I II r. N 15. /I pril 1898. 55' JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G f'r. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters opgelost. De Amerikanen beweeren dat aen de kromte der sdve calchiede by den i Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkanlooren. Keizer Wilhelm van Duitschland de po gingen van het Vatikaan ondersteunen, i Eens den degen uit de scheede dan weet men natuurlijk met welke verwikke lingen de Cubaansche kwestie nog zou kunnen uitlokken. De oorlog blijft im mer eene bron van rampen en ellenden. In den loop dezer week schreven ee- nige groote gazetten hel verblijdende nieuws, dal de bemiddeling van den Paus als scheidsrechter in de Cubaansche kwestie door de Vereemgde staten en door Spanje was aangenomen. Van dit oogenblik af zou er geen bloedvergieten plaats hebben, maar bet nieuws was ee- igzi.ns voorbarig alhoewel niet vangrood onbloot. Leo XIII werkt in deze zaak vooral met de hulp van den Franschen minister M. Ilanotaux om voor den vrede te ieveren, eti hel schijnt stellig te zijn 4305 kg. graan en 2060 kg. stroo; Per- hun handel uit Cuba schade geleden heeft ceel V 1825 kg. graan en 2240 kg. j dai Keizer Frans Jozef van Oostenrijk en noodlot een arm schepsel zóó streng treffen. De geschiedenis van Jan Van ten einde de Paus als scheidrechter aan te stellen en ’i bloedvergieten te voorko men. Men ziel dus, dal de laatste hoop om den oorlog te vermijden nog niet heel en gansch verloren is. Dus zullen vooriaan de provinciale kiezingen geschieden per vredegerechis- kanton; de duuriijd der mandaten van de raadsleden is van acht jaar; hei aan tal raadsleden aan teder kanton loege- kend is definitief bepaald, en nevens de werkelijke raadsleden zal er eene lijst zijn van plaatsvervangende raadsleden; de kiezingen zullen alle vier jaar ge schieden op eenen zondag van Juni, en de kiesouderdom is bepaald op 30 jaar. binnen laten. Alsdan sprong Angrès te peerde en riep luyde van op de vestens lot Ferrat dal hy den geheelen naght moesle bivouacqueeren. Dezen keer gestoort, schreeuwende dal hy soude hebben veur doen goen geven. Den anderen anlwoorde dal hy syne orders hadde en wiste wat hem Ie doen slont, dat hy hem konde doodt- schielen, dat hy daer was, maer dat niet een man en soude in stadl gekomen hebben; hy dreygde van met syne twee kanons de stadt ie zullen beschieten, maer Angrès wiste wel dat dit maer en was om schrick aen ie jaegen en liet hem akoo staen den geheel-m naght. Het magistraat sonlalle soorten van levens middelen derrewaerts, seer veel fagoolen en brandhout, dit niet iegenstaende plunder den de soldaèten alle de huysen van de hoveniers on hepen in de riaest gelegen hofsteden, aldaer oock séer veel quaedt doende sy kapteden af veele boomen om vier (e ma>cken. Alle de jonge olmkens staen Ie aen b yde de som^rwegi n van den geschreven steenweg!) op Brugge winden allegevelt tot on tnn.io aen de kromte der selve calchiede by den I DO1KERE WOLKEN. Sedert eenigen tijd broeit er een staat kundig geschil over de Cubaansche kwes- i lie tusschen de Vereenigde Staten en h. Spanje, welke allengs meer eene dreigen- de houding aanneemt. Van wederzijds ,1 J Aon,! n r, rï k i r. zx Z-S r, I de houding aanneemt. Van wederzijds zijn de gemoederen aangehitst, oorlogs- kredieten gestemd en een oorlog tus schen de (wee landen schijnt onvermij delijk te zijn. Mac Kinley, de president der Vereenigde Staten heeft een bood schap uitgeveerdigd welke gansch gelijk staat met eene oorlogsverklart >g aan Spanje. De Boodschap maakt Spanje ver antwoordelijk voor de ramp der Mane. De onafhankelijkheid van Cuba wordt in de Boodschap niet aanbevolen, om rede dat de Cubanen nog geen regelma tig gouvernement bezitten. DeBoodschap zegt veidersdat de Vereenigde Staten alle verdere onderhandelingen s aken en geene bemiddeling aannemen. De spanning is dus op haar uiterste gebracht en zal hoogst waarschijnlijk 2650 kg. stroo; Petted III: 1530 kg. niet anders dan door de wapens worden graan en 1990 kg. stroo; Perceel IV: hectare te gebruiken a) 800 a 1000 kg. van een mengsel van gelijke deelen metaalslakken en kai- i niet ondiep ondergedolven vóór den winter, en b) 200 kgr. soda-nitraat, waarvan de eerste helft uitgestrooid wordt na het schieten en de tweede omtrent acht wtken later. L. VAN DEN BERCK, Landbouw-ingenieur. EJe Ktizsiea’. Woensdag werd de bespreking van het ontwerp van nieuwe kieswet voor de provincie gesloten, en de wet aange nomen. Het grootste voorwerp der bespre king was de evenredige veitegenwoor- digicg, welke niet in het ontwerp was verval, en welke sommige leden hadden willen zien toepassen in geval van bal- loteering. De wijzigingen voorgesteld om den kiesouderdom op 21 jaar te brengen en de meervoudige stemming at te schaffen; de evenredige vertegenwooidiging toe te passen en deze volgens welke de provinciekiezers dezelfde zouden zijn als de kamerkiezers, werden alle ver worpen. Hel ontwerp der regeering en het stelsel der plaatsvei vangende raadsle den weiden aangenomen. De tweede stemming der wet moet heden plaats hebben. en dat ze dooi den tegenwoordigen staat stroo; Perceel VI 1980 kg. graan en vanzakenmeerenmeerwordenbedretgd 2940 kg. stroo; Perceel FM2360 kg. giaan en 3540 kg. stroo. Gevolgtrekking. Uit de vergelijking der bekomen uitslagen op de verschil lende perceelen volgt er dat de zandige grond, waar wij onze proeven namen gebrek heeft aan stikstof, phos- phoorzuur en potasch. (Vele zandige gronden zijn in hetzelfde geval). Deze drie vruch'baarmakende elementen moe ten den grond toegediend worden zoo men zijne vruchtbaarheid gevoelig wil vermeerderen en tot den meest winst gevender) uitslag komen. Practised besluitOp z indigen grond en voor den teelt der haver, zonder stal mest, zal men in T algemeen eenen uit muntenden opbrengst bekomen met per Tieicke zal, in de duinen, gelijk eene legende bewaard blijven als zijnde de verpersoonlijking van den ongelukkigen held, die, niettegenstaande een altoos vastberaden en opgeruimd gemoed, zel den de goede kans mocht aanschouwen. Geboren te Duinkerke van eene Bel gische moeder met een inwoner dier stad gehuwd, keerde de kleine Van Tieicke, vroegtijdig als wees in Vlaanderen terug, zonder geld, noch bestaan. Een visseber van de Panne, op zeke ren avond van de garnaalvisscherij terug keerende, vond den jongeling slapend, in eene bocht der duinen, half dood van honger en van koude. Hij nam hem op; eenige dagen later deed hij hem mede op zijne zwarte schuit. Het is alzoo dat de Franschman, zoo als men hem seffens noemde, bij ons den visschersstiel aanleerde. Op twintigjarigen ouderdom, moest hij naar Frankrijk terugkeeren om zijnen militiairen dienst te doen. Deze dienst tijd ten einde, kwam bij naar de Panne terug, waar hem een eerlijk en braaf meisje wachle, die hij beminde en huw de. Maar het huisgezin verkeerde in zulke armoede, dat, bet volgende jaar, Van Tieicke zich verplicht vond ter Island- visseberij te trekken. Hij dachte alzóó eenig spaargeld te kunnen verzamelen die here in staal zou stellen eene schuit aan te koopen om zich bepaaldelijk op de belgische kust te vestigen. Maar, bij zijne terugkomst, werd de ongelukkige jongeling door betfranscb gouvernement wederom geeischi, er» moest, krachtens bijzondere schikkingen der zeevaartwet, dienst nemen op het eskader die naar Madagascar vaarde. Van Tieicke had zich daaraan kunnen onttrekken. Hij wilde niet en bracht drie volle jaren over op bel afrikaansche eiland. Frisch en gezond terug gekeerd, met eenige spaarpenningen op zak, kocht hij eene visschersschuit en stelde zich dapper aan het werk. In zijne hoedanig heid van Franschman, was het hem toe gelaten, met de opbrengst zijner vangst in Frankrijk te treden zonder rechten te betalen. Twee ooms zijner vrouw, ten einde de zelfde voordeelen te kunnen genieten, overbaaiden hem zich als eigcaar hunner schuilen te verklaren, en liepen alzoo de zee af onder zijnen naam. Landbouw I'eelt der haver. Reeks D. Bepaling de vruchtbaarma- kende kracht van soda nitraat, kainiet en metaalslakken, op haver, in zandachtigsn grond. In 1896-1897 beperkten wij op eenen zandigen grond van kleine vruchtbaar heid, 7 naasteenliggende perceelen van 5 aren ieder. Zij werden in de lente 1897, met inlandsche uitgekozen haver bezaaid. Ziehier het verslag dezer proefne mingen. Gebruikte meststoffen op Perceel I of gttuige perceel geene; Perceel II10 kg. soda-nitraat; Perceel III25 kg. me- taa'slakken inhoudende 1602 p. I phosphooizuur en van 75 p. h. fijnheid; Paced IV 25 kg kainiet; Perceel V 25 kg. kainiet en 25 kg. metaalslakken; Perceel VI 25 kg. meiaalslakken en 10 kg. 3jda-oiiraat; Perceel VII: 25 kg. metaalslakken, 25 kg. kainiet en 10 kg. soda-nitraat. Wijze waarop de mesten gebruikt wer den Kainiet en metaalslakken wer den gemengd en met eene lichte ploe- giag ondergedolvan in herfst 1896. De sodaniuaat werd in helften toegediend: de eene na hel schieten der haver, de andere ongeveer acht weken later. Bekomene opbrengsten Tot de hectare herleid waren de opbrengsten de vol gende Perceel l 1210 kg. graan en 1825 stroo; Perceel II 1440 kg. graan en EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne on Veurne Ambacht. 1793. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Ueeice de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Oosiburghwegh. Gift» aen Angrès. Het magisiraet, willende erkennen den goeden dienst die den commandant van Seine Inférieure Angrès quam van te doen aen syne ingesetene, deden hem present van hondert fransche croonen, tgeene voor- waer niet te veele en was. Maer de genera- liteyt seer Ie coste synde, soo van étapes aen passeerende troupen als andere memgh- vuldige depensen, was dit de oorsake dat dese gift soo geringh is geweest. tBataillon van Ferrat gedisloqueert. Den 31“ synde den hooghdagh van Paesschen wiert het bataillon van Seine et Loire gedisloqueert smorgens en gesonden gedeeltelick in Veurne, Adynkerke, Ghy velde, Suydcoote. Hondtschoote, R^xpoede, Bambeke, Rousbrugghe, Watou, Loó, Pol- lynckhove, Elsendamme, D xrauyde. Rams- cappel, Sint Jooris ende Nieup. ort. [De sein ijver dezer kronijk voogt her in nota bij Daer was niet alleen tbahullon va a Ferrat, maer verschelde andere b itaillons) OENSDAG 33 Eene geschiedenis. Men verzoekt ons de volgende ver taling op te nernen van een artikel in Februari lest verschenen in een fransch dagblad van Brussel. In naam des visschers. Dit is de geschiedenis van een nederige vtsscher uit de Panne, door zijne tegenspoeden en ongelukken gansch de Noorderkust volksltevetid ge worden. Ze verdiend waarlijk verhaald te worden, wam nimmer kwam het en plaelsteden hun voor do draeybrugge, liggende over hel Nieuw Bedelt, by het Moleken het geene eene grooie benauwtheyl veroorsarekte aen de boighers om dat sy alrede gehoor! hadden wal datler te Ghistel gebeurt was en om dat men seyde dat het bataillon van Seine Inférieure, tgeene lot Veurne in garnisoen lagh, gevraegt hadde aen hunnen commandant Angiès van te mogen plunderen den tydt van 3 uren, eer pcorte als de Oosleniycksche langst dean- I sy de stadt gingen verlaelen, het welck, dere snnghiens syn mgekommen onder het I indien het waer geweest is, hy noyt en giluydt van alle de klokken van stadt, niet I soude hebben toegelaten, want het een setr hunne aankomste wiert den boom van viy- hiydt afgekapt en des avondls was er alge- mcene ver lightinge. Veel Franschen by Veurne. Den 3bu, wesende Paeschavondt, des avondls ten 8 uren quaemen tot Vturne eenen groolen hoop Franschen. leu gelalle 3940 mannen, onder welke sigh bevondt .v-v.. hei bataillon van Seine et Loire, g> com- j sonde buyten hóuden, om dat den generael mandeen door Ferrat, den kleermaccker, pa-cal van Duynkerke hem p het welk van deBruggdmg.m verdreven was hadde dat men geene tionp n en soude Gendt over. Den 29“ hebben de Franschen Gendt vor- laelen en sy en waeren nogh niet al uyl de dere snnghiens syn mgekommen onder het legt nsiaande den Goeden Vtydagh. Op fraey man was. Het magisiraet in deze netelachtige om standigheden, versochl dien commandant dat hy de borgherie soude hebben willen beschermen, want sy seer wel Ferrat ken den, vermits hy nogh lot Veurne in garni soen hadde gelegen en met niet te vreden en was, altydt het een ot het ander begee- rende. Angiès stelde het magistraat gerust, seggende dat hy Ferrat met syn ba'aillon Duynkerke hem IXTS

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1