Een verheugend schouwspel „Het oude ras sterft uit! roept men, lijn doodstrijd vangt aan! Hei is maar 51 'o waar en zij die hel niet zien, sluiten goedwillig de oogen voor de verblin dende waarheid. ut ”,s ,,“i Woensdag 7 Siptemer 1898. iV 36. 559 JAARGANG. Tschiint den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjnnrs: met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D’ grooM 'otters volgens plaatsruimte. De senor Caballero heeft willen vech- zien bloeitn en leven op de puinen van peringhe. den eersten keer de patroudlen van housae- En welk verheugend schouwspel is hei dan niet, hel Gerinaansche ras te A EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Trompetter. Den sclven dagh is renen Oostenryk-chen trompetter, vergcsclt van urn ba.lbu van Rousbrug^he en den hoofdman van Hoe- ringk-t die hy dede mede gaen, ger< d<n j nat’f Ooslct'pp 1 en heen Cinen brief be Benouwlheyt. Dtn 13", saeterdagh, hebben wy we derom eene patrouille van housaeren ge- sien; vau daege, morgen en overmorgen, is do benouwtheyt wederom ontstaen te Rous brugghe om datter geen volck meer en quam. Men Vreesde dat de Oostcappelnaers, die een geheel bataillon hadden, souden in gekomen hebben, en hoe wel onsen com mandant versekerde datter alsdan geen gevaer en was, hebben by naer alle huys- gezinnsn iet ot wai van hunne effekten ver steken. 'i oude volk Had de groote man die pas de eeu wigheid is ingegaan, maar dal werk verncht zijn volkenstam aan de spits der beschaving stellen, dan was hij reeds groot geweest en waardig ver eerd te worden. Hij deed meer, bij stelde de wereld open voor zijne stambroeders en zooals eertijds de ptofeet tot zijne discipelen, zegde hij tot de scharen der jongeren Gaat en onderwetpl het wereldrond.» En wanneer nog alleen het Acropo- lium van Athenen ons de plaats zal aan wijzen waar eens T Grieksche volk leefde; winneer de uilen zuilen krassen op ’t Eskunal van Philips II en de hage dissen de puinen van ’i Rome der Ce sars zullen bewonen, zal op de klok des tijds het uur slaan van ’t einde der oude wereld en de dageraad opgaan van een nieuw leven, die landen ingepompi door frisch en machtig Gcrmaansch bloed. En als ’t fransche volk geknakt als eene bloem door omwentelingswinden algetukt, nog zooveel aanzien zal be houden hebben als nu Griekenland aan Europa inboezemt, zal 't Germaansche las, zijne takken uitgebreid hebben over de wereld; zijne taal doen klinken en zijne liederen doen schallen ter eere van de beschaving en dc vooruitgang! En ’t zal ons, Vlamingen, zooveel te meer genoegen doen, dat wij tot dit ras behooren dat de wereld gaal overheer- schen. handigt aen den commandant der troepen aldaer. De zaak Dreyfus. Woensdag weid een groot nieuws uit Frankrijk gemeld, dat eene gan.sch an dere wending zou kunnen geven aan de zaak Dreyfus, namelijk de aanhouding en de zelfmoord van den luitenant-kolo nel Henry, die bekend heeft eenen val- schen brief geschreven te hebben. Die biiet maakte sedert bei proces- Zala, een der voornaamste bewijzen te gen kapiiien Dreyfus uit en de luitenant* kolonel Henry heeft dinsdag aan den minister van oorlog M. Cavaignac, be kend dat bij er de schrijver van was. Hemy werd gevangen gesteld in het fort van Mont-Valetien, en woensdag na middag, na eenige brieven ge.-chre- ven te hebben aan den minister van oorlog, aan generaal Boifd firt, aan zijne vrouw en andere personen, sneed hij zich met een scheers de keel at. Italië verkeert in den hachelijksten toestand waarin zich ooit een land be vond. Verlagen op koloniaal gebied, 'iet het den draak des opstands 'l hoofd to de luchl steken binnen de grenzen, pe honger en de ellende heerschen van 1 alpengebergte tot aan 't zeestrand. Om do tucht in de gemoederen te houden 5toat het schiereiland in staal van beleg ’n zetelen gestadig de krijgsraden. De gevangenissen weigeren kostgan ger», want alles zit vol en ‘t uitgehon- ROrde volk wordt de straat opgejaagd en Schreeuwt om brood of lood. Wat blijft er nog over van het Griek- Snhe volk? De jongste oorlog, de strijd °to Creta, beeft ons bewezen dat er weldra van Griekenland niets meer zal fjverblijven, dan de ruïnen zijner oude beschaving. Dit blad ve: derughte en veel troupe». Op desen lydi liep een gerughte datter i(J duyst Oosienryksche troupen te Rous- brugghe souden komen liggen; den gref- Herwas selve belast van logementen gereedt oen voor 10, IK en selfs voor 20 peer- d'n in de hofsteden, volgens de gtoolten Vao hunne stallen; gerughle misschien uyl- Wende om den vyaudl te misleiden. Housaeren. Den 11“ syndc donderdag heelt Rous- brugghe wederom eene patrouille gesien 'aft eenige housaeren. Tyrolschc jaegers. Den 12", synde vrydagh, snughiens ten u»'e, syu binnen Rousbrugghe.gekomen Volck te Poperinghe. Den 15". den maendagh, syn eenighe hondert Oostenrycksche binnen Poperin ghe gekomen; den majoor Utz stelde daer syn hoofdquarlier van de avanceerde posten. tNeinen verboden Den 16" dinsdagh, hebben twee heusae- ren gebraght een papier om t te worden te Rousbrugghe Haennghe en in hei omliggend', waer in van wegens syne n. Excel!'ncie den prince van Saxen Cobourg, i geweest in het bouckhuys van de Haering. generalissismus van de Oostenrycksche strtele. (Vervolg'). Spanje spartelt in den doodstrijd, let rijk van Keizer Karei, die er op blufte dat de zon niet onderging op zijne Stoten, wordt stilaan versnipperd. Stuk voor stuk gaat het uiteen en men Vfaagt zich af waar ’t land eten zal vin- 'lpn nu de graanzolders die men Cuba, Itoihj.Rico en Manilla noemt, zullen Ovtorgaan in andere handen? 1 v ten tegen den reus om zijn spaanschen hoogmoed te voldoen. Hij werd duchtig geklopt en. nu eerst verklaait hij de... eer voldaan. Wie weet wal slaat er voor de deur mei de Carlisten. Moeten wij van Fiankrijk sprekon, dat na 70, de wereld verbaasde door zfjne herleving uit de puinen, door den oorlog over ’t land gezaaid Hel heeft sedert dien slecht misbruik van de vrijheid gemaakt en ware Bou langer een man geweest zoowel hij een generaal in peperkuekdeeg was, Frank rijk lag sinds lang te zuchten onder den hiel van een despoot? Het wordt hoog tijd dat er een Bo Hanger terugkomt, want wat wij heden zu n gebeuien bij de Zuiderbeuien, vervuil de weield met medelijden. Is het dair ’t verlicht ras dat eens als de lichtbaak der beschaving werd afge- scbilderd uit wek? centrum, de vrij- beidszon over den aardbol straalde en over de slapende gemoederen en de bopelooze geesten opwekte en moed in sprak. Kwam er morgen een oorlog, wat bleef er nog over van ’l rijk dat Riche lieu, Lodewijk XIV en Napoleon hebben gesticht en groot gemaakt Een volk dat bunkert naar een dwin geland, als eene dorstige roe naar den watervliet, is bereid lot alles, lol dun burgeroorlog ’l eerst. Kolonel Henry, die gehecht was aan den inliebtingsei:enst van het ministerie van oorlog, had tijdens het proces Drey fus verklaard, dat hij kolonel Picquart, overste van gemelden dienst, stukken van het dossier Dreyfus aan den advo- kaat Leblois bad zien mededeelen. Ko lonel Picquart had krachtdadig legen die beweering geprotesteerd, en er volgde tusschen beide officieren een tweegevecht, waarin Henry een degen- steek in de borst bekwam. Tijdens hetzelfde proces maakten de generaals de Pellieux en Boisdeffre dien brief bekend en den 7 Juli laatst, bij de ondervraging over de zaak Dreyfus in de fransche Kamer, had minister Cavai gnac er lezing van gegeven. Die biie^ Tyrolsche j tegers, met eenen luyienant, dienende voor cO)ninandan', die aliydt go- logeert heetl in thuys van den heer l)e- moor, noiaris. He sin'pele solda«ten warren ook al meest op de Beveren kalsyde. Daer wierl terstond enne njhildwjght gestel! by den Cappel meub n. Hier mods en hebben de voorgaende nagbten quarmen levens- middelen koopen, eten e« drinken, niet meer verschenen. Cappeelijé gegeven aen den Capiteyii. Eenigen lydt daer naer quaemen 10 of 12 housaeren, met hunnön capiteyn ten hooide, binnen Rousbi ugghe. Byhel.naesie oliekot presenteerde hem Anna Lo, verlacion huys- vrouwe van Francis Döauw, een c.ipp ‘ei je van gemaekle bloemen den welken dat gun stig aanveerde, en wanneer hy ten 11 uren reed naer Watou, dode hy naer haer taelen, en verschenen synde, gaf haer eene hdvc croooe. Rechtfi lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 c<-nl. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voer Uelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’Ibuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. iMen schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. troupen en van die van hét keyserryck, ge- seyt wordt datter niet eenen soldaef, op pene van de doodt, en mag iet nemen of afpersen van de gemeenten, sel/e wanneer sy louden in Vranckiyck treden. Dit was onderlcekend majoor Van Blanckensletti Utz, commandant des avanls-postes h Po peringhe. Hoey vervoert. Den selven dagh syn eenige waegens van het militaire geotdonneerl. tot Rousbrug- ghe gekomen en hebben vervoert het hoey, hel welke met schepen gekomen was op den Ysér. Schoote. Den 17”, synde woensdagh, heeft de fransche schildwaghte van Oostc ppel, snughtens ten 6 uren, rene schoote gege ven op den housaer up wachle staende by den soo geseyden Cappel meulen, sonder hem te raeken, en sonder dal dese saccke gcvolgh gehadt heeft. Nieuw volck. Den 18", donderdagh, snughtens vroeg uytgekloncken j syn hier ingekomen bO of 60 mannen van tregiment van Wallis, en snaemiddaghs syn er eenige wyfs gevolgt. Sy syn al gelogeert Vertrekuren van den IJzerenwe^ van den Buurtspoorweg. 1 juli tot 3(» September fl Veurne Ambacht. 1793. Patrouille van Housaeren. Tr Rousbrugghe heeft men grsien voor j de Fransche vanOoslcappel, de welke alhier lm die maer korten lijdt hier en verbies- Vi Tl. 5 i 1 .4 4.. I? N t 4 A A f*'*riI I i L- m n»n vyi awc vnn>i 1 L I c n 0 A V 9* 11 o f 4 1 A 6 41 9 23 11 46 '12 34 15 ‘J 5 18 6 31 48 7 18 7 48 7 54 8 00 7 28 8 42 18 01 19 20 2040 SI 15 c fl Ir<K»el »«l j* hterr«l<]e ^rtennick Dnrüudt, '««ine *d'"lrrke 0,1 '"kerke Jónkerke *d|Heru- h r,‘e “'lXiidc /*rt"iri«rck ^knelde '•ent 8'unel TRAM OOSTENDE VEURNE 9 44 12 30 15 58 17 42 2Ó 16 77 8 43 10 45 13 31 16 27 18 47 21 09 14 9 00 11 02 13 48 1450 16 44 19 04 21 25 22 9 01 11 10 13 56 1458 16 52 19 12 21 33 4634 920 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 G 40 926 1128 14 14 15 16 17 10 19 30 31 50 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Lindr 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Loo Alveringbem Oostende Statie 5 98 7 40 Nieupvrt sUd S5 57 Oostdnynkerke Qoxyde 56 Veurne Markt Veurne Statie TRAM VEURNE - OOSTENDE 5 10 6 51 10 - 12 10 14 20 15 20 18 03 1950 5516 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 1916 25 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 i Öösidunkerke 35 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 "5 56 7 34 H 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 6 54 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 8 41 40 51 555 rfi 4 43 5 06 7 20 8 5 34 7 50 549 ,18 7 16 si 10*5 VEURNE YPER 4 45 #7 27 - - 7 33 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57113 33 1628 19 03 8 17 10 40 11 14 S1355 1645 19 20 831 1054 11 28 *1409 1659 1934 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 2 4 41 7 23 Uoogstadu LindF 5 37 8 15 1042 ^11 30 1357 1647 1918 Zf.Z-Z te75°11 44 1411 17 01 1936 6 03 8 50 11 18 |12 01 14 28 1718 1953 NieuweHerberg 6 15 8 57 11 20 £12 08 14 35 17 25 20 00 VeurneVoorslarl 6 36 9 18 11 11 -12 29 15 56 17 46 2021 JJ L Veurne Slatin 6 41 9 23 11 46 12 34 15 17 51 2026 7 43 910 1347 1554 - - 8 44 H 37 15 52 16 57 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 1052 1409 17 39 1831 20 09 21 10 21 40 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 21 59 2210 7 12- 11 08 .__3 3 08 5 05 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 11 55 1604 17 15 1803 20 03 10 18 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 17 tl-19 01 21 13 8 59 1056 13 33 17 22 - 19 38 2! 22 - ei 13 22 36 19 01 21 13 21 07 22 13 Veurne Statie Veut no Mark t Coiyde Nieuport Oostende statie 4 09 8 57 <0 54 9 41 9 50 8 50 10 45 12 55 17 11 - l - - 9 55 12 05 14 58 18 48 - 1655 2010 - YPER-VEURNE 950 1024 .1305 1555 1830 S 9 55 10 29 ^13 10 1600 1835 213 31 1621 1856 3 -< 113 33 16 28 19 03 -S j J V» K K i rt tv. JAS/) -■ 5 u 'O 4 9 46 -10 30 13 01 15 51 18 2-4 t 11 44 1411 17 01 1936 5 51 8 33 1056

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1