FEESTEN ter gelegenheid der Ikermie van 1898. N0 29. Landbouw. i WOENSDAG 2® Juli 1898. 55* JAARGANG. Mon schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelniatkt, 7. te Veurne, en in de Postkantoren. STAD VEURNE. eer- De Burgemeester en Schepenen, D. DÈ HAEN’E. Bij beveltie Sekretaris, C. Van Lichtehvelde. op beset van Spanj i’s machteloosheid, L om den oorlog voort te zetten met eenige kans op goeden uitslag. Spaansch Amerikaanscbe Oorlog. Overgaaf van Santiago. Het is donderdag, ten 3 ure, dat generaal Taiol ;.an de Amerikanen liet weten dat hij iti de overgave van Santiago j toestemde. De Spanjaards hadden ingezien dat i de kanons der Amerikanen juist gesteld waren om Santiago te bombardeeren, gelijkertijd met do vloot, en dat alle verder tegenstand nutteloos was. De bepalingen der overgave zijn vol voor de Spaanscbe troepen. Niet geheel de provincie Santiago dc Cuba, maar alleen de Oostelijke distrik- ten worden door de Spanjaarden ont ruimd. Men mag dit bloedelooze einde van den strijd om Santiago te meer toe juichen, daar de capitulatie van deze plaats wel de gewichtigste stap naar den vrede zal zijn. De fovettuigtng dat nu het oogenbltk voor de vredesonder handelingen gekomen ij, dat er zelfs geen belangrijke kt ijgsveir entingen meer verwacht mogen worden, zit in de lucht. Zij steunt, voor zoo ver wij kun nen nagaan, niet op geen anderen dan geelt uitmuntende uitslagen en verdient op ’t besef van Spanji’s machteloosheid, aanbeveling. Over weide bemesting. In volle hooitijd zijnde, denken wij bet oogenblik goed gekozen om de aan- Het nieuws der overgave van Santiago heeft in de Veieenigde Staten eenen groolen geestdrift verwekt. Nauwelijks was de overgave getee- kend, of de Amerikaanscbe regeenng heelt naar Tampa bevel gezonden de verseiknigsiroepen, die aldaar moes ten msebepen in bestemming naar San tiago, naar Porio-Rico, de tweede spaanscbe bezitting in de Antillen, te sturen. Deze werkwijze, nog te weinig be kend, (de meeste landbouwers gebiui- ken uitsluitend phosphaten en potasch- zouten in het najaar of in den winter) Uechterlijke kronijk. Zijn door de korrekiionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 7 Juli. Bulthé Leo en Cu- velier Benjamin, dienstknechten te Moeres, voorw.. de eerste 73 fr. voor ttuaad jegens een gelu gc; en beide 10 fr. voor scheld woorden. Zitting van 8 Juli. Decorte Leo, dienstknecht te Woumeo, 2 maal een maand voor pogingen tot diefst.l; 2 maal 3 maan den, voordietlen; 3 maanden voor poging lot gek wj 1:fleerde diefle. Vanhonsebrouck Jeroom, landbouwer te Wèrcken. bij verstek, voorwaaiddijk, 100 fr. voor wonden bij gebrek »au voorzorg, en 4000 fr. aan de burgerlijke panij. E a tout) s - 4? Ziehier de voorwaarden van de over gave van SantiagoDe Amerikanen zullen de S| a tusche troepen naar Spanje overbrei.gen, de officieren zullen wapens behouden, de spaanscbe commandant zal de archieven mogen meeneinen, de viijwtlligers zullen vrij op hunwoord te Cuba mogen blijven. De Spanjaards zouden de eerbewijzmgen van den oor log hebben, zouden de wapens overge ven, maar de amerikaanscbe commis sarissen zullen aan hunne regeering vragen dat de Spanjaards naar Spanje zouden mogen wederskeeren met hunne wapens die zij met zooveel dapperheid gebruikt hebben Het getal Spanjaards wordt geschat op 24,000. Het gebruik van meiaalslakken en po- laschzouten, onmiddehjk na het afmaaien van het hooi, biedt bet voordeel aan de hooiupbrengst van het volgende jaar aanzienlijk te vermeerderen en te verbe teren, en levens oefent het, in eene zekere male, eene vruchtbaarmakende wei king uil op den oogst, in nagras var. hetzelfde jaar. De grooiere vruchtbaarmakende kracht dier mesten op de hootopbrengst van het volgend jaar, legt men uit door dat deze mesten den grond toevertrouwd geweesi zijn gedurende een langere» tijd wanneer zij gebruikt worden in het begin van den zomer, in plaats van dit te zijn in den loop van herfst of winter. Hunne opneembaar- heid is alzoo grooter geworden en zij zijn beter met den grond vermengd. Wal sodanilraat belief:, wiens ge bruik dient aanbevolen te worden en zich verrechtvaardigi op eene weide arm aan opneembare stikstof, zijn vrucht baarmakende kracht vertoont zich bij zonder op de nagiasopbrengst die volgt op zijn gebruik. Volgens den toestand van den grond, zal men, per hectare, 500 a 1000 kg. meiaalslakken aanwenden er. eena hoe veelheid van 500 a 8000 kg, kainiet of carnalliet. Voor sodanilraat is het niet aan te raden boven 100 kg. per hectare, te gebruiken voor bei nagias. Voor gronden door vroegere phos- phaatbemestir.g reeds verrijkt in pbos- phoorzuur, zal men in algemeenen regel zich beperken tot hel uitstrooien vaa 300 h 500 kg. meiaalslakken. Deza laatste mest, nzei eenen potaschmest gebruikt, maakt een krachtig middel uit tot hei vernietigen van mos, biezen, rietgras en luiskrüid der weiden. L. VAN DEN BERCK, Landbouw-lngenieur. Werschililge tijdingen. Morgen, ten 11 ure, in S‘ Nicolaas- kerk, Te Deum, ter gelegenheid van den 67“ vetjaardag der troonbeklimming van j Z. M. Koning Leopold 1. De amerikaanscbe vlag werd zaterdag op bet hotel van den burgerlijken gou verneur vac Santiago geheseben, te midden van eenen giooien toeloop van volk. Een schadron ruiterij en een re giment Imietroepen boden de hunne wa pens, jierwijl de muziek het amerikaansch nationaal lied speelde. Een salvo van 21 kanonschoten werd gelost. De nood is giooi ie Santiago, doch er zijn wei nig zieken. j Toen de generaal Shafter in de stad j kwam, vond bij eene reekr verdedi- gingswei zen, die, om ingenomen te worden, hei leven aan 5000 Amerikanen zouden gekou hebben, mdien de Span jaards gevochten hadden zoo als den eersten dag. dach: der landbouwers ie vestigen op de bemestingswijze der weiden na hel afmaaien van bet gras, door middel van scheikundige mesten en wel van meiaal- slakken en kainiet of carnalliet gebruikt, alsook van sodanilraat, indien de weide arm is aan opneembare stikstof. Dit blad verschijnt den Woen.sdag. Inschrijvingsprijs 5 fr. 'sjanrr me de post 8 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote '/>»'ers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 ::ent. Afzonderlijke, nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en (buitenland worden ontvangen dour het Office de Publicité, Magdalenaslraat, 46, tg Brussel. Hel kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kennis, bel volgende Programma vastgesteld. Zaterdag 30 Juli, om 8 ure ’s avonds, zal bet feest nange- kondigd worden door bet luiden der triumlklok. Om 8 1/2 ure VOLKSCONCEBT op de Groote Markt, door hél Stadsmuziek de Melomanec, onder bet bestuur van M. H. Maton. Zondag 3I Juli, om 11 1/2 ure. MUZIEKAAL FEEST in den lusthof der familie Despot-Ver waerde, door de Melomanen. Om 3 1/2 ure namiddag. Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van de So- dalitcit. Maandag I Augusti, om tl ure ’s morgens, CONCERT op Stadsschouwburg, dóór den Koorzan- gerskring Ste. Cecilia, onder hel be stuur van M. Retsin. Om 3 1/2 ure VOLKSSPELEN aan de Nieuportbrug Om 3 ure GAAI BOLLING door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roozendaelstraat. Dinsdag 2 Augusti, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN, uiige- schreven door do maatschappij geves tigd in u den Dolphin, bij L. Hancke. Om 11 uro ’s morgens, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Toeken- en Nijverheidsscholen. Om 3 ure GAAIBOLLING door de Vrije Burgers, in hel Handelsbol. IJperbrug. Om 4 ure VOLKSSPEL in het Spaansch Kwnnier. Om 5 ure VOLKSSPEL in de Noord- Blraat. Woensdag 3 Augusti, Om 2 1/2 ure,- RINGSTEK1NG VOOR WIELRIJDERS op de Vischmarki. Om 4 tire, VOLKSLPEL op de Kaai- plaats. Donderdag 4 Augusti, om 10 u.e s morgens" VOLKSSPEL aan den hoek dor Vestenstraul en Roozen- daalairaat. En ten 4 1/2 ure namiddag, bij de I*auncbrug. Vrijdag 5 Angusti, Om 3 ure, GAAIBOLLING in de Fluit, door de maatschappij Mild en Ge- zaam. Zaterdag 6 Augusti, JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT. Zondag 7 Augusti, Ten 3 ure, TURNFEEST op de Groote Maiki, door de Scuermgilde van Rous- Js C i 3 CI C Om 10 ure *s avonds GROOT VUUR WERK, op de Groote Markt. Zondag 14 Augusti, SCHIETING AAN DE PERS met den kleinen staten kiuisboog, gegeven door de üaaaUcnappij Si. Jooris. Maandag 15 Augusti, PRIJSKAMP VOOR LIJNVISSGHERS, gegeven door de maatscnappij de Vrije Lijnvièsobers. Zondag 21 Augusti, PRIJSKAMP IN HET ROOKEN, bij G. Bailieut, aan de Nieupoiibiug. Algemeene Schikkingen. Ter gelegenheid der vermaarde pro cessie der Sodaiiteitop Zondag 31 Juli, ten 3 1,2 uie namiddag, zullen de be sturen dor ijzerenwegen en buurtspoor wegen buitengewone nemen inrichten. Gedaan ten Stadhuize, den 10 Juli 1808. Wertrekuren vau den IJïerenwcg van den BSuurtapoorweg. 1 Jfuli tot 30 September tl SOS 5 3 YperStatie 4 41 7 23 9 46 ,10 30 13 01 15 51 18 21 Z 5 II 6 45 1751 202G IT 6 41 9*3 11 46 9 21 9 49 18 01 1820 20 40 21 15 Snisel Gen l Lichtervelde 6 31 Cort cmm ck Dixtnudr Veurr e Adinkerke Öuinkei kt Duinkerke ^dinkcrke ^♦•urne ö’inude C”i tetTiH! ck I Ge» Bi Umc| Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkcrke |5 Nieuport Oottvnde - ■riUWTtlWli 19 03 3 ■A"A - J 5=? Ooitende Sta tic Nieuport xtad J Ootlduynkuik'- Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 6 48 7 18 7 46 7 54 S 47 10 52 - 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 5 34 7 50 L'ehtert.lde 5 49 8 05 7 16 t 9 37 10 45 Nieuwe Herberg 5 11 Alvet ingheru 5 18 Loo 5 85 HoogsUde-Linde 5 49 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 10 6 51 10- 12 10 14 20 15 20 18 03 19 59 S5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 1916 25 28 7 69 10 18 12 28 14 88 15 38 18 21 20 08 5 36 7 17 10 26 2 36 14 4S 15 46 18 29 20 16 '5 56 7 34 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 6 54 8 35 12 18 13 56 - 17 02 19 50 21 36 TRVM OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 40 9 44 12 30 15 58 17 42 20 16 5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 14 9 00 11 02 13 48 1450 16 44 19 04 21 25 f6 22 9 0' 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 Ï6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 - YPF.n-VEURN’E 9 50 1024 9 55 10 29 S 10 54 11 28 8 06 5 06 7 20 8 32 8 50 10 45 12 55 17 II 918 9 55 12 05 1458 18 46 16 55 2010 6 Ct 7 28 8 42 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 4» 10 47 14 38 18 05 18 56 2 0 18 21 34 21 59 7 12 - 3 08 7 43 9 10 13 47 15 54 8 44 11 57 15 52 16 57 17 45 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 10 22 1409 17 59 18 31 20 09 21102140 10 47 14 38 18 05 18 56 20 18 21 3421 59 9 59 1058 14 56 18 15 19 05 22 10 4 09 7 12 - 11 08 8 57 10 54 3 08 5 05 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 18 04 17 15 18 03 20 03 10 18 12 26 16 33 17 3» 18 31 20 55 ‘t - 1801 18 8 59 1056 13 33 17 22 - 19 38 21 22 21 07 22 13 22 36 VÉURNE TPÈR Vrume StaUe 4 45 ^.7 27 V’-urne Voorstad 4 50 7 32 7 53 10 16 10 50 8 00 10 23 10 57 8 17 10 40 H 14 8 31 9 27 1 1 50 12 24 4 41 7 23 Hoogsl.de Linde 5 37 8 15 1042 551 8 33 1056 6 03 8 50 11 1 VeurneVooi»tnd 6 36 9 18 H U 312 29 15 56 17 46 2021 a Yper Statie 13 05 15 55 1830 7, 13 10 1600 18 35 ‘Z 13 31 1621 1856 18 33 16 28 1 f 13 55 16 45 19 20 n g f14 09 16 59 19 34 15 05 17 55 20 30 2"^ Hoogtlade Linde 5 37 8 15 1042 11 30 13 57 16 47 19 18 o 3J Leo 5 51 8 33 1056 .11 44 14 11 17 01 19 36 u Al»eringh«m 6 03 8 50 11 18 |l2 01 14 28 17 18 1953 C Nieuwe Herberj; 6 15 8 57 11 20 S1Ï08 14 35 17 25 2000 g"' Veurtie Statie 1Ï34 15

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1