Woensdag 11 Mei 1898. 55' JAARGANG. aan den meest bevoordeqligden zijner Bloedige onlusten in Italië. 200 do o den, talrijke gekwetsten. De toestand in Italië ia zeer onrust wekkend. Bijna overal hebben er wan- ■p—wii, i i i ij iiin Wetgevende kiezingen in Frankrijk. Zondag was 't algemeene kieztug in Korten tyd daerna wist by soo wel den democraet te spelen, dat hy als membre in do municipaliteyt wiert gestelt. Alsdan grondt.gewonnen hebbende, wiste hy soo wel alles te bewimpelen, dat hy voor zeer goeden patriot passeerde, alhoewel by alles nogh al. lachen tonde uytbrengen, Hy hadde veel verslandl en men moet seggen met on- partydigheyi dat hy goensins en beslont om yemandt ondienst ot dro, fheyt aen te doen. Hy was den groolen vriend van Bacchus en van Céiès; mets konde hem beter te vreden stellen als de goede ciere ende den wyn. Hel is voorseker waer dat Salomez nielte- genstaende al bet geene van hem geseyt is geweest, eenen seer grooten dienst aen de siadt ende Casselrie heeft gedaan; want als er generaals jn de stadt qtuemen en infor meerden, wiste hy altydt soo wel te per suadeeren dat sy niets van de kasse der generahteyt en kroegen; soo oock hy seyde aen den Commissaris Gadolle, die preten deerde eene somme geldls te hebben uyl de kasse» dat het stedeken .sonder te spreken van de caSselrie, seer arm en klcyn was en dallet’ niet genoeg over bleet om face te marken aen de roepende schulden en dede Noghtans wanneer hy daegelicx do tydingen kreeg van den voorspoedt der keysedycke waepens, meende "hy altydt óf gebaerdo hy te meenefi dat de Duyischen hun souden moeten retireeren, hem 6ieurier.de op de groote maght die do Franschen hadden, ende en gat geen gehoor aen al hel geen dat hy hoorde; maer al op eenen keer wiert desen satellite van de fransche slaevernte en regeeringsloösheyt soouanig bevretst, dat des hij anderdaeghs smorgens vertrcck naer Duynkereke tdoghte hem dal den toetsten nagbt dal hy te Veurne bleef, hy nogh wei in alle haesten hadde moeten vlnghten; maer bet magistraat moetende met ftem nogh eenige affairen cyndigen, schreef dat hy sonde weder gekeon lubben, tgeene hy daedelyk dode, maer en muektede het niet tanglr, want gelrockm hebbende hel audt liereght van versebr-ydene rekeningen, is hy EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. De republikeinen hebben op de radi- kalen de zetels van Lyon (2" omschrij- van Romorentin, Nantua en Bordeaux (tP kiesomschrijving) op de socialisten de zetels van Rijsel (7‘ omschrijving), van St. Etienne (4* omschr.) op de behouds- gezinden de zetels van Laval (2* om schrijving), van Viré, van Gaiogamp (1° omschr.) en van Mamers. De radikalen hebben op do republi keinen de zetels van St. Yrieux, Avallon en Chaumont veroverd. De socialisten winnen den zetel van Sedan; de behoudsgezinden bondgenoo- ten der republiek dén zetel van Moot* do-Matsau, de behoudsgezinden dezen van Larocho sur Yon (Veodóe). Parijs, 9 Mei. De republikeinen winnen 22 zetels en verliezen er 16; de radikalen winnen 8 zetels en verlie zen er 11; de socialisten winnen er 6 en vet liezen er 4; de monarchisten win nen er 4 en verhezen er 3. De uitslagen van al de Kametkiezin- gen zijn thans gekend, uitgenomen van 4 in de kolonies. Er zijn 395 definitieve uitslagen, 3 betwiste kiezingen en 179 balloteeritegen. Zijn gekozen republt- kanen 178, tndtkalen ot radikaal-socia- haten, 115; behoudsgezinde republie- kanen. 30; monarchisien, 39; socialis ten, 14; nationalisten, 13, en zes afge- veerdtgden, wier zienswijze niet juist gekend is. op den 1 April in alle haeste vertrocken. Hy seyde korts voor syn vertrek dat de Franschen allen oogenblick gingen uyl Veurne wezen, tgeene alle man niet en konde gelooven, zelfs daer mede spottende; maer de ondervindinge eylaes heefl wel ge leerd dal hy de waerheydl heefl geseyt. Hy en moeste, geenen grooten profeet syn om te voorseggen dal in tyde van oorloge de vyan- den uyl en in gaen binnen open kleden. Portrait van Salomez, Dezen Saloin'-z was den soon van eenen klrermaecker van Belle, dén welken om sync talenten tol Duynkerke op de com merce svnde, in hel magislraet gestelt wiert van den minister C lonne, van welken hy vele weldacden en ambten heelt bekomen; maer de revolutie begousl synde wiert hy seer quaélick besten van hel volck, soo danigh dal met alleonlyck alle syne officten, ia.ÜOU livres sjaars weerdig, hem ont nomen wierden, maer hy nogh gevaer liep van aan de revertè’-e ofte lantcern te je racken. Het volck was in syn huys óm bel plundered, maer evenlwel (men weel het met om welke reden) het niet gebeurt. hel hem verstaen. Oock alsoo de represen tanten van Veurne on Veurne-Ambaght 2S.150 livres geaccordeert hadden aen den commissaris Sta tot Brugge, by forme van pret otie leeninge lol de subsistence van de generaels en de troupen der repa- blycke van 'l Nederlandt, waer aen op den 31 January lestleden voldaen was, dede hy Salomez evenlwel soo veele, dalter uyt da kasse der Domeynen in die van stadt en Casselrie gestort wiert de somme van 13,311 12 00 livres, tgeene de gonora- liieit noylen soude gehadt hebben, hadt hy dat niet weten te persuadeeren. Het ginek wel andors in alle de sleden van ons Nederlandt, alwaer de kassen soo daen gh wierdén uytgeput, dalter, als de Franschen het landt verlieten, in sommige maer vyf blamuysers maer in en bleeven. Salomez noghtans, alhoewel genereus, sagh geerne het geldt en wiste- sigh wel te doen betaelen, alwaer hel hem doghle toe te komen: ende alsoo hel hoofdt v.m den kontng van Frankryck stom op alle de croonen en Louisen, segde hij al laghcn dat het hem g'enen af keer en gaf, dat hij die oock zéér wel ontving. (Verveigi). Ilc tong. De tong is het lichaamsdeel dat ten dienste staat van de spraak, om onze ge dachten luidop uil te drukken. De houding van het lichaam, de ge baren in 't aangezicht, de teekens met de handen, bovenal de oogen vertolken de gevoelens der ziel, geven de gedach ten te kennen var. den geest. De gram schap, de blijdschap, de goedkeuring, de afkeuring, de bevestiging, de ont kenning worden dikwijls kenbaar ge maakt zonder spreken. De doofstommen missen de tong- spraak en zeggen wat ze willen met teekens en gebaren. Te Gent bij de Zusters van Liefde in de Molenaar- straat, dootslomme meisjes hoeren spre ken. Daar wordt hun de spraak aange leerd met al het geduld dat eene kloos- ternon kan bezielen. Immers de stommen hebben de spreekorganen evenals een ander, maar zij spreken niet, omdat zij doot zijn. De kloosterzusters leeren de doove kindets daar geluiden uitbrengen, en passen die toe op letterklanken. D e kinders leeren ook verstaan wat wij zeggen, naar de beweging van de lippen en de opening van den mond. Een meisje sprak tot mij Mijnheer, wij hebben de eer u te groeten. ik uilte mijne dankbaarheid en tevredenheid en vroeg aan dat meisje: Foh waar zijl gij? Zijl gij van hier? en de antwoord volgde ft ben van Melle. De mensch heeft de tong, de sprank, om zijne gedachten uit te drukkfen. Eilaas! het gebeurt menigwerl dal de tong gebruikt wordt om de gedachten Ie vei bergen, om de waarheid te ver duiken of ze te bestrijden. Wel hem die de tong gebruikt om de waarheid, om het goede te doen ken- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. S fr. 'sjaars; met de post 6 fr. - Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke, eerherstellingen 1 fr. Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmaiki, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. l ertrekuren van den IJzerenwcg «5? van den Buurtspoorweg, 1 Itlel tot 30 Juni ISO» nen, om heil en vrede te doen heer- schen. Noghtans daar zijn lieden, die schijnen slechts hunne tong ten dienste te ssellen om kwaad en smaad te zaaien, om twist en oneenigheid te verwekken, om den evennaaste te beknibbelen,jzijne eer en faam te schenden, hem te belas teren. I Overal bestaat hel heilloos misbruik der kwaadsprekerij, door de jaloerscti- beid, den haat- en den nijd ingeblazen. In de groote sleden vindt men zuiks zeldzamer dan in de dorpen, om dat de bewoners der sleden malkaar min ken nen, omdat elk er zijn handel en bedrijf uitoefent zonder omzien voor zijne ge- buurs, voor zijne stoelgenoten. Te lande kent iedereen het gedoen van gansch de parochie, men ondergaat daar meer den invloed van de jaloerache aanvallen van ’l gemoed. Zelden gebeurt het dat men te weinig, en menigmaal dat men te veel gespro ken heeft. De voorzichtige mensch over weegt eerst zijne woorden vooraleer zijne tong los te laten. De praalzieken zeggen inaar alles zonder nadenken, zonder te zien wal kwaad hunne tong kan veroorzaken. De kwade lonh spuwt niet alleen venijn, vergift op den evenmensch, maar zij heeft nog de gewoonte eens anders gezegden te verdraaien en te wenden, om tot slechte bediedenis te komen, en alzoo kwaad te kunnen stoken. Het uiibiaken van vloekwoorden is hel doen niet van eenen beschaafden, welopgebractrten mensch. De zedelooze praat komt ut', het bedorven hert van eenen verdiei lijkten menseti. De Schepper heeft ons de tong gege ven, wij moeten die wel eeist gebrui ken om Hem te loven, te danken, te verheerlijken, te prijzen. -1856 g g Frankrijk. Geen enkel meldensweetdig voorval heelt dezelve gestoord. In gsnsch Frankrijk waren 2037 kan didaten voor 584 zetels. Deze kandidaten waren als volgt ver deeld 614 republikeinen (opportunis ten ot gemitigden); 121 behoudsgezin den die zich bij de republikeinen heb ben aangesloten; 305 radikalen; 204 ra- dikaa! socialisten; 491 socialisten; 60 natoonsal-revisionnisten en antijoodsge- zinden; 21 christene demokraten, 142 behoudsgezinden (monarchisten en bo- napariisten); 27 anarchisten en 51 kan didaten die men bij geene der bovenge melde partijen kan voegen hel zijn meestal kandidaten die zich mensche- lijk en eeuwige kandidaat noemen. Het grootste deel der ministers die van de oude kamer deel mteken, zijn met de groote meerderheid herkozen. M. Lebon, minister van colonien, is de eemgste die in'balloteering komt. Te Roebaais is de socialist Jules Geusde óyerwonnen door M. Motte, en te Aibi is de socialist Juures venangen door den mat kies de Solanges M. Diu- mont,schrijver van het anltjoodscheblad ia Libre Parole, is in Algeiie gekozen met 11,557 stemmen tegen 2328, gegeven Hetgeen wij van de tong zeggen mag j a<m dcu uicci ook van de pen gezegd worden. Gebruikt j tegenstrevers, deze niet otn kwaad rnaar oin goed te I doen; schrijft niet om anderen te ver- II' v--- x- smaden, te lasteten, maar om den boo- ving) gewonnen, van Rochefort, zen tot beternis te brengen, om allen te slichten. Slechte boeken, slechte gazet ten doen meer kwaad dan kwade ton gen, omdat zij in wijderen kring hel verderf jondstrooien. X. ESK3I VEURNAAR 12 34 ifr I Veurne Statie Gent H»uxsel 3 00 <7 50 1803 <8 31 19 01 Veurne Statie Veui ne Markt Coiyde Oostdtiznkerke Nicu port fiiutxel Gent L./. Gortemaick Dixmudv Veurne Adinkerke buinkerke Duinkerkr Adinkerke Veurne Dim.ude Curtrnuirrk Oostende Statie Nieuport stad Oostdujukeike Coxy-le Veurne Markt Veurne Statie 8 56 9!l 9 48 9 59 21 07- 2! 47 9 46 E1 |11 30 hii *4 |12 01 VEURNE-YPER. 4 45 #7 27 7 32 753 10 16 1050 °1331 1621 o >/xo>n r\ r-r t n on J r> a o 113 55 16 45 19 20 g *14 09 16 59 19 34 «'Alt 4(\ AA 72^ 6 00 ES 0 16 <9 47 16 24 E 3 Ex 3 <8 Ot 7 18-37 15 5! 17 43 - 8 42 - 13 25 <7 02 <9 29 - <343 <7 <4 <9 40 - <410 <7 39 20 09 - 8 <8 Lichterxeldo 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 E1|>3 8 57 10 54 0 41 11 47 15 56 0 50 <1 55 16 04 1019 1226 1633 1046 12 55 17 11 lo 57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1458 18 46 - 13 20 16 55 1010 VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 42 15 31 18 ï4 15 40 18 32 16 00 18 52 - YPER-VEÜRNE 950 1024 £1305 1555 1830 5 9 55 10 29 ^1310 16 00 18 35 5 800 10 23 10 57^13 33 1628 1903-S" 817 10 40 11 14 51355 1645 1920 g 1554:1:3*1409 i659 i9 34‘-§ 9 27 11 50 12 24’15 05 17 55 20 30 3’* 5 s.« 1030 13 01 1551 1826 5 1920 20 49 21 <5 2i 37 <4 38 <8 05 20 35 -- 21 56 1456 <8 15 - 22 08 4 09 7 11 - 11 08 3 08 K 3 3 00 Ex 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 sar -so Liehtervelde 5 49 8 05 7 8 9 18 84 1045 3 08 6 58 314 7 04 5 26 7 <6 10 08 12 54 - 5 34 7 24 10 16 13 0! - 6 - 7 43 10 34 13 20 Ooxteudi .talie 7 - 8 42 11 32 14 20 - - 17 00 19 52 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 ISIS-<4 38 18 50 5 57 8 43 H47 13 20— 16- 19 5! 14 9 00 12 04 13 37 - 1G 17 20 02 6 22 9 04 <2 12 13 45 - - 1G 25 20 17 6 34 9 20 12 24 13 37 - 16 37 20 29 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 35 6 45 4 41 7 23 Haogstade Linde 5 37 815 104! 5 51 8 33 1056 603 8 50 11 18-pi-ui i» X9U4 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 £1208 1435 1725 2000 j"— I 17 51 20 26 C 17 01 19 36 g’-x 6 41 9 23 11 46 Tper Statie Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 511 Alxoringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Lincle 5 49 8 31 10 54 11 28 Yper Statie 6 45 S -•* xu vu w w 5 fe.3 1357 1647 1918 hX Loo" 5 51 8 33 1056 U1 44 1411 17 01 1936 g’-x Alveringhem 6 03 8 50 11 18 ’12 01 14 28 17 18 1953 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 £5 ^12 53 14 53 17X5 2555 - VeurneVoorvlad 6 36 918 11 11 “lt 29 15 56 17 46 2021 O r- a- i a c. o t K IV 81 A <3 4? -T*-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1