A A Woensdag 29 Juni 2898. IV 26. 1 55e JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; me de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Mi n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicjté, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Hicskronijk. De kiezing van eenen volksvertegen woordiger voor ‘t arrondissement Baste naken, in vervanging van M. Van Hoorde, is vastgesteld op 24 Juli. Er zijn drie kandidaten MM. Del vaux, katholiek; Francois, liberaal, en Troc.'et, soc alist. Verschiliitfe tijdingen. ---V) ncApueue> Met 1 Juli zullen de vertrekuren van harmonie; 5. Oosivleteren. harmonie; uur- i harmonie; 9 Honchchoote, harmonie; de faam der belgiscbe zaag- hi uden; ook hadden zij door lange en herbaalde oefeningen zich ten I voorbereid. De uitslag overtrof ieders Weg gewijzigd worden. Men zie de wen hemel roemen en menige andere. veidrong zich eene menigte 'toehoor- Daar is de witte marmere Rialto, Signori, il Canto; mijn- heeren, het lied, vragen onze stielman nen... En maebtiger dan ooit klinkt het lied Z’en zullen hem niet temmen. I. Fiaminghi, de Vlamingen, roept men; en hei volk komt toe, luistert met aandacht en berst op het einde in luid ruchtig geroep ter eere der Vlamingen los. Zoo indrukwekkend was ons strijdlied op de Venetianen. En te Rome! Lees eens de Voce della Verita van 23 April, dag van het verhoor van de Belgen bij Z. II. Leo XIII. Daar haalt men nauwlijks den beê- vaardzang der Belgen aan, maar men bespreekt er den machtigen indruk te weeggebracht op gansch bet Roomsche hof door onzen Viaamschen Leeuw. En inderdaad, al de aanwezigen kun nen het getuigen. De Chant des Péie- rins werd koel weg ontvangen; maar als De Viaamsche Leeuw opging uit de honderden viaamsche borsten,o! dan verandrde aller houding. De grijzaard van *i Vatikaan richtte zijne gebogene leden, en zijne schitterende oogen von kelden; de kardinalen en de Roomsche edelen spanden hunne aandacht; de pau selijke soldaten trilden bij bet hooren van dezen vierigen strijdzang der Vla mingen. En binst den dag vertelde men in de eeuwige stad van de Fiaminghi en hun prachtig lied. llewel, Vlamingen! Moeten wij niet Her zijn op ons strijdlied dat zulke machtige indrukken kan te wege bren gen? Het herinnert den vieemdeling onze kracht en macht van vroeger da gen, onzer vaderen dapperheid en hel denmoed en het moet den vreemde doen uitroepen van bewondering Wel neen, de Vlaming is niet dood (Klauwaart). was de muziekkunst niet vreemd. Une Révolte a Memphis, koor van De- j ril.é, werd met algemeene toejuichingen begroei. De Nacht, door Paepen, werd met nieuwsgieiigheid en onder het grootste S'ilzwijgen aanboord. Onze viaamsche broeders van over de grens schenen getroffen te zijn door bet hoo ren der viaamsche klanken en door de verleidende harmonie der viaamsche kunst. Een donderend gandgeklap be groette de laatste akkoorden en de beer Dumont, maire der stad Duinkerke, kwam den besluutder gelukwenschen en hem bedanken in naam zijner moe derstad, wier taal onze koorzangers in baar midden hadden doen herleven. Maar wanneer de geestdrift ten top was gestegen, bel was toen het machtig koor van den Iranscben meester Gounod, La Libertê éclairant le monde ten einde was geloopen; de finaal smolt weg onder het handgeklap en de toejuichingen en ten allen kante in de zaal riep men Leve Veurne!! M. Dumont, bedankte nog eens de koorzangers van Veurne namens de in woners van Duinkerke voor hunne medewerking in het festival en men wenschte elkander tot wederziens. Bravo! koorzangers, gij hebt hoog den standaard der kunst en de faam der Belgische maatschappijen gehouden; en moge u deze taak nog worden toever- trouwd. Doch slaap niet op uwe lauwe ren, maar met laaien wil vooruit, en als gij nog naar Duinkerke terugkeert, dat men nogmaals moge hooren zeggen door de bestuurders der mededingende maatschappijen Nous sommes dépussés, wij zijn ovr rtroff.n iXecliterlijkc kronijk. Zijn door de korrektionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld De Viaamsche Leeuw in Italië. Velen in Europa zelf weten bijna niet meer dat er Vlamingen bestaan. Zoo scheef in <875 meester Hugo Ver- riest in de Viaamsche Vlagge, en om zijn gezegde te staven gai hij een voorbeeld van Oostenrijk, waar men hel oude Vlaanderen kende, maar men niet meer wist dal de afstammelingen van dit oud Viaamsche volk nog leefden. In Italië is het anders gelegen. I. Fiaminghi, de Vlamingen zijn er be ter gekend dan de Belgeu, en de Vla ming wordt er seffens erkend aan zijne 1 tale, zijne zeden en inzonderling aan zijn lied. De Italianers zijn een zingende volk hunne Santa Lucia en Funiculi, Fun cula dragen zij de wereld rond. De Vlamingen zijn ook een zingende vo k en het viaamsche lied wordt in Italië met gretigheid aanhooid. Getuigen daarvan ’t Was in de laatste beêvaardreize door Italië. Vlamingen gingen Venetie bezoeken, ’t Was avond en de water straten der wonderschoons stad lokten de reizigers uit om een tochtje te doen. Daarbij er was gjzongen en gespeeld op versierde bootjes in do Caoal grande, dat is de grootste waterstra e van Ve netie, met hare ontelbare paleizen, ge tuigen van vroegere grootheid. Indrukwekkend, belooverend is het. binst het stille van den nacht, gewtege- waagd op den gondel, de hemelscfie klanken te vernemen van die zuidersche stemmen en vedels... Maar de tocht niet gestaakt. Avanlt, Gondoliere; voor uit, gondelman! En bet bootje glijdt op het stille water... En nu een vlaamsch lied gezongen! De Viaamsche Leeuw aangebeven! En uit de vier of vijf gon dels. met reizende Vlamingen bezet, klinkt met forsche krachtZ’en zullen lem niet temmen.» Het volk stroomt toe aan de vensters de vensters der pa leizen, aan de kaaien; de bruggen slaan zwart van ’t volk. De stemmen, weer kaatst en versterkt, dragen den noord- seben zang heinde en verre. Sono Fia minghi, het zijn Vlamingen, hooren wij de gondolieri onder malkaar fluis teren. De zang neemt een einde Sono Fiaminghi, hooren wij het volk ter- monden op brug en kaai. De Viaam sche Leeuw» heeft hun in den donke ren nacht de reizigers doen erkennen. Een luidruchtig Evivva weerklinkt u t bet venetiaansebe volk, beantwoord door de vlaamrche borsten. De Gondo lieri, tolken van de menigte, vragen ons den Viaamschen Leeuw aan te htffen in 't middenpunt van stad, onder de Ponte di Rialto waar de stem verste! king wondergioot is. De kroes lende golfjes babblen en tateren, hup- plend rondom den boot, de viaamsche hedeien aanhooreaJ die beurtelings ft Juli tot 30 ^Cjifeiuber 1367 j8 47 19 18 Vertrekuren vun den IJzerenwc^ van den Huurt spoor ue^. malkander volger. Men mag der, blau- sche baden, tot concertzaal geschikt, - Signori, il Can.«;P°'"' di ^oouïkor M. Hendrik Vandevelde, geboren te Oosiduinkevke, officier van adminis tratie van2*klas, voorlopig gedetacheerd bij den divisie-iniendant in de derde militaire omschrijving, is, bij koninklijk besluit van 26 juni, benoemd tot orider- imendant van 2' klasse. Donderdag is op den ijzerenwog van Veurne naar Gent, wal bovtn Dixmude, bijna een vreeselijk ongeluk gebeurd. In ’t spletten van twee spoorlijnen, is een koopwarentrein, achteruitdeinzend, op oen reizigerstrein gt botst. Vol vei schot sprongen de reiz gers van den trein af, en liepen wie hier wie daar, In een compariiraen', waar zich een Thourhoutenaar bevond, w s do bank gespleten en de klink van de portel afgeslagen. Tombola te Nieupoort. Een lief- dadigheidstombola ten voordeole der talrijke en hard beproefde huisgezinnen van de slachtoffers der zeeramp van de stoomboot Stad Nieupoort, op 25 Maart laatstl., is te Nieupoort ingericht. De gitten, welke edelmoedige persoonen schenken, zullen met innigen dank a'an- veerd worden. De tentoonstelling van de te verloten voorwerpen zal plaats hebben op het Stadhuis en open zijn den Vrijdag en Zondag van 10 tot 12 ure’s morgens. De io'en zij verkrijgbaar op hel Stad huis en bij al de leden van het inrich- tingsbestuur, bestaande uit de heeren W. De Roo, burgemeester, voorzittei; G. Vandesompel, bestuurder der Han- delsvereeniging, sekretaris; J. Adams, ontvanger der registratie; J. Gallier, zeekommissaris; J. Conard, ingenieur van bruggen en wegen; L. Maertens, doctor, en A. Schmitz, vrederechter. Prijs per lot50 cenlimen. Wij bevelen dit liefdadig werk aan de milddadige lieden. Dal alwie bet kan, ’l zij door milde giften, door aankoo- pen of verkoopen van loten of door het geven van geschenken, he' ziine bijdrage om de ongelukkige huisgezi ne ter hulp komen die bij deze zeeramp bunnen steun en hunne broodwinning verloren hebben. De kerk van Westvletcren is door de koninklijke commissie monument verklaard De scheepvaart zal onderbroken zijn op de vaart van Plasschendaele naar Nieu poort van 1 loi 10 Juli aanstaande. Er is weer een slimmerik die het einde der wereld voorspelt op 13 Juni van he' jaar 2000. De planeet Mars zou dan in de zon vallen en geheel ons werelddeel hel onderste boven wer pen!'.! Festival te Leysele op Zot dag 3 Juli. De volgt nde maatschappijen nemen er deel aan 1. Leysele, harmonie; Stavele, fanla- ren; 3 Loo, harmonie; 4. Rexpoede, harmonie; 6 Houthom, lantaren; 7. Rousbrugge, 10. Isenberghe, fanfaren. Ónze koorzangers te Duinkerke. I Zondag 26 dezer nam onze koorzan- gersmaatscbappij Ste. Cecilia deel aan net wederlandsch festival uitgesclr eve i door de stad Duinkerke. Het was niet zonder eenige vrees dat onze zangers bet op hun namen den naam en c? maatschappijen in Frankrijk stand te herhaalde oefeningen zich ten beste den tjzeienweg en van den buurtspoor- verwachting Inde zaal der Duinkerk- tabel op on<e 1° bladzijde. s Tper Statie 441'7 28 948 =1030 13 01 1551 18 ’3 3 «5 948 5 05 7 40 s 18 2 8 48 7 IS 7 46 7 54 6 00 7 18 8 43 18 01 19’0 10 40 !1 15 2210 11 08 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde 1 Nieuport OosteuUe utatie Coxyde Veurne Stalie Brussel Gent Lichtervelde 6 32 Cortemaick Bixmude »®uruc Adiukerke Ütiinkerkc "uinkarke Adinkerue Veurn» Dvxtnude Go» tcMiarck I Gent Brunei -- - J. i i P 11-I-- v. Hvucuiugge, </I L„_4- YPER-VEURNE 9 50 10 24 e 9 55 10 29 g l TRAIt VEURNE - OOSTENDE 5 10 6 51 10 - 12 10 14 20 15 20 18 03 I9 60 55 16 6 57 10 06 12 16 14 26 IS 26 18 09 1916 25 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Ooxiduinkerke ?5 36 7 17 10 26 12 30 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport Ï5 56 7 34 11 19 1! 58 - 16 (-4 18 50 20 47 6 54 8 35 12 16 13 56- 17 02 1» 50 21 36 TR\M OOSTENDE—VEURNE (Wende Statie 5 05 7 ,0 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 1» Nieuport stad J.5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 Ooalduynkcrk. 2-14 9 00 11 02 13 48 14 501644 19 04 21 25 J6 22 901 11 10 1356 14 58 16 5! 19 12 21 33 Veurne Markt .-6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 141415161710 19 30 21 50 Zi'tlng van 16 Juai. Lust Bernardus, herber gier te Kcyem, en Degrieck Pieter, koopman te Zarren, elk 76 fr., voor vischdelikten. Voorwaar delijk voor’den eersten, Lalemafl'Alois, werkman te Alveringhcm, voor- waardelijk 100 tr. voor jachtovertreding. Is’owé August, dienstknecht te Oeren, en Ver- leye Alois, dienstknecht te Vinchem, voorw. elk too fr. voor )«chttnisdp)f. Zitting van 17 Juni. Robacys Hendrik, schilder te Nicupoort. 5o fr. voor dictie. Dekeyrel Sylvia, huisvrouw van Hendrik Lava, te Cacskcrke, 3 maanden, voor gekwalifieerde dicftc. y.archandt Jeroom. dienstknecht te Wcstendc, en Dumalin Arthur, leurder te Lombartzyde, voorw. elk 26 fr. voor dictte. Marchandi Jvoornoemd, voorw. 5o fr.; Mass i Hendrik, schaper te Wilskerkc, 26 fr. en Willem j Emiel, daglooner te Westcnde, voorw. 26 fr. allen voor dicftc. I VEURNE-YPER. 4 45 ^7 27 7 32 ou lu &OS1O1U 1OVV 1O ÜJ 7 53 10 16 10 50 13 31 16 2! 18 56 S 8 00 10 23 10 57 -513 33 16 28 19 03 ^3 8 17 10 40 11 14 813 55 16 45 19 20 g 8 31 10 54 11 28 no m so «o 24 S 927 11 50 12 24 4 41 7 28 5 51 8 33 1056 :11 44 1411 1701 1936 '3 6 03 8 50 11 18 |l! 01 14 28 17 18 19 53 “P Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 S12 08 14 35 1725 2000 8 Veurne Voorstad 6 36 9 18 11 11 ;12 29 15 56 1746 2021 a Veurne Stati- 6 41 9 23 11 46 12 34 15 1751 20 !6 7 48 9 10 13 47 15 84 8 44 11 37 15 52 16 57 17 43 954 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 1343 17 14 18 05 19 40 10 2! 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 1047 14 38 1805 1856 20 36 21 3421 59 1086 1456 18 15 1905 409 7 12 - 8 57 10 54 3 08 941 11 47 1556 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 16 04 17 15 18 03 20 03 32 1018 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 -- - 19 01 2113 Liehterreldc 5 49 8 05 8 59 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 22 21 07 22 13 22 36 13 05 15 55 1830 13 10 16 00 18 35 1331 1621 1856 t 13 33 16 28 19 03 3 14 09 165» 19 34 15 05 17 55 20 30 2 8 06 8 50 1045 12 55 17 H 9 55 12 05 14 58 18 46- 1655 2010 9 21 9 49 9 59 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 5 06 7 2# 5 34 7 50 7 16 9 18 9 37 10 45 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Altcringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Tper Statie G 45 Hoog»lade Linde 5 37 8 15 1042 1113» 13 57 16 47 19 18 gS Loo 5 51 833 1056 :11 44 1411 1701 1936 Z Alvvringliem 6 03 8 50 11 18 ^12 01 14 28 17 18 1953

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1