r 20. Woensdag 18 Mei 1898. 559 JAARGANG. bit blad verschijnt den Wocnsda onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Degroote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkanfooren. Van en N'igel- (Ver'/olgt). Wetgevende kiezingen van 22 Mei 1898. Vetl troupen te Veurne. Daer passeerden gedeurende desr Pacsch- wecke ongemeen veel volck afkotnende van helleger, wel 12 A 16,000 mannen, alle welke moesten hebb-n, te weten de offi cieren hunne é’apes, eenen colonel 21 livres, major 12, capimyn 8, eersten luytenant 4, sousluytenant 4 10 c 00, sergeant 1:10:0, tambour majior ah een luytenan', alle wrick»- élapes Acer kastel ck waeren acn de generaiiieyi. Hel was op den woensdag in de selve weecke datt r negen balaillons door de stadl trockr-n, Igeene nytnemende veel werck vernórsa-kie. Nagh ander wiek te Rousbrugghe. ben 2*. synde dynsóag, syn de Fran- sehen die gis-er vau hior uaer Watou ge Kamer van Volksvertegenwoor digers. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. Arrondissement Aalst. Katholieken Bethune, De Sadeleer, uittredend lid, Vanderlinden en Woeste, uittredend lid. Libetalen Galle. Socialisten Spitaels Christene democraten ol Daensisten P. Daens, De Backer. Arrondissement Audenaerde. Katholieken De Malander, Daepsaei, Thienpont, uittredende leden. Afzonderlijke kandidaat Ferrant. Socialisten Hardyns en Eibers. DaonistPlancquaert. Arrondissement Dendermonde. Katholieken De Bruyn, uittred, lid, De Kerchove, Thibaut, uittred, lid. Socialisten Basllé, Bcerblock, Beir- naerl. Christen democraat Du Catillon. Arrondissement Eecloo. Katholiek T’Kint de Roodenbeke, uiti. lid, gekozen. Geen strijd. Arrondissement Gent. Vijf lijsten zijn aangeboden deze der katholieken, der liberale associatie, van den kartel of mengelmoes van liberalen en socialisten, den Vrijen Burgersbond en deie der Christene demokraten. De kandidaten der katholieken zijn Regerem, Cooreman, DeGuchlenaere, De Ilemptinne. de Smet de Naeyer, Huys- hauwer, Ligy, Maenhouten Van Cleem- putte, al uittredende leden. Furnémont, Lambilotle, Leonard, Van- dervelde. Arrondissement Doornik. Katholieken Duquesne, Hoyois, Moy- hert, uiiiredende leden, en Stiétion du Pré Liberalen Broquet, de Sejournet, du 3 u - volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de PubLiciïfi, Magdalenastraat, 46, te Brussel welke saeke hy part gaf den volgenden dagh aen syne arttée. de welke dese daedt scheen te approbeeren; maer den 4B was het wel verandert, want een deel gaf vier op hem gacnde naer Condé, den 5" hem genood saekt vindende van over te loopen naer Doornyck tot de keysersche met 700 ruy- ters en 800 voetgangers die hem allen ge- trouwigh gebleven waeren. jfrotitie van den generael Dumouriez. Den generael Dumouriez is geboren te Cam^ryck, in 1739, in eenen middeltnati geo slaet, hoewel edel, van eene keer strenge en seer uyigestrekte opvoeding.-, omhelsde hy de prof-ssie van de waepeiivn irr elite van 18 jaren in 1787 en heelt ters'ont uyt geschenen. 22 jaer oudt synde, hadde hy ontvangen het kruis van St. Louis en 22 wonden. Den vr-do gemaeckt synde rn 1763, stelde hy hem te reysen, om ie ieeren de faelrn en seden der volckeren, In 1768 wieri hy geroepen m Spanje en gesonden in Corsica in den é'at tn^jor van hut leger, alwaar,hy verheven wieri tol den Arrondissement Luik. Katholieken Bottin, Dallemagne, Del- boert, De Mamefte, de Pontniere, Dorey, Francolie, Jans, Lemaire, Nagant en Paulet. Liberalen Detail®, Detry, D’gneffe, Jamar. Joiris, Hanssens, Lomba, .Mo- sell:, Neujean, Tilman en Wainant. Socialisten Anseele, Dembion, Denis, Flèchet, Heuse, Jeanne, Jour- nez, Magnetic, Schmier, Smeet», Wel- linck, uittredende leden Ar.' ondissemenl Vervicrs Katholieken Barboux, Delhez, Losie- ver en Poswick. flandeldrijver Delsar. Liberalen Jacquo», Féron, Mullen- dort en Peltzer. Socialisten Dauvister, Gierkens. Ma- lemprez, utli. leden, en De Brouckère. Arrondessement Borgworm Katholieken Pilsaer, uiti. lid, en Streel. Antiklerikalen Renault, socialist, en Mottard, radikaal. 8ÈIAAT Voor den Senaat is er slechts strijd in de vier volgende arrondissementen Gent. Katholieken de Kerchove, delta Faille, uittredend lid, Berry, id. Vercruysse rd. Liberalen Bodaert, Braun, De Bast en bierman. Doornik Katholieken Cherqui- fosse en Cosée de Maulde. Liberalen Crombez en Huet, uillre- dende leden. Luik. Liberalen Braconnier, Du pont, Magis, Montefrote-Levi en maeckers, uittredende leden. RadikaaLsociansien Crocq en Ledent. Venders. Katholieken Davtgnon er. Simonis. uiti. lid. Liberalen: Lejeune-Vincent, uitt. lid, en d’ Andnmont. graedt van colonel, naer glormiislick ge- daen te hebben de twee veldtochten van 1768 en 1769; in 1770 wierdt hy gesonden naer den hertogh van Ghoiseul naer Polen, als minister by de geconfedereerde, alwaer hy twee veldtochten en chef heeft gedaen en groole negolialien met seer verscheyden voorspoed. Gelyk de maatregelen kwaelick genomen waeren door de Polakkers, is hunne om- wentelinge kwaelick gegaen en Polen is verdeelt geweest. In 1772 gebruykte hem den marquis da Monteynaid in dé werkingen op uo mili taire onlonnantien. Op het einde van het selve j .a: gaf dien minister op t xor.es order van Luu- XV eeno sendinge van Sweden. Die sendinge. op welke hy on'f.mgen hadda de orders direct van den koningh selve, was onbekent aen den hermgh d’Aiguillon, minister v <,n -de vreemde afTuren. den wel - ken boumouriez dedo arresteeren te Hatp- bnnrg. en dode leyden naer de Baslilie in 1773, Chatelet, Roger. Socialisten: Defaux, Hambursin, Maes Vandenberg. Arroikfissement Zoningen Katholieken Herman, De Baets, A'.fons Giavis, Leon Mabille. Liberalen Iloutart, Neuman en Pater noster. Socialisten Rertrand, Mansart en Paquay, uittredende leden. Arrondissement Thuin Katholieken de Paul, Dumont en Duquesne. Liberalen Lemonnier, Losseau en R Wr.rocquc. l ertrekvire» vun «len IJfzcrenweg <5? vhii den Buurtspoorweg. trocken waeren met nogh eentge andere van Bambecque binnen Rousbruggbe wederge keert en gelogeert geweest in do herbergen cn hy de borgHers. Franschen te Gendl. Dhi selven dagh. quarn een groot deel der gewesene fian*cne b.-settinge van de stadl ende kasteel van Antwerpen bmnen Gendt aen, mei i-em-n .irnller.eli“yn, biga giewacgens ens., braghten aldacr den naghl over en trocken den volgenden degh vooris naer Ryssel. Com m issarissen gevangen Den selven 2“ heeft den generael Diimou- riez de vier con>m's<arissen van de r.ano nale coDvenne L*i Caitnie, Lmiaique Ban cal en Quinotte.me'. den generael bournon- ville, die gekotnftt'waeren m hel q iar'i t- genorael van syn leger lot St. Öiu.ieisom i hem Ie gryp 'n en naer de hr -re van de j conventie u, yden, hun s>lven d r-i: arres- Ieeren cn ieyd -n naer bnori yck, hun over- leverende aen den generael GJcrtayt, van Socialisten Berloz, uitt. lid, Grimard en Walthéry. LIMBURG Arrondissement Hasselt Katholieken De uittredende leden Gar- tuyvels. de Corswarem en de Theux zijn gekozen. Geen strijd. A rrhndisssmen t Maeseyck Katholiek Helleputte, uittredend lid. Socialist Raedschelders. Arrondissement Tongeren. KatholiekenDesmaisieres en Indekeu, uitt. leden. Socialisten Bergmans en Hardyns. AlzonderÜjke kandidaat Gielen. LUIK. Arrondissement Boei. Katholieken Dijon en Terwagne. Liberalep-sociahsten Ilubin en Mou ton, uittredend lid. Liberalen Buysse, Callier, De tfuynck, De Vigne, Deweerdt.Fredericq, Kraus, Schepens en Story. Handeldrijvers De Bondt, Goossens, Picha, Semey. Timmerman, Vanden- bosch, Vandetheyden, Verburght, Wille. Kartel (vereeniging van liberalen, progressisten en socialisten) Anseele, Bevernage, Buysse, Gambier, De Bruyne Fabry, Hardyns, Lagrange, Verdonck. Christene democraten "Bockaert, P. Daens, De Backer. D’Huyveüer, Cillaert, Lamont, Planckaert, Soeus, Standaert. Arrondissement Bt. rlicolatu. Katholieken Janssen», Tlaemdonck, Van Naemen, Verwilghetn, uittredende leden. Afzonderlijke kandidaatVan Brussel. Socialisten: liep otter, Fabrt, Hoyeland en Wauters. HENEGAUW. Arrondissement Ath. Katholieken Cambier, uitt. lid, Ninauve. Liberalen Ileupgcn en Mou'igneaux Socialisten HoySux en Vinck. Arrondissement Bergen. Katholieken Corbisier, Delporto, Des- guin, Dupuy, Iku mignies en Juste. Liberalen Capoutllet, Denïerbe, Du- biez, Dufrane, Masson en Vandékerchove Socialisten De uittredende leden Bastien, Brenez, A. Deltiisseaux, L, De- fuisseaux, Maroille en Roger. Arrondissement Charleroi. Katholieken Boulvtn, De la Serna, Dermine, Despy, Levie, L’O ivier, Pir- mez, Thibaut. Liberalen Clerx, Goppée, Deprez, Dewandre, Fontaine, Fourcault, llanrez, Huysmans. Socialsten De uittredende leden Caeluwaert, Cavrot, Destide, Fugnait, EENIGE BLADZIJDEN nit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 17Ö3; 946| fl VU ei tot 30 Juni 1SOM VEURNAAR 6 45 E 3 3 08 iü 49 52 ALGEMEENE LIJST DER KANDIDATEN» 6 48 7 18 7 45 7 54 12 08 11 08 Ex 6 08 6 58 5 14 7 04 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 3! 5 11 518 5 35 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport •Vei i ll< uistd Oostende Statie Nieuport stad Oo.tduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 5 00 17 50 - 18 03 r -18 31- -1901- 3 Ex 3 18 01 1920 20 40 21 15 21 37 z» E CJ a xz m 16 28 19 03 .-8 f 3 :=P - OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 1218-E4 58 18 50 5 57 8 43 H 47 13 20 0 14 9 00 12 04 13 37 - 10 17 20 02 6 22 9 0S 12 12 13 45 - 16 25 20 17 6 34 9 20 12 24 1357 - 16 37 20 29 6 40 9 26 12 30 1403 - 16 43 20 35 6 00 EJ 9 16 40 47 16 24 E 7 28 - 11 37 15 52 17 43 - 8 42 - 1325 17 02 19 29 - 8 56 - 1343 17 14 19 40 - 0 21 - 1410 17 39 20 09 - 9 48 - 14 38 1805 2035 -- 21 56 9 59 8 47 10 52 6 55 Exp5 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 5 34 7 50 Lielilervelde 5 49 8 05 7 6 0 18 8 4 10 45 VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 - 9 56 12 42 - 5 26 7 16 10 08 12 J4 - - 5 34 7 24 10 16 13 02 6 - 7 43 10 34 13 iO- 16 00 18 52 Oottênde datio 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 - 1456 18 15 - - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 950 11 55 1694 1019 12 26 16 33 1046 12 55 17 11 10 57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 J458 1846 21 07 13 20 1G 55 1010 22 47 fi ussel Gent 518 l.icbtervelde 6 3J Corltinaick Dixmude Venn c AdinlerLe Üuinkerke Duinkerkc Adinkerke Vru'-ne biiu.udc CorlrniHrck 1428 1718 1953 17 46 2021 a 1751 20 26 C ,11 'i‘4 §12 01 S 12 34 15 VEURNE Veurne Stat'ê - Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herbei;; Alveringhem too HoógSlade-Linde 5 49 Yper Statie Ypcr Statie 4 41*7 23 946 *1030 13 01 1551 1826 Hoogstad© Linde 5 37 8 15 1042 S11 30 13 57 1647 19 18 Loo 5 51 8 33 1056 ^11 44 1411 17 01 19 36 Alveringh m 6 03 8 50 11 18 112 01 14 28 17 18 1953 11 20 12 08 14 35 1725 2000 VeurneVooir.id 6 36 9 18 11 11 ”12 29 15 56 Venrne Stetié 6 41 9 23 11 46 12 34 15 YPER 4 45^7 27 - - 7 3 J 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 817 10 40 11 14 f13 55 16 45 19 20 8 31 10 54 11 28 *1409 1659 19 34 927 11 50 12 24‘ 1505 17 55 2030 S!S Hf - 441 7 23 lló'.gstade Linde 5 37 8 15 10 42 5 51 8 33 1056 6 03 8 50 11 18 Nieuwe Herbeij-, 6 15 8 57 1. -- 6 41 9 23 11 46 YPER—VEURNE 950 1024 e 13 05 15 55 1830 S 9 55 10 29 ^1310 1600 1835 S13 31 1621 1856 §13 33 1- 8 31 10 54 11 28 *1409 1659 19 34 za j t- a t o t - e tr zxr jertteenoA

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1