I N°17. Woensdag 27 April 1898. Stad Veurne. Vlaamsche katholieke Gouwdag. fl! 55’ Landbouw. JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woen.-djg, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters te vormen. Ook dikwijls toonde men dat ken aan de voorwaarden van den grond, i want die siau u,- 8 8 pUhiib.-; dan Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmai kt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. ld. id. id. id. l‘l* snede, S**' 3d’ De vergadering, die zeer talrijk werd bijgewoond was zeer geestdriftig. De tenen door de verschillende redenaars aangehaald, en welke aamoonen wat Vlamingen hebben te lijden gehad om dat zij geen Fiansch, en ambtenaars geen Vlaamsen kenden, iroflen diep. Men verstond daaiuit wat de strijd om hei Vlaamsch is en dat üracut heilzame vruchten voort. Ten slotte weid de Vlaamsche Leeuw aangeheven. AANLEG EENER WEIDE Waarde van hooizoldeizaad lol zaad gebruikt. M. A. Damseaux, de geleerde pro- andere perceelen, maar zij is dn voor- fassor van landbouw aan bet Instituut, te Gembloers, heeft een bewijsveld inge richt, om te toonen hoe weinig rede' mat g bet gebruik van hooizolderzaad als xaad is. Hij geeft als volgt rekening der bekomen uitslagen. Men heeft dikwijls gewezen op de nadeelen die het bezaaien met hooi- j zolderzaad na zich sleept om graszoden ben loch merkelijk van elkander ver schild voor wat de dichtheid van bet gras en zijn hoogte betreft. Het perceel bezaaid met hooizolderzaad uit de wei den van Gembloers, was zijn groen worden verschuldigd aan grasplanten met breede bladeren die niet groot wierden; er waien weinig grasplanten en bijzonder weinige grassoorten van booge en middelmatige gestalte, en veel doorlevende planten waaronder meestal de' weegbree Dit legt de zwakke op brengst uit der eerste en derde snede. De goede grasplanten lijden van de nabijheid hunner mededingsters die in den zomer sterker zij i, meer plans in nemen aan do oppervlakte van den grond door hunne grootere bladeteu en in den grond door hunne sterkere wortelen. De totale groene opbrengst is merkelijk kleiner aan voor de twee welke, spijtig genoeg, zoo flauwd is. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 10 tent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Zondag laatst, 24 dezer, had in onze stad eene Vtaamsche Katholieke Gouwdag plaats, gehouden in Het Koophandelshof ondei hel voorzitterschap van M. Edm. \^n Ilee, bestendige afgeveerdigde van West Vlaanderen. Het gelukken van dezenGouwdag heeft alle verwachting overtroffen. De groote bovenzaal was proppensvol. Wij lekenen dal ruim 400, man van stad en omliggende gemeenten, opgeko men waren om deze Vlaamsche verga dering bij te wonen. Onder de bijzonderste aanwezigen bemeikten wij de heeren de Spot, sena tor, en A. Pil, schepen der stad. De verschillige sprekers werden her baalde maten geestdriftig toegejuiebten ja. het volk liet zien dat heldeVlaamsche beweging genegen is. <|at het nog zijn hert voelt kloppen voor Vlaanderen’s loemrijk verleden, en als Vlamingen in zijn eigen land wil bestuurd worden. (lier laten wij een kori verslag volgen v.m dezen belangrijken Gouwdag, die, onder opzicht van sprekers en van 't ge tal aanwezigen, voorzeker bij de bestge- Jük'fl mag gerekend worden. Moctire hij heilzame vruchten dragen Vlamingen toonen dat zij hunne belden niet vergeten, en dan hernemen wij den eed voor Godsdienst en voor Vader land. (Toej M. Van Neste, advokaat te Brugge. Wij mogen niet denken dat de strijd ten einde is, nog veel is er te verkrijgen op vlaamsch gebied. Zeer weinige per sonen in Vlaandeien kunnen fransch, in verhouding der bevolking. Nogtans be handelt men u onder vele opzichten nog als of ge fransch keridet of moest ken nen. Rogier wilde de Vlamingen verplich ten Fransch te leeren. Nooit hebben de Vlamingen iets ge vraagd dat de Walen kan benadeeligen; ook vindt de Waalscbe beweging van Charbonnier geen weerklank bij hel Waalsche volk. Over een drietal jaren kwamen de Walen bijeen te Bergen en zij gingen eis opschrijven wat de Vlamingen mochten vragen zij schreven op en zij kwamen uil op het program der Vla mingen zelven. Spreker toont aan dat in gerecht, onderwijs, de Walen verreweg de meeste plaatsen bekleedem En men vei wijt aan de Vlamingen dat zij ade plaatsen voor zich winen (Hoe hoe!) In ’t leger, alles Fransch; in krijgsge- recht, alles Fransch. Spreker toont door voorbeelden aan boe de Vlamingen te kort worden ge d ian voor 't Fiansch krijgsgerucht en in burgerlijke zaken, konsulaten, enz. Dat alles moet veiandeien; wij mo gen niet verstoken zijn enkel en alleen omdat wij geen Fransch kennen. W’ij zullen recht krijgen als we wil len, spijts Charbonnier en duivel 1 (Ge lach en toej M. Janssens-Bauwens (Brugge) Over acht dagen was Biugge getooid en :n feeste, ter gelegenheid der stemmn.g van hel wetsvoorstel De Vriendt-Coic-. mans. Wal is dat wetsvoorstel? Sedert 1830 was het Fiansch alleen de ambtelijke taal. Lang hebben de Vlamingen gestreden om ie verkiijgen dat Let Vlaamsch geiijk gesteld worde met liet Fransch; wij heb ben dat eindelijk verkregen Men zegt de Walen kunnen geen Vlaamsch leeren dat is onjuist Ik heb eene Walm gekend die op drie maand Vlaamsch leerde, omdat ze eene herberg had overgenomen, waar veel Vlamingen kwamen, 'l Was u/fair' de poite monnaie, en welaaast kou ze ver koop’ de drupp’ en de pint’ (Gelach Danken wi| dus De Vriendt.Coiemans, minister Begerem, en allen die er voor spiaken en schreven en vooral de sena toren Picaid en Poncelet, twee Walen. (Toejuichingen). Soms zal net wel lastig zijn voor Waal- sebe ministers, maar dut is onze scnuid met. en deze wal zal maken dat bet Vlaamsch in eeie zal komen in vee nu sgeznnen van Vlaandeien, waar du nu verdrongen wordi (To-juich.) Deze wet zal ook de vei vlaamsching medebiengen van piovmcieradeti en ge meenteraden die verfransci.t zijn. Laat ons daarvoor werken, alleen zal bet niet komen. (Toej Wij willen gelijkheid; volstrekt geene vooirechten ten nadeeie van Walen, nair wij wijken geen haarbreed van ons recht. Gelijkheid, dai willen wij; gelijkheid dai etsenen w'j. (Torjmch) 11,250 kg. 7 310 15 000 Totaal 33,565 Zuivere \aden. 10 620 kg. 9 060 13 130 Totaal 32.810 Zoo de bezaaide perceelen omtrent gelijktijdig geschoten hebben, zij heb- M. Vliebergh. Hebben de Vlamin gen recht bekomen dan is het te danken aan al de Vlamingen; dan is het ook te danken aan M. den Senator de Spot, bier tegenwoordig, die deze wel gestemd Leeft (Toejuichingen); daaraan heb ik door mijn werkje slechts een klein stoo'je gegeven. Evenals Lazarus verwekt werd, zoo is ook nu de Vlaamsche taal uit baar graf opgestaan, en ze wordt nevens bet het noodig is de zaadmengsels te schik- Fianscb de ambtelijke taal van Belgie. Deze zaden werden in den vreemde gekocht. De belgische landbouw teelt, om zoo te zeggen, geene graszaden. Ieder perceel vei kreeg vóór den win ter den mest overeenkomstig met 20,000 kg. stalmest, 1250 kg. metaaisiakken en 500 kg. kainiet. De bezaaiing heeft plaats gehad den 12 April. Drie sneden zijn gedaan geweest op 16 Juni, 14 Juli en 1 September; zij hebben per hectare, gegeven, Produkten. snede, V* id. 3d‘ id. wordt om weiden aan te leggen bet tweede met 10 kg. gezuiverde booizol- deizaad voortgebracht door de prach tige Maa«aanspoelmgsweiden, te Eysden bij Vné; het derde met zuivere zaden, te weten landsch feest, want in den slag van den Beemdgras der weiden okgioo 't Zij iakg5oo p. h. Gewoon l-eemdgrns okgaoo iakg5oo 2 500 kg. 13,700 3 720 Totaal 19,370 P" snede, gd» 3'” M. Fmi Ilee opende de zitting. Hij wensc i allen welkom, en bijzonderlijk de vrouwen die opgekomen zijn; waar de vrouwen Vlaamsch zijn, is de Vlaam sche zaak gewonnen (Toej.) Hel vuur is er nu eens in en als ’t er in is, is bel niet meer mogelijk het to dooven. Spreker brengt hulde aan de ver- schillige redenaars, en in het bijzonder aan M. Em. Vliebergh, die een deel zijner opvoeding te Veurne genoten heelt, on die bewezen heeft dat eene meetalige wetgeving wel mogelijk is; ze bestaat wel in Zwitserland. Veiscbeidene senators hebben, tijdens Je bespit king der wet De Vriendl-Core mans, nitt véél lol van M. Vliebergh gcspioken, en zijne opzoekingen heb oen giooielijks medegebolperi om die wet in den senaat te doen stemmen (Toejuichingen M. Wostyn, apotheken, Thielt (Toe juich,spreekt over den Boerenkiijg, waarvan dit jaar de 100* veijaatdag wordt gevierd. Belg e werd door de Fianschen over rompeld, bestolen, uitgeput, de kerken gesloten, de priesters werden verjaagd, gevangen of vermoord. De Lansche taal werd in ganseb bei bestuur opgedron gen. Eindelijk was de maat vol; terwijl de stelingen bet bootd bogen, stelden de boeren zich zelven, have en goed te pande, om de priesters toe te laten mis te lezen, de huwelijken te sluiten, de kiuderer; te doopen en de eerste com munie te laten doen. Spieker vertelt hier eenige trtflende trekken uit dien, vervolgingslijd. De op- i stand begon te Overmeire en breide zich van daar over bet heelo land uit. Evenals vroeger Nikolaas Nysseus van Gent, evenals een Rocbefoucault, moe ten wij steeds het \aderland beminnen, en daarom moeten wij de helden her denken welke over 100 jaar sneden voor Godslieosl, vrijheid, laai en Vaderland. In West Vlaandeien woidt de Boe- reiiki ijg hei dacht te Thiel allen naar zu< en de Laat ons nu waken, en houden wij zijne ligging en de bestemming der steeds aan Vlaamscben aaid en zeden, weiden. Dit alles wordt reeds heel klaar zeer ver- i bewezen door de opbrengsten van hel i eerste jaar van drie perceelen behouden- hi Duitschland, in Frankrijk wordt de i de 1 6 are ieder en bezaaid als volgt vaderlandsliefde in booge eer gehouden. Hel eerste wierd bezaaid met 20 kg. Tiachlen wij dus het vaderlandse!) hooizolderzaad van eene weide van gevoel meer en meer in bet volk te doen Gembloeis. zooals dit bier gebruikt dringen. In 1902 vieren wij de verjaring van den Guldensporenslag; ’t is eene uit muntende gelegenheid tot opwekking van het vaderlandsch gevoel. Veume moet meedoen in het vader- Groeningenkouter was ook Veurne ver tegenwoordigd. j Herworden wij ons zelven;'wezen wij I itaiiaanb'ch ray-gras Vlaamsch van hart en aard, er. brengen wij de oude geplogentheden weder in eere Herdenken wij onze mannen, en hun ne heldendaden (Toejuichingen J M. De Visscher vat de ledevoeringen der vorige sprekers samen. Hij dringt er op aan dal vele maatschappijen uit Ven oe-Ambachl naar Thielt zouden gaan om den Boerenkrijg te vieren; alsook zich ie bereiden tol het vieren van den Guldensporenslag. Spreker «telt vast dat sedert den laatsten Gouwdag de verjaardag van den Guldensporenslag te Veurre meer en meer wordt gevierd. (Ja Ja M, Pil, schepene te Veurne, dankt de vreemde sprekers die de liefde tot eigen taal, eigen zeden in bet hart der Veur- naren zijn komén opwekken. Er is veel bekomen; doch er is nog veel ie verkrijgen, We moeien wei ken om praktische uitslagen te bekomen. Het onderwijs moerook in de begoe- de standen Vlaamsch zijn, opdat onze wetgevers Vlaamsche wetten maken, en opdat degenen die de wetten moeten uit voeren er den geest van kennen. Degenen die uwe stemmen komen vragen, moeien met alleen in *t Vlaamsch spreken maar ook in het Vlaamsch den- kem Daarom moet het onderwijs ver- vlaamscht worden. (Levendige toejuichin gen). m AR o 1) V Gewoon beemdgras Thimotheusgras der weiden t.nglisch ray-gras Havergras Zwenkgras der weiden okgo8o Hondgras Witte klaver Hoppe rupsklavcr iakg5oo 8kgooo 6kga5o 6kga5o 5kgooo y 5kgooo 3kgooo 3 akgsoo u ikgaöo - ■iHIHl’l w- okgaoo okgn5 okgioo okgioo okgo8o okgo5o okgo<|o okgojo Hooizolderzaad van Gembloers. Gezuiverd hooizolderzaad der Maaswcidcn. O 2,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1