Woensdag 4 Mei 1898. K°18. 55e JAARGANG. J der oplossing. I kerke, out te voot komen aen de inconve* 948| van Madrid is hel verlies der spaausche vloot volledig. Geestdrift der Amerikanen.- Washington, 2 Mei. De lijdingen uil Manilla hebben hier groofen geest drift verwekt; op stiaat hadden groote samenscholingen plaats. In ’t .Ministerie van zeewezen beschouwt men de overwinning van Manilla als zijnde van aard om een spoedig einde aan den ooi log te. stellen, zonder nieu we belangrijke zeeslagen. Beschieting: van Manilla. Maandag <0 ’s avonds. Tijdin- Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. - Annoncen 20 centimen per regel. Da groots letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Volgens hem, zijn deonrechtstreekschc belastingen sedert 1884 met 46 millioen vermeerderd en die vermeerdering weegt vooral op de artikels van verbruik. Zijne voordracht kan in twee woorden saamgevat worden Het katholiek be stuur beeft nog niets gedaan voor het volk. Maar ’t zal beteren ah de socialis ten aan 't hoold van ’t land zullen staan," dan zullen allen baas zijn, allen knechten en men zal overeenkomen gelijk en gels M. Denis heefr. vervolgens eene lange redevoering uitgesproken over de on- rechiveerdig verdeeling der belastingen, enz. De minister de Smet de Naeyer heelt onmiddelijk op die redevoeringen ge antwoord Hij somde de wetten op welke de katholieken gemaakt en geste nd hebben ten voordeele van het volk en der werklieden, en die opsomming ais eene klinkende antwoord op het valsclt gezicht van den valschen volksvriend den miiloenrijken Vondet velde, ge plakt, onder de toejuichingen van de rrchtertij en bet knarzeltanden der linkerzij. M. Helleputte nam dan het woord in dezer voege De oppositie tracht te bewijzen dat de regcering het vertrou wen van het land niet tneer bezit; wij, van onzen kan zullen de gedachten en de politiek der socialisten doen kehnen. Hel socialismus is geene regeerings- partij, naar eene revolutionaire groep, die om haar program uil te voeren, haren toevlucht moet nemen lot het geweld. Zij willen de gewapende natie, om betrr revolutie te kunnen maken; zij willen den godsdienst, de familie en den eigendom uitroeien. Zij bedriegen do kaner» niet onderduims en zelfs dikwerf openlijk aan de muitelingen ter hulp ge komen. En nu brengt ’tBestuur der Vereenigde Staten dien zelfden opstand in als reden van '.usschenkomsl of beter gezegd om Spanje uil zijne colonie ie veijagen. De kwade trouw schijnt er los door. En het schijnt er niet te min dat de Amerikanen om zich schadeloos te stel len voor de millioenen die de oorlog gaat verzwelgen, Cuba zullen inpalmen. Het algemeen gevoelen der volkeren is tegen den oorlog en oveial wordt de wensch uitgedrukt dal de mogendheden de eerste gelegenheid de beste moeten waarnemen om eenen wapenstilstand te vragen en aan de oorlogvoerende partijen een uitdrukkelijk voorstel van scheids gerecht voor te stellen. Spanje en de Vereenigde Staten van Amerika. Het is due beslist de oorlog is door de Ve'eer.igde Staten van Amerika aan Spanje verklaard en begonnen. Waarom die oorlog De Vereenig de S'aten willen de onafhankelijkheid van *l eiland Cuba, waar sedert geruimen tijd revolutie heersebt, en Spanje wil niet gedwee zijn rijk domein afstaan. Z. II. Leo Xlll.onze roemrijke Paus, heelt zijne bemiddeling aangeboden om ’t verschil te ilechten en aldus den vre de te bewaren. Maar 't is niet gelukt. De openbare meening houdt zich de wereld door onledig met den reuzen strijd waarvan de uitslag niet te gissen is; ’t is immers de eerste maal dat de ver- delgingskiaoht gaat beproefd worden der reusachlige zeeschepen die zooveel millioenen hebben verslonden. Over de oorzaak van den oorlog heerrcht er veel verscheidenheid van meening, doch het volk in ’t algemeen is van gevoelen dat het de Vereenigde S*a<en zijn die er de verantwooidelijk- heid van dragen. Het is klaar voor alte onpartijdige lie den dat hel niet uit menechlievendheid is. nie' om de Cubanen tegen de wreed heden der Spat jaards te verdedigen, dat de Amerikanen eenen oorlog doen les- breken die slroomen bloeds doen vloei en zal. De Amerikanen beloeren Cuba en om hei te kunnen veioveren moet Spanje vooreerst uil den weg zijn geruimd. De- Amerikanen beweren dal Spanje macht-1 os is om de Cubaansche revo lutie te dempen en I et is heden bewe zen dat de opstandelingen door hen wor den ondersteund door hel zenden van geld, wapens en manschappen. De Spanjaards beweren, en niet zon der bewijzen, dat de vrede sedert lang ep Cuba zou hcerschcn, waren de Ameri- EENIQE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. Veel Fransehen te Housbrugghe. Den 1 April, den tweeden Paaschdagh, ten 11 1/2 snaghtens, trokken 300 fran- sehen van de geene snaghs ingekomen wae ren naer Watou al schreeuwen en tieren volgens hunne mode, soo dutter hier nogh 100 gebleven syn. Den commandant dede afioepen onder den boom van viyhrydt dat nirmandt en mogble de borghees eenigh leet doen op straffe van de doodt, en sy wtirden bedeelt in de heibergen. Tegen avendt, met hel slaen van. den Hommel, s'e’den sy eene patrouille hy de Menle*a!le, em te vigileeren sf yd- u sy ot de Öosteuryk- sc! e 'iiet en quetnc». •Namiddags van ten 1 tot den 6 uren p seerden hier bynae gedeurigh Fia^schen k-r geialle van 3 of 4 doysent, met 18 s'uk gen uil Hang Kong kondigen het begin van het bombardement van Manilla aan. De rnwoaners vluchten in alletbaaet naar den builen. Overgaaf van Manilla. New-York, 2 Mei. Maandag heeft de stad Manilla zich aan de Amerikanen overgegeven. De Amenkaansche vlag wappert reeds boven de stad. geweest van logement. Pastal te Peurnc, D-n selven dagh arriveerde tot Veurne Sambk-n, den geneiael Pascal Kcrenveyer van Duyn- cootie order kregen, en hoe wet seer kerke, om te voot komen aen de inconve- u. nietten in het passeereu der troupen die Foiib-mibiugge, ken kanon en 2 of 300 brgagiewaegens. Dit afqn|»emen van het leger. Hy scheen daer Hondschoote by bevel van Kcrenveyer. Pascal yryst Veurne. Desen generael srgde veel lof van dio van Veurue en dal de stadl en Casselrie seer gemeriteert hzdde van de republycke, tgeene hy in geschrift heeft geladen. Hy en hadde seker Gadolle niet g-sien, want alsdan en soude hy soo wel van ons niet gesptpken hebben. Vooris hel was eenen ouden en vreedzaemen man; hy logeerde d en dag ten huyse van Joncker Dernart eii vertrok der» volgenden dagh stillekens naer Duynkerkc, Saloniei vertrekt. De stadl van Veurno koude var»d:>cgö sten dat hare verlossinge acnstacnde was uyl het vertrek v.in Salontez. Desen den welcken coris te vooren nogh geseyt hadde dal de sa'elliien van ue des poten noyt meer in het Nederland! »n souden gekomen hebben, kteeg al haest andere gevoelens daer af. (Vervolgt). Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren vnn den IJzerenweg Van den Buurtspoorweg. - 1 Mol tot 30 Juni 189$ meer eens waren met de meet dorheid boeren en willen deze alles ontnemen hunne kollevas bliiven aan het bewind 'val bezitten, tot zelfs hunne persoo i* De Spaansch- Amerikaanscha oorlog. Zeeslag voor Manilla. Zondag avond, 10 ure, kwamen te Londen eene depeebo toe uit Washing ton, meldende dut de atnerikaansebe vloot, nabij Manilla, de Spaansche viool gedeebtlijk vernield en 2000 Spanjaatds gedood had De amerikanen zouden twee schepen en tiOO manschappen verloten hebben. Tc Madrid kwam ook een bijzondere depeebe toe uit Manilla, meldende dat de amerikaansche vloot zondag, leu 5 ure's morgens, een hevig kanonvuur geopend had tegen het Spaansch eska der en de forten. De spaansche kruiser Don Juan werd erg beschadigd en de bevelhebber van den spuanschen kruiser Christina gedood. Een schip is brand. De spanjaat ds hebben groote verliezen ondergaan, doch de ameukaansebe vloot heeft niet min geleden en is moeten achteruilwijken. Volgens eene dtpeche aan de Liberal volck was seer afgemat en sommige sonder kousen of schoenen in eenen bedroefden stael. Ifase repubifacanen quaemen van Po- spuiten gedisloqueerl woiden, gelyk dat p duyst man waervait wy gisteren gespt oken I iets Voorgevallen is. h<»hhnn VoIa van hun hlp.r of sV vrannhe troupen micleyt. Het deel van het ba!aillon het welk gis- teièn naer Hondschoote was gesonden en door de b: estigheyt van den belcyder, rycksche die aghter bun quaemen, soo sy langst den Loodyck naer de stadl Loo was sit’n als wy verw:»ght hadden, want twee j wegh weder om naer V-tune te komen. Al Vlaeaacrlinghe 1-ng'i de aerdewegen ge- 1 dheeten Darquel, eenige trokken naer Belle en Sieenvoorde. Pope- klommen over de ban fare, meenende bet ringbe. was den vorigen nagih opgepropt kasteel te plunderen; maer sy en conden 1 daer niet in. Al het q iaet dat sy deden bestoni m tr.emei van e» irge hinnett. trek kende hunren wegh voort to'. aen hel Hooge als wanneer sy uyt Veurne •ver stoort, moesten leriigh gaen over de en bun b geven naer I>e Hinmcr. Woensdag waren de openbare zit plaatsen der Kamer geheel door het pu bliek bezet. Het was immers geweien dat de leider der socialisten, ue rijke advQkaat Vaidet velde, ging spreken over de algen-eeiie politiek var. hel mi nisterie. Hij verweet aan ’t ministerie van kost wat kost aan ’t bewind te blijven en hunne persoonlijke denkwijze op te offe ren aan de meerderheid. MM. Beernaetl en de Merode hebben bun ontslag gegeven, omdat zij het niet hunne kollegas blijven aan het bewind 'y.al bezitten, tot zelfs hunne persoo t* en de groote hervormingen blijven zon- I bjke vrijheid. Hel socialistsch stelsel z >u der oplossing. erger zijn dan de tyrannic* en nooit zal mede zelfs verlegen te syn. Men besloot dat alle-cle baiaillons die stonden te airtveeren. - J 7 J l van pcringhe en marcklen deel van de 14,000 Ferral, tgeen gedaen wierl sonder datler hebben. Vele van hun vra-gdt n hier of sy nogh cp h-t Fransche niet en waeren. hoe dit dorp heet»de en hoe verre sy nogh» waeren van hunnen Indem. Sy waeren seer vervaert van de Pruysfton.-che en Orslen rycksche die aghter hun quaemen, soo sy langst den Loodyck naer de stadl Loo was sryden. Wy en hebben er soo veele niet ge- i g»g»en,; keerde vandaege langst den selven derden van de 14,000 syn van I’. punnghn pass- eren voor de fabrycke van pannen van en Vlaemcrlmghe fang't de aetdewegen ge- i dheeten Dacquel, eenige van de soldaelen I AAR 6 45 16 - 16 43 20 35 Veurne St.tie 12 34 15 21 07 22 47 VEURNE 5 08 6 48 514 7 04 Ooiteude Statie Nieuport stad Ooalduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 9 50 11 55 16 04 1019 12 26 16 33 10 46 12 53 17 11 1() 57 13 33 17 22-19 38 12 05 14 58 18 46 - 13 20 16 35 <010 .114» “12 01 Heden is weer op de botermarkt ecnc vrouw van haren geldbeugel ontlast geweest. YPER-VEURNE 950 1024 13 05 1555 1830 2^ 9 55 10 29 51310 1600 1835 S 1621 1856 g Veurue Statie Veurne Markt Coxyde Ooslduinkurke Nieuport Oostende .talie 7 1920 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 5 00 Ex 17 50 - 18 03- <8 31- 19 01- 7 12- 8 08 E 5 5 <8 Lichterrelde 6 32 8 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 35 Exp3 8 47 10 54 6 42 9 41 <<47 <5 56 4 43 6 52 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehtervelde 5 49 8 05 7 6 9 18 8 4 10 45 9 16 <9 47 16 24 E 3 Ex 5 18 01 11 37 1532 17 43 - 13 25 17 02 19 29 - 1343 17 14 19 40 - 1410 17 39 20 09 - 1438 1805 2035 - 14 56 18 15 - 4 09 •TTrruriirJ-.-r.r.^.iniLiTM nniTi.n lifinwliiM—-timiinr- tMMMMMBWBMMMWBMBWMMMMW 6 00 E 3 7ie - 8 42 - 8 56 - 9 St - 9 48 - 9 59 - OOSTENDE VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 18 50 - 5 57 8 43 <1 47 13 20 16- 19 52 - 0 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 02 - 6 22 9 08 12 12 13 45 - 16 25 20 17 - 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 29- 40 9 26 12 30 14 03 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveriiigbem 5 18 l.oo 5 35 OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 U 18 08 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 z4 5 34 7 24 10 16 13 02 - 15 40 18 32 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 51 Brussel Geut Cortemarck Pixmude Veurnc Adinkrrke Duinkrrke Duinkerke Admkerke Veurne Diimtide Curtrinarck Gent Bruisel Ypcr Statie Yper Statie 15 05 17 55 20 30 S 1030 13 01 1551 18 28 11 30 13 57' 1647 1918 Loo 5 51 8 33 1056 211 44 1411 17 01 1936 Alvei-inghem 6 03 8 50 11 18 |12 01 14 28 1718 1953 - Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 “12 08 14 35 1725 2000 VeuineVcoiBUid 6 36 9 18 11 11 312 29 15 56 17 46 2021 VEURNE-YPER. 445*7 27 950 1024 .1305 1555 1830 5^ 7 32 9 55 10 29 -13 10 1600 1835 S 7 53 10 16 10 50 213 31 16 21 18 56 E 3 8 00 10 23 10 57\J13 33 16 28 19 03 ^5 8 17 10 40 11 14 |1855 1645 19 20 g Hoogsfade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 14 09 16 59 19 34 S V..-E»...:_ 6 45 9 J7 11 50 12 24 '1505 17 55 20 30 5^ - S 441 7 23 946 .1030 13 01 1551 1826 gf Hoogstads Linde 5 37 815 1042 ^11 30 1357* 1647 1918 c 5 51 8 33 1056 211 44 1411 17 01 1936 6 03 8 50 11 18 =1201 14 28 1716 1653 -p Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 sl2 08 1435 17 25 2000 i 1751 2026 p. 6 41 9 23 11 46

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1