.exr- °"<1 waï 8,1 baden wedec i bei. Woensdag 28 September 1898. N°39. 55’ JAARGANG. a Eene Voorzegging» 1 October tot Januari 1809 een onophoudelyk gerommel geweest, wan neer hier smiddaghs, tot ons groot genoe gen aen quaemen 40 of PO Hollanders, do welke opek in hel pet k bpringende, syn’ de Fiansche en de geallieerde gegaen tot op hel verlaelen slacht veldt by den Cappel- meulcn, alwaer de caichio roodl was van bloedt. Den capiieyn der hotlsaeren schattcde er tsesligh Fiansche ie hebben sien vallen, den welken daer Daer nogh eens naer Pu- peringhe gereden is om nogh meerder ver sterkingen te bekomen, afkeerende met den majoor U z. Ltesen den stael van saeken oveision hebbende heelt sigh terugh beho ve i naer syne s’aud'plaetse. Nae eene halve ure ruste hernoemen de Franscheu hel echielen en quaemen we derom tot by den Gappei-meulen. De Oostcmycksche nu een weynigh v irstei kt synde door de Hollanders, van wie wy gesproken hebben, vochten als leeuwen. (Vervolg'). LENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurae en Veurne Ambacht. 1 793. Dil blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, S fr. 'sjaars; met de post 6 fr. - Annoncen 20 centimen per regel. De groote leners volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerhsrstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Ende een groote Paus sal meer dan twintig jaeren regeeren ende de aeide verlichten ende de koninghen ende vol keren sullen sien, dat by hun de waer- maer dat sy niet naer willen luysteren. Hollanders te Veurne. Den 2’ Meyesyn binnen Veurne gekomen 292 Hollanders van het regiment van Nas- sau-Gelderlandi. Begin der hostditeyten in Wwt- Vlaan deren. Den 4” saeterdagh, *s morgens ten 6 uren, quam de boerewaghte acnbrengen dat de Franschen van Houikerkc inbraeken in den suyihoek van Haeryngbe aen den comman dant van Rousbrugghe, don welken, met eenige housaeren derwaerts ginek, dogh niemant en vond., Naer noem*, ten 1 ure, krecgh hy eene gelyke lydinge; by begaf sigh wcdeiom daor naer toe, tnaer hoorde onder wege dal den vyandi wegh was. Hy keerde weder en verlrock naer Poperinghe wat l nieuw syn. Ende men sa! vrouwlieden sien ryden op yseren paerden, gelyk alsook de mans. Ende de kinderen sullen stout worden ende onbraaf, ende de ouders sullen ben niet meer kasteyden. Ende er sullen vele christenen ver moord en omhals gebracht worden door de Turken, ende overal sal men de Roomscben plaegen ende vervolgen. Ende er sullen scholen komen die de kmders zullen bederven. Ende Paus zal syne Staeten verliezen voor eenigen tydt. Ende er sullen veele sleghte mannen opkomen die tegen God en Syne Kerk sullen preeken ende legen alle Wel en Religie sullen opstaen, ende het volk sal hen voor wijsen ende profeeten aen- sien, daer het nogthans maer bedrie gers sullen zyn die alles sullen belooven ende niets geven als ellenden en mi- serien. Ende men sal hel christen geloof af- gaen en aen fabelen gelooven in plaats van aen de Wat re Leennge van Christus. Ende er sal veel gemoordi ende ge- stoolen worden ende er sal geenen trouw meer onder de volken syn; vceler. sullen sieb on het leven brengen, voe len snllen krankzinnig worden, ende nooyt sal men soovele gekkenhuysen op bet aardiyk gesien hebben. Ende de Joden sullen lyk syn ende miljoenen steelen ende koninghen ende gouvernementen commandeeren ende de les voorspellen. Eyndelyck sullen de sonen van Isiaël door hel volk beschuldigt en als dieven en schelmen gekluystert, verjaegd en achtervolgt worden, ende hun ryk sal ten eynde syp. Eenieder zal moeten bekennen dal, indien deze woorden geene voorspelling geweest zijn, ten minste zij meesterlijk onze dagen afschilderen. Onze eeuw heeft baar goed en haar kwaad; en dit alles wel ovei wogen heb bende moeten wij getuigen dat vol gens Salomon’s getuigenis de tijden even goed of even slecht geweest zijn, zijn en zijn zullen. 't Beste wat wij doen kunnen is de za ken te nemen gelijk zij voorkomen, en ons te voegen naar Gods wil en volgens de omstandigheden. Sedert dc emigractie der fransebe pries ters, sagh men bier en elders, dogh nae- mentiyk hier, eene verbaesende menighle van dat volk men was in de canpelle van Houijhruftgha en in de kerke van Haeringhe opgeiasl gelyk de haeringen in tonnen, by «mderlyk de’heylighdagen en sondaegen en dit alles op voorwendsel van misse tebooren en to bieghte ie gaen, van welk sacrament sommige een schromelyk gebruyk maakte dpn, alleenlyk om te hooien watt dat de Priesters seyden nopens de schiesmatieke pastoors, aen die stracx veriellende wat sy hungeseyt haddeM. In hel algemeen waeren dese neusdoeken spions diedaegehcxaen de 'yanden kenbaer maekteden wat sy gesien hadden en die Rousbrugghe wel hebben helpeu pluttdereu. Ende zegt zij daer sa! komen eenen lydt dal de kleynen de grooien ful en willen syn. Ende daer sal overal gesproken wor den van pevs ende vrede ende er sal geene peys ofte vreden te vinden syn. ende grooten ende k'eynen sullen hun Waepenen op ysselyke manieren, maer *y en sullen geenen staet durven maeken °P hunne waepenen, omdieswillo dat er alle daegen gevaerlykero waepenen sullen gefabrikeert worden, ende dat het volk tegen de soldaeten sal opstaen ende revoheeren. Endo men sal spreken door draeden langs meeren, landen, rivieren, ende self* over dc wy.de see. Ende men sal op de baenen sien ry den sonder peerden ofte andere dieren. Ende daer sullen veele sleghte gazet ten ,«yn welke sullen lieghen ende he drieghen om de christeoe te verleyden. De herziening van het Dreyfus* proces. De herziening van hel Dieyfus-proces - 1 m grondbegin werd besloten, is in Frank rijk goed onthaaid geworden. Wei wordt gepoogd onrust te ver wekken, niet alleen te' Parijs, maar ook in zekere steden, waar de muiterij aan houdend onder de aesh aan ’t smeulen is, doch die werkingen schijnen gcenen weerklank te vinden. De Fiansche natie, lichtzinnig van aard welke in de laatste jaien, door bare wispelturige daden en houding zich als het belachelijkste volk der wereld heelt aangesteld, en geleid, bestuurd en ge diend wordt door mannen die alle be grip van eer en plichtgevoel schijnen verloren te hebben, die haar om den tuin leiden en in staat zijn, haar, op een gegeven oogeiibbk, aan der. ergsten barer vijanden over te leveren, begint eindelijk de oogen te openen en klaar in te zien dat liet hoog tijd wprdt ernstig te zijn, zich niet langer karotten te laten trekken en onbevreesd hei snoeimes in de banden te nemen om die lakken at te snijden welke van aard zijn den boomstam in zijnen groei te hin deren. Wel is men op voorhand verzekerd dal de beizieaing van bet Dreylus-pro- ces voor gevolg hebben zal dat een aan tal hooggeplaatste militaire en wellicht ook wel burger lijke overheden van het hooge voetstuk zullen neerploffen, waar- op zij door kuiperijen, listen, lagen en verraad zich zei ven hebben vei beven, maar toch schijnt men gelaten en die nieuwe reeks te ondergane vernederin gen met kalmte te gemoet te zien. O, die Franschen dweepen met hun vaderland en vergoddelijken hunne natio nale vlag en hun leger, maar de reeks beantwoordede, waer mede alles stille bleef. Stagh van Cappel-meulen. Den 5“ synde sondagh. snughtens ten 2 uren, hoorde men te Rousbruggbe eeno kanonscheute komen van Oostcappel en twee uren daer naer begonnen de Fran schen dia ten getalle waeren van 800 en hebbende seven canons, seer beviglyk te schieten met hunne mosquetten van de kanten van den eoo geseyden Cappel meu len n van den Haeg,-doorn op de Oosten rycksche van alhier, bestaende in dertigh tyrokche jaegers ende omtrent soo veele housaeren. Daer waeren er wel wat meer van de leste, maer dewyl er van die gedeurigh op patrouille moesten ryden, en kan men het om versterkinge van volck, maer en kreegh getal Van het vegbtendc peerdevolck n et geen. sAvondts ten 8 uren hoorde men hier j booger brengen. Nieltegenslaende dat groot 4 of 5 kanonschoten, komende van O;st- verschil van getal, beantwoorden de key cappel, en wal daer naer losten de Fian- j senebe den vyandt met geene mindere hef- sche twee of drie fusyck*ch uten op de lighcyl en etnige housaeren sprongen van ooslenrycksche schiltwaght steende by den hunne peerden om in de plaelse van de »oo geseyden Cappel-meulen, den welken vermoeyde voetgangers te schieten. t\Vas verschil van getal, beantwoorden de key tigbryl en et nige housaeren sprongen 94C| ende wat beden schoon is sal morgen hem hebben willen luysteren, ende dat in den Fianschen ministerraad daerom sal de revolutie alle landen be- dreygen ende sullen veele koningen verjaegt en veele landen verwoest wor den. Ende alleman sal willen lyk syn ende allo man sal arm worden. Ende veelen sullen brandewyn drin ken als waeter ende gelyk worden aen wilde dieten. Ende er sal een groote oorlog ont staan tusschen koninghen ende keyiérs, lunchen groote ende kleyne munarken ende volkeren, *n de waeieren nullen in bloedt veranderen, omdat men het hey- dendom boven het christendom gesteld heeft ende tegen Godt heeft opgesiaen ende tegen den Paus van Roomen. Ende de miserie sal groot syn ende men zal het nooyt gesien hebben olie kunnen gelooven. Ende Godt de Heer sul de Synen be- waeren ende de Antichristenen verdelgen ende peys ende vrede aen de aetde weergeven ende alsoo thoonen dat Hy alleen de Heer ende Meester is van allen. Ende de moden «uller, veranderen ende varieeren juyst gelyk de winden De negentiende eeuw loopt op bare j niet meer deughen ofte schoon syn, ende laatste beenen; zeker beeft zij bare -- - eigenaardigheden en uitvindingen ge had, waar men vroeger nooit van beeft hooren spreken. Salomon nogtans heeft eens gezegd De oudere tijden waren niet beter dan de jongere. Er is voor gaar niet nieuws onder de zon. Er be staat eene oude profecie of voorzegging van het begin der zestiende eeuw, op zonderlinge wijze opgesteld, die veel betrekking heeft op onzen tijd en die ons dunkt groote waarheden te bevat ten. Alhoewel wij aan die geluks- of on heilsprofeten wel niet zooveel ernst of belang hechten schrijven wij ze toch af. Wijl die schildering met de actualiteit van onzen tijd zoo wonderwel overeen komt. Onze lezers oordeelen er zelve over Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren vhu den IJzerenwcg «fe van den Buurtspoorweg; VEUR !5 34 6 05 17 01 17 51 Veurne SIpti« 3 18 -2 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 15 20 15 32 15 40 Oostende Statie Nicuport stad Ooalduynkerk* Coiyde Veurne Markt Veurne Statie 19 01 -19 38 21 07 22 36 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 E-a ---I •- 5 S VEURNE-YPER 4 45 #7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 817 10 40 11 14 8 31 10 54 11 28 927 11 50 12 24 Veurne Statie Veurne Markt 8514 7 09 uoxyde Ouatdu’ukerke Nieuporl *ru„el k'chterrelde 6 32 C’rlrmaick "ixrnude burt:e Minkerko "n'nkerke D“inkerke kdirikerke 'nirne “haiude J I K J;'eliter»elde ’ent ir«Hel 6 00 8 42 8 56 9 21 9 49 9 59 10 52 5 55 «42 443 65! - 5 06 7 20 J-wlem.rclt 5 34 7 50 5 49 8 05 7 16 9 18 9 37 1045 3 CO-9 10 13 47 - 7 jg-Ji 37 15 52 - 17 43 13 25 17 02 - 19 19 - 13 43 17 14 - 19 40 1409 17 39 20 09 ——2140 2210 1108 TRAM OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 X5 57 8 48 H 47 13 20 - 16 - X 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 f6 22 9 0 12 12 1345 - 16 52 36 34 9 20 12 28 13 57 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 08 6 58 9 50 12 36 - 15 14 - 18 01 j;7 59 9 56 12 42-15 20-1812 Ï526 7 16 10 08 12 54 - 15 32 - 18 24 15 34 7 25 10 16 3 62 - 15 40 - 18 16 .‘6 - 7 43 10 34 13 20 - 16 06 - 18 47 Outteude xUtiu 651 8 35 11 23 14 11 - 16 51 - 19 36 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 54) Nieuwe Herberg 5 11 Alveringbom Loo Yper Statie Yper Statie Loo’ 5 51 8 33 1056 .11 44 1411 17 01 -•- Alveringhem 6 08 8 50 11 13 <12 01 14 28 1718 -t Nieuwe Heiberp, G15 8 57 11 20 12 08 14 35 17 25 -S VeuineVooistad 6 36 9 18 11 11 *12 29 15 56 1746 -3 YPER-VEURNE 950 1024 el3 05 15 55 -2 9 55 1029 51310 1600 Ï1331 1621 - 5 18 800 10 23 1057-51333 16 28 5 35 8 17 1040 11 14 «1355 1645 HoogsUde-Lindr 5 49 8 31 1054 11 28 ^1409 1659 - "g -G 45. 927 11 50 12 24 15 05 17 55 - 4 41 7 23 946 .1030 13 01 1551 Hoogstade Linde 5 37 8 19 1042 ^11 30 13 57 16 47 5 51 8 33 1056 J1144 1411 6 08 8 50 11 13.f12 01 14 28 1718 NieuweUeiberg G15 8 57 U20Ü2 08 14 35 1725 6 41 9 23 11 46 12 34 15 18 01 1920 20 40 21 15 1438 1805 - 20 36 - 21 59 - 1456 18 15 - - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 - 17 50 9 50 11 55 1604 -H03 1618 12 26 16 33 18 31 1045 1255 17 11 1056 1333 17 22 12 05 1458 1846 16 55 2010

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1