I iV 37. Woensdag é4 September 1898. 55 JAARGANG. rschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenfitnen per regel. D’ gror.tp «‘tpis volgens plaatsruimte. a aanbiddelijk be- stand met te vergeten. biij, dat hij zelf het leven beeft. vervuil de moeste geloof Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik Is. kuz. 30 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Alagdalenastraat, 46, te Brunei. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Deserteurs. ben selven dagh, snughtens, ten 10 uren, syn twee soldaeten van Wallis overgeloo welke verschrikkende lydingou uytstroeyen om de dappeie krygsheden en de goede, weerdige en aghtbare patriotten van het Oostenrycx Vlaendcren verveert te maeken, hy daerom iedereen vermaant van voorsigh- tigh te syn, want lemani bevonden synde sulckc macron uylvindendc of doende loo- pen, sal gtleyt worden naer hunne eyge» regbtbanken, alwaor hy gehoort end's plicht gt bevond- n synde exemplairelyk sal gestraft worden. G gevm (ol Poperinghe den 20 April 1793. ’t Was ond*. U:z, commandant des Post* s avancés. Dese proclamatie vertaelt uyt het fransch en met rood cachet van den commandant is den eersten volgenden naenoene oock g publieceerd geweest ten een ure, en twas w. l noodigh, want nogh klinker nogh de, toehoorders en hadden het fransch niet ver- staen. Schilderhyys en Schildwaghte. Den selven dagh is hel schilderhuys we derom gestelt aen het huys van den pater Gregorius Cousin, geseyt pater prior, reghi over de Haeringstraete, grlyk of hel ge- s’aen hadde den voorleden winter onder de Franschen. Op de straeten, uytsicnde op h«t fran- kclie, als by het cappelleken van Francies tanoole en elders, stelde m»n schildwagh ’«n van housaeren te peerde. Proclamatie. ben 20", saelerdagh naemiddagh, is ge publice rt docr den gewoonlicken kl.nki r eenr proclamatie, welkers inhoudt was i b ,t den onderschreven, wetende dat er Q'iaede ondersaelen syn in het land', de bit blad vei hun plaetse syn hier gekomen 30 housae- rm in den naemiddagh. Proclamatie. Den selven dagh, snaemiddags ten 1 ure, heeft den gewoonlicken klinker hier afge roepen eene proclamaetie waer in geseyt wierl datler in Beveren en Leysele uytge- stoeyt was dal Bergen, in Henegouwen, soude ernomen syn van deFransche, tgeene valsch was gelyk men wiste uyt de nieuws bladeren en op andere manieren. Onder- teekent De Soutter. Van onder slont dat men moeste geloof geven aen hel geene dien eerlickcn persoon verklaerde. Onderleekent den majoor commandant I plofte eene drijkantige vijl in de lid- i ker borst, in de richting van bet hart. Zij viel neer, doch rechte zich weldra, met behulp eener dame van baar hot, op en begaf zich aan boord van de stoomboot, waar zij in bezwijming viel. Iniusschen werd de inooidenaar aange houden. Op het aandringen der personen van haar gevolg, gaf de kapitein hel bevel tot het vertrek; doch, daar de keizerin tot het bewustzijn niet wee;keerde, en men eene bloedvlek op hare kleederen bespeutd had, stopte de boot, en keerde naar de landtngskaai weer. De keizerin werd op eene draagber rie naar het Hotel Beau Rivage gebiacht, waar seffens de geneesheeren Gollay en Major en een priester geroepen weiden. Men verwittigde onmiddelijk den keizer en spaarde geene moeite otn de ge kwetste te redden. Alles bleet vruchte loos, en ten 3 ure gat zij den geest. pen naer Oosicappel. Den commandeeren den luyienunt was seer spytigh daer voor, seggende dat hy liever 30 hadden sicn doodtschktén, als te hooren dal er eenen gedeserteert was. lis waer dal sulck volck kennisse konde geven aen de vyanden van den start der affaireu te Rousbrugghe; maer de Franschen. soo mans als vrou wen, die dagelicx (en allen ure uyt en in gingen, den eenen uyt voorwendsel van 'hieghle, den anderen van knopen, en deden niet min. Valsche niaere. Nogh dén selven 20" is er lydinghe ge komen aen de militaire van Rousbrugghe door de landtswaghle. dat de Franschen scheenen te willen inbreken in Watou; 10 of 12 van onse soldaeten syn derwaeits ge- gaen, en sondtr vyandt gesien te hebben, wedergekcert (en 11 uren. Vertrek van soldaeten. Den 21", sordagh,-snughiens ten 5 uren, syn de.soldaeten van Wallis vertrocken en gain liggen .te Coulhove, op Proven.. In den slachter, den kleermaker, den krui denier of bakker.... Vroeger was de kamer eenvoudig en netjes gemeubeld. Maar nu? Maar nu? kussens, tapijten, pendulen, groole spie- Vroeger kocht de bruidegom een ge|S) een piano... juwjas en de bruid eeu zijden kleed op Vroeger bet vader een aardig stui- verije aan zijne kinderen na. Hij zat er warm in, zeide men, hij had zijne schaapjes op bet drooge. Maar nu is hij Verhef u niet boven uwen stand. overtuiging bezitten en den geest van I geloof bezitten om hunne afkomst en boor een wijs en sluit beeft God in de menschelijke maat schappij verschillende standen inge- sield en aan iederen stand zijn plichten ®n bezigheden aangewezen. Volgens trouvvjas en de bruid deze beschikking der Goddelijke Voor- J h"" h’" ^enigheid zijn er hoogere en lagere stonden, rijke en arme. De eene gebiedt, de andere dient en gehoorzaamt; de een 1 t ganscue schiller! en zweeft op aller lippen, de pluimagie. andere leeft verborgen en onbekend; de eene wordt met aardsebe goederen overladen, de andere lijdt armoede en gebrek. Is daarom de eene voor God meer dan de andere? Neen! Daarom zegt do H. Paulus Eenieder blijve in den stand waartoe hij geroepen is Alle standen zijn goed en heilig, in allo stan den kunnen wij gelukkig en tevreden atjn, in alle standen kunnen wij zalig Wordenmaar slechts onder ééne voor waarde, dal wij in onze stand blijven er. 2'jne plichten vervullen. Maar wat is nu het aigemeene ge brek Bekennen wij het eerlijk en oprecht ’tien gaat boven zijn stand en vervult de Plichten van zijn stand niet. Men gaat boven zijn stand in kleeding, voeding, woning, omgang, uitspanning, opvoeding der kinderen, in handel en Wandel. En dal gebrek vind men overal, in alle standen, bij rijken, burgers, armen, bi steden en op dorpen, bij kinderen, dienstboden en aibeiders. Men kan den beer niet van den knecht, de meid van de huisvrouw onderschei den. Wij willen eene plaats innemen die ons i.iet toekoint Men wil ziju wat men niet is, en men wil niet zijn wat men is. Weinigen zijn er die den moed der EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. Zeg eens, gaat het zoo niet in de wereld? Heb ik iets overdreven? Gaat bet zoo niet ook onder den werkenden stand? Van waar zooveel armoede? Is het niet omdat men te hoog vliegt? liet zijn sterke beener. die de weelde dra gen. Als niet komt tot iet, kent iet zich zelven niet. Derhalve, schoenmaker, blijf bij uw leest. Blijf in don stand waarin God u geplaatst heeft en verhef u niet boven uwen stand, nog in kleeding, noch in huisvesting, noch in eten noch in drin ken, noch in vermaak of uitspanning. Leer aan uwe kinderen werken en hun eigen brood verdienen. Prent uwen kinderen met woord en daad dien gul den regel diep in, die een brave moe der aan haar zoon gafWat gij ook zijt, blijf altijd eenvoudig. Fr. E. .1. Jansen, Ord. Praedtc. Nloord <ler Keizerin vnn Oostenrijk. Keizerin Elisabeth verliet zaterdag middag, ten 12 ure 40, het llölcl Beau Rivage, te Geneve, en begat zien naar de landingskaai der stoombooten. Een kerel, gevolgd door eenen grij saard met langen baard, haar te gemoel komende, viel haar plotseling aan en fl Juli tot 30 September 1S9S Vertrekuren van den IJzerenweg «fe van den ISnurtspoorweg. Keizerrin Elisabeth was op 24 Decem ber 1837 te München geboren. Zij trouw de op 24 April 1854 met keizer Frans- Jozet van Oostenrijk en wead tol koning van Ilongarie gekroond op 8 Juni I8G7. Uil bun huwelijk zijn drie kinderen geboren 1° aartshertogin Gisela, gebo ren in 1856, getrouwd met prins Luit- pold van Beieren in 1873; 2° aartsher tog Rudolt, ktoonprins, geboren den 21 Augusti 1858. getrouwd met prinses Stephanie van Belgie, en gestorven te Meyerling den 30 Januari 1889, in de ongelukkige omstandigheden welke men kenten 3° aartshertogin Maria, geboren den 22 April 1868. De keizerin leefde, inde laatstejaren, gansch buiten de politiek en het hol; het was zelden datzij op officiële plech tigheden of feesten verscheen. Zij was eene beschermster van kunsten en lei den dag van hun huwelijk en op het zilveren feest konden die kledingstuk ken nog dienst doen. Nu verandert ’t gansebe huisgezin, met de mode, van Vioeger gaven de ouders aan hunne kinderen eene opvoeding volgens hun star’d en kas. Maar nu worden de km deren boven hunnen staal opgevoed, al kan de bruin het niet trekken. Vi oeger leerde de zoon hel vak van vader, werd hij een eerzame timmerman, verver, schoenmaker of smid. Nu moet hij doctor, advokaat, apotheker, ambte naar, wie weet wat worden. vroeger had hij door zijn handwerk of ambacht een flink stuk brood. Nu lijdt hij gebrek in eene pronkjas naar de mode. Vroeger leerde de moeder aan haar dochter het huishouden, wasschen, ko ken stoppen, naaien, breien, strijken, in een woord de hand uit de mouw ste ken en werken. Nu maakt zij er een hoo- veerdig jutferken of een modepop van. Vroeger rookten de grooie menschen op tijd een pijpken. Nu rooken de km deren cigaren. Vroeger speelden de jongens met een hoepel of met een handvol knikkers. Nu lijden sij op een rijwiel of met de sportkar. Vroeger gingen de kinderen met va der en moeder uit en moesten anders te huis blijven. Nu hebben zij hun vrienden en vriendinnetjes en kunnen hun weg alleen wel vinden. Vroeger beaalde men met baargeld, op de hand. En nu... vraag het eens aan De emigrees moeten ivegh. Nogh den selven dagh is in het kerek- gebodt van Haermghe afgeroopen e or donnantie van Syne Exceller.cie d-n groeve von Metternich, gebiedtnde r i- emigranten van Vlaende* v.t (V^voig:;. 5 05 Veurne Str tie 6 41 9 23 1146 12 34 la 1751 20’6 irmnnjWTTmwii kj n^.11■mi 22 10 11 08 Coxyie Veurne Statie Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem 6 00 7 28 8 42 18 01 1920 20 40 21 15 8 06 8 32 5 18 6 32 6 48 7 '.8 7 40 7 54 47 - - - -I - I .W m, «UMT-» ,i ..IW.» II I .HIM “s TRIM OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15'58 17 42 ÏO 16 J^Merveide Cwtunmck "»<mudu nir i e J^inkerke D,i»nkerkc Duinlserke ^iiik.-r.e ’’■urne B’tn.ude J^rb marcis ~ie*iterveldc «ent Brussel 4 JbT r» 950 1024 9 55 10 29£ TRAM VEURNE- OOSTENDE 5 10 6 51 10 12 10 14 20 15 20 18 03 19 50 5.5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 Ï528 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 *1 20 08 Oustdu'nkerko 55 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport ‘556 7 34 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 Ouxtèiide ttatio 6 4 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 9 21 1022 9 49 10 47 9 59 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 651 5 06 7 20 5 34 7 50 5 49 8 05 7 16 9 18 9 37 10 45 1901 21 13 1938 21 22 21 07 22 13 22 36 Oostende Statie 5 05 7 40 Nieuport stad S5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 Ooslduynkerke S» 14 9 00 11 0’ 13 48 14 50 16 44 19 04 21 25 la 4 6 22 9 0S 11 10, 13 56 1458 16 52 19.12 21 33 Veurne Markt ,.634 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 926 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 VEURNE YPER Veurne Statie 4 45 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 boo 5 35 Hoogslade-Linde 5 43 8 31 10 54 11 28 *14 09 16 59 19 34 "f 7 43 9 10 13 47 15 54 8 44 11 37 15 52 16 57 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 1409 17 39 18 31 20 09 21 1021 40 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 21 59 10 56 14 56 18 15 19 05 - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 1604 17 15 1803 20 03 1018 12 26 16 33 1738 18 31 20 55 8 50 1045 1255 17 11 - 8 59 1056 13 33 17 22 - 9 55 12 05 1458 1846 - 1655 2010 YPER-VEURNE 13 05 15 55 18 30 5 1310 1600 1835 7 53 10 16 1050 «1331 1621 1856 800 10 23 10 57-S13 33 1628 19 03 8 17 10 40 11 14 113 55 16 45 19 20 g 645 9 27 1150 12 24’ 1505 17 55 20 30 ^5 441 723 946^1030 13 01 155! 1826 Hóogstade Linde 5 37 815 1042 ^1130 1357 1647 1918 Lao 551 833 1056 C11 44 1411 1701 1936 i 6 03 8 50 11 18 |12 01 14 28 1718 1953 i Nieuwe Herberg 0 15 8 57 1120 51208 1435 1725 2000 VeurneVoorstad 6 36 1)18 1111'^1229 1556 1746 20 21 ,3 C 11 z» J a r» IJ l f* 1 ei t i t r t -J--- V» a tt-« van da voorposten Ulz. Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport I V U U *11 II 18 »1201

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1