i V 35. Woensdag 3S Aegisti 1898» 55 JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appehuaik', 7. to Veurne, en in <i“ Pos'kan oven. Nochtans hebben al die pogingen de St. Petersburg gevestigd. Da', stuk stelt kiezen als de schoolkennis voltooid is. wedetotn hei stelt waeien. (Vervolgt)» gewoon te Rous- 5 -2 sS r s y - Alncmeene ontwapening. I eenige opofferingen achteruit te deinzen. K«i«er tvikninnm 11, van Rutland weldoende uitslagen der gewenschte be stelt aan de Mogendheden voor 1 'Ir bew apeningen te verminderen. de plaetse van ken van de oude, de welke de Fran- Maerte, wanneer geheel syn diocese noch in de vyandelicke klauwen was. Binnen het vei loop van desen maendt van April is hy wedergekeerd naer Yper. Den 8" September daer naer de Eianschen op Yper komende, was hy alreede in de Dixmuyde slraete met syoe koetse om weg ie tyden, wanneer den colonel Mylius daer by geval we- sende het bem ontreedde em hem als met geweld dede weder keeren, seg- gende geen perykel te syn. Maer den volgenden dagb de vyanden de stadt beginnende bombardeeten. is hy, ver kleed synde in een weerlyck, langs pas- schendaele vvegh gereden en wegb ge bleven. Bemercldnge up desex uyttrek. Roe meer men ovei denkt dezen uyt tiek der Fianschen uyt Nederland! en dat sorder quaet te doen, hoe meer men verbaest staet. Dumourie- bad hem veiraeden; suit gy seggen dat het soo sy; maer eer sy eventwel uyt West- Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars: me‘ de post 6 fr. Anmncen 20 centimen per regel. Da groots ’'•’tets volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annowen vuur Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel. ken van den gewapenden vrede onzer dagen eenen verpletterenden last, dien de volkeren meer en meer moeite hebben om te dragen. Het is van dan af’ Waar blijkend, dat die toestand, moest hij voortduren, noodlottig zou leiden tot die ramp zelve, welke men tracht te verwij- uv.. ..vUv bij voorbaat alle menschelijk gedacht hunne krijgsmacht in lot nu toe onbe- i doen gruwen. i 1_ .->...ll(|i|lgcn ontwikkeld hebben I Een einde stellen aan die gedurige vermeerderen, zonder voor bewapeningen en het middel zoeken om Vlaenderen waereu, was syne venae det ie ontdekt. Roe en braeken sy de conventie niet door hem met de krysersche gemaeki f Den schrik moet hun al bevangen heb ben, soo de assemble als de troupen. Voor de leste sy waeren soo vervaert. Veuine geruymt hebbende en trekkende I binnen Duyukerke, dat sy daer soo daeuigh benouwtheyd mede brochten dat het hun scheen dal de Duytfcben den volgenden dagb hun iri die stadt souden aghtervolgt hebben Tot Rous- biugge en spraeken sy ook met anders als van de keyset sche die sy meenden op bunr.e hielen te syu. Nieuwe bruggen te Rousbiugghe. mededeeling at, bron treffend. De verstandelijke en lichamelijke machten der volkeren, de arbeid en het kapitaal waren grootendeels vervreemd van hunne natuurlijke aanwending en nutteloos verbruikt. Honderden millioenen werden be- steed om tuigen van ijselijke vernieling I iuu^coj»» -aan te koopen, die, heden beschouwd bewapeningen, welke op al de natiën als het laatste woord der wetenschap, drukken, komen in den legenwoordigen 1 nita xvnnrrL. I toestand van gansch de wereld voor als het ideaal waartoe de pogingen van al de gouvernementen zouden moeten strekken. De keizerlijke icgeering zegt ver der de boodschap denkt dal het te genwoordig oogenblik zeer gunstig zou zijn voor de opzoeking, bij middel van internationale besprekingen, van de doelmatigste middelen om aan al de volkeren de weldaden van eenen werke- lijken en deugdzamen vrede te verzeke ren, en voor alles een einde te stellen aan de t Hng der tegenwoordige bewapeningen de betrachtingen vrediging bijzonderlijk opgekomen in het geweten der beschaafde volkeren. Het behoud van den vrede was het doel der internationale politiek, en het is met dat doel dat de groote Staten machtige verbonden hebben aangegaan, het is om schen niet medegevoert, maer in de riviere geworpen hadden, dienden we derom. De bruggen waren alleen ten minslaags gemaekt, maer den 18“ isser order gekomen var. de millitairen van die te versterken en de kanten met lenen bese ten. Alsdan hebben alle om e tim merlieden daer aen gewei kt en deselve voleynd den sondagh 14". Den 13“ quam den colonel Mylius die oversien. Den 16" .-yn sy nog versterkt geworden. Daegs ie voren was er steengruys ge voed geweest op de gewesen tran- ebeen. Deo 10“ .-ynde woensdugh, heeft men te Rousbi ugghe, by order van dheer Du i Rolling, schepen en commissaris van i de rampen te voorkomen die gansch de en gij zult verbaasd zijn te vernemen hoe plicht, die zich thans aan alle Staten op dringt. De afkondiging van dat stuk wordt in de drukpers aanzien als de grootste ge beurtenis van onzen tijd. De transebe bladen zwaaien den russischen Keizer allen lof toe en zeggen dal zijn edel moedig gedrag ook ter eere strekt aan Frankrijk, dat de bondgenoot is van Rusland. De Figaro is van gedacht dat de voor gestelde kouferentie spoedig zal kun nen bijeenkomen. Duitschland en Oostenrijk zouden reeds hunne bijtreding hebben laten kennen. Dc bij.reding van balie is niet te betwijfelen, dewijl dn land het meest van allen ouder de militune lasten ge bukt gaat. Heden moest de fransche minister raad eene bijzondere zitting houden om de kwestie te bespreken. Ot die kor.terenlie, zal gelukken en den wereldvrede kunnen s ichlen, blijft eene andere vraag. De keute van een beroep. Onze hedend..agsche maatschappelijke im ictiting la.rl met toe dai men, op goed valle ’t uil, he. een ot anoer aanpakt om geld te vei dienen, maar men moei een bepaald beroep kiezen, wil uien iels meer dan een daglooner woiden. Een beioep is zulk eene wonderlijke zaak; vraag slechts aan uwe bekenden - hoevele met huu beroep tevreden zijn, ommeer de mensch zijn beroep moet kiezen. Men neem! over ’t algemeen aan dat een jongtneu-ch zich een beroep moe; EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1 7*03- Den Te Deum is gesongen geweest in de parochiale kerken op den 14" deser maendt. uyigeionenin Watou, Harin- ghe en Beieren, wiens pastoors, om de naederheyt van hunne piocnien met de giecsen van dm vyandl; maer de Fran s' hen en hebben ons daerom niet ge- spaer f. N’ ta Een wpynigh voor dat de Fran- •eiiHD Ypei quat-men, gedeurende No- verulx r iaeisileden, was den bisscoop nev ugnt naer Luyk. Maer -y oock op d>e iiadi komende, was hy gegaen naer Maesti icnt, *aer hy het schioomeiiek liimbaidecent heeft moeien uyistaen; hy was gr logeert hij eenen beenhouwer en tis aldaer dat hy syn mandement (den Te Deum bevelende) gemaekt heefi of doen jacket), geda'cetd den 30 wereld bedreigen, zulks is de opperste weinig menschen er gevonden worden, die hun bsroep prijzen. Velen zullen u zeggen Ik had wat anders moeten worden of mijn vader had mij wat anders moeten laten leeren. De meesie zuilen met afgunst op andere beroepen nederzien; ende overgroote meerderheid, zullen klagen, dat hei vak, dat zij beoefe nen, op ’t oogenblik noch vooruitgang beleeft noch verdiensten afwerpt, Vanwaar die eigenaardige verschijn- seleti; vanwaar deze algemeene ontevre denheid met de maatschappelijke posi tie, met de verhoudingen in het dage- lijksch leven De oorzaak is hoofdzakelijk hierin gelegen, dat elk beroep meer aange- naamneden dan genot verschalt; op de beroepskeuze, in de oms'andigheden dat de menschen niet zuikdanig beroep ge kozen hebben, dal in overeenstemming was met hunne neiging, hunne lichame lijke, zedelijke en verstandelijke ge schiktheid, en vooral met hunnen gelde- lijken toestand. Niemand wordt hel gemakkelijk ge maakt het juiste beroep te kiezen, omdat juist in dit opzicht nog vele verouderde vooroordeelen heerschen. Zoo bestatigt men in ’t algemeen nog bij menigeen eene groote. zelfs ingewortelde misach ting voor eiken handarbeid, boe eerlijk et: hoe deftig hij ook moge wezen. Zon der gtoeten zullen velen den landman met knokkelige, vereel e vingers voor bijgaan, terwijl zij een vriendelijken handdruk of een minzaam wooed over hebben voor den eenen of anderen leeg- looper. Hoe is dat misverstand te verbeteren Laten wij daartoe eens onderzoeken Vertrekuren eau den Ucercnwe; «fe van <lcn Buurtspoorweg. G Juli tot 30 September e *0*6 TRAM VEURNE OOSTENDE j morgen bestemd zijn om alle weerde te verliezen, ten gevolge van eenige nieuwe ontdekking op dat gebied. De nationale landbouw, de huishou delijke vooruitgang en de voortbrengst der rijkdommen worden in hunne ont wikkeling belemmerd, verlamd of ver- valscht. De bewapeningen van elke mo gendheid beantwoorden van langs om min aan het doel dat de regeeringen zich voorgesteld hadden. De ekonomische krisissen grooten deels verschuldigd aan .het stelsel der voor lines ren ciu«o ««...v.. eindelooze bewapeningen en aan ’t voort- steeds aangroeiende ontwikke- j durend gevaar dati i i de opeenhooping van het oorlogsmaterieel gelegen is, ma in den loop der 20 laatste jaren zijn I etrachtingen naar de algemeene be- j De Beghten erstelt. Den selven 10“ neeft den unagistraei van Veurne, begiotien leggen leken klinker gepubliceert twee houtten bruggen over den Y>er. in bt ugghe dat de regh'en van de majesteit van je aigebrokece. De bal- welke de Ftanschen afgeroepen hadden, .1 ...„n._ .4.. r.’- i... vrediging niet kunnen verzekeren. De finantiele lasten klimmen gedu- De Messager officiel kondigt., op bevel [i£-Ldi^ff5,f’®nbaren voorsPoed in hare van den Keizer, eene tucdcuccimg al, welke graaf Mouravieff den 24 dezer j maand overhandigd heeft aan al de ver tegenwoordigers der mogendheden te eene algemeene ontwapening voor. Hei behoud van den algemeenen vrede, zegt Keizer Nikolaas II, en eene mogelijke vermindering der overdreven L u- drukken, komen in den legenwoordigen I - r deren en waarvan de afschuwelijkheden heter den vrede te waarborgen, dat zij kende verhoudingen ontwikkeld hebben I en ze nog Bnmel Grill 5 18 Daa VEURNAAR 7 32 J6 22 901 11 10 13 56 1458 1G 52 f 01 O A III. llnUlrlAI-,/. 6 41 9 23 11 46 12 34 15 17 51 20 26 i I 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 18 0! 19 20 20 40 21 15 6 tn 7 28 8 42 19:6 20 08 |12 01 ftQ Coxyde I Veurne Markt Vhurne Statie f - r J~ "O 10 54 11 28 4 69 857 1054 9 41 8 16 7 «o 8 22 1618 12 26 1633 17 38 18 31 20 55 1901 21 13 21 07 22 13 22 36 Vnunie Statie Veuine Markt Lüxv Ie Cm™ Nieuport Oustcnde static Zontlag avond hoeft de genaamde Leopold Vanlooeke, mot- «erfgoat, geboortig van Brugge, het paard ge atol on van .1 an Dlerinckx, herbergier tc Schoorbakke. De dader wat< op weg naar Frankrijk, toen hij te Adinkerke met het ros aangehou den werd door den veldwachter August Bossant. De dief ia naar ’t gevang van Veurne gebracht en het paarde dat eene waarde hooit van 400 fr., is naar z^ju meester ternggestuuriL -■■irmimTif mu --- 7 n 9 10 <3 47 1554 8 44 11 37 15 52 1657 17 43 9 54 13 25 17 1)2 17 53 19 29 856 1062 1343 17 14 4805 19 40 9 21 10 22 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 9 49 1047 14 38 18 05 1856 20 36 21 3421 59 9 59 1056 1456 18 15 1905 22 10 10 52 - 409 7 12 - 11 08 555 6 42 7 5« 4 43 6 5! 5 06 946 s!030 13 01 1551 18 23 10 42 111 30 1357 1647 19 18 5 51 8 33 1056 :11 44 14 11 17 01 19 36 1428 17 18 1953 M-uwe'üeiber», 6 15 8 57 11 20 t!2 08 14 35 17 25 2000 g P VhiuhhVou-sUxI 6 36 9 18 11 11 “12Ï9 15 56 1746 2021^ rllrrrStpfi- 6 41 9 23 11 46'12 34 15 1751 20 26 5 10 6 51 1» - 12 10 14 20 15 20 18 03 19 50 ?5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 55 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 Oostduinkerkc 2 5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 11 29 20 16 “5 56 7 34 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 6 5 4 8 35 1 2 1 6 1 3 5 6 - 17 02 1 9 5 0 2 1 36 TRIM OOSTENDE-VEURNE Oostende Stutie 5 05 7 »0 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 16 Nicupnrt stad S.5 57 8 43 tC 45 13 31 lu 27 18 47 21 09 Ooilduytikwke 14 9 00 11 02 13 48 1450 16 44 19 04 21 25 S6 22 90' 11 10 13 56 1458 16 52 19 12 21 33 Ï6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 926 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 2t 50 I V liUIHIC AllJ^ÖHMCliV lii twt HU V/.i.FK/ j - YPER-VEURNE 950 1024 =1365 1555 1830 9 55 1029^13 10 1600 18 35 7 53 10 16 10 50 :i3 31 16 21 18 56 i-- 8 00 10 23 10 57 '13 33 16 28 19 03-a* 8 17 10 40 11 14 11355 1645 1920 8 31 10 54 11 28 :14 09 16 59 19 34 9 27 11 50 12 24'15 05 17 55 20 30 ««F 4 41 7 23 lluogstade Lin.lt 5 37 8 15 6 03 8 50 11 18 3 08 5 05 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 16 04 17 15 18 03 20 03 - 5 34 7 50 8 50 1045 12 55 17 11 Dirlitervildc 5 49 8 05 8 59 10 56 13 33 17 22 - 19 38 H J’ 7 16 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 --- 9 37 10 45 16 55 2010 Litdilertehle 6 32 Cui'triiiaick Dilnmde 'eiin n Adtiikerke lliiutkrikc Ruiiikwikc Aduiker.' 'rurr.e b»xn.ude Cut tuin.rck Cri,t 9mssel VEURNE Yl’ER Veiirtie Stat 4 45 ^7 27 Vaurne Voorstad 4 50 Ni.‘u’.ve IfrrliHt- 5 11 Alvtii iiighent 5 18 l.oo 5 35 lloogslado-Lind’ 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Loo Atveringliem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1