Woensdag 8 Jtst 1898. N°23. Arm Italië 55' JAARGANG, f gehad, hadde, en heeft er correctie aen ge* Doornyck gevlughf synde, is hy daer Brussel, waer by em paspo't beltomen chirn, hebbende een pont groote daeghs. Meermaals reeds hebben wij de ge legenheid gehad te doen uitschijnen tot welken dioevigen slaat van verval en armoede het schoone Italië gedaald is, gens hebben nogh wat wegh gevoert. de eerste en hebben maer moeten gum lot Wormhout en syn wedergekeert den vry- dagh in den avond, maer de tweede lot aen Cassel. tNemen verboden. Den 5", synde vrydagh beeft den com mandant van het gai nisoen van Rous- brtigghe doen afroep'n onder den boom van vryheyt, dat het den volgenden dagh markt was en dat niemant dien en mocho stooren of iet nemen op lyfstraffe. Yper over; trompetter te Eversam, Deo 6", saeterdagh, snaemiddaghs, syn eennighe Oostenrycksche husasiei binnen Yper gekomen en savondts, aghirr den 9 uren, is eenen van hunne trompetters ver- tchenen met oenen brie! in j<; b .;ye van Eveisam, ahv. r -?d.rtdy -le.-t, 83 Franschen laegen. Sy waeren besigh met eten; maer het geschrifte gelesen hebbende, syn sy terstont vertrocl.cn. tSelve ordre heeft hy gaen draegen aen die van Eisen* damme en Loo. (Vervolgt). Voorts. Dumourier, verraeder van de con- van de conventie, heeft seer veel goed ge- daen aen de Nederlanden; want hy heeft soo veele by de representanten gedaen, dat al syne troep, n in gelde en geensins in assignaelen betaelt wierden. Oock in plaetse van alle openbare kassen te ydelen en het geldt naer Vranckiyck te sen den, is het in Nederlandt gebleven, met al het silver der kerken ende inkomsten der geeslelv- ken» EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. Onze Wetgevende Kamers Deels naar aanleiding v?n voorafgaan de schikkingen, deels ter, gevolge der verkiezing van 22 Mei en der ballottagiö van 29, heeft de samenstelling onzer Wetgevende Kamers eenige wijzigingen onderstaan. In den Senaat zullen voortaan zetelen UM. E. de Kerchove, baron H. della faille d’Huysse, Crombez en Davignón. Zij vei vangen er MM. Liênait, Goore* man, Costco de Maulde en Lejeune- Vincent. In de Kamer zal men MM. Daens, Vin cent Dierickx, De Malander, Eeman, Verwilgen, Van den Steen, Gambler, de Rouillé, Bailiy. Warocqué, Hncq, J. VVarnant, Biouwier, Dauvister, GierKens, Malempié Nidzëlte en Indekeu niet meer tien. Hunne plaats wordt vervangen door MM. Van der Linden, Baron Bethune, Ferrant, Cooreman. Van Brussel, de Kerchove, d’Exaerde, Heapgen, Oliver* leaux, Grimard, Walthéiy, Stiénon du P Hubin. Journez, Barboux. Delhez, Lo: lever, Poswick en Gielen. De getalsterkte der verschillige ge zindheden is dezelfde gebleven in den Senaat. Eene nieuwe wijziging in de twee Kamers is op handen M. Van Hoorde, «'geveerd gde van ’t arrondis: emeta Bas- togne vervangt wijlen M. Nothomb als provinciale Senator van Luxemburg en zal op zijne beurt eerlang in de Kamer moeten vervangen worden. Provincie Luxemburg. De katholieken winnen op de libera len 1 plaats te Nassogne en 1 te Viel- salm; tij verliezen 1 te Bessancy en 4 te Bouillon. Provincie Namen. De katholieken winnen 2 zetels te ’hilippeville. Te Namen kanton) bal* oleering tusschen 9 uiltr. katholieken en 9 radikaal-socialisten. In het 2’ kan ton zijn de katholieken gekozen (4447 stemmen tegen 3621 aan de socialisten). Schepen alhier. Den 3“ wesende woensdag!), syn tot Rousbrugghe in den Yser aengekomen twyntigh binlanderschepen nW fransche fonragie. Den commandant vraegdc wae- gens om die wegh te voeren. Waegens gelevert. Den 4”, donderdagh, hebben deproebien van Haringhe, Stavel en Beveren waegens gelevert en de fouiragie vnn de gemelde binnenlanders op die bnyten 3 of 4 naer, gevoert naer ’i Fransche. Martinus Pro voost was commissaris van de drie pro Den volgenden dagh 2 of 3 andere wae synde met alle de factiën, willende dat den coningh de weerdigheyt hadde in synen raede' en consliluüonneelick soude regee ren, heeft hy het ministerie verandert, op voorwaarde dat den coningh soude sanc- tionneeren twee decreten die hy wilde doen draayen tsynen profyte. Alsdan wilde hy sigh retiree'ren; ten wie t hem niet toegela ten; hy veranderde van ministerie by syn order, hy nam dat van oorloge. Maer al haast siende dat het hof hem bedrogen hadde en dat den coningh syne sanctie weygerde, en wilde hy den agent niet syn van eene intrigue; hy voorseyde aen den ongelukkige» Lou s en aen syne vrouwe alle hunne onheykn en ten tyde van drie daegen gaf hy syne demiss:c (Mém. de Du- mmiriez, lom. 2, pag. 138). Gyt de selve uiemorien siet men dat syn plan was, evenwel naer hel verlies v n den slagh van Neerwinde, van in Vranckiyck ie 2 i en te ersiellew de consli’uhe van 1789’met eenen constitutionneelen conmgh. Men weet niet wacr hy nu is, maer naer r.-i. I» ky a.«. naer gegaen naer Bergen, in Henegauyv, en E heelt om sigh te begeven naer Duyisbndt. Horrie, zoon, voorgemeld door den volksbond, en M. Buysse, gewezen gemeenteaekretaris. MM. Carlier en Horrie werden ge kozen. Er is balloteering tusschen MM. Leyn en Buysse. De vijlde kandidaten was die van M. Vandenbosch, socialist. Avelghem. M. Matlbys, liberaal, is gekozen met 2043 stemmen. Baloteering tusschen de twee uittredende katho lieken MM. Ballekens en Moerman, die wederzijds 1890 en 1841 stemmen be kwamen. Provincie Oost-VIaanderen Gent kanton). Balloteering tus- scher. uittredende liberalen (4277 stem men) en katholieken (3766). 2’ kanton. - Balloteering tusschen katholieken (4800 stemmen) en liberalen (4600). 3* kanton. Balloteering tusschen katholieken 6050 a 5145) en socialisten 4202 b 4225). De liberalen verliezen reeds 5 zetels te Gent en winnen 1 te Oosterzeele. Nevelt. Twee uiitredende katholie ken gekozen met 4250 stemmen. Planc- quaert, de christen demokraat, bekomt 1433 stemmen. Everghem. katholieken herkozen met 4500 stemmen. Planequaert, de volksman, krijgt er slechts 920. Ledeberg. Balloteering tusschen katholieken (3321 h 3593) en kartelisten (2105 b 2171). Deynte. katholieken herkozen met 4118 stemmen tegen 518 gegeven aan M. Lamont, Plancquaertist. Sotteghem. katholieken herkozen met 4300 stem. Liberalen 1200. Somerghen. De uiitredende katho lieke leden herkozen mei4538 stemmen. De cristen demokraten geklopt. Nazareth. katholieken gekozen; christen demokraten geklopt. Oosterzeele Een katholiek en een liberaal gekozen. Balloteering tusschen 2 katholiek en 1 liberaal. De katholieken verliezen 1 zetel. Nihove. katholieken gekozen. De ebristen-demokraten lijn geklopt. Caprycke -- katholieken gekozen met 2724 stemmen. Afzonderlijke kandidaat, 1684. Provincie Antwerpen. De raad teil 49 katholieken en 24 li beralen. De katholieken hebben geene enkele plaats verloren; maar de 23 li beralen aan herkiezingen onderworpen, tomen in balloteering met de katholie ken in de 3 kantons van Antwerpen. Te Puers is er balloteering tusschen 2 katholieken, t afzonderlijke kandidaat en 1 chtisten demokraat. Te Duflel, balloteering tusschen 1 katholiek en 1 afscheurend kandidaat. In deze provincie blijft de meeider- beid katholiek. Provincie Brabant. De katholieken verliezen 3 plaatsen te Geldenaken; te Elseno komen zij in balloteering met 5 kandidaten en te Brussel me'. 3 tegen de uittredende li beralen; te Laeken en St. Josse-ten- Noode, insgelijks balloteering tusschen katholieken en libera en, Wat de algemeene uitslag betreft, het zijn de balloteeringen van aanstaanden zondag die zuilen beslissen over de meerderheid in den raad en het lot der bestendige deputatie. Provincie Henegouw. Veertien katholieken moesten herko zen worden. Te Gosselies winnen tij 3 zetels op de libet alen; zij verliezen er 1 tc Edinghen. 4 katholieken zijn her kozen te Doornik, 2 te Rceulx. 2 ie Leuze, 2 te Flobecq, 2 te Gbtèvres, te zamen 15. De liberalen zijn herkozen 2 te Ath, 3 te Dour. 1 te Merbes-le-clAteau, 2 te Peruwelz; 5 komen in herstemming te Fontaine- l'Evéque met de socialisten, 3 zijn door de socialisten geklopt te La LouviAre, 3 moeten geballoteerd worden te Seneffe. De socialisten winnen reeds 3 zetels op de liberalen en dreigen er nog 5 te veroveren te Fontaine en 3 te Seoeffe. Provincie Luik. De katholieken winnen eene plaats te Jehaye-Bodegnée en 2 te Avenues 9 uittredende katholieken van de 12 zijn reeds hei kozen, 3 zijn in balloteering. Te Luik is er balloteering; in het 1' kanton, tusschen 8 katholieken en 8 so cialisten; in het 2' kanton tusschen 7 katholieken en 7 socialisten. Provincie Limburg. De toestand is r r niet gewijzigd. Provinciale Kiezingen. Zondag was hel in geheel hel land kiezing voor de vernieuwing van de helft der raden. In Braband was de strijd zeer hevig. De raad bestond uil 44 katholieken, 42 liberalen en 5 socialisten. De bestendige deputatie telde 3 liberale en 3 katho lieke leden. Hel behoud deze laatste stond dus op het spel. Al de pogingen der partijen waren bijzonden op Brussel gericht, waar vier lijsten tegenover elkander stonden de katholieke, de liberale, de radikale en de socialisten.' Daar de liberale-socialistsche meer derheid in den raad slechts 3 stemmen bedroeg, was de kiezing voor Brabar.1 uiterst belangrijk. Het lot der bestendige deputalien van Brabant, Henegouw en Luik vormde den inzet der provinciale kiezingen. De socialisten banden twee droomen Luik le behouden en Henegouw te winnen, lu Henegouw was de provinciale raad samengesteld uil 42 liberalen, 26 katho lieken en 2! socialisten. De liberalen hadden er dus de meerderheid niet en moesten zieb steunen ofwel op de hulp des katholieken ofwel op deze der socialisten. In de provincie Wei-l-Vlaanderen was er slechts strijd in het tweede kanton van Biugge, te Avelghem, Passchendaele en Rousselaere. In do andere kantons zijn al de katholieke kandidaten zonder strijd herkdzen. Brugge. Schitterende zegepraal der katholieken; verplettering der socialisten en radikalen. De katholieke kandidaten bekwamen MM. Gauwe 8784 stemmen; De Gooman 8596; De Swert, 8543; Serweytens, 1593; van Outiyvc d Ydewalle, 8575. De socialisten MM. De Breuck, 2047; Rooms, 2045; Vanpoltelsberghe, 2013. De radikaal Capiau, haat kapper te Blankenberghe, kandidaat der liberale associatie en van den Vlaamschen Bond, hepft 2778 stemmen bekomen. Has.'Chendaele. De twee uittredende ki'ihoeheken', die bestreden wet den door M. Van Lcrberghe, zijn het kozen met I >0<l stemmen meerderheid. M. Van Leiberghe bekwam er 1754. Rouerelaere. Er waren vijf kandi daten voor drie plaatren MM. Garlier en Leyn, uittredende leden, en M, In 1791 wiert hy belast met hei kryghs- commandement van Nantes tol Bordeaux. Op zync aankomst was er eenen oorloge van religie in de Vendée; men brande daer de cas’eelen. IIv redde alles; hy stilde alles tol de maendt Februari, dat hy geroipen wiert naer Parys als luvtenant-generael en minister van vreemde affairen. Men verwyt hem van den ooi loge te heb ben doen declareeren, en hy sal proberen, segt hy, dat hy onvlughtelick en alreede in weten was. Voort.*, syn.gevoelen is gansch en geheel geweest voor die declaiatie; dat van den coningh was bet sclve niet alleen heett hy goet g-keurt het rapport welk hy dringen Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; 'met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rccbteilijke eerherstellingen 1 fr- Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangeit door het OtricE ue Pcblicjtè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7. te Veurne, en in de PostkantOoren. gelesen hadde aen de Assembiée Nationale, het welk hy dri» daegen in ,-yne handen daen, ende heeft selve syn discours ge- mankt. Ten eynde van drie maend<n in geschil VEURNAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1