I I- l I N KANKER BH! iï mWAEim TABLETTEN. II.VANELSLMDE-MOE\ECL1EÏ lYoordstraat, 57, Veurne. si- !U H Bl AC II IE MIN 91 IBBSffiFn'MÏHÏG, Hoo|iinaii-Kleerniukrr. 4e l'ciirne, Gruule Ooat*4rHu4, bij de Nteuporiburg. i ...Sifatr- - SINGEli’S SE - .T^LIMIZLzE 3 SARTHUR PYSON-DESAV«! X s n x H ïdn’i i FOUHBUhEN var. alleslach. jr i la i st Ir s I 7 OT F o. Georges Vanderheyde en Zusters Veurne. i i r l*"* g 1 xxxxxxxxxxx^st^^' Désirè Huyghebaert, hoefsmid en s oommoienaar le Buiscamp, bericht de heeren landbouwers, dat hij met hel begin van den oogst eene nieuwe dorsch machine van het laaisle systeem zal hebben en hij beveelt ze aan voor hel dorschen van gelijk welke soort van graan, latwe, rogge, liayer, erwten en bijzonderlijk stukHoen. •Onberispelijk werk, volkomen gekuischt en geieod voor de maikt of om ie zaaien. Voji •de landbouwers, die liever hun graan t»i gekuischt hebben, kan deze machine ook gebruikt worden. U - Pieter Vuylsteke IMJIISTTABLETTEN. Az K FAB1UEK vnn MEUBLLS en BILJARTEN sdlsöj! i-- BB XKXXXXXXXXXXNNX^ Ein. (iruc-^(ui:lenbei^l(,l SCHOENMAKER. ZuidMrnio, t<-V',r' heef- de oer hoi pnbbel. kenbn te miken een-n Wink-1 komt le open -n van alk|D •Kiunviv. 51 s 4/cer dan drie honderd Eerste Prijzen verwierven t-n t a •-mach',men Singer op de voornaamste tentoonstellingen Si'iL'Ht’s Machiencii zijn sletk. zacht en met de beste materialen vei van; digd. Wacht ii voor namaaksels! Huis gesticht .in 5849. a HUIS VAN VERTROUWEN. k en met de beste 3 J Ei'T'H; <le 2G li Te bekomen bij Goede kwaliteit lijnkoeken, lijnmeel, arachide koeken, meel, bloem, maïs ■enz. alles aan de voordeeligstc prijzen. MAGAZIJNEN op den Appelmarkt en aan deYperbrug. <2 I 1 ÏÉ5 5 cZg S van aiïe slach. ouncn alle co.-.cunentie. Gaat zien m o gMïM hm Wdi jgij goedkoop X'iü! en en ter trouwe komt bij Felix Vi.rcruysse-Lobelle. gij zu't. er een gtooi assortiment vinden van GEBREID GOED, als koussen, roks, baaien, ecnaipen, enz., verders foulards in zijde en wolle, garen, lint, knopen, extra groot assortiment van ■handschoen in wolle. zijden tn leeren, en corsets en jerseys. Sayetten in alle nuancen, katoenen baaien en on derbroeken eri alle andere merceriearti- kelen. Buitengewone concurentie in kwali teit en prijzen. Hij zal ook dorschen nul eene tweed»- •machine, die hij gewoon is van te hebben en d;e hei graan mei kuischt. Hij dorscht per 100 kilos of per ure ol per dag en beroig' de noodige werklied-'t- Nadere inlichtingen kan men hij 1 bij hem bekomen. 8- -- GENEZING ZONDER OPERATIE «ff? - Hout- en Mteenkooi>nian, Grooie Ooststraat, N“ 63, te Veurne, heeft de eer aan hel publiek te laten weten dal hij in zijn magazijn te koop heeft een schoonrn keus van gemaakte Grafzerken van alle grootten, marnieren schouwen en tichels, botert.ifels, arduinen citernsleenen, walersteenen, neerdo koei- en zwijnbakken arduinen trappen, zulb n. ke.eislieten aa'.putdeksels gooten, bor duren, paalsteenen, enz., alsook, C'EHAYIIEHE V 1.0 Eli en TROT- TOlKTIC'HEIdS. Door zijne goede koopwaren en bijzondere genadige prijzen verhoopt hij de gunst van hel achtbaar publiek le zullen genieten. CZJ ïl; M c.sülb bekend te maken dat hij hem aanbeveelt als Hovenier voor ’t bezorgen van hovenier en lusthoven. Door zijne goede bediening hoopt hij do gunst zijner medcburgeis le zullen vei dienen. Hij beveelt h m insgelijks als handelaar in inlandsche en engelsche kolen. Het beste en zekers geneesmiddel legen al de Hori>4Eiek4en, Verkoudheden ISow' 4, Kittelinc in de KEEL, Inflti- rnaa, zekeiste hulpmiddel voor«.sf/ima. De uoos fr. 1 30. Prach'- en gewone Meubelen. Biljirten van goede hoedanigheid met waarborg Depot der (due amezikaansche. Bilj nibanden. Bijzondere keus van Stokken, Lakens, B Ij trtLipijten in caoutchouc. Ballen. Pomraeranceu, Kalk enz Alles aan de voordeellgste prijzen. broodprijs BP.lilN, per I i kilo, HALFWIT, -iSci. -- KLKEKMAKER, Grooie Oosïstraal, 46. te Fsurne z. Magazijn van PELERINEN en PALE^ M e slach van linnen, wit cn kleergoed, als sto°fz gmdijnen, latellijnwaad én ander, mans- n V'J kle. tsu fÏT., zijden, satin en pane in alm kL,uy: zwelt nu rinos, cachetnire, mousseline s-*l:l,?llLl kamen, laken en tnge’sche stollen, rokken, c°riJ bug tin en spreien, enz., enz, .1 A’ deze stoffen zijn var. eente hoedanig an aan p» ijzen buiten alle mededinging- M zien en overtuigt u. Botermarkt van Veurne »'oer kilo)' 20 Ap' il Hoogste prijs Ir. 2 30 Midden 2 10 Leegste J I 45 a 1 GO -ëlï i s S ff 3 o r- n 2 cZ CO s A £p ff neemt rmul nan liet GESTICHT WINDELINCX dc beste voor alle soorten van werk v’.ndt m"ti alleenlijk ill de magazijnen en de agenten der "|‘^Hi'l chappij S nger en nooit wotdeo zij aan andere handelaren GOEDE KOOP AAN VASTE PRIJS. liet vertrouwen welk hij in de gansche streek door keurig werk verworven heelt, laat hem toe zijnen handel meer en meei ut te bieideii. Bij hem kan men vinden een schuine keus van gemaakte MANSKLEEDEREN welke hij aizet aan buiiet gtwoor» lage pi ij-et en die zoo goed algeweikl zijn als op maai; Uit bewijs kan men al deze kleederen doen maken en aatipasser. en naar zijn eigen goesting of i aar de laatste mode, zondet verhoog van prijs. Alles wordl in zijn huis vervaatUigd; daar hij geen tusschenkomst van snijder nuodig heeli, kan hij alles met eene kleine w.nst alzelten. 'i O W tr. 2 05 1 GO J Ir 1 5Ó O Ö.B p* J 3 s SB - 2-Ö s? n 2 5 m rn p m g e-“ -r, ff 1 r. V - - s 2 2 - 2-5 p gj 7 ty S ZZ- DEPO T 1N ni. ai OTHEEK li. BI YSbl> ■■Mirr ■iwirirui MHmMMMMva «uk. MnFXaw J I All'-s RHauakt naar de nienws'o uiod®^ aan b-irengewoon vooideelige p ijzen. l'.TÖ 9' 1’5 G 1 r 2.5- -5-0 p r.' i :T l o n - i o cx g o <o til? n Cw* ff. n 2 3 s (ij] geleverd 28. Oostslraal, Vouitie. OVEHGRttOTB B4K18 VA.W COKSSTN. AHe slach van wolle artikelen, zooaLs scbals, rokken, koussen, baaien mutsen enz. Breisaijetie van de eetste fabrieken van Engeland n Belgie’ Verders alle Meicerien, Qjincaillerien, Fournituren voor kleermakeu tn kleermaakst-rs. ■--«s 7jajM>«KJEaa.nT ;eejel a-c -«w Al deze koopwaren' aan fn ijzen vooia't-iT uwe uaukoopeu te doen. a 5 o 1 n s t 1 - ft er o. a o 3 4K9 cc Verkoop in ’4 Gi-ont en in '4 Klein F. VFBCBUYSSE-WBELLR, dvr (aroute Vinrkt, lirvru» MniiNilH-itti-r. 1 (O' I - S’ f »‘- C M en Gezwollen aan dc borst. Klieren nun den bah, S -Markoon, Lu|hih in het aangezicht, l£|»ltlióliömai (verzwering, kanker of puist aan de lip), Fistel (verzwering of speen), Verzakking of wonden aan dc baarmoeder, zwerende beunen, Beeneter, Gezwollen o! stijve knie, en beenziekten, geheime ziekten, Vel- zlekten, (drooge of natte zilt) en dergelijko ziekten voorlko- O Ij? j ;,n ■wivmwimMaamwDKi’jiiaii ibti m—ann rouw» Aangenaam van smaak, zij veigemakko lijken hel uitbrengen der .slijmen en gene zen den ergs n HOEST. Voor aamborstigheid asthma, de beste hulpmiddel bestaal in 3 of 4 !4tnn<li»erl’* '<Tubl»*44eii in den mond te laten smelten; zij hers ellen .lans'on ls de i adem. Algemeen depot bij Hom» éSTANDAER 1'. apo h ker. S eensiraa', ;i3, te tbugge. Te V, ii.ne, bij H. Ri yssex. apotheker, <m G. Dt'ci.os, dm? s Tc 'tixmude, bij Ghvssvehi, ei Vkhwaer ir. apo tukers. a».. ^$FONOÊE EN l«6ü|$4 GESTICHT WINOEL.NüX 1S2, Gallailstra»t, Brossel Spreekuur: tl toll uur. mend van het gestelindien gij alles beproe/d hebt zander succis opgericht sedert 1860, met hel doel vele ziekten op eene natuurlijke wijze te genezen zander le snijden, zonder hel bloed te veniiftigen. tiet onzuiver kwaad wordt door mede- I ctjneit, jtiren lang beproefd, vernietigd en verteerd. Baad aan eiken patient die zijne ziekte I goed uitlegt. Antwoord in het Vlaatnsch. Apotheek aan liet Gesticht. Om zijne bezigheden I niet te moeten verlaten, kan de zieke behandeld worden per brief of per vistelen. Verblijf ui het gesticht op verlangen. Genezing gepubliceerd met toestemming ,1 Schoiüteu, te Ntbbekswoud, bij Amsterdam, genezen van knnke aan de tong. Eer. geneesheer van hot gp-tichl geeft inlichtingen te Gent, alle dondei dagen var; 10 mt 12 uitr. Hotel de Londros, tegenover do statie. 2^8? 2. - - OWE» 2 X by; 27 Af”’' o - V 1—3 C ’S I’ 2 ri rv S* H3K a - - o Cl 3 05 2 ft m «5 O r' Cl i?1 go 2. C C 3 3 S Repuiniie e-'i vei wisseling eGiooi gemak, van betaling Diro-'in vno Be'g’t- OL'DE KI.EERKOOf'EBSTRAAT 31. BRUSSEL hOIlTR JK. Dmirnijksirimt. 34h, ROU.SSEL.AERE, Noordstraui, uB; J.0vBOEN. G:e/>.>.at 23; I 'l'I.H, Hontig.i.udstraal, 8; 'WV <U ETC- .’’Ok 4C-3 i Aie(tvot-uut4 4.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 4