j\o 22. 55'1 JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Smeels, een stouter worden in hunne aanvallen tegen I Woensdag 1 Juni 1898. ’t is te hopen, tot nadenken zal brengen en eene groote troost is voor de mannen van orde en rust. 53,926 53.805 52.765 53.331 l van bi. nui sedert langen tij it tiadtle hy voorsten de schroomel cke uyi- Audenaerde. Katholiek. de Malander, niet herko len. 15002; Onafhankelijke. Ferrant, gekozen, 16399. De groote engelsche gazetten, die nogthaiis atnerikaansch gezind zijn, kunnen niet laten den spot te drijven met de admiraals der Unie, die aanhou dend de wacht hielden in al de waters rondom Cuba, maar die toeft niet te wete kwamen waar de spaanschen ad- tnnaai Cerveia mei zijne vloot lag. Nu weten zij leiwam Cervera is doodeen voudig voor d n dag gekomen en is anker gaan werpen in de cubaansclio. haven Santiago de Cuba. De Engel- schen getuigen dat de Spanjaard een stuk beeft lutgemeten even sein ander als stout; maar zij kunnen met Imgiijpen hoe de amerikaansche zeemacht Cer- j vera nteveis heeft gespeurd. Maer opbéteyndö van dat jaar wiert hy wederom geroepen door den heer De Mont- barrey, minister van oorloge, ter occaesie van den oorloge van America, die hy voor- ■u-yt badde tn 1778. Hy dede hem voorstel len het wmrnandemént van Cheibourg, dat hy bevondt het gunstigste punt te syn urn ie manken-cene haeve m de Manche. Geholpen door den yver, de activiteyi en verneur «ar. de prov nci«. deue'hy beslissen j palmen in syne libero yt. I deurde sedrri honden jaeten. tusschen dese Bij koninklijk beeluit van 10 Mei wordt, op zijne vraag, eervol ont.Ug zijner bedieningen vergund, met toelating zijne rechten op pensioen, ts doen gelden met 3i dezer maand .Mei, aan M. Emiel Vanstaen,'principalen conducteur van i’ klas van bruggen en wegen, te Veurne. Hij is gemachtigd den ceretitel van zijnen graad te voeren en ervan het uniform te dragen. Socialasten. Anseele, 71,716; Dem- blor., 72,427; Denis, 72,702; Flëchet, 74.064; Heuse, 73,833; Jeanne, 73,843; Journez, 73,429; Magnetic, 73,726; Schinler, 71,532; Smeels, 74,370; Wetiinck, 71,406. In 1894 was de meerderheid der socialisten 22,000 stemmen; zij hebben nu een t stemmen. alles wat ons volk heilig is den gods dienst, bet vaderland en het huisgezin. Het halelijk en oproerig socialismus met zijne armtierige en soms belacheijke volksvertegenwoordigers, dal niels an ders zoekt don de driften van ’t volk te streelen en op te hitsen, om de maat schappelijke inrichting omver te werpen, verlies ondergaan van 15,000 heeft zondag eene les gekregen die velen, Vervier». Katholieken gekozen Barboux. 27707; Delhez, 27607; Loslever, 27572; Pos- wick, 27515. Socialisten. Dauvister, 24045; de Brouckere, 24273; Gierkens, 23853; Malempré, 24424. Borgworm Waremme). Katholieken. Pitsaer, 11803; Streel, 11609. Liberalen Socialisten. Hcnault, 10989; Moltard, 11324. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht, ives. Senaat. Den 22 Mei werden gekozen Gent4 katholieken. Doornik2 liberalen. Luik M. Moniefiore-Levi, liberaal. Vervier» 2 katholieken. Er was zondag laatst balloteering te Luik tusschen de 4 andere liberale kan didaten. de radikaal socialisten en een onafhankelijke. De 4 liberalen zijn gekozen Braconnier, Dupont, Magis, Nageimaekers, De progressisten-socialisten bekwa men Crocq, 52,182 Ledeut, 21 857 De onafhankelijke Eyrnal bekwam slechts 8.030 stemmen. Do oorlog tussohen Spanje en de Vereenigde Staten. Van den spaanscb-atnerikaanschen oor log is er weinig nieuws, als men erop uit is om eigentlijk wapenfeiten te verne men» Van weèr kanten wordt er eventwel gemeld dal er gedurig nieuw en grooter gereedschap wordt gemaakt en dat de gemoederen van langs otn meer verbit teren. In de Vereenigde Staten is ’t nog voort groote blaat en veel luidruchtig heid; in Spanje is‘t stille, maar dutte werkzaamheid. Men zou waarlijk zeg gen dat de zaken van nu voort nog maar gaan beginnen; doch ‘t is ook waar, do eene ot andere gebeurtenis kan te spoedig doen staken. Hel komt van langs om klaarder voor den dag, dat de oorlogspartij der Ver- cenigde Staten het land bedrogen heeft. Iedereen dacht dat de oorlog eene soort van militaire wandeling zou geweest zjjn; maar ziet, men geraakt nievers, en net een amërikaanschtin admiraal of generaal kan eenig snikje spaanschen grond hemeesteten. Zij beginnen dan ook tn Amerika fel te morren tegen de adnmaals Sampson en Schley. die daae rond dat Key West blijven nestelen, die niets uitmeten, en wien< voornaamste daden zijn, wat poer ie ve-schieten en zich door de spaanhche vlootmannen te laten verschalken. Wetgevende Kiezingen Uitslag der balloteeringen. OOST-VLAANDEREN. St. Nikolaas. Katholieken. Janssens, 27755; Raem- donck, 30841; Van Naemen, 29192; aden gekozen. „M. Verwilgben. katholiek, die van ■’jo mandaat heeft atgezien, bekwam ®”I3 stemmen. Socialisten. Fabri, 7993; Van Hoey- land, 7653. Dendermonde. Katholiek. De Bruyn, gekozen, 21415. Christen demokraat. Du Calillon, 15117. berstinge van dien netelachtigen stael en haddo verschojde keeren vermaant by se rieuse mentonen die van de ministers die hy aghiede. Eyndelinge in 1789 is de om- wentelinge begonst, cn hy heeft so sight en raisonnable gemaekt in dat dee! dat hy commandeerde, doende volgens de wellen met de doodt straffen lot Cherbourg alle de Mv.. -excessen van het grauw, sender dat het crediet yap. den ber’ogh van H.irconrt, gon volck hem kende beschuldigen van in te ten voórdrele van Ch-rbouig het geene deerde sederi honden jaeien. tusschen dese plaetse en die van La riougue tot de bou- winge van ecne k.yg-haeve. Van djen iydt iot m 1789 is hy besigh gewecs1 mot de wecken van die ha-ve ende cn is niaer .drio koeren te l’.-rys geweesi. Ch>’i bonrg er» haddti mnér 7300 inwoon- ders wanneer hy d.ier arrive rde en heeft De ki ygh-commandementen syn alhaest vernieiigi gewenst. Alsdan begaf hy sigh naer I’arys,-alwaer by twee jaeren gedeu- rerid. studeerde. den gank van de om- wen'elynge. De vlught van do princ-n h.idt alreerie voe| loodi geoaen non dm eoningh; hy haddo vonrzn n d t her veto hem sonde on rui'tgh syn <*t. sVn verlies soude verooi- het bwo'ckert met omtrent 20.000 sieh n. j zakm; hv velde er hem legen soo- veel een Hy «agb Vrai.ctyck’onteert van buyien en paritcuaer'n kun doen die niet en is. van -| -■1 t,e g, (aider wetgevers,' (Vervolg). Louis XV flauw van caiacter, hekgerl door Du bar'y, syne maitresse en door óen alvermogenden minister, disgracicerde Mon 'eynard, dook het deel dal hy hadde in syne sendinge en het op hem al het gt w ghl van een crimineel proces, hel wolk den herlogh vart Aigutllon, twijfelende van de waerhcyl, liet en dtnfde teinde jaegen. Hy weygride ue offers van do-n maire du palus, die by t'itii en acn’ede. Ten eynde van zes maeti- drn wiert by ;n ballingschap gesotiden in tcasieel van (lam voor duo maenden. Louis XV s ierf in 1774. D’Aiguillon wi< n g. d'ftgracicerl. Dumouriez en wilde mt-i rrnetiieu syne ernemeti syne vrybcyl door het weldaei van een Ifilire de c..chet van don ouden comngh; oy schreef aen Lcui» XVI om »jnc Majesieyi Ce bidden van blad verschijnt den Woenst’a onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post G Fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N 10 cent. Afzonderlijke hummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvanyen door hel Office de Publicité, Magdalenastraal, 46,Brussel. bem Ie doen vervoeren naer de Bastillie en hem te geven nieuwe reghteh. Den coningh en wilde hem niet meer in hegblenisse doen stellen, maer gaf hem voor regh'ers dry ministers, de herren Du Muy. De Vergen- nes en De Sarchines, die verklaerdep en teekenden dal hy onregbiveerdiglick ver- vervolght was geweest. Hy wiet! tersiont gebruykt in synen graedt van colonel, gt- sqnden naer Ryssel om de nieuwe miLtaire werkingen welke den baron Depirsch ge bracht hadde van Pruyssen. Men belnstede bem oock mei een voorwetp van enne haeve in de Manche, te Embleteuse. Hy passeerde tot die verscheyde werken hel j ia>- 1774 en geheel het j.ar 1775. In 1776 wiert ny gesonden commissaris van den cónitrgh met ridder Doisy. schipScapiteyn en d> n marecha! Djrosère, een van de giuwste kryghsingenieur» van geheel Europa, om den keus te doen van een plae'se op de kus ten van deMinche voor h t mtokeii vin et e hacve. Hy passeerde 1777 p een Aamtgo d I geih'yneétt gelegen 24 uteu van Pary.. tls têeuig-ie jaer ruste geweest van geheet .*yn leven. i Algemeene uiteind* De katholieke meerderheid in de ka mer voor de kiezingen beliep tot 70 stemmen, thans is zij van 72. De katholieken hebben 2 zetels ver loren te Ath en 4 te Tbuin; zij winnen er 4 te Verviers. De liberalen verliezen 1 zetel te Hoei en 4 te Tbuin, en winnen er 2 te Ath. De socialisten hebben 4 zetels ver loren te Verviers. en hebben er 2 ver overd te Tbuin en te Hoei. De Katholieken komen zpgevierend uit den strijd, te Doornik, te Boigworm, te St. Nikolaas; te Verviers liggen de socia listen geklapt. Te Dendermonde is minister De Bruyn, ondanks de vereenigde pogingen van liberalen, socialisten en ohristene demo kraten, met eene meerderheid van 6009 stemmen bei kozen. Deze meerderheid bewijst dat de katholieke paitie in bet arrondissement nog altijd even sterk is. Te Aiidenarde, waar eene bijzondere kwestie in 't spel was, vei vangt M Fer rant. katholiek, zijnen oom M. deMaian der. De nieuwe kamer zal dim beslaan uit 412 leden de rechter zij (in plaats van Ui); 27 socialisten (in plaats van 28); 10 radikalen gelijk vroeger; 3 liberalen. Het land heeft nog cens geloond dat HENEGAUW. Bergen (Monx). Liberaal. .Mason, 35218; Socialist. Roger, 45293, gekozen. Doornik. Katholieken. Duquesne, 28626; Ruyois, 27740; Moyart, 27946; Stié- hon du Pré, 27835. Gekozen. Liberalen. Broquet, 27589; De Séjournet, 27572; Duchatelet, 27471; Hoger, 27239. Ath. Katholieken. Catnbier. 46,825; Ni n«uvn, 16,678, uittredende leden, niet herkozen. Libera/en. Heupgen, 18,393; Ou- verleaux, 18 452, beide gekozen. Zonlngên (Soignies). Katholieken. De Baet*. 24 859; Gravi», 25 203; Mabille, 25 568. Socialixirn gekozen Bert'and 27,639 Man<ai', 27,511, Pacqury, 27,060. Thuin Katholieken Du Mon-Mabille, 22,603; de Paul, 22,862; Duquesne, 22,638. Socialisten gekozen Berloz. 25,217; G'imard, 24888; Waltbery, 24.717. Luik. De socialisten ztjn allen herkozen. Katholieken Bottin, 52038; Dalle- cïiagne. 51,803; Delbaeit. 51453; De Marnefïe, 51.530, de Ponthrère, 51 987; Dorey, 51712; Francotte, 53 130; Jans, 51,308; Lemaire, 51,368; Nagant 15 680 Polei, 51,597. ^Provinciale hiexing M. Jules Floor, notaris te Rousbrugge en M. Ed. Verlende, brouwer te Loo, alleen voorgesteld als titelvoerende kandidaten voor de te begeven mandaten van provinciale raadsleden voor het kanion Rousbrugge Hartnghe, zijn als gekozen verklaard en uitgeroepen. Er is strijd te Avelgbem voor zetel. Te Nieuport, Ruysselede. Iseghem en Meulebeke geen snijd; dus zijn de voor gestelde kandidaten reeds gekozen ver- klaard. Tb Rous elaere besnijdt M« Buyse, gewezen gemeeritesekreitirls van R nn- beke. de katholieke lijst en in het bij zonder M. Lbyn, ahredenden kandidaat van Rumbeke. Te Brugge zijn de voorgestelde kandi daten van het eerste en derde kanton het betrouwen stelt in het katholiek mi- zonder strijd gekozen. Strijd in tiet nislerie, dal alleen hel hoo‘d kan bieden I tweede kaïjon tusschen 5 katholieken, aan bet geweld van eener hoop ongeluk- j 3 socialisten en 1 liberaal (de haaikap- kige verdwaalden, die van dag tot dag per Capiau, van Blankenberg. E VEI) AAR j w Wl 1 "s— -• 1 1 •nii- i MnMMMMMMMMaMaamaMMaMMMnHfll

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1