Ml neobende ais MINNE. "baïkéW Echt Liebig’s Vleesch-Extract Onmisbaar in elke goede keuken, en verbetering van soepen, sauzen, ragouts, Huis Berteloot-Coppens, OOSTSTRAAT, 37, VEURNE. TE PACHTEN 1 J TE PACHTEN, Woonhuis ge staan langs de Vest. n>iru.i', laatst bewoond door de weduwe Dupo -Duflou. TE PACHTEN: TE-PACHTEN, TE PACHTEN Z Ankertje, ge- I I gen te Bulscmip- Ingebruiktreding met eersten Mei aanstaande. WOONHUIZEN en Cijngrondcn MOLENWAL' LT' "vcZd straat, aiwmii tn.-ii p.ivergeld aarde mag af, TE PACHTEN .iinr Bakkersknecht wordt seffens geviaagd. Inlichtingen ten buieele. UIT DER HAND TE PACHTEN meg* Hotel des Hoyageurs Keuken- en Herberggerief Ml'NAGIEGOËDErlO en llnlsmcubelen. Camille DIEUSAERT, Verkenslachter te Veurne, maakt bekend dit hij eme eene slachterij heeft geopend in de kleine Ooststraal, n" 8. Door zijne trouwe bedie ning, schoon vleesch en genadige prijzen hoopt hij’t vertrouwen van het publiek le winnen. TOEWIJZING in eene zitting, Woensdag 11 Mei 1898, Open ba re V erk oopi ng van 2.90, 3.75 n 5.7S engte 58 tot 65 3.7a -4.90 e.. 5,90 HOEDEN, KLAKKEN EN PARAPLUIEiS, CHRONISCHE HOEST 'luMchen de gemeeneziekten van het leven 11 er eene zeer vervelende, de chronische hoest, 'he wedergpannig ia aan alle gewone behan- “?ling. Dikwijls bestatigen wij, dat bij een *lnd de hoest zich voordoet zonder merkbare ®°rzaakI en zich voortzet tot het kind verzwakt *n vermagert en voor de ziekte heel en gaiigeh bereid is. Eloclie Vandewoude maakt het publiek bekend dal zij thans voor hare rekening het bethijf zal uncelen van «n sthijustbuc ten huize barer ouders, hei berg de Lancier. 1 LIEBIG tol bereiding enz. 9 jaar, lengte 70 tot 75 cen titneters. 18 jaar, lengte 85 tot 90 centimeters. VOOI de voor- I oor sterfgeval. Woon Inns, t 4.1 van Huismeubelen, Menagiegoed, Kleederen. Lijflinnen. enz postze- x gels aan het WERK VAN BETHLEHEM Montzen-Moresnel (Luik), of aan Juffer Blancquaert te Cortenbergh (Brabant). KANTOOR van LODEWIJN UOITBV, Deurwaarder te Veurne. Vleesclihuuiver- slraat, N° 29. gB> I KANTOOR van Notaris E E R E M, te Alverinyhem. de heiberg Wielrijdersrust, V<urne naar Wul pen, met 40 area land, om mei 1 Mei in gebruik le tretb n. Te bevragen bij Edmond Vanderstraete, Zuidstraat, Veurne. K A N T O O R van dm 1%’otaris Aliné BR1UWEKK, TE VEURNE. Zich le bevfagep bij P. DEMAZIERE. NotaHs'nE BRAUWERE. J i BERGMAN’S T JHEPAKJES De huisvrouw van Pnul Bogaert beveelt baar 111 de gunst der belang j voor den ouderdom van 7. 8 en voor den enderdom van 1 <ngi d<ii ei a eg van voor den ouderdom van 16 en Maandag 2 Mei om 1 ure stipt namiddag, te Veurne, langs de Vesting, bij 't kerkhof, ten siert- huize van Amelia Vanwassenhove, Groote lutnbobing bij Karei Allaeys, Pannestraai. op Zondag 15 Met, ten 5 Ure, voor 1" prijs, een vetten Turk. 2e «ene hesp,' 3* 2 vette konijnen, 4* 50 goede eigaren. Inleg 25 centimen Voor 4 bollen. STATIEPLAATS. VEURNE Z cb te bevragen bij H. Torlii.ck* 1 Baelden, Brouwer te Veurne. Vrijdag 99 April 1»»*, om 2 uien na middag, te Midde.kerke (I utneweg), ten huize bewoond door Victor Van Houtte, van Gewone voorwaarden en met gei eed geld. voor mannen. lengte o^ tot io5 centimeters. en ni uwigiieden voo> broeken en costumen. Bijzonderheid kleederek op maat. burgerlijke Miami nn Veurne. Geboorten. si Callens Pemi. z van Juliaan en Gryson Emma, hcwes’cipoort. 3'. bruwé Gu.-t.ii', z. van Karei en De Recrst T-c-arina. Bewcstcrpoort. Getal 5l. Hu welijkBaa-nkondigingen. 2|. Spilliacrt Gustaaf, zinkwerker, met Li franc Lcoma. naais’cr. beide te Veurne. Mommacrts Philip, schrijnwerker te Schaer- heek, met l.e Rov I.eomina. z b. te Veurne. V .rezeclc I <i lewijk. voerman, met De Ruelle Vi«ulu. tal-ckl. werkster, beide te Gent. ZF^lLIISrG-- Er blijkt uil een vonnis verleend door den Rechtbank van eersten aanleg le Veurne. Wijzende als Koophandelrechtbank.in date 23 Aptil laats'leden, dal Gustaaf Gambier-Wlllaeys, in staat van Eïling is verklaard, met vourloopige op schorsing van betalingen op 28 Februari laatst. De schuldvorderingen moe'en inge diend worden ter gieffie der Rechtbank voor den 14 Mei aanstaande. De sluiting van hel proces verbaal Van onderzoek der schuldvorderingen zal plaats hebben den 21 Mei, om 11 Uren ’s morgens, en de betwisting der ’"ogelijke geschillen den 28 Mei, om '1 uren ’s morgens, telkens ten gehoor zale der Rechtbank. Rechter-commissaris. M' A. PARDOEN. Voor extrakt De Bezorger der taling Daniël DE HAENE, Advokaat. IniU-1 DEHOLLANDER, broed en pasteibakker, maakt bekend dat hij de bakkerij van Laurent Lecot, in de Oast- slraal alhier, heeft overgenomen, en da: hij er zijn bedrijf zal uitoefenen te rekenen van 4 Mei aanstaande. Hij zal trachten door zijne goede warm hol vertrouwen zijner medebu'gers weerdig te maken. laat weten dat hij den handel overgenomen heeft van den heer Eduard VANHAECKÉ zoo in granen, zaden en vetten al’ in wijnen en likeuren. Hij beveelt zien aan den vooikeur der kooplieien en landbouweis der streek on vfi hoop- hun vertrouwen te zullen geuieicn. 4 ure namiddag, in 't Hotel du Nord, aan de Nieuportbrug, te Veurne, van Adinkerke-Panne. e. i. gerirthl» hu..-, g. .-iaan :n de Duinkerk- slraal, n" 13- Te bevragen bij don drukker dezes. w Eet: gerieflijk j halen. k te knopen n.euw eiken hou', Woonhuis. j diensug v jjven, gestaan in de gen bij Voor alle inlichtingen zich te werden lot den hier DE BÜ1S, brouwei. Veurne. Tc koopen of tc pachten! Een gerieflijk Woonhui* tu.-i goed, b plant hovei ierhol, gruoi II artn, le Veurne, Ruozendaalstraat. Te bevragm bij den eg naar 1». VANDEN BRUWANE Pannekahijde. KMjRMiwr-n—-^7Iml^1l~^1,MI"1^ iinrim— TE P ACHT EX een gerieflijk Woonhuis in de Duinkerk- straat, thans bewoond door .1 Poeren. Te bevragen bij A. VERBEQUE LUST UI VX’T 1WD le pachten te Veurne. Aan liibtiULll vraag aan hel Godsbuizen- bestuur Maandag 2 Mei 1898, om 2 uren na middag Ier herberg van Emiel Regnaert-Debandt, te Steenkerke- plaats. gelegen le Steenkei ke. sectie B ri" 155c deel van 153a, 154f, 154e, en 156b. Gebruikt door K L. Decreten. David Maeckelberghe, wijlen Karei Vandewaeter, Engel Nowé en Alexander Cailliau. Verdeeld in 5 koopen. Instellatie der n'euwe herberg In den boomgaard, bij Pieter Bogaert, Oude ^ecsteumai kt, op Zondag 15 Mei aan staande. Te zingen voor schoone prijzen. io. 12 en 14 jaar, lengte 80 tot 85 centimeters. Huwelijken. ao. Han Ischoewerker Constant, landbouwer, geb. te Stuyvekenske.-kc den 31 Maart 1872, met Van den Bossche Leonia, dienstmeid, geb. te Al- veringhem den 27 Juli 1871. Sterfgevallen. 21. Van Stccger Juliaan, 6 m Binnenpalen. Getal 45. De fijne pakjes Thee welke o’eral in Belgie iu naaniste winkels vei kocht worden. Alleen te verkrijgen bij Vanderheyde Br en Z’, te Veurne; bij 0. Bekaert, Statieplaats, te Nieupoori. en bij D. Duyischaever. ie Adinkerke-Panne. Pakjes 20 30 40 50 de 50 grammen thee 40 60 80 100 de 100 grammen thee. a,Mu. «niö .HZ» 1ZL“ rJ>? Manskostuimen te begii nen va i 16 fr. Kinderkostuimen in alle mudeuen, van at fr. 3 50 Pai dt ssus in moskowa, van af fr. 12 50 Bijzondere groote keu’ van Peiennen met kappen in blauw laken of zwart. De Afspanning ’t Hof van Commercie. 90 c 11 6» fa met Inrijpoort, 6 Bovenkamers, Rookerij fl T'd e 7 7^ Stalling en II 0,08 60 E> ve en Akke- - 1 land, vooihoofdende Noord, met 42 L ken meiers breedte, op den steenweg naai ’t Zeestrand. Bewoond en gebruikt door B Stnagghe lol I Mei 1901. aan fr. 240, 's jaar s. Het bijzonderste huis voor de gemaakte kleedercn voor mannen en kinderen. 40 tot 50 ten 100 beterkoop dan elders. Hoeden in a"e soorten, te beginnen van af 2 frank. Klakken in aHe modellen van af 1 fr. Parapluie’s van af 2 fr. Do chronische hoest of zelfs de voorbe- •tetndheid tot verkouden verraadt altijd cen Gebrek aan levenskracht. Do beate behandeling vnn den chronisclicn hoest of van eenen ulgcmeenen staat van Vermagering bestaat in het nemen van Scott's kinnlsie, den aangenaamsten vorm om den haan in tc nemen, verbonden niet de hypo- plzo.j.hicten van kalk cn »oda. Scott's Emulsie is niet enkel een recht streeks werkend geneesmiddel voor allo aandoeningen van keel en Ixirst, maar schenkt ook aan het gansebe stelsel levens kracht en be vecht de voorbestemdbeid I R lot verzwakking. Scott's Emulsie y\ .i 'fu.u..,*/ j doet zich altijd WOt i X>‘aheennerdoehna- tig geneesmiddel. «■•rie-Tliéréae 8ANJOU Dcz0 Emulsie ïoo aungcintani van «maak, dat zelfs de tee- '‘*tste personen baar kunnen innemen zonder Illr>eite en hare herstellende werking op het st«lscl is zoodanig,dat zelfs de wederspannigsto Gevallen van verzwakking weldra genezen zijn. Het is mot genoegen dut wij omler do ®°gen onzer lexers dezen brief brengen b’lrckkelijk c«n vierjanig kind dut van (*hroni«ehen hocat werd genezen cn tot V(d!e gezondheid werd toruggebrucht. Villerenvr-sur-I,<»t, l'Tai krijk, fi Mei Mijnheer, Metnnnvnng Novcnü>er 1H96 werd tnijo dotdiierije d<>or eene bronchitis aan^emst, paruit zij n horst hield lot in Januari 1S97, ^tgone mij erg kotnnienle. Ik gebruikte uwe '■••u’s Emulsie m ben gelukkig u tc kunnen •Telden, dat naeenige dagen behandeling den hoest v.,||e opgehouden had en mijn dochtertje Rencicn was. Aanvaardt, Mijnheer, <le uitdrukking mijner bij Andere gevoelens. (Get.jMev.Sanjou.oaderwijMrcie vt.oi cr.ób n o- p ind<ï. van alle landen, zelfi de meest gewone, voor priesterlijke roe- pingen van arme kinderen. Kösibare godsdienstige gedenkenissen in ver- 'Yisseling gegeven. tuigen of zend Door hare goede bediening hoopt zij het vertrouwen van hel publiek" te zullen ver dienen. Vit der haud te koopen CALEGHE cn een 'TILBURY in goeden staat cn aan ge- 1 nodiger, p ij Te bevingen ten bu'eele dezes. ■Mumiiiiii ian ii au -* ~-~r viii-|iniiifiwiii Te bevrs- M ‘f i dienstig voor „lm Zwarte Nonnenstiaai, n°4. Thans ge- bru.kl door Cn. D.clert.q. Te bevragen Noordsti.iut, n° 40. I dienstig een bil

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 3