I® V 32. Woensdag 10 Aegesti i398. 1793: Onze Kermis van 1898. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D? groote '«tiers volgens plaatsruimte. 55 JAARGANG. isoi 1*20 I en bleef, de blyd- (Vervolgt), aen den commandant der Ousieniyckscbe troupen; maer het magistraet, alhoewel noghlans in hunnen cedt. anlwoorde dal <ey geen orders meer van hun te ontvangen hadden en dat sy hnn den kaemer waer sy hunne vergaderingen hielden, weygerden. Dit magh aensien syn als den uytvaert van die aepen der sonvt’ra'netey', want se dert dien en heeft men van hun niet meer gehoord, tot groote b'ydschap van het ge meente aen wie sy bun hae'eiyck gemaeckt hadden. De fraeye Leden die daeraf deel maeklen, waeren seer verblyd van daer af verlost tc wesen. Den selven dagh gink den presideit Mar ramies met den sekrdaris de keysersche troupen troupen te gemoet, sonder dat men kan seggen om wat reden. Duytschen iu Veurne. Eyndelinge den gemeldeu O. L. Vrouwe- dagh, omtrent den 11 uren smargens, quam de lydinge dat de keysersche troupen paederden de stads vesiens; alsdan was ge tstadhuys in den cotlegiekaemer. Allen offi cier giuck het not nm.rel nemen by synen hospes by wien hy gelogeert was; maer des avonds was er eene schoone maellydt in het Lanthtiis. ten koste van de membres van hei magistraet, elk op syne beurse. De» avonds was er eeno algemeene verlighlinge de geheele stad door. Ten waere niet moge- lyck tc konnen beschryven de blydschap der inwoonders; maer sy en wisten niet wat harde nooien sy nogh souden moeten kraeken. Den selven avondt arriveerde oock ineen tytuig den heer baron Mylius, colonel van het selve corps van Loudon, den welken den volgenden dagh vertrok met dhtisaeren van Blanckenstein. soo «Jatter maer 3 of vier honderd mannen van Loudon met een weymgh Tyrolsche jaegers, die medegeno men wauren in garnisoen schap wat verminderde. Doodt der representanten. Men was aldaer naer het vertrek der Franschen den geheelen dagh met onge duld, afwaghtende de komste der Oosten rycksche ttoepen, niet Iwyfelende of sy >ouden hun slracx gesien hebben, maer sy n quaemen niet verder als Ghis'el, alwaer sy gedeurigh informeerden aen de passan ten of de carmagnole» do stadl van Veurne niet en hadden geruyneerd. Daer blyvende vernagbten. den 9“ en was maer der. blyden dagh als dan kreegh het magistraet eenen brief van de representanten van Veurne en Veurnd-Ambaght, waer by sy ordonneerden dat het korps adminisiratif (zoo naemden dese gewaendo souverains hei magistraet) de sleutels der sladt suude guen presenteeren BENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurn» en Veurne Ambaeht. heel Veurne in beweginge de vier gilden met al hunne eereteekens, gevolght van de heeren van het mag straci, niet in parur», m ier gaende onder mal kanderen met de sleutelen van de siadt, gedraegen op een swart paenen kussen met gouden boorden en quispels, gingen de troupen te gemoet tol over de draeybriigge van de Nieupoort- sche wen, aen het Moleken. Het compli ment wien gem.ekt aen den heer baron Baek, eersten capeteyn van Loudon Verd*, die aldaer was met de voorgard*". besiaende in omtrent 700 man, ten dcele uyi het korps van Loudon Verd’ en ten deele uyi bousae ten van Blanckenstejn. Dese troupen wierden opgefeyl in d« stadt onder het geluyt van de triamf klokke en het spelen van hel carillon en het gfraes van al do dokken, langst de groove Oost straote, rond de marekt tot voor het stad- huys. Het was den heer luytenant colonel Mylens die commandeerde; het magistraet ginek hem complimenteeren synde reght over den Rosen Nobel, en broghlen hem op merkten er eene groep wier kleederen I luisteren, gansch vernieuwd waren De Propbe- ten, in de eigenaaidige kleedij van den tijd. .Zoolang als dat bet eigenaar dig karakter onzer processie niet weg genomen woidt, die bestaat, volgens ons, in de spraken, in de beelden, in de kleedij der groepen die hunnen oor sprong aanduiden en in den geest van boetveerdigbeid die er doorstraalt, kun nen wij niet anders dan dezelve ten volle goedkeuren. In naam onzer bevolking, sturen wij eenen welgemeendeo dank aan de be stuurders en inrichters onzer processie, die jaarlijks, dank aan ’t verbeteren der gemeenschapsmiddelen, van langs om meer volk naar onze stad trekt, ’t Is eene leelte voor stiel- en neeringdoe- ner»; en. laat bet ons maar rechtuit be kennen, zonder onze vermaarde boet processie ware onze kermis dood. Het is dan ook de plicht van onze be volking, van mede te helpen, hetzij door hunne geldelijke bijdrage, hezij door hunnen persoon, om de processie voort te helpen, en haren jaarlijkschen uitgang te vergemakkelijken. Kcrinls-NInandag. Om 11 ure voormiddag, gaf de Roof maatschappij Sie. Cecilia, onder het kundig geleide van M. Th. Retsin, haar gewoon concert in Stadsschouw burg. Onr.oodig te zeggen dat onze koor zangers met veel smaak cn kunstgevoel de verschillige zangen hebben uitge voerd; den ongemeenen bijval welken zij over eenige weken to Duinkei ke be komen hebben, was ons eer.e waarborg dat wij or.s aan iels puiks mochten ver wachten en wij weiden in onze ver wachting niet bedrogen. M. Aug. Vanderlooven, violonisl te Oostende, had zijne welwillende mede- Voor de feesten van ’s namiddags, was er eene breuk in T pad gekomen. De vermaarde Baeckelandt, die beloofd had ratten genoeg te kunnen leveren, voor het rattenconcours, beeft op het laatste oogenblik laten weten dat hij zijn woord met kon gestand houden en geene ratten kon bezorgen. Dat is kaal! Nu, uitgesteld ie niet verloren. De velos hebben zoo veel te meer bij val gehad, en hunne spelen met de tegenwoordigheid van een talrijk pu bliek vereerd gezien. Volksspelen. Dank aan de bijzondere zorg van de feestcommissie, zijn de volksspelen, ge geven in de verschillige wijken onzer stad, met de beste orde afgeloopen. 't Is waar, T is moeilijk om volksspelen te vinden die oene groote menig'e volks uitlokken, en ook de menschen worden zindelijk; ’i zou wel alle jare iets nieuws moeien zijn, om iedereen te kunnen voldoen. Kcrmis-ï^oiidcrdag. Volgens oude Veuiensche geplogen heden, groote wandeling naar de Panne. Niettegenstaande het weder min gun stig was dan de vorige dagen, toeti trokken de Veurnaren, in dichte scha ren. naar hunne vooigeltefde badplaats de Panne. Voor iemand die sinds eenigen tijd de Panne niet meer bezocht heeft, 't is om er zich met meer te verkennen, zoo veel villas van alle slach en soorten, in hoogten en ieegien, worden er gedurig gebouwd. Het wordt doodnoodig dat een tram onze stad met die badplaats verbindt, om deze meer en meer te doen bloeien. Pccrdeniuarkt. De jaarlijksclie peerdenmai kt, gehou den zaterdag van onze kermis, neemt meer toe. zuo in hoeveelheid als in hoe- danigheid der tentoongestelde en te gang in de meeste orde gedaan. Wij be- JulP J/;leend otn dil concert °P le M. Vanderlooven is een ware meester in hel vak. De verschillige nuancen wer den met veel muziekaal talent ea kunst gevoel wedergegeven, en de moeilijk- ste grepen met meesterlijke behendig heid uitgevoerd. Zijn snaartuig spreekt onder zijne vingeren, en het gedacht door den componist in zijn werk ge legd, weel hij te vertolken en in de ziel zijner aanhoorders te doen overgaan. Ook werd telkens zijn optreden en zijne uitvoering door luidruchtig hand geklap begroet. Wij wenschen M. Vanderlooven uit ganseber herten geluk over de keurige uitvoering zijner stukken, bevelen hem tec zeerste aan, aan degenen die, lief hebber van muziek, eenige aangename stonden willen doorbrengen, en zeggen hem eenen welgemeenden tot weder- ziens. Kermis** dinsdag. ’t Is op dien dag dat jaai lijks de plechtige prijsdeeling plaats heeft aan de leerlingen der Teeken- en Nijver heidsschool onzer stad. De prijsdeeiing werd voorgezeten door de heeren Burgemeester en Sche penen van stad, en de heeren voorzitter en leden der besturende commissie. De gelegenheidsrede werd uitgespro ken door den nieuwen bestuurder M. Jaak Vinck, die in eene weldootdacbie redevoering gehandeld beeft over het nul en bet doelwit der Teeken- en Nij verheidsschool. Wij verboopen dat bet nul dezer in stelling van langs om meer zal begre pen worden, en dat nog meer leerlingen dan verleden jaai deze school zuilen bijwonen. Kermis-Woensdag. ’s Voormiddags wederom machtig veel volk. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 190. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicjtè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Vertrekuren van den Ijzeren weg *fc vau den Buurtspoorweg. fl Juli tot 30 September 690» 7 43 9 10 13 47 15 54 844 11 37 15 52 1657 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 1022 1409 17 39 18 31 20 09 21 103140 1047 14 38 1865 1856 20 36 21 3421 59 22 10 7 12 - 11 03 De laatste dagen vóór de kermis was het weder alles, behalve schoon en aan genaam, en ’t was vol angst en vreeze dat wij or.ze kermis zagen aankomen. •Maar, ziet, nauwelijks was het welge- lukt Concert, gegeven door de Meloma nen, op kermis-avond, geëindigd, of de maan verscheen aan de hemeltransen, verjoeg tot bet laatste wolkje aan den gezichteinder, ’t Weder was hersteld en bleef binst al de kermisdagen duren. EAcrmls-Zondag. Het Concert gegeven door onze voor treffelijke fanfarenmaatschappij De Melomanen, onder ’t geleide van den kundigen bestuurder M. H. Maton, in den lusthof der familie DeSpot-Ver- waerde, bad veel volk aangelokt, en heeft den giootsten bijval genoten. Keus en uitvoering van stukken, niets liet te wenschen; en wij zijn verheugd eens te meer eene rechtzinnige hulde te mogen brengen aan bestuurder en muziekanten, die met ijverzucht bezield, hunne maatschappij van langs om meer doen kennen en waardeeren. lie Processie. Wij ge'ooveo niet dal er nog ooit zooveel volk in stad geweest is, om onze vermaarde boetprocessie bij te wonen. Men schat dat er dien dag ten minste 20,000 vreemdelingen in Veurne zijn geweest. Er kwamen er 9000 toe met den ijzerenweg, en boven de 6000 met de trams. Er reden voorbij den toldieost te Adinkeike 236 rijtuigen en 500 velos Veurnewaait. Bekent daarbij al de rij luigen die langs de andere gewesten opgekomen zijn, en de voetgangers en zektilijk is het getal 20,000 niet over dreven. De Processie heeft, met een wonder schoon weder begunstigd, baren om- ■i UR 6 45 8 06 G 41 9 S3 1146 10 40 11 15 19 :.6 ÏO os -■■s.w*-'--*ƒ■?*—“<ia.,»,..,,. nr.^ imMI Irunel Genl r;_ Cortemaick Dixmude Veurr.e Xdiukrrke Diuukerke Duinkrrke Adiiikerue V» urne D'xn.ude Cut leniHi ck I Gent Brueael 13 0* 20 30 5 r -• .sS TRIM OOSTENDE—VEURN2 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 16 --7 843 10 45 13 3t-16 27 18 47 21 09 14 9 00 11 02 13 48 14 50 1G 44 19 04 21 25 5 22 9 0** 11 10 13 56 1458 16 52 19 12 21 33 6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 1414 15 16 17 10 19 30 21 50 B-'T -- v - TRAM VEURNE OOSTENDE i 10 6 51 10 - 12 10 14 20 15 20 18 03 19 50 85 16 G 57 10 06 12 1G 14 26 15 26 18 09 25 28 7 69 10 18 12 28 14 38 15 38 18 H t ,2 36 14 46 15 46 18 29 20 1G *5 56 7 34 11 19 12 58 - 16 i>4 18 59 20 47 -- 17 02 19 50 21 36 lö j.... -25 28 Ojstduinkerke 36 7 17 10 26 Nieuport r 1 44 40 Oottunde statie 6 44 8 35 12 16 13 56 Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkan'ooren. 3 06 Veurne Stutre Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveriughoin 5 18 l.oo 5 35 Hooi'Slade-Lind' 5 49 Ypei Statie Yper Statie I Ld. Alveriiighem Oostende Statie t 05 7 40 Nieuport stad J5 57 Ooatduynkerkr 1 Coxyde 16 Veurne Markt Veurne Statie VEURNE Yi'Ell - PER-VEURNE 4 45 ^7 27 9 00 10 24 e 13 05 15 55 18 30 5 7 32 9 55 10 29 51310 1600 18 35 k 7 53 10 16 1050 13 31 162! 1856 a« 8 00 10 23 10 57-513 33 16 28 19 03 -g g 8 17" 10 40 11 14 f13 55 16 45 19 20 2 8 31 10 54 11 28 J14.09 16 59 19 34 5 czT i: 21is os 17 55 2030 5 18 Mthtervelde 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 5 06 7 20 - - 5 34 750 8 50 10 45 12 55 17 11 1901 21 13 ^«'■ter.eldr 5 49 8 05 8 59 10 56 13 33 17 22-19 38 21 22 7 16 9 18 9 55 12 05 1458 1846 - 21 07 22 13 9 37 1645 16 55 2010 22 16 Veurne Statie Veurne Markt üoxyde Nieuport 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 9 59 1056 14 56 18 15 19 05 4 09 8 57 10 54 3 06 5 65 y 41 11 47 15 56 17 05 17 50 1» 53 - - 9 50 11 55 1604 17 15 1803 20 OJ 8 32 10 18 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 750 8 50 1045 12 55 17 11 - 9 55 12 05 145» 1846 - 16 55 2010 927 11 50 12 24 4 41 7 23 _r Hougsiade Lin.le 5 37 815 1042 *11 30 13 57 16 47 19 18 551 8 33 10 56*11 44 1411 17 01 10 36 6 03 8 50 11 18 |12 01 14 28 17 18 19 53 ft 4 Q-.’T 44 h 4G) nö 4 Q X 4 T 4AAA ,HCU!»C 11 Cl MCI f, V 1 U o ui 11 Z.U 1- Ul> 1-4 «JU 1 4 J UV M VeurnpVoorslad 6 3G 9 18 1111 ;12 29 15 56 1746 2021 9 46 «1030 13 01 15 51 18 21 I 5 51 8 33 1056 :11 44 14 11 17 01 1936 A M M M A A A - M A .AMA Veurne Statie Nieuwe Hei berK 6 15 8 57 11 20 412 08 14 35 17 25 2000 S I 12 34 15 1/51 20 26 V<

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1