1 si 2^ IV 24. Provinciale K.iez.ingen» o o ssr Ö5’ J.AAltCAsc. Ballotecringen. ver Antwerpen Braband West Vlaanderen Oost Vlaanderen llenegouw Luik Limburg Luxemburg Namen Social. 0 5 0 0 19 36 0 0 0 24 42 3 15 44 27 0 It 8 0 25 16 0 0 0 24 62 3 12 37 38 0 9 15 EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. ten sy soo groot leven; dal het magistracy om hun te slillffl beloofde eene premie van 20 patacons voor dien den welken den af trekker sonde hebben konnen bekent maeckm. Antwerpen B ra ba nd West Vlaanderen 0 ost-Vlaanderen llenegouw Luik Limburg Luxembu g Namen 9 S g Dutnouiier veriaeder verklaert. Den selven dagn dedc den cotnmandan van Rousbrngghe atroepen en plakken aen den boom van vtyhey', dat Dumourier ce nt n verrader was. en dat niemant hem meer en moeste of moghte gt hoorsaemen. (jroote deserteeringe. Op bei hoeren v;>n den afval van dien gtneiael en chef, synder den volgenden raghi meer d< n 30 mannen wegh gt loo pi n; n.; i den synde Bt kien Parschen. u. s de vlught oi niai-tigb van de 400 man vati uyt ons pinkten bettoni. lekende men dat er di n 8n si ughieus maer hondert mtei <n warren. Dit troel oveia) gelyk ge "<<s' syn, want de mtmorkn van Dumou- i.tr eiggm dat indie dargen den helft van De uitslagen der balloteeringen heb ben in Braband niet ten volle beantwoord aan de verwachting der katholieken, doch de algemeene uitslagen zijn vol doende voor de katholieken, om dat zij nog eens den achteruitgang der socialis ten bewijzen. Katholieken en liberalen hebben het goede gedacht gehad hunne krachten te vereenigen in al de kantons, waar katho lieken of liberalen in botsing moe«ten komen met de socialisten, en die een dracht had voor gevolg dal de socialis ten overal met verlies zijn teruggedre ven. 't Is dank aan die verstandhouding dm de socialisten er niet in gelukt zijn zt-iels ie bekomen in den taad van Oost Vlaanderen en dat zij te Luik omverge- worpen zijn Zij waren daar meester in de bestendige deputatie; nu verliezen zij in die provincie elt zetels. De socialisten hebben ook eene ge voelige nederlaag gel den ki llenegouw, waar zij meenden Fnpiaitie l’E'êque te veroveren. In Brabant ook verlies voor de socialisten te Si. Gillis en Molen beek. In Antwerpen, Limburg en West- Vlaanderen blijft de toestand onveran derd. In Namen behouden de katbolie- den de meerderheid; in Luxemburg doen zij eene nieuwe winst te Aerlen; in B-a- band bebben de kiezingen van Gelde naken en Si. Joos-ten Noode de besten dige deputatie in de banden der libera len geleverd. West-Vlaanderen Rousselaere. M. Buyse, die zijne kandidatuur ge teld had tegen M Leyn, uittredend lid, is gekozen met I24 stem- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. Degroote teders, volgens plaatsruimte. Rccblei lijke eerherstellingen 1 fr- Een N 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het IOC. Üe Annoncen voor Belg ie (Ier uitionderiug der Vlaanderen) eti ’t buitenland woraen ontvangen door hel Office üe Publicctè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. te voorkomen aen de moetwilligheden die somtyds soudeii konnen bedreven worden; want eenighe borghers hadden beschikt, soo men noorde, desen atgodt der Fran- schen 'o planten in het midden van den dnepickid der galge buylen do Suytpoorte, andeie van hem te branden; maet sy syn bediog n geweest, want gevell synde wiérl hy in de s toestaken wegh gelegt. Dese voo-sigh’igh.-yl heeft h< t gemeente van rampen misschien bewacrl; want Je uytlrickende Fransclrn en waeren nogh boom en waeren gebeurt, maer nogh gelyck te vooren in wesen. Ten is niet seggelyck hoe seer die car mag'nolen waeren voor die hoornen van viyheyl, want in de maendt van December 1-stleden, gebeurt synde d it het berdeken waerop eénige fransche versen geschreven waeren, by naghle algetrockcn was, maek- hel Iransch leger wegh geloopen is. Schrick Den n ight van den 7“ lot den 8” was men hier wedfrom ongenisligb; wint met j‘’gen- slaende de goede disc plme die ondei hou den wit’i i onder de fr.mschen, omstont er een gerughl dat sy gingen plunderen cn sna-middaghs vei trekken; maer twas een val.-ch uy snoyrel. Veurne geruymt Den 8“ synde maendagh, heefi het garni- soen van V» urne, besiaetide in hel baiatllon van Seine Inférieure, eind -linge tusschen 8 en 9 uren soughiens de sladt geruimt in het uilei beste orde, sonder iel het minste te be- diyven. Hel magislraet, meen(,nde dat do D.uyt- sché nogh den selven d.igh söml< n Tngeso men hrbbn, resolveeid-n van den boom van Vryheyt al siilli-kt-ns te dot n wegh ne men, Igeeue g*b:u»de sm ddaghs, tusschen 12 en een uien, als wanneer niemant of seer weynigh volck ops'.rael was, om alsoo Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. it —no—Mtamaraiv vwiwT rin ir i rn fo» i iWMJfcx r—'i—i imagMRt«aDgBni Vertrekuren wan den IJzcrenwejg «A? van den ISuurtspooii'wcg. 11 tot 30 Juni Limburg. Beeringen. Katholieken gekozen. Luxemburg. Messancy. Katholieken gekozen met 200 stemmen meerderheid. Bouillon. liberaal gekozen met 2139 stemmen, tegen 484 aan zijnen libeialen tegensiiever. Ilou/falize. Katholiek gekozen met 350 stemmen meerderheid, Aarlen (Arlou). 2 katholieken ge kozen. Zij winnen 1 zetel. Namen. Namen. le kanion herstemming tusschen 9 uitiredende katholieken en 9 rudikaal liberalen. De liberalen zijn gekozen. De katho lieken verliezen 9 zetels. Vergelijkende Tabel der Provinciale raden voor en na 12 Juni. Voor «le Uiexiixgeii. Kathol. Liber. 49 44 73 78 26 20 44 33 54 Aa «le Kiezinxen. Kathol. Liber. Social. 49 36 73 81 27 29 44 35 47 s. men meerderheid. M. Buyse bekwam 3342 stemmen M. Leyn 3218 Avelghem. Gekozen M. Balleken», uittied. lid met 2918 stemmen; plaats vervangers MM. Gerniers, 2248, en Yserbyi, 2266. Antwerpen. In drie kantons van Antwerpen, waar er herstemming was tusschen katholie ken en liberalen, hebben de liberalen overwonnen. puers. Er was balloteering, tus- seben 2 katholieken, 1 afzonderlijke kandidaat en 1 christen-demokraat. Ten gevolge eerier overeenkomst tus schen de partijen werden gekozen M. Vei bellen, katholieke kandidaat, wi M. Cammaert, ah. kath. kandidaat. Liu/I'el. Katholiek gekozen. Brabant. Te Brussel, Laeken, St. Joos ten- Noode, St. Gillis, Molenbeek en Eisene zijn de liberalen gekozen. Te Leuven zegepralen do.katholieken met 400 stemmen meerderheid. Oost-Vlaanderen. Cent. r kanton'Balloteering tus schen liberalen cn kaï tellislen. De libe ralen zegepralen. 2* kanton Balloteering tusschen katholieken en liberalen. De socialisten, voor de libeïalen gestemd hebbende, zoo zijn deze laatsfen gekozen met 2000 stemmen meerderheid. 3* kanton Bailolecring tusschen katholieken cn socialisten De ka’lioltc- ken zijn gekozen met 700 stemmen meerderheid Bij de eeisid stemming wa en zij 1000 stemmen boven. Een l200tal liberalen hebben voor de katholieken gestemd. Voor den 5 Juni was Gent in den raad vertegenwooidigd door 13 libera len. Deze verliezen 5 zetels. De raad bestond uit 78 katholieke leden en 15 liberalen 14 voor Gent en 1 voor Ronse. Ledeberg De katholieken uittre- dunde leden zijn het kozen. De katao ieken hebben I zetel ver loren te Oosterzeele en winnen er 5 te Geut. Zuivere win t 4 ze els. De taad zal nu 82 katholieken en oock vi-rtrockcn, nemende hunnen wegh maer tusschen de twee molens op dm dyck n*a™ a™;i van den Duynkerckschen vaerl, als wan- neer 3 of 4 van hun peerdevolck wederom I in sladt quaemen gereden tot op de ruarek’, t om te sien of er geene iisulten am d<-n I naer beloken Paeocben, waeren wy te Rous- hv stont i brugghe wel verba»st van snughtens vrorgh J onse marckl vol waegens te sien die geko- men waeren uyt het Fransche. Men wiste niet wat daer aen hebben, te meer om dat de boeren seyden sehe niet te weten n<gti verstaen waerom sy hier gesonden waeren. Men vreesde voor plundering, maer om trent ten lü uren »agh men de reste van de j foiiragie op eenigc waegens laeuen. samengesteld zijn uil 11 liberalen. llenegouw. Fontaine l'Evégue. Herstemming tusschen 5 Ifbbiaien en 5 socialisten. De liberalen winnen met 709 stem mer. meerderheid. Seneffe. De socialisten veto vei en 3 zetels op de liberalen. Luik. Luik 1“ kanton Herstemming tusschen 8 katholieken en 8 socialisten De socialistet: zijn gekozen met 8560 s'eramen. De katholieken bekwamen er 7300. 2’ kan'on Herstemming tusschen 7 uittiedende socialisten en 7 kattioiteken. De 7 katholieken zegep.aleu. Bison. Een socialist wordt vangen door 1 liberaal. Dolhaiu. Liberaal herkozen. Fexe Slins- Katholieken gekozen. Have. Gekozen 1 katholiek en 1 radtkaal. De Katholieken verhezen eene plaats. Gmvegnee De liberalen zijn geko zen mét 4066 stemmen. De socialisten hadden er 3445 Avenues. Katholiek Mathot niet ge kozen en vervangen door een radtkaal. Limbowg. Uttlrtdeud lid vervan gen door een liberaal. Si. Nicolas (Luik). Socialisten ge kozen. A s Öock Adynkereke. De 300 mannen de geene tot Adynkercke sedert de Paeschdig i.ogh negen dae- gen aldaer genesle.lt hadden, m mende alle t ei waeren in de huysen waer sy logierden, syn ten langen lesu n met de Franschen naer ÜX“m. op den geseyden 8 April. E'n Rouibrugghe. Den selven f>" April, synde maendagh AA 7 32 15 32 18 24 «00 E 3 3 08 1'5 16 43 20 35 aa—w ■iwniMiiiWMiii i aMotafcuMwwCTLiwuiMuiiy wik Woensoag 15 JuEt 1898. 21 07 22 47 5 10 6 56 519 7 02 •4 Veurne Statie Veurne Markt Coxydn Ooslduiiikirke Nieupurt Oostende Statie Niêuport stad Oosidtiy i»kei ki* Céiydc Veurne Markt Veurne Statie VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 -<5 14 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 28 7 14 10 08 12 54 5 36 7 22 10 16 13 02 - 15 40 18 32 6 - 7 42 10 34 13 20 - 16 00 18 52 Outiéiiile atatie 7 - 8-40 11 32 14 20 - 17 00 19 52 c 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 ExpS 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehtervelile 5 49 8 05 7 6 9 18 8 4 1045 OOSTEN 1JE-VEÜR.V2 5 05 7 4! 10 48 12 18 - 14 58 18 50 5 57 8 43 11 47 13 20 1-J 19 52 t, 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 02 6 22 9 0S 12 12 13 45 - 16 25 20 17 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 29 6 40 926 12 30 1403 22 08 H 08 5 00 Ex 17 50 - 1802- 1831- 1901- lo 57 1333 17 22 - 19 38 - 12 05 1458 18 46 - 13 20 16 55 1010 6 00 1 3 9 16 19 47 16 24 E 3 Ex 3 10 01 7 28 - 11 37 15 52 17 43- 1920 20 40 21 15 21 37 6 45 4 41 7 23 llöogslnde LiuJe 5 37 8 15 10 42 ^11 30’ 13 57 16 47 1918 ÉS 1 xxl 1-x inxn’niA un urn tn->a r'< i 9 10 19 47 1« 24 E 11 37 15 52 17 43 - 8 42 - 13 25 17 02 19 29 - 8 56 - 1343 17 14 19 40 - 9 21 - 1410 17 39 20 09 - 9 48 - 1438 18 05 20 15-2156 9 59 - 1456 18 15 - - 409 7 12 - 8 57 10 54 941 11 47 1556 950 11 55 1604 1019 12 26 16 33 1046 12 55 17 11 Brussel Gent i Lichterfelde 6 32 Cortemaick Bixmude Veurnc Adinkerke Duinkerkc Duinkerk e Adinkerke Veurne DUiuude Goj 'temarek Gent Druxsel VEÜRNE -YP£R. Veurne Statie 4 45^:7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveiinghem 5 18 Loo 5 35 946 1030 13 01 15 51 18 26 5 51 8 33 1056 ’11 44 1411 1701 19 36 - «08 850 11 18 =1201 1428 17 18 1953 -f* Nieuwe HeiberK 6 15 8 57 11 20 512 08 14 35 17 25 2000 g VeutneVuoielml 6 36 9 18 11 11 s12 29 15 56 17 4G 2021 Q Veurne Slxtie 41 9 23 11 46 12 34 15 1751 20 26 VPER—VEURNE 9 50 10 24 e 13 05 15 55 18 80 5 9 55 10 29 £1310 16 00 18 35 5 7 53 10 16 10 50 13 31 16 21 18 56 fi CC3 10 23 105711333 1628 1903-g 8 17 10 40 11 14 -1355 1645 19 20 r a HoogsUile-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 ^14 09 1659 1934 Yper Statie 6 4 5 9 27 11 50 1 2 2 4'15 05 17 5 5 20 30 Yper Statie Loo Alveringh* m

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1