschen en kan ick niet verifieeren of was geheel de stadt in allirm, sipode bin- i nen 1 EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. IT’ÖQ- l'En is niet seggelick hoe langh den lijdt scheen van den 7" maerte lot hel moment dal de Franschen de stadl verlieten; een veder hadde wel gewild dal het in korlo daegen soude hebben afgeloopen. Men sagh lot als nogh geene groote verslaegentheyi onder het garnisoen om dal het noyi sleghte maeren en geloofde, en dal men wel serge hadde van die aen hun le verswygrn; maer alswanneer den 26° seer veele fransche trou- pen langst Veurne naer tfransche trocken, dan en konde het niei meer gedoocken wor den sy lieten alle het hoofdt hangen; men sagh die gaen langst de straeten ai byten en knaegen in hunne naegels en wierden meer gevoeghsaem; want men heeft click - wyls waargenomen dat de Franschen zoo lasligh niel en syn als sy geslaegen worden dan als sy victorie behaalden. t\Vas dun 9° als men le Rujsbrug^he de geven voor het doorrijden van het ma terieel der spoorbaan. leder ruiter of geleider van welkdanig rijtuig of van dieren moet, bij het nade ren van eenen trein of van een rijtuig van den dienst der baan, alsook te reke nen van den afstand der standplaatsen, waarvan in art. 43 spraak is, zijne ge spannen en dieren op stap te zetten. Indien de ruiter of de geleider niet gewijzigd door deze van 23 zeker is van zijn peerd of van zijne nr ISA” wnrrit afaaschntt, j peerden, moet hij atstijgen en peerd of IB r||B peerden bij den toom houden lot dat de trein voorbij is. Het is verboden vuilnis, steenen of andere voorwerpen op de ijzen baan of op min dan l"50 afstand der baan te j leggen; de banen en hunne athanglijk- - -* - IJ -w-j vooraleer de trein stilhoudt, of langs beschadigen; moedwillig den dienst der buurtspoorwegen te beletten, te verhin deren of te vertragen; op de baan val- sche seinen te plaatsen, aan de seinen of excentrieken te raken. Hel is ook ver boden rijtuigen en locomotieven le vol gen met er zich, op welkdanige wijze aan vast te klampen. Art. 45. De overtredingen der be palingen van het tegenwoordig regle ment, zullen in de gewone vormen vast gesteld worden door de bedienden en beambten van het bestuur var, Bruggen en Wegen, met den toezichtdieast ge- j last, door de plaatre'ijke policieagen<en en door de bedienden dvr concession- I SEES AP Alt RTXEWXn awmrwniw'ij—M »i w ■■iniim iiSMBuntragMBMBB»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1