a eenige bladzijden uit de geschiedenis van Veurne en N° 38. Woensdag 21 September 1898. De Catechismus. JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Herziening van het proces Dreyfus. Rechterlijke eerherstellingen'1 fr. Een N’ 10 cent.' Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 ïr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. denkt dat al die formaliteiten eene maand zullen duren. in te spannen, op dat geenderley fransche bode ofte leyisman intreedt of komt in dit landt om weder te keeren in Vranckiyck om te dóen of Je dienen wie het sy, op pene van den eersten keer gevangen gestelt te worden gedeurende 24 uren te waeter en ta broode, eu de in cas van ervallinge of van den tweeden keer, van te onderstaen en te onlfangen vier en twyntigh stokslaegen, en van de derde reyse sullen sy geleyl worden naer de armé?, alwaer sy seer strengelyk sullen gestraft worden. Ten 2e van den kant van hier boven is hat uy drukkelyk verboden aen alle vreem delingen van in te komen in de uytgestrekt- heyt van die prochie en dorp, de welke niet gewaepenl en syn ofte sullen syn van eene voorafgaende permissie van 'hel gouver nement van Syne Majesteyt den keyser ende koningh te Brussel. Ten 3“ allen desei teur of soldaet van Syne Majesteyt, den welken ve: heten heb bende syne vendels, syn verplgt van te komen sigh verkheien en aankondigen 8 Proclamaettè. Den selven dagh wiert tot Rousbruggho gepublicierl door den gewoonlicken klinker de volgende proclamatie vertaell uyt hel franseh Rousbrugghe. Mynheer den baron Utz, majoor van het regiment van Blanc- kensteyn, commandant van da voorposten ende van de stadt ende jurisdictie van Po- peringhe, is belast aen alle de officieren, soo van policie, justicia ofte andere, aen wie hel behoort, van nauwkeungiyk op te letten en alle nootsaeke'yke voorsorgen Welnu ging de groote staatsman Jer“&*__D[e de wereld regeert en de en strait dan is bet ergste te vreezee. Een volk dat God verlaat, is een ver loren volk en dat leert ons de geschie denis van alle tijden doen kennen. Hij legde uit dat, volgens art. 444 van hel wetboek van lijfstraffelijke rechtspleging, hij over de vraag tot her ziening enkel moet beslissen, na de bij zondere kommissie geraadpleegd te heb ben. De raad gaf hem toelating om die kommissie bijeen te roepen. De ministerraad beschouwt de beken tenis van luitenant-kolonel Henry en de laatste verslagen der experten over het boi dereel, als nieuwe feiten van aard om de onschuld van Dreylus te bewijzen. Hel is daarotn dat hij de vraag tot herziening van het procos door M“* Dreyfus ingediend, naar de bijzondere kommissie van het minisltie van Justitie heeft verzonden. Die kommissie zal haar oordeel over de vraag doen kennen, en, is haar oor deel gunstig, dan wordt de zaak voor hel hol van kassatie verzonden, dat zal beslissen of er al of niet tot de herzie ning moet overgegaan worden. Men ongeveer Veurno Ambacht 1793. Heylsaeme ordonnanlie waert sy onder houden hadde geweest; want meer als de helft van die uytgewekene, soo gecstelyke als weerelyke syn spion», schryven over naer Franckryck wat sy hooren ofsien, syn oorsaeckedal de werkingen van de Oosten- rycksche legers soo weynigh lukken, eten op bet broodt der armen in onse steden en dorpen en prochien; onlstighten evenl- wel de Wielen met hunne woorden en wer ken de gemeenten, en voorts dit volck hoeft gelyk de andere keeren gespot met deso bevelen van het gouvernement en niemant en heeft eenen voet verset, Houiaeren alhier. Den 24", synde vmensdagh, ten een ure, I »yn hier gekomen vau Pogerir.ghe 30 hou- i vrijdenkers van grooten kaliber. De catechismus, verklaart dus M. Thiers, bevat al de waarheden ea schoonheden die reeds bestaan of nog kunnen uitgevonden worden. Maar niet alleen M. Thiers was met den catechismus ingenomen. Jeoffi oyeen andere goddelooze schrij ver, spiaK ook mei bewondering over dal verheven boekje. De liberaal Dioz aarzelde niet te zeg gen De catechismus heeft op de wereld onberekenbaar veel goed ge slicht. En Jules Simon, nog een vrijdenker, ve;klaarde dat hij in den catechismus de oplossing van alle maatschappelijke vraagstukken vond. Indien men wat meer rekening hield van 't gene in dat eenvoudig boekje is vervat; ja, hield men de tien geboden Gods en andere waarheden welke de catechismus ons leert wal meer in het oog. het maatschappelijke vraagstuk ware weldra opgelost. Maar neen, men steunt heden liever op de schijngeleerdheid van sommige wijsgeriger) vat: 4 ellen voor ’nen frank, uie verkonden dal er geen God bestaat, omdat zij het zoo liefst hebben, daar het gedacht van eenen rechtveerdigen God, Looner van bet goede en Straffer van het kwade, hun hindert. Bij de almachtige God alleen is noch tans redding te vinden. Keert bet mensdom niet naar Hem Voor het einde der vergadering die ten 12 1/4 afgeloopen was, hebben generaal Zurlinden (nauwelijks 14 dagen minister van oorlog) en M. jTillaye, minister van openbare werken, de zitting verlaten, en beide hebben, ten gevolge der beslissing van den ministerraad, hun ontslag gegeven. De nieuwe ministers. M. Brisson, hoold van het ministerie, heeft zateidag namiddag generaal Cha- noine, bevelhebber der eerste lege'af- dceling te Rijsel, ontvangen en hem de portefeuille van oorlog aangeboden. Generaal Chanoine heeft aanveord en saeren met iegerstokken en korts daer naer gegaen naer Gyverinckhove. sAvondts, ten 6 ure, verscheenen hier 30 andere komende van de gesèydé prochie. Hollarders te Veurne. Den 28’, saeterdagh, komen in Veurne 600 Hollanders van hel regiment van Nas sau Ussingen, geseyt vieux Wallons, en mannen van Michel VValLs duyitche trou- pen. Men schrijlt in b.J BONHOMMR.RYCKASETS, drukker uiig,ver. Ap|,elma,tl, 7, le yenrne, en j„ dc posllan,Mrra. Vej^ekur.-» vnn de» UiWMMf de» Snor«spoorwes.^f^óïl 'tot So'sipU.üliër’TsSS daegen naer de publicaetie van dese tegen woordige aen den officier commandant van de naestgekgen plaetsen, op pene van naer tverloop van dien tydl geapprehendeert te worden al» deserteur, en gestraft volgens de slrengigheyt der ordonnantiën geëma- neert ter occasie van de deserteeringe. Gegeven in ons gouvernement van Po- pennghe den 27 April 1793. Ond1. Georg, de N<jecl, capilaine de Blanckensleyn, Houss. Fransche wegh geleydt. Uyt kraghte van dese piociamaetien ofte ordonnantiën heeft men begonnen arres- leeron en naer Popeiingbe of Yper kyden de Franschen die te Roosbtuggho quae- men, meest al vrouwmenschen, die wy hier neusdoeken noemden, om dal sy ailegae- der eenen neusdoek boven hunne tayte of kotnetie draegden. Maer wal biette dit? Op een vm de geseyde plaetsen gekomen synde, liet men hun gaeti, en daegs naer dien waerer. sy wederom te Rousbrugghe. (Vervolg-)? - Tniers voott, ik versta door Chiisten-volkeren zoowel als personen beloont dom den catechismus der kleine kin- L~‘- - - deis, dat stel ik boven alles, ik be- wunder rechtzinnig de Kerk en O. H. Vader, den Paus. Tioösteiid zijn de woorden, gezegd door zulken man, wanneer men ze ver gelijkt aan de domme uitspattingen onzer i en kiemen Weldra zullen de onuitgegeven schrif ten ten van graaf de Monlaletnbert in dtukjverscbijnen. In deze schriften wordt onder ande ren melding gemaakt van eene samen- spiaak welke, in 1850, gevoerd werd tusseben den vrijdenker Thiers, den katholiek Cousin, den jood Salvador, den ongeloovigen Faucher en den katho liek de Monlalembert. Met zijnen gewonen overmoed had Faucher beweerd dat het christendom niet meer op de hoogte was van den vooruitgang onzer eeuw, van de heden- daagsche samenleving. Maar Thiers, de vrijdenker, gal hem t volgend mei kweei dig antwoord u Want mij betreft, ik ben voor den ouden Godsdienst, voor gansch het Christendom noch min, noch meer. Wanneer ik die seboone heeren van he den zie, die mij in bunnen zakdoek ei nen nieuwen Godsdienst aanbrengen en hem mij aanbieden, dan zeg ik hun Beste vrienden, houdt uwen nieuwen Godsdienst en geef mij maar een weinig van den ouden. Dal is het wat mij ont breekt. Ik kan niet zeggen, gelijk Cousin, da' ik alles geloof wat de Conciliën heb ben beslist, maar uil ganseber herte wensch ik hei zonder tegenzin te ge loovcn. Ik beu oveituigd dat de weield niet geschikt is voor eenen nieuwen Godsd enst. Ik heb mij met de zaken veel beziggehouden; wat ik ga zeggen zal wel hoogmoedig schijnen Ik daag den menscbelijken geest uil eer;e waar heid of eene schoonheid voor te bien- gen die niet reeds in hel Christendom te vinden is Stout gesproken voor waar, maar ook lokten deze verklaringen prolestaiien. uit bij den jood en ongeloovige. M. de Pressensé, die in le Temps met de socialisten en de anarchisten eenen sirijdtocht onderhoudt ten voordeele van Dreyfus, den veroordeelden van het Duivelseiland, bad voor zateidag laatst groote gebeurtenissen voorspeld, indien de herziening van het proces- Dieylus niet beslist was. Welnu, zateidag was het, volgens een vi ijdenkersblad, de Nieuwjaardag der Joden, (p lichri, begin van hel jaar 5659 der Joodscbe tijdrekening). Als bij toeval, heeft ;zaterdag mor gen ten 9 1/2, de fiansche minister raad, onder vootziilerschap van M. Felix Faure,eene vergadering gehouden, waarin dte herziening in princiep aange nomen weid. De minister van justitie heelt den uit slag van zijn onderzoek van T dossier e a 1 9 49 33 18 01 1920 20 40 21 15 Veurne Statie Veurne Harkt Coxyde Nieuport Ouatêude static Brussel Geul Corlemaick Dixmude •Veurne Adinkerke Diiinkerke Duinlcerke Adinkerke Veurne Öixn.ude Corleinurt'k i:_. Gent Brussel Oostende Statie Nieuport stad Coxyde Veurne Statie f5 28 7 09 10 18 Oostduinkerke *3 36 7 17 10 26 VK K Z? - - 0 45 IU V V, V» j, w X v» o v VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 "12 29 6 41 9 23 11 46 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehlervelde 5 49 8 05 716 918 9 37 10 45 Moord te Vlndsloo. Zondagavond had Hendrik Bernaert, werkman, vader van drie minderjarige kinderen, in twist ge legen met eenige mannen van zijn gebuurte. Na 1 ure van den nacht herbegon de twist en men werd handgemeen, bij zoo verre dat Bernaert over de velden naar huis moest vluchten. Hij werd achtervolgd en op een twintigtal me ters van zijne woning vastgegrepen door een zijner tegenstrevers. Deze bracht hem drie messteken toe in den hals, zoodat geheel zi jne keel doorkerfd was. De dood was oogenblikKclijk. Op het gerucht was de vrouw van het slachtoffer tocgeloopen en vond haren man duod in zijn bloed liggen. Zij viel in cntnacht. Hare droefheid was zoo groet, dat men voor haar le'e t vreest. De dader, vader van drie kleine kinderen, is aangehouden. i 8 44 11 37 1552 1657 17 43 9 54 13 25 17 02 17 53 19 29 TRAM VEDRNE OOSTENDE 5 10 6 51 10 - 12 10 14 20 15 *20 18 03 19 50 Ï5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19 .'.6 7 .3 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 2 36 14 4G 15 46 18 29 20 16 *556 7 34 11 19 12 58 - 16 04 18 50 20 47 6 54 8 35 12 16 13 56 - 17 02 19 50 21 36 VEDRNE-YPER Veurne Statie 4 45rj7 27 Veurne Voorstad 450 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 Alïei iugheui 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie ww J 3 Yper Statie 4 41 7 23 946 ,1030 13 01 1551 182 S3 Hoogslade Linde 5 37 8 15 1042 ^11 30 13 57 1647 19 18 *4; Loo 5 51 8 33 1056 fll ii 14 11 17 01 1936 Alveringhem 6 03 8 50 11 18 <1201 1428 17 18 1953 - Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 £12 08 14 35 17 25 2000 S VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 "12 29 15 56 17 46 2021 a Veurne Statie 6 41 9 23 1146'1234 15 1751 2026 6 00 7 28 8 42 8 56 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 22 1409 17 39 18 31 20 09 21 1021 40 1047 14 38 1805 1856 20 36 21 3421 59 9 59 1056 1456 18 15 1905 22 10 409 7 12 - 11 08 857 10 54 3 08 5 05 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 19 53 9 50 11 55 16 04 17 15 18 03 20 03 8 32 10 18 1226 1633 17 38 18 31 20 55 1901 21 13 8 59 1056 13 33 17 22 - 19 38 21 22 21 07 22 13 22 36 - YPER-VEURNE 9 50 10 24 e 13 05 15 55 18 80 *3 9 55 10 29 13 10 1600 1835 10 16 1050 j!331 1621 1856 S 7 53 8 00 10 23 10 57 113 33 16 28 19 03 -g 8 8 17 10 40 tl 14 «13 55 16 45 19 20 u 8 31 10 54 11 28 ;14 09 1659 19 34 9 27 11 50 12 24'1505 17 55 20 30 5 TRI» OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 58 17 42 20 16 m i X V» -Xtoxvzaz OMÏdüxükeiïr rïi 9ÓÖ 11 02 13 48 14 50 16 44 19 04 21 25 Oo.ldujiia s rI 10 13 50 1458 16 52 19 12 21 03 ^‘urneMarkt ‘-634 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 Veurne a 6 40 9 i6 11 28 14 14 15 16 17 16 19 30 21 50 5 05 7 40 15 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 Ï6 22 9 0s 11 10 13 56 1458 16 52 19 12 21 5 18 Lichterfelde 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 8 06 8 50 1045. 1255 17 11 L -- --* 9 55 12 05 14 58 18 46 1655 2010

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1