STAD VEUBINE. ten zijn peerden. DE BEUKELAERS Biscuits aijn de beste. DE BEUKELAER’S Chocolade is de lekkerste DE BEUKELAER’S Cacao is de fijnste. Belgische Medevaart naar O. L. Vrouw van Lourdes en naar het H. Hei t van Montmartre te Parijs, van den 6 tol den 14 Juni 1898. met de goedkeuring van Z. Em. den Ka dinaal Aartsbisschop van Mechelen pn onder geestelijke leiding van den Z. Eerw Pater Gonzalve minister provinci aal der Minderbroeders Capucionen, te Bergen en van den Z. Eerw. Pater Robert, der zeltde orde, Overste van bet Klooster te Brussel. STKBFBKWAli. De begraving van M. den Notaris Sim- pclaere heeft donderdag alhier, onder I eenen giooten toeloop van volk, plaats I gehad. Lijkrede uitgesproken door M1” A. de 1 Blauwere, Notaris te Veurne, als Syudik man der Notarissen Tucntkamer. lie Kamer. De drie eers e zittingen der week I werden besteed aan de bespreking van I de begrooting van geldwezen. Deze be- I grooling werd donderdag aangenomen I mei 63 stemmen tegen 17, Vrijdag werden de begrooting de1 I openbare schuld en de wet beu effende I de iabrikatie van siioop metoenpai igbeid I det 108 aanwezige !ede i gestemd Zaterdag weid de algemeene bespre I king over de landbouwbegrooting geslc- I ten en die over de begrooting van open I bare weiken begonnen. Het publiek, vootal bet handeldrijven- I de en neringdoende publiek, beklaagt I zieb luide over eenen maatregel, door I het bestuur der nationale Bank en post I bureelen genomer. en strekkende om I volstrekt geene beschadigde muntspecies I meer ie aanveerdeu. Ons dunkt, dat die maatregel al le streng wordt toegepast. De minste kias of schreef, in een gehis uk gemaakt, is voldoende om het zelve bij betalingen op de bmeelen der bank en pust als ongangbare munt te zien weigeren. De handel, die veel zilveren munt om iet, wotdt daardoor in grooie moeilijk beid gebracht en protesteert des te lui der, omdat dergehjke maatregel dood eenvoudig, zoo niet onwettig, dan toch omechtveerdig voorkomt. Wie toch kan hel helpen, dal een of andere kwA jongen er vermaak in beeft gevonden een stuk geld te beschadigen? Moet het publiek, moet de handelaar vooral, daarom zooveel last en moeilijk heid worden aangedaan Het is immers onbetwistbaar dal een groot gedeelte van de nu in omloop zijn de muntspecies juist van vandaag ot gisteren met werd be-ctiadigd en vroe ger, alhoewel beschadigd, langen, lijd door de Nationale Bank is omgezet Juist daarom vinden wijden huldigen maatregel omechtveerdig De bank had zelf maar moeten begin nen met haie beschadigde munten in ie houden, 111 plaats van de zelve nog in omloop te biengen en vandaag het pu bliek verantwoordelijk ie stellen. Wanneer bet bestuur der Bank gisteren beschadigde stukken in betaling gaf dan lelden zij toch als goede klinkende Kunt Maar wanneer men vandaag diezelfde stukken bij de Nationale Bank ter be lading aanbiedt, o dan zijn ze niet gang baar meer en worden zij den betaier doodeenvoudig terug in de hand ge stopt. namelijk in bare voedende waarde en ook als hooi. Zoo bet groene gras van gezuiverd of zuiver zaad d.t jaar 10 fr. de 1000 kg. waarde heeft, dat voortko mende van booizoldei zaad heelt slechts eene waaide v.m 7 fr daarenboven indien de peiceelen met zuiver ol ge zuiverd zaad 25 kg. hooi gaven per 100 kg grouigias.dll bezaaid met hooi- I zoldeizaad verliest veel meer van zijn I gewicht en men bekomt slechts 9.0 kg. I hooi per 100 kg. gras. De vergelijking I van peiceelen geeft dus voor het eetste jaar Hooi, 3.874 kg. Wezentlijke waarde van •den opbrengst fr. 271-18 kg. Hooi, 8,391 kg. Wezemlijke waarde van ■den opbrengst fr. 839,10 kg. Groen gras, 32.810 kg. Hooi, 8.202 kg. Wezentlijke waarde van ■den opbrengstIr, 820.20 kg. Wij denken dat de uitslagen van bel eerste jaar genoegzaam beslisser d zijn om de ongeloovigstan te overtuigen van de noodzakelijkheid slechts goede zaden te gebruiken bij het aanleggen van wei ■den evenals elders. kwartaal va 1898. M. Wolff, ontvanger der rechtstreek- sche belastingen en der accijzen te Rous- brugge, gaal in dezelfde hoedanigheid 1 over naar Londerzee! (Braband). Bij koninklijk besluit van 30 De cembar II., is M. L A. Groensteen, ppstontvanger van 5* klas te Alverin- ghem, bevorderd tot de 4* klas. De gemeente Slavele wordt ge machtigd een som van 16,000 fr. te ont- leenen door tusschenkomst van het ge meentekrediet. Uitslag der aanbesteding van de verbeteringswerken uit te voeren aan dm Yser, tusschen Nieupoon en Dixmu de. Bestek, fr. 45,895 84. M. Frans Braet, te Ooslkerke, heelt aangeboden voor 45,858 Ir. WerKcliilIlRc tijdingen. Woensdag 11 Mei aanstaande, ten 2 1/2 ure ’s namiddags, in het stadhuis, I o Veurne, zal de Regie der Noordwa- I tering overgaan tot de aanbesteding, bij soumtssien, der bedelf- en reitwerken I uil te voeren in de vaarten en Waterloo pen dezer Watering, gedurende 1898. I Woensdag was de botermarkt goed voorzien er was tamelijk veel volk, en deze omstandigheid hebuende gauwdie ven waai genomen om een zevental bo ter boerinnen van hunnen geldbeugel te beiooven. Het schijnt dat de bcurzesnij I ders, die lot nu toe onbekend gebleven zijn, een nog al goeden buil hebben ge maakt. Men schat op 200 fr. de som die zou gestolen zijn. Eene arme vrouw die juist de verkoopprijs barer konijnen bad ontvangen en op het punt was boter te koopen, was ook haar geld kwijt. Bij koninklijk besluit van 17 April wordt met 1 Mei naast eene jaarwedde van 60U fr. gehecht aan da hierna aan geduide plaatsen van onderpastoor in West-Vlaanderen 1' plaats van onderpastoor te Hoog- staede; 1" plaats van onderpastoor van de H. Godeliva, te Rumbeke; 4* plaats van oude: pastoor in Si. Sal vator ie Brugge; 4" plaats van onderpastoor in 0. L. V. te Brugge; 3e plaats van onderpastoor te Wevel gbem; 1' plaats van ondei pastoor te Uil- kerke. Bij koninklijk besluit van 17 April wordt eene vergoed'ug van 130 Ir. ver leend aan priester B. Lelieur, voor de uitoefening van zijn ambt in de parochie Alveringütm, gedu-ende het eerste o Vertrek. Den 6 Juni uil Brussel en Gent bnst den morgen. Aankomst te PARIJS omstreeks 5 uren ’s avonds. Vertrek uil PARIJS den 7 Juni te 6 uren *s avonds. Aankomst te LOURDES op 8 Juni 'en 4 uren 's namiddags. Terugkeer. - Vertrek uh LOURDES den 13 Juin ’s morgens, om terug lekeerennaaf Belgift omtrunt den middag, den 14 Juni- De terugreis zal geschieden zoneter veran-' dermg van trein. Prijsen der kwarten U G' tit 1’ klas I47 fr.; 2’ klas 96 fr 3* 63 Ir. Boven de vorengenoemde prijzen 100 fr. in de eerste klas. 60 fr. in de tweede en derde klas. De perroonen reizende in tweede cn derde klas kunnen nochtans de vcrbüjfkos’en van eerste klas nemen. Inschrijving. De lijsten zullen den 20* Wei gesloien worden. Ir. geval van wettig beletsel zal hel gestorte geld terruggcgevcn worden tot den d.ig vóór het vertrek. Na I Mei wordt de prijs vei meerden! mei o franken. Die vermeerdering zal s'rergge* cisch n in de kas der arme 7, eken gestort worden. Koningin Victoria van Engeland heeft haten bijzonderen doctoi gelast de kei- zerin te gaan verzot gen. Keize’in Eugenie en Victoria, zijn van over veel jaren reeds de beste vriendinnen van de wereld. Inkemrechlen in Frankrijk. Ver- hoogde inkomiechien op boter en mar garine zijn door deb’iansche Kamer van gedeputeerden gestemd geworden Mar- gaiina en dergelijke eetwaren35 fr in bet algemeen tarief in plaats van 20 fr.» 25 fr. hel minimum tarief (op belgische tabrikatien toepasselijk) in plaats van 15 ;r. Boter3q liin het algemeen ta rief in plaats van 13 Ir., 20 fr. in het I minimum tarief in p!aats van 6 Ir. De Senaat heeft insgelijks die verandering I gestemd, alsook eene verbooging van De Monitenr van viijdag bevat bet 1 echten op de ingevoerde verken» en koninklijk besluit, waardoor de kiezers I van de ptovmcien Üosi-Vlaanderen, I Henegouw, Luik en Limburg opgetoe I pen worden voor con tag 22 Mei, om I over te gaan tot de Kamer- en Senaat I kiezingen. Overname van den Congo. Ten I gevolge eener overeenkomst gesloten I tusschen den Belgischen Staat en de I maatschappij van den ijzerweg van deu I Congo, en den 19 dezer goedgekeuid I door de aandeelhouders, zal de Belgische I regeering deze week in de Kamer een I wetsontwerp nederleggen, waardoor de I uitstel aan Belgie verleend voor de ove>- I name van den Congo verlengd woidt tot I 1 Januari 1909. Dondetdag namiddag waren vijf I jongelingen van Gent, allen rond de 20 I jaar, gaan spelevaren op het kanaal vat I I Terneuzen, De vaarders waren MM. Jo- I I zet en Victor Cootemar., zoonet; van M I I den Senator Cooteman, Siar.islas De 1 I Brouwer, zoon van M. K. De Brouwei I fabrikant, de zoon van den notaris Fube I I en M Desmei I De wind waide hevig en toen de spe- I I levaaiders omtrent de herberg de Zeven I ster gekomen waren, deed een rukwind I I het vaartuig omkantelcn en de vijl j >n- I gelingen vielen in hel water. MM. Fobe en Desmei reddeden zich al zwemmende; daarbij gelukte het de- I dezen laatster) Victor Cootemrn op het I drooge le biengen. Toen deze diie uit I het water waren, deed men al de pogtu I gen om de twee andere le redden. Men I vond spoedig Jozef Cooteman, doch le- I venloos. Hel lijk van M. De Brouwer werd vrijdag noen gevonden. Toen het ongeluk gebeurde, was M Coore an, vader, in den Senaat, en M. de notaris Fobe, die onlangs in tweede huwelijk getreden is, was op speelieis in Italië. Inden nacht van 17 April werd bij M. Mazureeel, suikcrijkoopuian, te HulsU-, een kalkoen gestolen. Vteezende dal een ander dief om de overige zou konen, hield hij wacht boven zijn suikerijasl. Nu den 19 's nachts hoorde hij het geschreeuw van eenen kalkoen die op eenen boom bij hel venster sliep. Hij laadde zijn kaïabij 1 en school in de richting van eene zwarie ge daante die hij in den boom zag, doch hij miste zijn doel. Een tweede schol werd be anl woord door een hevigen schreeuw. I Hoorende dat hij goed getroffen had, ging M. Mazureel zijnen knechi wekken, en zij vonden weldra den dief op den grond i.itgestrekt, geen teeken van leven meer gev. nde. Hij had gansch de lading in den techiei schouder en hel aangezicht ontvan gen. 8 flens waren de geburen tocgelooprn, I n men ging burgoneesler en neneestjeer •halen. Intnsschen hadden de maten van den gekwetste Repuogd bunnen vuend med e dragen; doch zij hadden hel moeien op geven <11 hadden hem opeen hoop »tiuo talen liggen. Daar waar men den gekwetsten, z ken. Arthur Dewaele, van Harelbeke, h< efl ge vonden, lag een land dm hem uit de mond was geschoten. Gansch het aangt z chl was met wonden ovetdekien eene groom wonde in de hersens moest de dood veroorzak'n. De ouders van Dawaele vernemende dat hunnen zoon gedood Wais, g'Ogen ter pl.iats -r-- De moeder zegde tol de toeschouwers .- POn.JP 1 R®i,ucht Bewesiei poort, liet is eerste maal dal hij uiiging om té stele» en hij heeft waarlijk niet veel geluk; hel is mijn mans schuld, omdat Ijj hem dien avond e«n n bot.ruam heelt A-wéi- geid. De gewezen keizerin der Fi a'^chen, ligt tegeuwoordigernsiig ziek tcMenone’ Ons dunkt, dat die toestand niet lan ger kan blijven voortduren. Indien men geen ongeschonden munt speciën wil hebben, dat de Bank dan beginne melde beschadigde in te nek ken. Zoodoende zou men eerlang eene verordening kunnen uitveerdigen. waar bij wcdt gezegd, dat te rekenen van eenen bepaalden datum, geene bescha digde uiuut meer zal worden aanveerd. Hel Kollogie van Burgemeester e® Scbei»enen der stad Veurne, maakt be* kend dat op WOENSDAG 4 MEI 1898, om 4 ure namiddag, zal worden over gegaan, in eene der zalen van het stad huis, tol de openbare aanbesteding van uil te voeren gezondheuhwerken? be staande in het bouwen van otideraard- sche waterleidingen in de Noordvesten- straal. de Statieplaais, S aticstraat en deel van den Kapitalen Wal, alsmede bet stichten van eenen bornput met leekeningen en lastboek Stadhuize betltstend. Veurne, 23 April 1898. c. VAN LICHTER VELDE. I ■HMTl Aan de nagedachtenis van Meestar Bcnedikt S'm- I pclaere, Notaris te Veurne, alhier den 18 April I 1898 overleden, breng ik. namens de Notarissen I tuchtkamer van ’t Gerechtsomirck Veurne, eene I laatste hulde. Den 17 Maart t84i Notaris te Zonnebeke be- I ncemd, daarna te Aivcringhctn en vervolgens te Veurne, was M‘" Simpelaere de oudste Nolans in I bediening van Veurne oratrek. Door zijne bekwaamheid, zijnen vlijt en minza- I men omgang, had hij het openbaar vertrouwen en I menige gencgenhcidsbctrekkingen aangewonnen Ten gevolge zijner bedienstigc handelwijze met I zijne ambtgenooten, waren d<.ze hem ook genegen en kozen hem verscheidene keeren tot lid hunner I tuchtkamer, van welke hij laatst nog verslafgevcr I I was. Intusschen werd hij hier ook tot Gemeente- Raadsheer en Kerkmeester van St. Niklaaskerk gekozen, welke bedieningen hij laatst nog be kleedde. Vermoeid door zijne menigvuldige en beknopte I werkzaamheden, welke de talrijke hem toever trouwde zaken vereischten. en reeds door zekere I kranaheidsongevallcr, om zeggen, tot rusten uitga- noodigd. besteedde hij slechts tot rustedagen den schaarschen tijd om zijne krachten eenigszins te herstellen en hernam weldra, met nieuwen ijver, zijne ambtelijke werkzaamheden als vervulling van phchtplcg ng. tan hem mag gezegd worden dat hij, bijnako- ming van plichtbesef, aan den werkstriid bezweken is; dat hij, ais moedige strijder, op het eervol slagveld van Arbeid en plicht gevallen is. Alom geacht en het algemeen aai.zien genieten de, verwek.e Zijn steifgeval grooten indruk; tot bewijs de talrijke pcisonen van allen stand die zijnen 1 jkdienst en rouwstoet bijwonen. Aan zijne diepgegrielde weduwe, aan zijne zoo erg beproctde kinderen biede ik oprechte gevoe lens van deelneming in hunne droefheid. Zijne gehelde gade, zijne teerbeminde kinderen getroosten zich bi) het verheven gedacht, dat haren echtgenoot, dat hunnen vader, door zijne ver kleefdheid aan de ons allen opgelegde taak van dagehjksche Arbeid en l'lichtnakoming waarvan hij zich zoo nauwkeurig gekweten heen, dat zijne edele ziel, onsterfelijke sprankel Gods, reeds hei oneindig en volkomen geluk geniet waartoe wij allen beschikt zijn. I Bcnedikt Simpelaere, waarde Collega, naman» 1 uwe amoigcnooten, roepe ik U rust in vrede en Vaai well -llllf-liui Sctjehudigde muntspeciën. /‘rodukten. Hooi^older^aad vam Gembloers. Groen gras, 49 370 kg. Gehuiverd hooi^olderfaad der S faas weiden. Groen gras, 33 565 kg. Zuivere \aden. PlUJZBN VOOR VEHBLIJF EN KOSTEN ZiiKKN. De arme zieken zullen knMetoo» vol gens de ontvangene aalmoeien aanvaard worden. De gitten voor het wei k der arme zieken mogen gezonden worden aan den eerw heer Walravsns, Aalmoezenier van het Werkmansbuis te Brussel- Kickcnmarkt, 18. Een geneesheer zal do bedevaart vergezellen. Al de zieke of gebrekkelijkc pcisoonen die zi<h laten inschrijven, worden verzocht on» ten nnnste 15 dagen voorop, een gctuigschi itt v»u den genees heer te laten toekomen. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen wende men zich tot M. PATTYN P.eost van O L-V> van Blindekens te Brugge, cn bij den uitgever de- nui fremeestei- cn Schepenen, H. DE HAENE. P)e Siki etaris,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 2