Woensdag 20 April 1898. u 16. Sind Veurne. aan 55? JAARGANG. Cortryck en Doornyck ontruymt. Den selven Paeschdagh hebben de Fran- fcchen Cortiyck en Dooinyck geruymt. Favier te Rpusbrugge. Ook den selven hooghtydt, suughtens ten 8 men, quam le Rousbrugge op met eenen vliegen meubelen en vertoefde wal ten huizo van Arsenins Bachelet, stkeren Favier, v ynsteker, gclrotiwt met eenc doghler La- n'che van Yper, vlughtende nacr Duyn- ki i ke, waer uyi wy oordeelden onse ver loisinge seer aens'aende te syn. wan nen- men de fransch gesinde sagh tlandt seggen in den naght moeste komen; maer ten 11 uren syn hier gearriveert 400 man nen see? vermoeyt en afgemat, komende van bij Veurne. Sy syn bedeelt geweest in de herbergen ende en hebben geen quaedt gedaen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, K fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N 10 ;ent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. ZEGFliIEl». Heft, broeders, aan den vreugdekreet, Door gar.sch het Vlaamsche land; Het voorste! Corf.mans-de Viuemit Behaalt de bovenhand. Reeds acht en zestig jaren al; Streed Vlaanderen voor zijn taal En eindlijk kreeg het wat het vroeg Gelijkheid met den Waal. order ontvangen om logement gereedt te dcen voor 14,000 man. ’s Avondts ten G uren syn twee franscho officieren hier opgekotnen en begeven naer den griffier, hem belastende van logement gereedt te maeken voor renige hondert mannen van hun volck. Alsdan ontstont er eene groote benauwfheydt te Rousbruyghe onder het gemeente, en de benauwfheydt telde vele extravagante uy vinders daar ging’n op alle prochien eenige hondert Franschen komen liggen, sy souden bun steick houden tegen de Oostenrycksche ens. Vele borghels vlughteden met hunne tHak ten naer de. inwendige prochien. O idenusschen syn ten 9 1/2 eenige car- magnolen langst de Groenstraet aange komen te Ooscappel, en de officieren waer- van hier boven gesproken is, syn daer oock getrokken, er. u m meende quyle te syn met de vreese van dat volck, uat volgens hun Vrijgesteld. Men verzoekt ons aan te kondigen dat Louis Dufoor en zijne vrouw Mario Gaytan, van Veurne, te Meenen aangehouden, ver dacht van diefstal, aldaar onplichtig bevon den en vrijgesteld zijn. Priesterlijke benoemingen. M. D’Aitois, onderpastoor le Leysele. is benoemd tot pastoor der hulpkerk op de Barakken, le Meenen. M. De Clerck, leeraar in 't collegie van Nieupoort, wordt onderpastoor te Leysele. Op, vlaamsche zonen, nu gezongen, Hip hip hoerrah De vlaamsche zaak heeft overwonnen Hip hip hoerrah De grondwet van 't jaar dertig zegt Dat voor het oog der wet, De Belgen allen zijn gelijk; Die leugen was te vet. En eeuwig moest ’t Vlaamsche gouw, De groote helft van ’t land, Tevreê zijn met het slavenjuk En liggen aan den band. Goddank nu is die tijd voorbij, Wij zijn nu al gelijk; Wij zijn verlost van slavernij, In ’t vrije Belgenrijk. Geeft, Waalscüe broeders, ons de hand En zingen we al te zaatn Dat Waal en VI aam ons voornaam is En Belg ons eigen naam. En gij, o dietsch, o duurbre taal, Pas in uw recht hersteld, Klinkt luide thans alom in 'l rond Door Vlaandrens stad en veld! Voortaan bekleedt ge de eereplaals Die ge al zoo lang veidiem; Heft, Vlaming, thans een danklied Voor Coiiemans-De Viiiendt. I>e Kamer. Woensdag is de kamer overgegaan lol de definitieve stemming der piovinciale kieswet. De verschillige artikels wer den, na eenige korte opmerkingen, ge stemd en gan<ch de wel aangenomen met 59 stem, legen 59 en 4 onthouding. Vervolgens werd hel ontwerp tot wijziging der wet op den openbaren bij stand betreffende de onderhoudskosten der weezen en verlatene kinderen, met eenparige stemmen aangenomen. Vrijdag werd de begrooting van bin- nenlatid.-cbe zaken aangenomen met 8i stemmen tegen 23. Daarna is de bespreking begonnen van de begrooting van finantien. Sterfgevallen. M, Simpelaere, notaris te Veurne, lid van den gemeenteraad en der kerkfa briek van St. Nicolaas, is maandag, na eene kortstondige ziekte, overleden. Hij was geboren te Moorslede den 23 December 1830. Dit onverwacht overlijden brengt inde mee.ve droefheid eene der achtbaarste familien van stad, en wordt door ieder een diep bejammerd en betreurd. Door zijn minzaam en vriendelijk ka rakter had hij de genegenheid zijner medeburgers gewonnen; en, verliest zijn huisgezin in hem eenen steun, eenen geliefden vader wij allen ook zijn door die pijnlijke dood eenen waren en goe den vriend ontnomen. Wij bieden hierbij aan zijne diepbe- proefde familie onze gevoelens aan van rechtzinnige deelneming in hunne droef heid. De katholieke partij verliest ook in hem eenen zijner weikzaamste en ver kleefdste mannen, eenen hu er meestbe- minde leiders, en langen tijd zal zijne gedachtenis hij ons in zegening blijven. De Heer schenke aan dien moedigen christen de belooning welke hij door zijn werkzaam leven en zijne deugden ten volle waardig is. Zijne ziel ruste in vrede! M Ch. Sainciele te, gewezen mi nister van openbare werken en gewezen volksvertegenwoordiger, is oveileden. van Tot Adinkercke. Nogh den selven dagh bevonden hun de tnwoonders van Adynkerke en Bewester- poorl in groote benauwlheydt, wanneer eene kolomme Franschen van Veurne op die prochien quam, van welke 300 aldaar blee- ven liggen lot dat hel gants garnisoen de gemelde stadt verliet. De andere trokken voort naer Ghyvelde, Uxem, Teteghein en Duynkerke. Yper had dien dag ook een sterk loge ment van Franschen, de geene den volgen den dagh trokken naer Belle en daer om- streeks. (Vervolgt). vlaamsche katholieke GOUWDAG Op Zondag 24 April 1898. ten 3 1/2 ’s namiddags, in de groote zaal van het Koophandelshof, Klaverstraat. VLAMINGEN Gij die Vlaanderen bemint, zijnen Godsdienst en zijne taalrechten genegen zijt, en zijne ware volksbelangen be hertigt, komt alten op naar de MEETING, waar verscheidene vreemde sprekers bet woord zullen voeren over de Vlaamsche volksbeweging. WIJ WILLEN: Viaamsch in ’t Onderwijs, Vlaamsch in T Bestuur; Viaamsch in T Leger; Vlaamsch in ’t huiselijk en in ’t open baar leven; En weg met het socialismus Voor God en Vlaanderland De inrichtende Maatschappijen Do Oud Hoogs'.udenbond van West- vlaandeten Eerevoorzitter D' VAN STEENKISTE, Brugge. De Vlaamsche Katholieke Lar.ds- bot d Voorzitter Advokaat DEVIS- SCHERE, Brugge. Het Davtdslonds van Veurne VoorzitterM. Edm. VAN HEE. De Katholieke Kring van Veurne M. R deSPOT. De Katholieke Burgersgilde Vturne Voorzitter M. August PIL. Vlamingen! allemaal meê! Wij moeten toonen, nu, dat er zooveel over Vlaamsch en over Vlaamsche wet geving gesproken wordt, nu dat de Vlamingen op taalgebied eenc schitte rende overwinning komen le behalen, dal wij ons Vlaanderen, zijne taal en zijnen roen gr negen zijn, in daarom mag er niet dén inde vetgadering atwezig zijn. Opgekotnen dus, in dichte scharen, vrouwen, mannen en jongelingen van stad en omliggende gemeenten, opge komen naar den Gouwdag Uw getal moet doen zien dat de Vlamingen nog hun hert voor Vlaan- deren's grootheid voelen kloppen, en zij hunne strijdleus getrouw zijn Voor God en Vlaanderland Dc vlaamsche Taalwet gestemd. In zijne zitting van vrijdag heeft de Senaat, met 47 stemmen tegen 39 en 3 onthoudingen, hel wetsontwerp De Vriendt Curemans, in zijn geheel, on- vermmkt, aangenomen zoo als het door de kamer van volksvertegenwoor diger gestemd was. Echter is dit niet zonder moeilijkheden gegaan. De waal - sche senators hebben de uiterste pogin gen aangewend om hier en daar eenige artikels te verminken; maar de vlaam sche leden hebben moedig bel wetsont werp blijven verdedigen en eindelijk is ons een recht toegekend waarvoor wij bijr.a 70 jaar hebben gestreden. Nu zijn Vlamingen en Walen gelijke broederen geworden Leve de volksvertegenwoordigers en Senators, welkeonsbroederrecht hebben erkend en ondersteund Heil en dank aan allen die voor de rechten der Vlamingen hebben gestre den De stiijd was moeilijk en langdu rend, maar de zege is er der te schooner om Leve de Vlamingen en in Vlaanderen vlaamsch EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 17*03. Men schrijft in bij BONHOMMS-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmatkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den Uzcrenweg «fc v»» den Uunrtspoorweg. 3 Januari tot 30 April 1SOS rpER_VEÜRf(E 445^727 950 1024 -1305 1555 1830 S 732 9 55 1029 51310 1600 1835 ruymrn. Dier wordt geseyd van desen waele in de lijste van eene seer schoone parlhie uyt- geiesen boecken met de noemen desselfs aucleuren ens. de geene sullen publijke- iijck verkoght worden onder den boom van miserie (alias vrijheyd binnen Yper, dit volgende Beschrijvmge van Gasconjen- landt gemaekt door Favier. een der selve natie, gebonden in gasconjenbmdt, ver- guit met mooy stront, om reden het gondt aldaar raer is. Men seght dat hij n.i generael is onder de Frauschen. Franschen te Rousbrugghe. Den selven 31“ snamiddaghs ten turen quaemen hier twee fransebe officieren die scyden dat er den volgenden dagh veel van hun volk soude passeeren, maer dat zy geen quaedt en soudt n duen, en snoens badt Viaetneriynghe, Pop?ringhe en Proven AAR E 3 3 OB eurne Slntie Gent Bruise! Ji 07 22 47 3 08 8 38 5 147 04 15 U 18 06 15 *0 18 11 15 32 18 Z4 15 40 18 32 m— Oostende Statie Nieuport stad Oostduynkei k> CoxyMi- Veurne Mai kt Veurne Statie 3 Ex 5 18 01 19 20 20 40 21 15 -21 27 -21 56 22 08 11 08 Ex 5 00 17 50 -18 03 -18 31 -1901 C 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 Expo 0 42 4 43 «52 5 06 7 20 Corteni.tckr 5 34 7 50 Lielitrrxelde 5 9 8 05 7*6 9 18 8 4 10 45 9 46 110 30 ”11 .4 <12 01 9 50 10 24 s 9 55 10 29 2 «2 - hui urm 6 00 £3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 2t - 9 48 - - 9 59 - 9 16 19 47 16 24 E 11 37 15 52 17 43 - 43 25 17 02 19 29 - 13 43 17 14 19 40 - - 1410 17 39 20 09 14 38 18 ('5 20 35 - 1456 18 15 - 409 7 12 - 857 1054 941 11 47 1556 9 50 11 55 16 04 10 19 12 26 16 33 1046 1255 17 11 lp 57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 1320 1655 1010 Veurne Statie Venrne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport 6 Oostende statie 7 5 57 8 43 11 47 13 20 >14 9 00 12 04 13 37 6 22 9 0 12 12 13 45 6 34 910 12 24 1-157 - 16 37 20 29 6 40 9 2G 12 30 14 03 VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 12 42 - 5 26 7 16 10 08 12 .14- 5 34 7 24 10 16 13 02 - 7 43 10 34 13 2i>- 16 00 18 52 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 Brunei beul 5 18 l.irhterrelde 6 32 CorteniHtcK Dixinude Vetiim Admkt-rke Dninkrrke Duinket ke A liitkerkt; V cur i.e D'xn.ude 6 45 441 723 946 .1030 13 01 1551 1826 lló'igstade Linde 5 37 8 15 1042 511 30 1357 1647 1918 a 5 51 8 33 1056 :il 44 1411 17 01 1936 6 03 8 50 11 18 <12 01 ï7 i8 1953 nieuwe lier werp u 15 8 57 1120*12 08 14 35 1725 2000 S’— Veunn-V. ortlnd 6 36 9 18 11 11 “12 29 15 56 euri-e Sletin 6 41 9 23 11 46 12 34 15 7 53 10 16 10 50 13 31 16 21 18 56 S S 8 00 10 23 10 57 <13 33 16 28 19 03 8 17 10 40 11 14 -1355 1645 19 20 8 31 10 54 11 28 J1409 1659 19 34 9 27 11 50 12 24’ 15 05 17 55 20 30 - o S 55 :=j» 1428 1718 1953 -T 1746 2021 a 1751 2026 C OOiTENUE VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 18 50 1>; 19 52 16 17 20 02 - 16 25 20 17 16 43 20 35 VEURNE Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alvet inghem 5 18 Lno 5 35 lloogslade-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringli' m Nieuwe Herberg 6 15 8 57 6 41 9 23 11 46

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1