N 14. Woemsdag G April 1898. 55° JAARGANG. Dit Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkanlooren. l>e Jumer. binst de bröght. te eer verbeffen en u doen binnentreden in bet bezit zijner eeuwige genüchtcn. nvt :y 1 i dat bij als werkman deugden zou oefenen die bij niet bezit als menseb. Hoe wilt gij dat een werkman zijn werk beneer- sligt en zijnen meester eerbiedigt, indien BE WEHKMULN. Geheel de wereld begeert dat de werk man zou goed zijn, ’t is te zeggen, eerlijk, getrouw, werkzaam en zijnen meester genegen. Dal de werkman goed zij. en al de raden, groote en kleine, aangesteld Kieuw Wetsontwerp. Ingevolge de wet van 12 Juni 1816, mogen de goederen, die gebeel ot ge deeltelijk aan minderjarigen toebehoo- ren, niet verkocht worden zonder de toelating der rechtbank van eersten aan leg van net arrodissement. Dit veroor zaakt formaliteiten, die aan de belang hebbenden veel geld kosten. Dikwijls reeds is tegen deze nultelooze uitgeven, welke men van minderjarigen vererscht, geprotesteerd. Eindelijk heelt M. de minister van financiën er in toegestemd, die wel te wijzigen. M. minister van juslicie heeft een wetsontwerp neergelegd, waardoor die toelating voortaan door den viede- rechter kosteloos zou gegeven worden. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. In de zitting van dinsdag antwoordde minister van finantien op eene vraag van M. Duquesne dat bet accijuBreehl op den onbevverkten inlandschen tabak verschuldigd is door den kooper op bel oogenblik dat de koopwaar uit bet pak huis van den planter gehaald wordt. De fabrikanten kunnen gemak van betaling bekomen. M. de minister van buitenlandsche zaken antwoordde vervolgens op eene vraag van M. Tack, betreffende de in voerrechten op de chicoiée in Frank rijk. Hij denkt dat het voorstel tol ver meerdering van rechten namens de landbouwers van het noordei departe ment voorgedregen, en door de fransche regeering besneden, met zal gestemd worden. In alle geval zal de Belgische regeering maatregelen nemen om de belangen van ons land te vi ij waren. Woensdag werd het wetsontwerp be treffende de grensscheiding der ge meenten Villers-la-Ville en Tilly ge- i stemd, alsook liet ontwerp waarbij bet persooneel der rechtbank van Brussel vermeerderd wordt met een rechter, twee plaatsvervangende rechters en een substituut, en dat der rechtbanken van Antwerpen en Charleroi elk met twee plaatsvervangende rechters en een sub stituut. Daarna begon de bespreking der be- grooting van buitenlandsche zaken, welke in de volgende zitting werd aan genomen. I In den loop der bespreking vraagde I M. Gillar-J of het waar is dai bet gou- I vernement bij den Paus was tusschen- I gekomen om bet bevel te doen inirek- I ken dat door den bisschop van Gent aan I priester Daens gedaan is van zich niet I meer als kandidaat in de toekomende I kieztngen voor te stellen. 1 M. de minister antwoordde daar op I dat de maatregel door den bisschop I van Gent tegen M. Daens genomen, I dezen alleen aangaat en het Belgisch I gouvernement noch de Kamer daar niets I in te zien hebben. Vrijdag begon de bespreking der I nieuwe provinciale kieswet. Be l’roTneialöKieswet. Wij hebben vroeger reeds| breedvoerig de verschillige bepalingen der nieuwe wel medegedeeld; het zal dus voldoende zijn er thans den hoofdinhoud van te herinneren. Het ontwerp der regeering bepaalt dat de kiezingen voortaan zullen geschieden per vredegrechtskanton; het vermeer dert tot op 8jaar den duurtijdd er manda ten van de provinciale raadsleden; het bepaalt definitief hel aantal raadsleden, aan ieder kanton toegekend, en zegt dat er nevens de werkelijke raadsleden eene lijst zal zijn van plaatsvervangende raadsleden. De kiezingen zullen dus voortaan alle vier jaar plaats hebben, op een zondag der maandjuni. De middenafdeeling verzet zich tegen de onveranderlijke bepaling van het aan tal zetels, aan elk kanton toegekend; alle tien jaar zou dit getal moeten vastgesleld worden, volgens het bevolkingscijfer. Het kiezen van plaatsvervangende leden, zegt zij, kan enkel goedgekeurd wor den, omdat bet de kostbare gedeeltelijke kiezingen, in geval van overlijden of ontslag, niet meer noodig maakt. volgens plaatsruimte. Rechterlijk»- eerherstellingen 1 Ir- Een N 10 rent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t bui ten land worden ontvangen door het Office ue Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. wal zij noodig hebben om treffelijk en christelijk door de wereld te geraken. Het is des zondags nog dal hij zijne weerdigbeid van mensch leert kennen, en gevoelen moet dat er eene eeuwige ruste is voor den werkman, die zes da gen gewrocht en den zevenslen dag den dag des lleeren, onderhouden beeft. Eindelijk het is des zondags nog dat hij dit woord van den Oppermeester zal ver slaan en werkstellig maken Schept moed goede en getrouwe dienaar, om dat gij hier op aarde getrouw zijl ge dan ook niet geoorloofd den werkman I weesl om uwe nederige plichten te in twee te deelen en van hem te vragen vervullen, zal God u voor altijd tol groo- wederom al de inwoonders op de been broghtc, gewaepent met alle slagh van ge weer, de welke vergesell van eene compag nie Oostenryksche soldaeten (die savondts ten 6 uren te Brugge aengekomen waeren) de vyanden te gemoet gingen, lerwylen een ander deel besigli was met de calchie- den uit te nemen en grachten in de straeten te delven, om alsoo, indien sy in de stadt gekomen hadden hun den intrek met de kanons te beletten. Dcson alarm heeft ge deurt tol den volgenden dagh snughtens ten 11 uren, wanneer de allarmklokke be gon te swygen; nogthans hooide men dat de dooiende kryghfbenden der Fransche sigh nogh ophielen langst den kant van Gtystel, nogh al'ydt h-gterig synde van naer Brugge te komen, hel geene de ruste in de herten der borghers mei en herstelde, ten sy 3 ot 4 daegen daer mier, als men voor seker hoorde dal sy den wegh van Duynkerke aeun.nnen. Affairen van Gkistel. De Bruggelingen, de Franschen hunne stadt verdreven hebbende, aghler g'gaen ('k en vinde de eghle davie Allerlei. De wet waardoor de wetgevende kiezingen bepaald worden op den vier der» zondag van Mei, is in het Staatsblad van vrijdag verschenen. Een groot geluk gaat ons overkómen Men heeft bevonden dai onze nikkebjes niet schoon genoeg gemaakt zijn !zoo dat D' Fianschen wierden door die vrouwe gansch versaeght en keerden weder sonder verder qu iet te doen; sonder haer hadden sy sonder twyfel de weynige inwoonders die aldaer verbleeven waeren al vermoordt en het geheel stedeken verbrandt. Onder- tusschen syn vyf borghees, waer onder eenen geestelyck van de kereke of kanoning den slaghloffer geweest van desen franschen toorn. Men meende alsdan voor goed van hen verlost te worden; maer op den hoogdagh van Paeschen (den 31") poogden sy nog eens binnen Brugge te komen om hunne magasjmn mede te nemen die sy nogh aghiergclaeten hadden, maer te vergeefs; in ii kiopiede de alarmklokke; de borghers vei-ai melden, en irockui met negen oosten- lycksche housaeien d;e snughtens iugeko- tnen w; ten tegen tiun opgewapendcr handt n vei droeven se. De Garmagnolen, hier mede nogh niet le vreden, verslouteden sy sigh sndermael de stadi te naederen savonibs oimrenl l< n elf uren, terwyl ge heel Brugge, om de vreught over hel aen kom n dn-duy .che ttt'upen verlight was. alsdan was den schtick in benauwiheyt •jlg’■tiif.-'i:te ei.en vreesde dat het nu voor go somi e./,. n h bben. ucn klopte de alia-mzic op al de toorens, tgeene de 11. Kerk niet wilt staan? Hel is het ónmogelijke vragen, en aizoo klaar lijk verstaan, zal hel nooit eene wezenl ijkheid worden. De werkman zal dan goed zijn, indien hij als menseb de geboden van God en de H. Kerk onderhoudt En inderdaad, is de werkman christen menseb, hij weet dat hij zijnen meester moet eeren, beminnen en helpen; dat hij niet mag doodslaan, kwetsen, brandstich ten noch vernielen. Hij weel nog dat hij altijd getrouw moet werken, onder de oogen zijns meesters of niet, omdat hij brandstichter1 worden. Van 'den volks- altijd onder de oogen van God is; dat bij bet goed zijns meesters, zijne medebur gers moet eerbiedigen, dat hij geene slechte boeken en geschriften mag lezen, oorzaak van zooveel ellenden en misda den. Maar om in den werkman die christe lijke deugden le vinden moet men aan den godsdienst den lijd laten on ze hem te leeren en er hem in te bewaren. De werkman moet zijnen zondag vrij ad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters niet), en de boeren van Jabbeecke en daer omtrent hun daer by gevoeght hebbende, hebben se vervolght tot binnen Ghistei en syn dan wedergekeert; soo men seghi, vele die droneken waeren nughler geworden synde, alsdan saegen in wat peryckel sy hun hadden gesteit. De Franschen die over dit stedeken waer- ren, dit siend»-, keerden weder en vonden ongeluckiglyk daer nogh liggen eenen van hunne earn-raden die in tvcghlen gebleven was. De Ghislelniers, de Franschen siende wederkeertn, vlughteden allegaeder; twae- ren maer de oude lieden, niet kunnendu gaen, die bleeven. De Franschen in l. menschen doodt die sy vonden in de huy sen. By alle gelucke eene aertne vrouwe die fransch konde spreken quam geloopen, op voet, om te genieten de tegenwoordig- 1 van de Belgen. Eenen hoop volex wierp Vivat Meiteimch! (Vervolgt). Metternich te Brussel. Den selven 28", ten 8 1/2 savondts arri veert lot Brussel syne excellentie den graeve Metternich, minister plenipoientiaris voor den keyser van het Nederland!, onder hel geronek der kanons van de veslens. In eenen oogenblik was geheel de stadt. soy.le dal sy t hoydt van dien heer, soo m i reden bemint cy van Belgen. Eenen hoop volex wierp derhoudm wiert, vertoonende oock d it zich op syne ontmoetinge, spande de peer seer groote raesernie synde, kap'eden alle de By alle gelucke en vallende op haer knieën, u>„ was van het fransche en dat sy aldaer on ni°i een van de borghers de wacpens én hadde aengenomen (gelyck het waer was). hij als mensch onder bet gezag v«n God Cf! L’orlz r» t xxf U a i IC om de werkraanskweslie op te lossen, zullen gevoelen dal hunne taak voltrok- J ken is, en dal de dagen van opstand en werkstaking, heden zoo dreigend, voor bij zijn voorgoed. Maar wat ib de werkman eerst en vooral Ilij is eerst mensch en dan werk man. Nu boe kan de werkman goed zijn als bij hel niet is als mensch? Dal ze den Mensch goed, godsdienstigenrechtscha pen maken, en die menseb, werkman blijvende of woidende, zal nooit geen wei kstaker, geen twistzoeker en geen l mensch een goed mensch maken om in hem den werkman le vinden gelijk ze hem begeeren, ziedaar het geheim om de werkmanskwestie op te lossen «n de werkstakingen te vermijden. Alles ligt daarin, en builen dal is dat niet duurzaams te verhopen. En T is er «enig en noodzakelijk punt dat men verwaarloost en uit de ooge verliest. Dal de werkman goed zij: T is daar wal men j vereisbt. Doch is men bekommerd om le hebben. Het is des zondags dat in de weien of die menseb, in wien men eenen kerken hij voor God, zijne oppersteover- goeden werkman wilt vinden, eerst en vooral goed zij. Ir» de staatkunde is eene week te leeren gehoorzaam zijn aan zijne rampzalige dwaling langineere; ven ven. heid, gaat nederknielen, oin geble- wereldlijke overheid; bet is des zondags katholiek zijn in bet bijzonder le- dat bij zich met God gaat verzoenen, liberaal zijn in het openbaar leven, leert vergeven aan die hem misdaan heb dal was aanveerd, T was zelfs eene goe- ben; het is des zondags dal hij moei de noot. Door eene dwaling die niet min gaan luisteren naar de vermaningen en vreemd voorkomt, wik men dat de werk- de sermoenen van zijne zieleberders, om man goed weze als werkman, zonder na de slechte herbergen en oproerige ver te zien of hij goed is als mensch. Hel j gaderingen te kunnen vermijden, hoe is niet geoorloofd, zegt de paus in zijnen hij zijne kinders moet oporengen en omzendbrief, van twee wijzen te hebben deugd en eere in hun moet bezorgen, al in zijn gedrog, de eene voor hel bijzon der, de andere voor hel openbare, op zulker voege dat men het gezag der Kerk eerbiedigt in zijn bijzonder leven en het verwerpt in zijn openbaar leven; bet ware het goed en het kwaad vereenigen en den mensch in strijd stellen mei zijn eigen zelven, wanneer hij altijd eens moet zijn en nooit in niel een slach van leven ol zaken mag afwijken van de christelijke deugd, Het is niet gehoorloofd den staatkun digen mensch in twee te deelen; hel is den af, niettegenstaande synen weder- standt. en (rock syn ryluigh voort onder maer dal h. i de Bruggelingen waeren die hel geschreeuw sonder ophouden erhaelt hun soo schandeiicL hadden’in verdriet g -- j van vivai Franciscus den II! Vivat'Caere!!

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1