N° 34. Woensdag 24 Augusti 1898. 55’ 94GI I Landbouw. JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars: met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D° groote Utters volgens plaatsruimte. voortaen Daerenboven sa! er voortaen, alle son- Vermeersch, Secret. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. ludien het sociatismus aan het be stuur moest geraken, men zou de moor- derijen der fransche revolutie zien ber- de gebeden en collecten pro quacuinque tribulations. Dit soo om den segen des Hemels ie trekken over de waepens van Syne Majesteyt den Keyser, als om den De goede vettelandbouwkalk kost nog geen honderd frank voor tien duizend kilos. (Landbode). UI. betrouwen was op Godl gevest; ul sughtingen syn tot hem geklommen; by heeft ul. smeekingen gehoon; de maete der boosbeydi was vervult; de vraeke der hemels breekt uyt en de quaede syn gestraft. Geheel Neder landt was met de waepeaen onser vyanden bedekt, en in soo weyuige daegen is het gams gekeert. Gyl. hebt met eene ver- baasdheyt met schrick doonnengeh, die wonder baere snelheyt aengesieo, met de welke die vreeselyke legermagbten uyi ons landt verdwenen syn. Sonder twyffel, alderliefste broeders, Godt beeft synen segen over de waepens van or.se verlossers uyigestort, de wys heyt en vroomheyt syn daer versaemeit, niets en heeft hun kunnen legenstaen. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Vcurne Ambacht. 1 783. twelk ul. dankseggingen eyscht de verlossinge van het vaederlandt, de be- hoedmge van den godtsdienst. Dat dit groot weldaedl ocs allydt in het geheu gen b'yve, waerby wy nogh mogen voe gen (igeene den piys van het selve meerder verheft, dat het ons daer af eene deursaeme besiuinge verwagten doet). Dat den Hemel dooi de selve gunst onsen wct'lgen vorstaenens wedergeeft, dien vorst wiens hért vol van wysneyt, en goelwi lighheyt ons beslieren wilt door de weiien van het landt, 'wiens ooghwit ons geluk alleen hetr ght en die ni t soo set r en wenscht als te heer- schen over on <e herten. Laei ons hier om onse dankseggingen oftéien aen Gödt; wij en n oeten geene. paelen aen onsen yver stellen; onse smeekingen en gebeden moeten wy ver dubbelen, om van Godt te verwet ven de behoedenissé van den wedergekregen -- - - schat, alsmede van het kostelyk leven en volgen de processie, onder welke den voorspoed der regeeringe van dien r Dat is eene groote misse. De kalk is eene stofte die in alle plan ten moet zijn, en zelfs in sommige in groote hoeveelheid. Er zijn landen waar er een groote voorraad voor lange jaren in den grond aanwezig was, Nogtbans als daar alle jaren een deel van uilge- zogen wordt en nooit geene bijkomt, eindigt dat land met kalkarm te worden. En nogthans de kalk is voor de planten bijna zoo noodig als het water voor de visschen. Ik zeg bijna zoo noodig. De visschen kunnen buiten het water niet lang blijven leven. De planten waar geen ka'.k meer in den grond is zullen nog wel wat aan een kantje leven, maar zij zijn niet veel beter dan dood. Dees jaar bijzonderlijk zijn veel proe ven gedaan en alle geven een gelijken uitslag. Ik wil maar van eene spreken. Te Eeghem, bij een der beste boeren van Vlaanderen wierd er dit jaar/op eene partij voederbeettnin’t midden der partij eenige roeden uitgemeten en daar wat kalk op gestrooid, terwijl het overige der partij geene kreeg. Gansch de partij werd gelijkelijk en wel gevet, bewerkt en met ééne en dezelfde soort beeten op den zelfden dag beplant. Ga nu en zie. Het perceel dat met kalk bestrooid wierd is waarlijk niet kennelijk bij het overige der partij. Het is viermaal zoo welig cn zoo schoon. Veel landbouwers der streek gaan er naar zien, en het is de moeite weerd. Het is bijna ongelooflijk groot het ver schil. Beproef het landbouwers, niet alleen op beetrapen maar op alle andere vruch ten, en gij zult u seffens overtuigen van de noodzakelijkheid van kalk te smijten om goedkoop goede vruchten te be; komen. om eenigzins recht te krijgen, wat de fransche revolutie ten gronde had ge slagen. Laat ons opletten. Het socialismus roept nu ook, dal de wereld te oud is, en alle beslaande wetten en instellingen niets meer weerd. Godsdienst, wetge ving, burgerij, eigendom, dat alies moet weg... Zij sosialisten zullen de samenleving bestieren, en aan allen rijk dom en geluk geven. Zij vergeren van te zeggen hoe. Nogtans, evenals men zich liet me deslepen, door de bedriegelijke leen.’i- gen der fransche omwenleiling, zoo zijn er nu ook, die gelooven aan de be loften van hel socialismus. Dat men er wel op nadenke. De uitwerksels van het kalk op het land. Over jaren gebruikten de landbouwers veel meer kalk op hunne landen dan te genwoordig. Sedert jaren en jaren zeil zijn er hotsteden waar geen kilo kalk meer gesmeten wotdt. Over honderd jaren en nu Sanskulottenen Socialisten. Men bereidt zich overal, om de hon derdste verjaring van den Boerenkrijg te vieren. Iedereen keel hetgeen Cons cience daarover heeft geschreven; hoe hij de fransche sanskulotten, met recht en reden, in schande stelt en den helden moed van onze voorvaders opheldert. Hel zal niet ongepast zijn van eene kleine vergelijking re maken tusseben de gebeui tenissen van dien lijd en deze vau vandage. Dan riepen de fransche revolutiema kers, dar zij overal de vrijheid, dege lijkheid en de broederlijkheid gingen dragen; onder den klank van die woor den men wierp al de bestaande instel lingen omverre; men vermoordde den Koning van Frankrijk en men stelde alle macht in de handen van T volk. Men beloofde den hemel op aardegeene meesters meer, geene armoede. Elkeen zou zijn eigen meester zijn, en de open bare fortuin, door Robespierre en Maral bestierd, zou in alies voorzien. Wat is er van geworden van al die beloften Laat ons zien De Republiek heeft hon derd duizenden edelen en burgers doen verrnöoiden; het schuim van hel volk onder hare standaarden geschaald gansch Europa geplunderd en doen zuchten on der eerien 25iarigen oorlog waarin de bloem der jongheid ging sneuvelen. Wij zouden willen weren wat het volk peisde over zijn geluk, daags na den veldslag van Waterloo Waar was de rijkdom Waar was het ge'nk Goede God men was zoo tevreden dm Engelschman en Duitscher, Rus en Oosienrijker een hand te zamen sloegen, i Hemel ie versoenen over de ontelbaere onteeringen en beylighschenderyen die de boose in desen iydt van beroerte be- Deum, het welke insgelicx zal gedaen dreven hebben, worden in de principaele kerke van i dere stadt, pnde in alle de prochiaele kereken var. ons bisdom op den sondagh en reguliere, in alle de missen waer de naer tontvangen van dit mandement, io*. keiktegelen bet loelaeten, syn in sulke pleghtigheden tegen- om der: segen des hemels at te smeeken Keyser Franciscus en geheel de keyser- Aldus gegeven tut Maestricht den 30 Maerte 1793. Was ond‘ Carolus, bisschop van Yper. By laste van sync Hoogweerdigbeyt, Vermeersch, Secret. (Vervolgt). beginnen, Europa in den burgeroorlog werpen, puinen op puinen stapelen, kapitaal, werktuigen, fabrieken, in een woord, alles wat aan den werkman het beslaan versebatt, vernietigen; de hoof den van het socialismus zouden rijke worden en zich dan onderling bestrijden en verscheuren.... En het geluk van den werkman V waar zou het zijn Het ware te hei beginnen en eene halve eeuw slavens zou niet voldoende zijn, om weder te krijgen, wat men in eenige maanden verbrijzeld heeft. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkan'ooren. Vertrekuren van den IJzercnwcg vau den Buurtspoorweg. fl Jufii tot SCJ September fi IWS»Sr. De Spaansch-Amerikaansche oorlog. Wij mogen nu zeggen dat de vrede tusschen de twee landen daar is. Daar is nu grooie koloniale natie van over eeuwen, het rijk van Ferdinand en Isabella, van al zijne amenkaansctie be zittingen berooid Spanje is eene koloniale macht van derden rang geworden; nog veronder stellend, gelijk het aanlegt, dat hei de Philippinen zal behouden.... Ja, de din gen verkeeren al raar in de wereld Christoffel-Colomb ontdekte Amerika voorSpanje; nu wordt Spanje uit zijne Amerikaansche bezittingen gedreven. Hei verliest er bovendien 34 oorlog schepen bij, 63 koopvaardijschepen, duizenden mannen en honderden mil- lioenen. 't Is ook waar, dat, voor de Amerika nen, de moeilijke tijd is aangebroken. Zij zullen nu op Cuba en de andere ei landen zélve moeten gaan besturen, ofwel hei bestuur van de eilandzee in de handen laten van de woelgeesten dier gewesten. Wal gaan ze doen? Misschien weten zij bet zelve niet te best. De Antillen aan de inlanders gelaten, 't is verzaken aan veel voordeelen, welke zij er kunnen uit trekken, en ’t is bovendien die ge westen overgegeven aan p'uriderij en roof, misschien, wel aan verwoesting en moörderij. weerdigh is. Dat wy doen sien door ee ne onverbrekelyke trouwe, onderdanigh- heyr en aengekleeldheyt de vaste Helde die voor Hem in onsen boesem brandt Hier om gebieden wy datier dinsdagh den 9 April in onse cathedraele kerke sal gesongen worden eene plechtige hoogmisse, met uyistellinge van het 11. Saciament, opgevolght door den Te ie- I Eyndelmge willen wy dat alle de e!e priesters onder ons bisdom, seculiere dit mandement, lot keiktegelen het loelaeten, welken dienst men sal nooden die ge- sullen er byvoegen de collecte pro rege, woon syn in sulke pleghiigheden tegen- om der: segen des hemels at te smeeken woordigh te syn. ovr r den persoon van Syne Majesteyt den Daerenboven sal er voortaen, alle son- 1 I'Vnnp.icens en treheel de kevser- daegen, tot het sluylen van den vrede. lyke familie. in alle de conveutueela en paroohiaele ‘,J kereken van ons bisdom gelyke boog misse gesongen worden, waer naer sal 1 men saldingen de litanie van alle heyligen en mets en neen nuu kuiiucu icsuuo»auu. r -vu .w..-.,--- ...p- - t’ Sulcx is bet voorwerp, lieve broeders, oppervorst die onse ee.bewysinge soo daer naer den psalm Quid gloria)is met 5 Veurne Sletie Veurne Statie 6 41 9 23 11 4G 12 34 15 17 51 20 26 Q 18 01 1920 20 40 21 15 Coiyde Veurne Statie Braste! Gent Cortemaick. öixmudo Veurue Admkrrke biiinkerke buinkerke Aditiker^u rui r.e Bixn.ude G«»itemai ck Gent Brussel M, Oswald Rubbrecht, oud-studcnt van het bis schoppelijk kollegie te Veurne, heeft met groote onderscheiding zijn S' en laatste exaa tri atgelegd van doktor in genees-, heel- en vroedkunde voor den jurij central te Brussel. Dezelfde heer Oswald Rubbrecht, gelijk men weet, heeft over twee jaar, in de universiteit van Geneven, \Primus uitgeroe pen geweest als doktor-tandmccster. TRUI OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 16 VEURNE -YPER 4 45 *7 27 7 32 7 53 10 16 1050 41331 2107 22 13 22 36 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 10 6 51 10 12 10 14 20 15 20 18 03 19 50 Vcurne Markt 55 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19.r.6 5 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Oustiliiinkerke |5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport 556 7 31 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 Oostende statie 6 54 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 Oostende Statie 5 05 7 40 Nieuport Stad «.5 57 8 43 10 45 13 31 --16 27 18 47 21 09 Ooildnynkerke - 14 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 19 04 21 25 ?6 22 90S 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 Veurne Markt .76 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 6 00 - - - ----- - - --”-2 5 18 7 28 Lichlervclde 6 32 8 42 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 8 06 5 06 5 34 7 50 8 50 1045 12 55 17 11 - 1901 21 13 Liei.trtveide 5 49 8 05 8 59 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 22 7 16 918 9 55 1205 1458 1846 - Ü37 1045 1655 2010 7 43 9 10 13 47 15 54 8 44 11 37 15 52 16 57 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 22 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 9 49 10 47 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 21 59 9 59 1056 1456 18 15 1905 22 10 409 7 12 - 11 08 8 57 10 54 3 08 5 05 9 41 11 47 1556 17 05 17 50 19 53 050 11 55 1604 17 15 1803 20 03 7 20 8 32 10 18 12 26 1G 33 17 38 18 31 20 55 - YPER -VEURNE 9 50 10 24 cl3 05 15 55 18 30 5 9 55 10 49* 13 10 16 00 18 35 5- *nrA '-■"■’t 16 21 1856 S-ï 8 00 10 23 10 57.313 33 16 28 19 03-Sï 8 17 10 40 11 14 f 13 55 16 45 1920 g 927 11 50 12 24'15 05 17 55 20 30 5 1030 13 01 15 51 18 21 fe g 11 30 1357 1647 1918 11 44 1411 17 01 1936 1201 1426 17 18 1953 u Nieuwe“HerberK 6 15 8 57 11 20 H2 08 11 35 17 25 2000 2 F VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 s12 29 15 56 17 46 20 21 Vetirne Statte VeurneVoorstad 4 50 Nieuwe Herberg. 5 11 Alvet-inghem Loo r Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Li>*yde Nieuport 518 5 35 IIoogslade-Linde 5 49 8 31 16 54 11 28 *14 09 16 59 19 34 ïg - 6 45 C27 -- 4 41 7 23 £45 lloogstade Linde 5 37 8 15 10 42 551 833 1056 6 03 8 50 11 18

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1