r Sr Achtervelde ~Orltmarck "txniude Currie *<iinkerke “"iukerkc ftuinkerke «'«kerke Vurne D'in.udc A'rteinuick Achtervelde «ent ®rU»se| - c DE BOER. 55“ JAARGANG. Dit blad verschijnt den Wnen-da r. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars: met de post 6 fr. Ann'ineen 30 cenlitnen per egel. D3 gronto '»t»ers volgens plaatsruimte. 1:0 De boer is de steun der Maatschappij. Hij voedt baar. Hij bewaart haar van hel verval. Hij verdedigt baar. WOENSDAG 17 AïGISTI ÊS*£8. eerst en vooral op hen staal kun maken. Zóó is de boer. Zóó is vooral de vlaamsche boer. Het katholiek bestuur heeft reeds veel voor hem gedaan, maar niet genoeg. Het zou meer doen voor hem, maar de opioerige kreten in de nijverheids- middenpunien, trekken meer zijne aan- De katholieke geestelijkheid heeft se dert eenige jaren veel gedaan om den toestand der dorpen te verbeteren. Zij heeft de boeren te zamen geroe pen, hen te zamen verbonden in gilden, Door de speculatie zagen wij onlangs gemaakt, de prijs van bet graan stijgen tot 29, zelfs tot 30 franken. De boer had de hoop in het hert. Hij kon nu de teelt der suikerbeet missen, die hem sedert een paar jaren geen voordeel meer geelt. De akkers staan nu vol veelbeloovend graan en de tarwe daalt, en zal misschien meer dalen nog. Wat doet men in Frankrijk De tarwe staal erte laag, oogenblikkelijk verplicht men den vreemdeling inkomende rech ten op het graan te betalen, en dadelijk stijgt deze in prijs lot groote voldoening van den boer. Waarom durft men hier niet wat men in Frankrijk doel Waarom stellen zich gedurig de ijde le kiesbelofien, gedaan om de stemmen der werklieden te bekomen, tusseben de gekozenen en de ware belangen van hei land ren de daghuren. Het is niet het goedkoope brood dat het voordeel is van den werkman, maar het duurbetaald werk. Dese troupen syn dan gebleven tot den 4 Moyc. Den selven dagh van April quaemen eenige Oostenrycksche frou- pen. soo tc voel als te peerde, oock post vatten te Adynkercke, doende daegelicx patrouille tot aen de Iransche grensen. Te Deum. 'Den selven feestdagh van 0. L. V. Boodschap was lot Yper in de kathe- diaele kereke eenen Te Deum om God te bedanken over de verlossinge van tvae- dèt landt. Siet bier tmandement van dien. Mandement de Monseigneur l'év/que d'Ypres en action de graces pour Iheu- reute déiivrance de la patrie. Carolus Alexander, graeve van Arberg Vallengin en van th. Booms ryck, door de gtaiie Godts bisschop van IJper, aen het clerge seculier en aen alle de geloo- vigen, saligbeydt en zegen. tls met een allergrootste spyt en te-, gen onzen danck, aldeHiefste broeders, men naar de op- klas, en naar de wedereischen van deze. Meer dan eens bevinden zich de aan matigingen van deze laatste in strijd met de belangen der boeren. Zoo vragen de werklieden slechts goedkoop brood, goedkoop vleesch, goedkoope boter en goedkoope levens middelen die den boer moet opbrengen. Welnu die goedkoope voedingsmid delen zijn voor den boer de verminde ring van zijn loon, de slechte betaling van zijn zweel en de onrechtveerdigheid der maatschappij tegenover hem. De werklieden hebben ongelijk. Hun belang is meer dan zij meenen het belang der boeren. Floreert de landbouw, dan ge bruikt bij op het veld, de handen, die hij nu verplicht is at te staan aan andere nijverheden. Wanneer de nijver heid te veel handen, te veel werkers tot hare beschikking beeft, dan verminde- Mel zijn zweet, haalt hij uil de aarde dacht naar den toestand der werkende de planten, de granen die den mensch het leven behouden; hij kweekt de die ren die hem hunne melk en hun vleesch geven. De opeengeperste bevolking der ste den, de onzedelijkheid en buitempoo- righeden van het zingenot die er het gevolg van zijn, verbasteren het men- eebenras cn dreigen het gedurig met uittering en verdwijning. De boer zendt er onverpoosd zijne kinderen naar toe, die hei krachtige van hur. bloed de uilkwijnende stad in de aderen gieten, en er den verval van het menschenras beletten. De boer is man van orde. De boeren jongens zijn de beste soldaten in hel land. Wanneer de oproer dreigt, staat hij aan den kant der wet. Wanneer soldaten worden gevergd °m de orde te verdedigen, zijn hei de EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. geene waer at gy lieden en wy oogge tuyge syn geweest. Alle de geschiede nissen en vervatten niets het welke naedert aen de wonde der afgryselyke sacmensweeringe Uie gemeent heeft van den autaar en den thioon, den gods dienst en de oppermaght, met een woordt, al wal er in de wereldt heyligh en onschendbaar is, met den selven slagb omverre te werpen en te verdel gen Hei geheugen alleen van die grou- weldaeden doorsnydt en verbtyseli ons hert. Ach! wie sonde sonder schrick de waere bruydt van Jesus soo misacht en soo mishandelt konnen sien? Wie soude sonder gramschap die boosaeidige en schynheylige, onder T voorwendsel van se te hervormen en se te herstellen in haeren eensten roem en glans, konnen sien Gods kerke beiooven van haer goedt en haer gesaghSy hebben se onreghiveerdiglick van bare besiuingeti ontbloot, om se door de armoede ende naektheyt voor het volck misaghtelyk te maeken en haer gesagh ontnomen om se te bevegter. en verwoesten door haer eigen maght. Mae.r die sterkte van Sion is’overwinnelijk. De pogingen van haere vyanden sullen altydt ydel en onnuttig en aldus huire krachten vermeerderd. Zij heeft door den gezamenlijken aan koop der noodwendigheden voor den landbouw, deze cn door kwaliteit ën door prijs voordeeliger voor den boer Zij beeft de verzekeringen ingericht, die den boer bevrijden moeten tegen de ongevallen in zijne stallen. Zij heeft overal samenwerkende mel kerijen in het leven geroepen, die de boteropbrengsi vermeerderen en verbe teren, tevens 't werk verminderende, en den boer dus toelaten meer boter en duurder boter te kunnen verkoo- pen. De katholieke geestelijkheid zoekt nog, overal waar zij kan, de Raifleisen- kas in te voeren. De boer is handelaar en nijveraar. Een handelaar, elk nijveraar heeft kre diet noodig. De boer moet kunnen geld ontleenen aan gematigden intrest. De intrest van het geld is thans zeer laag, lager dan hij ooit is geweest, en lot nu heeft de boet van die daling der geld- weerde geen profijt gehad. Wanneer hij ongelukken heeft in zijne stallen, op het veld, wanneer hij bij de eene of andere gelegenheid geld noodig heeft dan is bij verplicht zijne toevlucht te nemen tol zoogenaamde bankiers, die dan uit zijn noodwendigheid profijt dat wy ons soo langen tydt van ulieden verwyderd en atwesigh houden. Ge dwongen van te vlughten en ul. te ver- laeten met de aenkomste van die de welke meermaels onsen onderganek ge- swoeren hadden; ons gesight, onse oogen alhoewel vul tiaenen bleeven staedigh naer ul. omgekeert, en ons hert en omen geest waeren altydt in het midden van ul. a tötnael. Wy hebben veel medelyden gehadt in ui. orilU'ien; ul. onheyien hebben wy als de onse aensien, en sy syn ge heel den !ydl van onse alwesentheyt hel voorwerp van ons sughten en van onse traenen geweest; vol van smert en van soo droevige gevoelens, wy hebben oi s daegelicx begeven tot den Vaeder van troost, syne goddelyke bermhertigheyt gedeurign alsmeekende; wy hebben met een sonderlingh betrouwen Hem gebeden van ons 16 vergeven, en de on- heylen van alle slagb die soo veel lan den en meest ons lief vaederlandt soo scliielick overstroomt hebben, te doen eyndigen. tWaere vrughteloos in de grouweldae- den der voorgaende eeuwen te gaen soucken om er yets in te ontdekken, twelk sou te vergelycken wesen by hel Béchtcilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. »nz. 20 fr. het 100. he Annoncen voor Belgie (ter utIzondering der Vlaanderen^ en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. syn De poorten der helle, de maght der booze en sullen nooyt segepralen over haer (Malth. 16. v. 18) De Kereke die van haer begin onafhankelyk is ge weest van de aerdsche maght, sal dus blyven tot het eynde van de weereld toe. 1st dat Godts voorsienigheyt. die op haere behoedenisse waekt, somtyds toe- laei dat sy voor een tydt vervolght, mishandelt ol miskent wordt, lis met insight van er grooter voordeel voor haer uyt te trekken, lis in het vier dat het goudt gesuyvert wordt en geschei den van de vreemde sloffen die er in ge- mengelt waeicn, en lis de vervol ginge die de waete deugbt onderscheyd1 van al hetgene dat ei sleghts een schynsel van badt, die bet momaensigbt aen den scbynheyligen ontrukt en hem schilt van den waere?. dienaer Godts. Godt heelt u nu die proef besorght, alderUetsie broeders; Hy heeft dese ge- legenheydt bemiddeld om uwe stand- vasligheyt en vroomheyt uws geloofs te doen uytschynen; het heelt Hem belieft van aen de gansche weereidt te doen blyken dat gyl. onvei brekelyk blyft aengekleeit aen den heyligen godts- diénst uwer vaederen, aen bet alge meen geloove bet welk ul. door hun Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmatkl, 7. te Veurne, en in de Postkan'ooren. Vertrekuren van den IJkrrcnwcg <A? van den Buurtspoorweg* fl «luli tot 30 September ISö» hoerenjongens welke t na***f i ruftgc een onder- roetige middenpunten zendt, omdat men t s 9 Si Oostende Statie 5 18 6 3! 6 48 7 18 7 46 7 54 Oostdiiynkeike Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 18 01 1» 20 20 40 21 15 MO. Veurne Statie Veiiine Markt Coxyde Oistduinkerke Nieuport 19 03 -g 5 4.*'. ■4 7 12- 8 57 10 54 9 41 aoawcgwmMNaMMHaii wunw -6 OÓ 7 43 7 28 Ml 1137 8 42 tiet is niet in den speclclub der kcntnklijkestraat, *c Oostende, dat het parket van l'““ 'r' *°ck heeft gedaan en het spel heeft doen staken, Selijk verder gedrukt is, maar in don Kursaal, Vaar oneerlijke daden door spelers gepleegd xijn 3 08 5 05 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 950 11 55 16 04 17 15 18 03 20 03 8 32 1618 1226 1633 17 38 18 31 20 55 :z:z ‘"‘i 1901 21 13 8 59 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 22 9 55 1205 1458 1846 - 21 07 22 13 1655 2010 2236 TKAM VEURNE OOSTENDE 5 <0 6 51 10 12 10 14 20 15 20 18 03 1950 85 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 75 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 85 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 9 10 13 47 15 54 15 52 16 57 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 10 22 14 09 17 39 18 31 20 09 2110 2140 9 tl) 1047 1438 18 05 1856 20 36 21 31 21 59 9 59 1056 1456 18 15 19 05 22 10 8 47 10 52 - 409 7 12 - >1 08 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 8 OG 5 06 7 20 5 34 7 50 8 50 10 45 12 55 17 11 5 49 8 05 7 16 9 18 9 37 10 45 Yi'ER 4 45 #7 27 7 32 7 53 8 00 10 23 1 8 17 10 40 11 14 9 27 11 50 12 24 maar Medegedeeld) VEURNE Vetlïhe Stat'e Vcurne Voorstad 4 50 Nieuwe Heiber;; 5 11 Alveiiiighem 5 18 Lno 5 35 HoogsMe-Lindr 5 49 8.31 10 541123*1409 1659 19 34 Yper Statie .*-«**«» Yper Statie 1 l.oo 19 r 6 20 08 7 17 10 26 5 56 7 34 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 Ou.üude statie 6 54 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 TRIM OOSTENDE—VEURNE 3 05 7 40 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 16 Nieuport stad 25 57 8 43 1045 13 31 - 16 27 18 47 21 09 14 9 00 11 02 1348 14 50 16 44 19 04 21 25 16 22 90s 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 1634 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 9 46 j 11 44 14 11 17 01 19 36 I 14 28 17 18 1953 1 14 35 17 25 20 00 6 41 9 23 11 46 '12 34 15 17 51 20 26 - YPER VEl'RNE »5t> 10 24 .13 05 15 55 18 30 -J 9 55 111 29 13 10 10 00 18 35 10 16 10 50 213 31 1621 18 56 IC 23 10 57113 33 1628 f i? it |i35ï 1645 1920 6 45 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 ^5 4 41'7 23 9 46 j 10 30 13 01 15 51 18 26 llóogstade Linde 5 37 8 15 1042 *11 30 13 57 16 47 19 18 Loo 5 51 8 33 1056 :11 44 *”A‘ Alveringhem 6 03 8 50 11 18 =12 01 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 >12 08 VeurneVootslnd 6 36 9 18 11 11 “12 29 15 56 17 46 202! Veurne Statie - J= J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1