I M.S Boetprocessie te Veurne jsl WotnsDAG 6 Juli 282:8. I J JAARGANG. 5o’ de kleeder di acht schikken naar deze van bel ond testament Bat de inrichters dit ook betracht hebben, mogen wij be.-Iuiten uil het- geene geschreven staat in de Geschiede nis van Veurne De gemeente looide laar in La Paix dat het jammer was de oude kleederen der Domoren met hunne gothieke vormen van kam te wijzen. 't Ware ons aangenaam wilde die brave man zeggen wat hel gothiek van die vormen uiimiek. Voor al wie met kennis van zaken de oude beelden beschouwt, zal het klaar bijken dat overlijd het kunstgevoel m de proces sie gesteken was; getuige ervan hel beeld van de Vetlooehenir g van Petrus dat door ware kenners in weerde ge houden is. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’siaars: met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D’ groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1,00. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. verscheidene prijzen uit, onder andere voor deze die best eereliksi ende d< vo- telickst naer den schrifluere by sullen brengen eene figure utlen ouden tes- tamente. Om ons doelwit te bereiken steunen wij ons op de kostuimen van Oberamor- gau, op de werken van onze vlaamscbe meesters Lancelool-Biondeel, Pourbus, Vanorleye en andere, op den raad en de kennis van bevoegde persoonen, op den aard en den stand van de veibeelde personagien. De Doctoren over jaar droegen franjen; ’t was kwalijk, en nogtans de boeken die de kostuimen van dien lijd vooren- dragen, geven ze wel franjen en de 11 Schriftuur zelf schrijft dat ze franjen droegen. Men vreeze dus niet dat wij zullen den ouden geesl der processie w’egnemen; zij moet en zal Boetprocessie blijven, met hare beelden en penitenten; alleen lijk zullen wij wat versleiene en onge rijmde kleederen wegnemen endoor an dere. met den geest en oorsprong der processie overeenkomstig, vervangen volgens de historische waarheid. Wij moeten geen Oberamergau’s maar Veurnsch hebben, zeggen som migen. Kleederen tot Rousselaeré gekocht en voortkomet.de van een Ifousseiaerschen stoet, is dat Veurnsch? Spaansche man tels. gelijk Hcodes en zrjn hof dragen, is dat Veurnsct.? De vormin der kostui men van Doktoren en Profe en, waren zij Veurnsch Wat is Veurn ch dan Onze stad, die sedert verscheidene jaren reeds Vlaanderen’s Hooggetij medevier!, zal voorzeker dit jaar niet ten achteren blijven. In den Gouwdag hebben verschil- lige sprekers ons hiertoe opgewekt, en, -;j vei nemen, zullen De Meloma- j nen wederom hunne welwillende me- Hooggetij in Vlaanderland. Als er een volk trots mag nederzien opzijn verleden, dan zijn het welde Vlamingen. Onze geschiedenis is ver vuld met groote feilen; zij is als bet ware eene aaneenschakeling van heldendaden. Dit hoeft niet meer be wezen. Nu, hei roemrijkste tijdperk zij a voorzeker de gemeenteoorlogen en onder deze schit ert de Guldenspcren- slag als een zonne onder de sterren. Filip de Schoone koning van Frank- tijk, bad Gewijde van Dampiere, graaf v;.n Vlaanderen, en dezes edellieden ge vangen gezet, en Vlaandeien verbeurd veiklaard eerste onrecht. Jaak de Cbi'.illon, bestierder benoemd van Vlaanderen, verbitterde de Vlamingen door zijne schreeuwende handelwijs; tweede onrecht. Onze voorouders kon den last van dit juk niet langer meer ver dragen en welhaast klepten zij de Brug- sebe Metten. Dr ij duizend vijf honderd man kwamen er om in die slachting. De woede van Filip den Munteschrooder is onbeschrijfelijk. Een leger van vijftig duizend soldaten kre g bevel Vlaanderen met vuur en zweem te vernielen. De Vlamingen, slechts twintigduizend man sterk, stonden den vijand af te wach ten op het plein van Groeninghe, bij Kortrijk. Daar werd de groote slag geleverd. De goedendags der Vlamin gen stapelden lijken op lijken; het gioote Fransche leger werd vernietigd. Zege was den Leeuw Zeven honderd gulden sporen op het slagve d gevonden deden aan dit gevecht den naam van Gulden- sporonshtg geven. naar wl, 11 JULI 1302. Gegroe», gij edelste, schoonste, groot ste dag uit ons verleden Haduen de Vlamingen verloren, dan zou Vlaanderen voor eeuwig aan Frankrijk toebehoord hebhen. En nu, nu zijn wij vrij Het beste middel om de Vaderlands liefde in de herten te ontsteken en te behouden isaan het nageslacht der helden, die streden en stierven voor hun land, te doen zien hoe zijne vaderen den naam van Vaderlanders weerdig waren; hoe zij goed en bloed opotterden voor de gemeene welvaart, vrijheid en onaf hankelijkheid; hoe zij hun Vaderland boven alles lief hadden. Met die groote mannen te herinneren en te vieren, be waart mei; ze in bil geheugen van hel volk, men vestigt dezes aandacht op hetgeen die mannen verricht hebben, en zoo voelt zich bet volk tot de ware, zuivere Vaderlandsliefde gedreven. En wie zijn er weerdiger herinnerd, gevierd en bewonderd te worden, dan de helden van den Guldenspotenslag Welke namen worden met meer helde en dankbaarheid genoemd dan de namen van Bieydel en de Conine? Zijn er grootere Vaderlanders Neen Neen 1 Neen 1 En daarom moet do 11 Juli de Vaderlandsche feestdag van België wor den Hebben alle landen niet zu'ke feestdagen? De eigenliefde van een vreemd volk kwetsten Dit kan niet ten eerste, dan mag er geen enkel land zoo iels vieren, vermits de zegepraal van het ééne volk, de nedetlaag van een ander meebrengt; tweede, wij vieren met de verplettering der Franscben, maar de overwinning der Vlamingen. Dal dus op 11 Juli de vlagge wappere aan elk huis, dat klok en beiaard hunne vreugdetonen laten klinken, dat lied, en spel, en muziek de blijdschap alom ver spreiden. Vlamingen, toont U weerdig van uw verleden Gij hebt onlangs het grootste recht uwer Viaamsclie moedertaal baar recht van wttstaal te zijn bij hot Vlaam«che volk, welen te vet krijgen door uw taai geduld en uwen onwankelbaren moed. Zeven en zestig jaren strijden hebt gij bekroond met eene grootsche ze-epraal. De 11 Juli sctiiuere dezen jare met een nieuwen glans onder de zon der berwordene grootheid van Vlaanderen Weg de bastaardsW'eg de lauw; arts! Ons behoort het Noorderstrand Ons de kerels, ons de klauw; a ts 1 Al voor God en Vlaanderland Voor de tweede maal zal eene ver nieuwde groep in onze alom vermaarde Veurnsche boetprocessie verschijnen. Natuurlijk wordt deze vernieuwing besptoken en natuurlijk ook beknibbeld. Wie kan voor iedereen wel doen? Daarom zal hel niet nutteloos zijn ons gedacht en zienswijze over die vet betering te kennen te geven. Is de herstelling der processie noodig? Ik geloot dat niemand daaram twijfel Als duizende vreemdelingen naar Veurne komen om onze processie te zien, is het wel redelijk dal wij bun steeds de zelfde oude en versletene klee deren voorstellen? Als wij hei geloof en de godsvrucht in onze stad zien winnen en aargroeien, is het i edelijk dat wij on ze b< ip ocessie, afbeeldsel en kenmeik van ‘i geloof onzer vaderen en het onze, laten te niete gaan? Als wij kerken en openbare gebouwen prachtiglijk zien herstellen, is hei redelijk dal wij geen geld kunnen besteden en geene moeite willen aanwenden om onze boetproces sie te herstellen die de roem onzer stad 18? ’l En is dan niet te verwonderen dal reeds van over zeven jaren een comiteit, door het toedoen van onzen ieverigen Deken, den Z. E. H. Meeiseman, ver gaard, de noodwendigheid van die her stelling heeft vastgesteld. Ir, dit comi teit vind ik den edelen heer baron Bethune-van Autryve d’Ydewalle, den edelen heer baron Bethune de Villers, den E. H. kanonik Duclos en andere. Dit zijn toch mannen die van zulkdanige zaken kennis hebben; meen ik. Ook ge heel hun herstellingsplan is door L. Hoogweetdigheid den ILsscüop ten volle goedgekeurd geweest. 2C Hoe moet die herstelling geschie den* 'k Geloof dat hi< r iedereen van ’i zelfde gedacht ;s volgens den ooispiong, den geest cn bet doelwit der eeuwen oude processie. Een klein verschil nog- tans, ’i is dal velen pelzen dat de pro cessie, genjk zij i u is. aan baren geest, oorsprong en doelwit volkomen beant woordt, daar integendeel, in den loop derjaien, bieren daar 't eene en ’t an dere tusschengekomcn is, dat de pio- cessie van haren oorsprong heeft doen aldwalen. Zoo lezen wij in de rekenboeken der Sodaliteil, dat, rond de jaren 50, de ,tu...ovu uuu beer Abcele, sekietans tier Sodaliteil, Naar mijn dunken, Veurnsch is vuile eenen giooien aankoop van kleedeien en versletene kleederen wegnemen en gedaan heeft die ovei bleven van eenen jubié-t ei van Rousselaeie. Zoo zien wij dat in de k‘e ‘deren der Doctoren en Profeten noch eigenaardigheid noch oude kleedertrant te vinden is. Verleden jaar schreef een Veurnsche briefwisie tV Wat staat er ons dus te dc en We', den raad volgen van de bevoegde hee- heereri die de hervorming der processie beslist bobben. Kent iemand beiere meesters en leiders in hel vak, hij mag ze rianduiden. Het gedacht van die hoe ren was 1° De beelden te bewaren; 2“ De penitenten en hairen kleederen te bewaren; 3° De versebillige verbeeldingen zoo danig te schikken, dat zij op eene ge schiedkundige wijze versebillige ge beurtenissen van het oud en nieuw tes tament vortoonen, zoo dat bet volk, om zoo te zeggen, elke gebeurtenis voor oogen hebbe. Kunnen wij dat gedacht anders uit voeren dan met de nieuwe kostuimen te doen, voor zooveel hel mogelijk is, overeenkomen met hetgeen zij waien in het oude testament en tijdens het sterfe lijk leven van onzen Zaligmakei Men keurt af dat wij Oberamergau navolgen En nogtans kanonik Rommel schrijft over Oberamergau het vo'gende: De aatischouwers, door het zien van zoo menige en veelkleurige kostuimen, schijnen te midden eene andere weield te leven, in de wereld der kunst, in do wereld van hei ideaal dal de chris- tene schilders in hunne meesterstuk- ken weten al te malen. Men keurt Ob ramergau af, en nog tans zijne kostuimen vind ik geirouwig- lijk voorgelioude.'i in de boeken die de kostuimen van dien lijd voorstellen. - -- - - *901 !1 13 Lieliti-rvelde 5 49 8 05 8 59 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 22 5 3 Men schrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den Wxercnwcg van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot *3» S eptember ttö»» L p.' 17 51 20’6 C Veurne Str tie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 f 18 01 1920 20 40 21 15 6 00 7 28 8 42 Coxyde Veurne Markt Veurne Statie Brusael Gent I _L Cortenmick bixmudo Veurne Adinkerke biiinkei-ke Duinkerke Adiukerke Veurne b’xmude Goi teniarck I Gent Brussel /J TRIM OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 16 VEURNE YPER 445*7 27 7 32 753 10 16 1050 800 1023 1057 8 17 10 40 11 14 8 31 10 54 11 28 9 27 11 50 12 24 YPER-VEURNE 9 50 10 24 j 9 55 10 29 I a -c i 13 05 15 55 18 30 3 13 10 1600 18 35 S 13 31 1621 18 56 E 13 33 16 28 19 03 3 13 55 16 45 19 20 g 14 09 16 59 19 34 15 05 17 55 20 30 2 1030 13 01 1 11 30 13 57 1647 19 18 1144 1411 1428 17 18 1953 21 07 22 13 22 36 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 10 6 51 10 - 12 10 14 20 15 20 18 08 1950 Veurue Merkt 55 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 191,6 »5 28 7 69 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Oosidu.'nkerke 2 5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport .-5 56 7 31 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 OuUeade Uatie 6 54 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 6 45 4 41 7 23 Hoogalade Linde 5 37 8 15 10 42 5 51 8 33 1056 6 03 8 50 11 18 V j Oostende Statie 5 05 7 .0 Nieuport stad $5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 OoBlduynkerkr 2 - 14 9 00 11 02 13 48 1450 1G 44 19 04 21 25 6 22 9 0S 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 16 34 9 20 11 22 14 68 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 5 18 l.ichtervetde 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 555 6 42 7 56 4 43 6 51 8 06 5 06 7 20 -- - - 7 10 1.- 9 37 10 45 Veurne Statie Coxyde Nieuport 7 43 910 1347 1554 8 41 11 37 15 52 16 57 17 43 9 54 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 22 1409 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 9 19 1047 1438 18 05 18 56 20 36 21 3421 59 9 59 1056 14 56 18 15 19 05 22 10 4 09 7 12 - U 08 8 57 10 54 3 08 5 05 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 16 04 17 15 18 03 20 03 8 32 10 18 12 26 1633 17 38 18 31 20 55 5 34 7 50 8 50 10 45 12 55 17 tl- 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 - IS 55 2010 Veurue Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringbtni 5 18 Loo 5 35 Hoögstade-Lindr 5 49 Yper Statie Ypei Statie 4 41 7 23 946 ,1030 13 01 1551 18 26 511 30 13 57 1647 19 18 Loo” 5 51 8 33 10 56 U11 44 14 II 17 01 19 36 -'* Alveringhim 6 03 8 50 11 18 fl201 1428 17 18 1953 “F" Nieuwe. HerberK C 15 8 57 1 1 20 *12 08 14 35 17 25 20 00 g VeurneVooiBlad 6 36 9 18 11 11 - 12 29 15 56 17 46 20 21 a

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1