I iV 2S. •i^ r' h Woensdag 13 Juli S8&S. a Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D1 groote Etters volgens plaatsruimte. VLAEM1NG. I Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft be noemd Onderpastoor van S' Rochus, te Kortrijk, M. Vandenburgho, onderpastoor te Glems- keike; onderpastoor Ie Clcmskerke, M. Pauwelyn, gewezen leeraar van het gesticht der dooldsiotumen Ie Btugge. Kechterlijke kronijk. Zijn door de korrektionnele Rechtbank van Venrne veroordeeld Onzen rechizinnigen dank aan al de- g; i tri die medegebolpen hebben om Vaanderen’s hoogdag feest en luister bij ie zeilen, en wel in het bijzonder aan 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Den 5 dezer is de gewone zittijd ge opend. M. de gouverneur spiak de openingsrede uil, die handelt over de beroeps- en vakverenigingen. wet die in den laatsten zittijd gestemd werd. Dij bracht hulde aan den ouden voorzit ter van den raad, M. Vanden Abeele, die zijn ontslag gegeven heeft van raadsheer en lid der bestendige deputatie. Na de goedkeuring der laats'e kiezin gen, weid het bureel samengesteld. M. Van Bee-Faure, van Veurne, lid der bestendige deputatie, wordt met 61 stemmen op 65 als voorzitter gekozen, M. Siorme tol ondervoorzitter en als se- kretanssen MM. Van Cromhrugghe, van Vladsloo. en Mulliez, van Moesereen. MM. Vetcruysse, van Kortrijk, en Verhaeghe, van Wervick, uittredende leden der bestendige deputatie, worden herkozen. M. Cauwe, schepen van Brug ge, wordt gekozen in vervanging van M. Vanden Abeele. 11 Juli Uit alle kanten van 't Vlaamsche land komen berichten toe, ons meldende met welken geestdrift overal Vlaanderen’s Hoogdag gevierd werd. Wij zijn gelukkig te mogen besta'igen dat onze stad ook niet ten achteren ge bleven is. Veischeidene wijken hadden hunne slra eu bevlagd, namentlijk De Markt, de Zeven Slerre, de Moriaan, Spreeuwen- berg, de Drie Gouden Klavers en de Bo- lerweegschaal. Aan die wijken sturen wij onzen wel- genteenden en besten dank. Wat de Drie Karpets en de Engelhoek betreft, wij zullen moeten den eenen of den anderen Sporky i zenden om dat volkje wakker te schudden. De nationale driekleurvlag wapperde Jacht op het Waterwild. Bij ministerieel besluit van 7 Juli wordt de snep- en plevieij ent op den oever der zee, in de moerassen en op de stfoomen en rivieren, dit jtar, in ai de provinciën, toegelaten met 15 dezer maand, en de jacht op al ander water wild te beginnen van 1 Augustus aan staande. voor de uitoefening van zijn ambt in de parochie van Alveringkem, gedurende hel tweede kwartaal van 1898. De gemeente Walou is gemachtigd, in 1898, opceutimen op de grond- en pereoneele belastingen af te schaffen De gemeente Woumen mag <e io som van 100,000 Ir. ontleenen door da lusschenkomst van het Gemeentekrediet. Het parket van Veurne is dinsdag en woensdag te Dixmude geweest om een onderzoek te doen wegens eene kindermoord. Romanie Sansen. wonende te Beerst, wijk Keizerhoek, is woensdag aange houden en naar het gevang van Veurne gebracht. Het lijkje van het kind heeft men ge vonden onder een zerk op het kerkhof van Dixmude. Te Fort hem is verledene week een kinderlijkje uit het water opgevisebt. Het was reeds in slaat van ontbinding. Het statsbes uur van Rousselaere, ingezien bet overtollig getal herbergen en de ongeschiktheid derzelve onder be trek van gezondheid en lucht, heeft een nieuw politiereglement gemaakt, welk in voege is sedert 2 dezer, en waarbij tiet thans verboden is nieuwe drankslij- lerijen te openen, indien de plaats waar drank geschonken wordt, geene opper vlakte beslaat van 25 vierkante meiers. Als een hei bergier van huis verandert en dat de schenkplaais van het huis dat hij verlaat de vereischte oppervlakte niet heeft, mag dit huis niet meer voor her berg dienen. Zondag namiddag werd eene dame die te Blankenberghe een bad in zee nam, doof men weet niet welk dier zoo wreed gebeten dat zij het bewustzijn verloor. Eene andere vrouw die haar ter gulp snelde werd met haar door de gol ven medegerukt. Met veel moeite werden beide gered. Landmeters. De Gouverneur van West Vlaandeien brengt ter kennis dat het aanstaande onderzoek der kandi daten die verlangen het dipioma van landmeter te bekomen, zal plaas heb ben, in der, loop der eerste helft der maand Augusii aanstaande. Om tot dit onderzoek aangenomen te worden, moeten de opnemelingen bet vóór den lc” Augustt aanvragen, en vóór dezen zelfden datum, in de 3’ afdeeling der bureelen van het provinciaal bestuur, eene som van van fr. 57.91 c. nederleg- gen. Deze som zal hun teruggegeven wor den indieo de onderzoekscom nissie oor deelt dat zij niet waardig zijn het diplo ma te bekomen. Het programma en de voorwaarden van het examen van landmeter staan in het bestuti'lijk Memoriaal van 1819, 1“* deel, blz. 93. overgedrukt. De Fratische transatlanlieker La Bourgogne, van New York vei trokken l VerschiSIigc lijdingen. Koninklijk besluiten van den 5 Juli benoemen M. J. Morel de Westgaver. substituut van den procureur des Konings te Veur ne. lol substituut te Kortrijk; M. D.-J -B H De Haene, advocaat, plaatsvervangend rechter bij hel vrede gerecht 'e Veurne, tot substituut van den procureur des Konings te Veurne; M. A J. Stioom, kandidaat notaris te Dixmude, tot notaris te Nieuport, in ver vanging van M. Donck, lot eene andere verblijlp'aats geroepen. Laatst aangekochte obligation der leening van Brusse'-Zeehaven door den Spaarza»mheidskring Hoop doet le ven Serie 05^49, N” 1 tot en met 20. Eene vergoeding van 150 frank wordt verleend aan priester A. Lelieur, Spaansch Amerikaansche oorlog. In den nacht van 3 tot 4 dezer beeft een zeeslag plaats gehad tusschen de Ametikaansche vloot en de Spaansche. De spaansche admiraal Cervera had, op bevel van maarschalk Blanco, ge poogd met zijne vloot de haai van San tiago te verlaten en den wijden Oceaan in te stootnen. Hij is ongehinderd uil de baai gerocht in volle zee. waar de Ame rikanen hem achtervolgden en slag le verden. Zijne vloot is kapot en totaal vernield en de moedige spaansche admiraal is er van af, van het vechten, door de dap pere doch roekelooze, ja, uitzinnige daad de baai uil te varen, cp voorhand wetende dat hij zou geknipt worden ge lijk een muis in eene val. Van den anderen kant wordt gemeld, dat. hebben de amerikanen eene schit terende zegepraal behaald op zee, zij evenwel te lande, voor Santiago, niet hebben kunnen beletten dat generaal Panda met zijne troepen het Spaansch garnizoen ter hulp kwam. Hunne pogingen om eveneens de ge neraals Escartero, Varavarey en Luiares legen te houder, zijn volkomen mislukt. De Amerikamen vielen verwoed de le gerbenden aan dier generaals, doch bet bekwam hun slecht; de Spanjaards, alhoewel kleiner in getal dan hunne aanvallers, vochten gelijk leeuwen en dreven den vijand op de vlucht, alzoo bewijzende, dat daar waar het niet geldt de bovenhandde hebben, alleen door de perfectie der wapens, maar wel door den moed, de dapperheid en de spieren des lichaams, de Spanjaards voor de Yankees niet moeten onder doen. De spaansche generaal Varaverey. die slechts 500 man onder zijn gebied had is gedood. Twee aides de-camp van ge neraal Linaiés zijn ook gesneuveld, en de admiraal Cervera is met 1300 spaan sche matrozen gevangen genomen. Door niet te kunnen beletten dat vier generaals met Spaansche keurbenden Er was winste bij overjaar, maar T en hunne makkers Ier hulp snelden, die in -- - J Santiago opgesloten zijn, hebben de Amerikanen vóór hunne oogen, hel gar nizoen dat maar negen duizend mannen siet k was opeens lot 20000 zien zwellen. Van den anderen kant zou de vloot van admiraal Satnpsom niet in staat zijn Santiago te bomhaideeren, daar zij de baai niet kunnen binnenvaren zonder groot gevaar te loopen. Inderdaad, de ingang der baai is op zekere plaatsen voorzien var. onderzee- sche dynamietmijnen. -2 Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De ‘Annonten voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en ’[buitenland woraen ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren, fatouwdmnvwMMWBmimi—iw^- - xj i n wniTni.fTr - --«r Vertrekuren >nn den IJzercnweg wan den JBuurtspiterwcg. fi Juli tot 80 SO» ook aan vele bijzondere huizon der stad. r> i L is nog niet genoeg. Maar toch, de tijd is met ver meer verwijderd op welken de 11 Juli algemeen als eén vlaanaschen tees dag zal gevierd worden. De optocht van ’s avonds rond de stad is wonderwel gelukt, en werd door eene ovei groo.e begeeste de menigte gevolgd. De vlaamsche liederen werden ook op meesti r ijke wijze gezongen, en ’t is te vf-rhopt o dat die liederen toekomend jra'' zullen gekend zijn door alwie zich sche dynamietmijnen. waarvan bij de op de mat kt zal bevinden, en dat Vlaan- bgging niet kern Het >c’ ijm eveneens 1 deren's roem en grootheid meteen ge dut generaal Shatier hei noodige am- mug un luizende borsten zal herdacht munitie niet meer bezk om de stad ie woiden. bombatdeereo; hij heelt al zijn poeder verreho én in de giooie vei ls agen wel ke Lij verledene week tegen do Span jaaidj heeft geleveid. de muziekmaatschappij De Meloma- nen, die hare welwillende medewer- 1 k ng verleend heeft tot het welgeluk ken van den optocht. 7 32 Oostende Statie 3 06 Alv«ringh»tn 17 51 50 26 C 12 34 15 6 41 9 23 11 46 6 00 7 28 8 42 18 01 1920 20 40 21 15 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde f Nieuport Oostende statie I ’CS nn« i hwihi n «MgJgHgg!!» 55’ JAARGANG. 20 08 SC CS 16 04 18 50 20 47 1355 1G 45 19 20 jj 1409 16 50 19 34 15 65 17 55 20 30 5 *2 946 ?10 30 13 01 15 51 18 26 v Z - i m i—i *'««sel Gent kichtervelde Gorittnia.ck Dj’niude Veurne Admkerke tUinkrrke ®“5tikerke «kerke '•urne dixmude Gorteuiarck Gent *rut»n| Zitting van 3o Juni. Macs August, werkman te Adinkcrkc, voorwaardelijk 5o fr. voor jacht op anders grond; 5o fr. voor rooven van faisanteicren; too fr. voor jacht met stroppen; i6 tr. voor slagen. Vandenbussche 'I hcoficl, werkman tc Veurne, 16 dagen en xö fr. voer verheling. Dccroo Leonia, huishoudster, en Bedcrt Amelia, huisvrouw van Emiel Verbergli, te Lombartzyde, elk 26 fr. voor slagen. De eerste voorwaardelijk. Cocnye Hendrik, dienstknecht te Middclkerke, en Pynebrouck Hippoliet, dagloon«r te West- kerkc, voorw., elk 3o fr. voor slagen Zitting van i Juli. flescck Achiol, werkman tc Heerst, 100 fr. voor jacht. Duflou Eugenia, huisvrouw Jules Dobbelaerc, te Nicupoori, driemaal 8 dagen en 16 fr. boet, voor dieften en misbruik van vertrouwen. Lahaye Karei, werkman te Veurne, aó fr. voor dragen van verboden wapen. Bastaert Richard, dienstknecht te Coxyde, voorw. i6 fr. voor bcdricgelijke ontvreemding. Seruys Leopold, werkman te Veurne, voorw. a6 fr. voor «lagen. TRI» OOSTENDE - VEURNE 5 05 7 40 9 44 12 30 15 58 17 42 20 16 Nieuport stad S5 57 Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 21 07 22 13 22 36 9 44 12 30 -- '7 8 43 10 45 13 31 - 10 27 18 47 21 09 Óöiïdüyukerkr L 14 9 00 11 02 13 48 1450 16 44 19 04 21 25 §6 22 9 0s H UI 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 .6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 <7 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 5 18 6 32 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 5O« 7 20 -- - _2ZZ 1-19 01 21 13 lishlêr'r'eïde 5 49 8 05 8 59 1056 13 33 17 22 - 19 38 21 22 VPE'I VEURNE 950 10 24 -13 05 15 55 18 30 2 9 55 10 20 313 10 16 00 18 35 7 53 10 16 10 50 “13 31 16 21 18 56 6 f 8 00 10 23 10 57 413 33 16 28 19 03 -g 2 8 17 10 40 11 14 §13 55 16 45 19 20 jj 8 31 10 54 11 28 1409 16 59 19 34 927 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 ’2’7 7 43 10 13 47 15 54 8 44 11 37 15 52 16 57 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 8 58 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 10 22 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 1047 14 38 1805 18 56 20 36 21 3421 59 2210 71ï- 1108 3 08 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 10 6 51 10 - 12 10 14 20 15 20 18 03 19 50 Ï5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19; 6 ^5 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 zl Oostduiukerke 25 36 7 17 10 26 :2 36 14 46 15 46 18 29 20 16 -- *5 56 7 34 11 19 12 58 6 54 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 VEURNE Y'EH Veurne Statie 4 45j$7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 AÏTeiinghein 5 18 Loo 5 35 Hoogslade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 YperSta’ie 4 41 7 23 946 s10 30 13 01 15 51 182^ Hon.ataile Linde 5 37 815 104ï-jll 30 13 57 1647 19 18 Lu., 5 51 8 33 1056 .11 44 14 11 17 01 1936 Alvcringham 6 03 8 50 11 18 |12 01 14 28 17 18 1953 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 £12 08 14 35 17 25 2000 3 Veunu-Vooisled 6 36 9 18 HU “12 29 15 56 17 46 2021 Q v„lrile Statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 17 51 20 26 f 9 21 9 40 9 59 1050 14 56 18 15 19 05 4 09 8 57 10 54 3 08 5 05 941 11 47 1556 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 16 04 17 15 18 03 20 03 8 32 1018 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 5 34 7 50 8 50 10 45 12 55 17 H- 7 16 9 18 9 55 12 05 1458 1846 - 9 37 1045 16 55 2010

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1