Woensdag 5 October SS98. .V4O. ïi 55* i Landbouw. JAARGANG. a Ten anderen, wij stellen ons voor deze overtuigd waren, kwestie binnen kort te onderzoeken. L. VANDEN BERGK, landbouwingenieur. Den 6’ Meye, synde den eersten Kruysdagh. Veroveringhe van Rousbrugghe. Den 6‘ Meye was wacrlyk eenen kruys- dagti voor ons. De Duylsche vermoeyt door eene schieterie van 1G uren, waeien al gaen lustenen in eenen diepen slaep, uytgeno- tnen cenighe schildlwaghten hier en daer die niet verre uytgeslrekt en waeren. On- dertusschen was het alreede geweien van ten tl uren snaghts in den suylhpek van ---- Zaak BJreyfus. Wat een ellendig boeltje toch in Frank- rijk!... Zooals wij reeds geschreven hebben, 't een schandaal volgt bet ander op, en hoe verder wij komen, hoe erger. Ivder een vraagt zich mei recht al wat de uit slag zal zijn van de zaak Dreytus, waar mede de dagbladen en het publiek zich zoo zeer bezig houden. Cavaignac geefi zijn ontslag van mi nister van oorlog, omdat bij hoege naamd van geene herziening van het proces wil weten. De hoofdministerBris son heeft pogingen bij verscheidene ge neraals gedaan, en 'lis eindelijk generaal Zurlinden die minister van oorlog wordt. De nieuwe minister, vooraleer het dos sier van Dreijfus aan den minister van justitie te overhandigen, onderzocht het eerst grondig en, gelijk zijn voorzaat Cavaignac, kwam hij lol hel besluit dat Dreyfus waarlijk plichtig is en er tot geene herziening kan overgegaan worden Intusschen, de gazettendievan het syn- dikaat der joden deel maken en er van betaald zijn, spoorden Btisson aan om de herziening kost wat kost te doen doorgaan, [lij riep zijne ministers bijeen en, na eene hevige beraadslaging, be sloot de raad hel proces te herzien. Ge neraal Zurlinden gaf zijn ontslag en de minister van openbare werken volgde zijn voorbeeld. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. gen van stiksiofboudende bestanddee- len, en na aftrekking van de hoeveel heid salpeter welke de regens aan den grond ontnemen door uitspoeling, in bun schoot, eene hoeveelheid opslorp- baic stikstof vormen, voldoende lot het overvloedig voeden onzer oogsten. Van daar de noodwendigheid, indien men sterke oogsten wil bekomen, den grond van tijd tol lijd met stikstofhou- der.de bestanddeelen te bemesten. Deze laatste zullen op voordeelige wijze toe- gediend worden, gedeeltelijk onder den vorm van stalmest of andere organieke bestanddeelen voortkomende van dieren of planten, en gedeeltelijk onder den vorm van minerale stiksiofboudende meststoffen. Melden wij tusschen deze laatste, per rang van ooslorpbaarheid; de soda-nitraat en de zwavelzure am moniak. Evenals de stikstof van de organieke bestandeeien, is de stikstof van de zwa velzure ammoniak niet rechtstreeks op neembaar door de planten. Het is noodig dat hij vooreerst de salpeteivorming onderga. Deze kan heel snel geschieden in tegenwoordigheid van eene koolbe- vaiter.de zelfstandigheid en voor zooveel, de andere voorwaarden noodig tot de salpeteivorming, hierboven aangehaald, niet ontbreken. Daateniegen is de stik stof van de soda nitraat recbtstieeks en seffens opslorpbaar; van daar de wel gekende snelheid zijner uitwerkselen op den groei der planten. Onder al de vot men, onder dewelke de stikstof zich voordoet, is bet deze van nitrieke vorm, ’t is te zeggen van nitraat die bet voor- deeligst is aan den groei. Wai de hoeveelheid en de tijdstippen aangaat voorde toepassing van deze meststoffen, de landbouwers zullen nut tige inlichtingen vinden in de recht- streeksche proefnemingen alsook in bun landbouwpraktijk. korts daer naer de duysternissen aenko- mende, hiel alles op. Daer en is niet eenen van de bondgenoo- ten gedoodt otg-quetst geweest. sNaemiddaghs, ten 4 ure staeken de Franschen in brande hel huis van den soo geseyden Cappel-meulen en nogh een ander van Gappelpiaetse die beyde in asschen ge leyt syn. Tweeden inval tier Frannelten te RuUMbrugKlie. Sedert de ontdekking van het valsch stuk van kolonel Henry, waren de vrien den van Dreyfus er boven op. en zij hiel den niet meerop de herziening te vragen, daar zij van de onschuld van Dreyfus Haerynghe dat den geiteden camp van Cas sel op wegh was naer Rousbrugge, Dit volck, by dtn sleendam synde, doght het eenen traeyen landtsman van daer om trent, met naente Jacobus Grenen, van synen plight te wesen van het te waerschu- wen. Hy quant dan geloopen van snughtens ten 4 uren naer het dorp, ende dede ty- dinghe aen den commandant d it de Fran- sche naer by waeren; hy en geloofde het niet en dede den boer ophouden ende en liet hem niet gaen voor dat de vyanden bin nen hel dorp waeren. De aenkondirighe van desen persoon scheen hem te m n waerschyndyk, om dat by den steendam, trekkende elcken man vier t wat sy hoorden of steg m op den franschen bodem en aen te brengen, hem niet en ver- maenden. Maer dese waeksaeme keyrels waeren al gaen slaepcn en sliepen nogh snughtens trn 7 uren. Ondertusschen, de Franschc van Oost- cappcl maere hebbende dat hunne camara- Een weynigh naer den drie uren naeder- den d# vyanden met een canon van den kant van den Haghedoorn, waer mede sy eene halve ure schotten; maer de housaeren het selve dreygende op te loopen, hebben sy dat aghtcrwaerts gesleept om het niet qnyt te wordeu; maer men liet daer om niet van b yde kanten te schieten. sAvondis ten 7 urfen quaemen tot Rous- hrugghe een hondert man van Groen London met slaende trommels, die met groote vreught toegrjuicht wierden. Dese, gekomen synde aen Beveren calchiede, "iert het vier nog hevtger de lught klae- terde van de g d'-tn ighe scheuten. Omtrent den achten lesleden de Franschen wederom menige bollen uyt hun canon, welk sy ge sleept hidden by den Caj-pel mculcn; maer Men had schoon te i zeggen dat het valsch stuk van Henry in ’t proces van 1894 niets bijgedragen bad I om Dteyfus te doen straften, daar het maar twee jaar later, T is te zeggen in 1896, geschreven is geweest. Niets hielp T proces moest herzien worden en 't was Esterhazy en du Paty deClam die plichtig waren; zooverging hel dat de joodsche gazelschrijvers ge- heele bladzijden vol schreven om hunne leugens voor waarheid te doen aanzien. Maar zij hadden toch al iets gewonnen de beweging ten gunste der herziening had een stap vooruit gedaan. Brisson kreeg intusschen twee nieuwe ministers generaal Chcnoine en Godin, en daarmede was T ministerie weer her bakken. Brisson, met generaal Chamoine te benoemen, meende dat hij nu bel spel gevonden had, maar ’t schijnt dat het te genovergestelde waar* is. Immers, de nieuwe minister van oorlog heeft reeds blijken gegeven dat men met hem per- cies al niet zal doen wat men wil. Zelts, volgens geruchten heeft Chanoine reeds bedreigd zijn ontslag te geven. En hoe ligt bet nu met de herziening van ’t proces?... Na de beraadslaging heeft M. Sarrien, minister vanjusticie, eene bijzondere kommissie benoemd, samengesteld uit zes leden, waarvan drie ambtenaars van bet ministerie van justicie en drie raadsbeeren van het Verbrekingshof, die het dossier onder zocht hebben en, na eene beraadslaging die gedurende verscheidene dagen in het geheim heeft plaats gehad, heeft de kommissie met 4 stemmen tegen 2 be sloten dat er tot geene herziening van ’i. proce- moet overgegaan worden. Ondanks dat ongunstig oordeel, heelt de ministerraad zich, na eene zeer he vige bespreking, voor de herziening verklaard, en het dossier der zaak aan De stikstof in de voeding der planten. De stikstof, evenals het phosphoor- zuur, de potasch, de kalk, enz, is een der bestanddeelen welke de organieke zelfstandigheden samenstellen. Hij is onmisbaar aan de voeding der planten, en wanneer een grond arm is aan op- slorpbare stikstof, de oogsten, ten minste wanneer er geen spraak is van peulgewassen (klaverplanten) zijn zeer gering, welke ook de hoeveelheid moge zijn der andere vruchtbaarmakende be stand deelen in dezen giond aanwezig. Daar de stikstof deelmaakt van de organieke stoffen, hoe rijker een grond is aan organieke overblijfsels; hoe rijker hij ook is aan stikstof. Het is echter niet voldoende dat Je grond overvloedig voorzien zij van organieke bestanddee len. om groote oogsten te bekomen, het is ook noodig dat eene voldoende hoe veelheid van dit stikstof langzamerhand opslorpbaar worde, om alzoo overvloe dig te voorzien ir. de voeding van onze oogsten gedurende de verschillende tijd perken hunner ontwikkeling. Opdat de organieke stikstof opslorp baar wotde moet hij tot delfstof over- 1,'aan, zich in salpeter of, in een woord, in nitraat veranderen. Deze verandering van de organieke stikstof kan enkel ge schieden, wanneer de volgende voor waarden verwezenlijkt zijn De tegen woordigheid van salpetergiststoftcn, eene zekere graad vochtigheid en lucht in der. grond, eene warmtegraad begre pen tusschen 4 en 40 graden, en einde lijk eene zekere hoeveelheid koolzure- kalk. Uitgezonderd in zure gronden en in vaste leemgronden, vindt men deze voor waarden, kan men zeggen, in al onze gronden. Echter zijn de gronden zeer zeldzaam, welke zonder ’t aanbren- den van alle kanten by Rousbrugge waeren, hebben schrootnebck beginnen te schieten van den kamt van cappel meulen ende van den Haeghedooren, en altydt avanceerende, smeeten hun in de garserien ofte boomgaert van de hofstede geseyt het nonne goedt, alwaer sy eenige housaeren die den lydt n:et en hadden van de bruggen te winnen, omringelt en ktyghsgevangen gemaekt heb ben, een van hunne peerden doodt bly- veilde aen de barnere. Een ge andere housaeren die waeren gaen J patrouilleeren op den Uaeiinghe wegh, ont dekten alhaest een groot corps Franschen, dewelke op hun vuur gaeven, Eene dognu-r de lanlswaghi die waekt of moeste wacken van Rousbrugghe. komende van har. n i broed i wootiende by de soo gescyJo htiy e, schellyngen dieghs om te bespieden al berondt sigh al seffms sond r weien in het Le •--- veur en was in groot gevaer van haer kvBtl te verliesen. De giuitlJe Ooslenrycksch’, dese saecke siende, welke sy niet verwaght hadden, syn te vierklauwe wedergeke«rt, schreeuwende aux arenes! kloppende en stampende op «ie poslerye alwaer inin capiteyn gelogterl was. Vertrekuren van den IJzercnweg van den Buurtspoorweg. 9 10 13 47 - Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. D’ groots 'pfers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikt is. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publiché, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkanlooren. 1 October tot 9 ufanunri AS9O =3 5 18 7 32 3 G2 15 40-18 10 19 36 3 08 Veurne Statie 1801 19 20 20 40 21 15 Veurne Statie Veurne Markt Coxyile 0jstilu rikcrke Nieupoi I 19 01 19 38 21 07 22 3G 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 9 59 941 9 50 -21 59 2210 11 08 Brussel G*nl hicliterwelde 6 31 Corlemm ck ^ixmude eurtac Adinkrrke Diiinkerkc Duinkerk* Adinkerke '<urne D'imude Cortcnitrck Gent futsel Oostende Statie Nicuport stad S.5 57 Oogt duynkerk» J 1 Coxyde Veuine Markt Veurne Sta*ie TRUI OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 '7 8 48 11 47 13 20 - 16 T. 14 9 00 12 04 13 37 16 17 !g 22 9 0t 12 12 13 45 - 1G 52 Ï6 34 920 12 28 13 57 - 16 37 G 40 9 2G 12 30 14 03 - 16 43 5 51 8 33 1056 G 08 8 50 11 13 Nieuwe Hei berg 6 15 8 57 111... VeunieVoorstad 6 36 9 18 11 11 6 41 9 23 11 4G 17 01 19 46 S 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 7 20 - 5 34 7 50 i'vhterrelde 5 49 8 05 7 16 9 18 9 37 1045 OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 12 2526 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 s - 7 IC 13 3 62 15 40 18 16 7 43 10 34 13 20 16 06 18 47 Üa»lei«le btaliu 6 51 8 35 11 23 14 1 1 - 16 51 11 37 15 52 - 17 43 1325 17 02 - 19 29 1343 17 14 - 19 40 14 09 17 39 20 09 - 21 40 14 38 181.5 -r 20 36 14 5G 18 15- 409 7 12- 8 57 10 54 3 08 5 05 1 1 47 15 56 - 17 50 H 55 16 04 18 03 1018 12 26 1633 - 18 3t 10 15 12 55 17 11 1056 13 33 17 22 12 05 14 58 1846 1655 2010 YPER—VEURNE 950 1024 51305 1555 1805 - 9 55 10 29 £1310 1600 18 10 7 53 10 16 1050 ^1331 162! 1831 gï 8 00 10 23 1057.513 33 1628 1838 8 17 10 40 11 14 f1355 1645 1855 831 1054 11 28 '1*09 1659 1909 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 05 H iü -• 441 7 23 946 e1030 13 01 1551 18 3G llóogslade Linie 5 37 819 1042 411 30 1357 1647 1932 - c« S1144 1411 1701 1946 |12 01 14 28 1718 2003 i 14 35 17 25 2010 g 15 56 17 46 20 31 4 17 51 20 36 VEURNE YPER Veurne Statie 4 45 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 IIoogstade-Lindr 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie r Loo Alveringhem 946 1144 1411 i.i i-'.i 20 41208 “12 29 '12 34 15 TRAM VEURNE 5 08 6 58 J5 14 7 09 15 34 7 25 10 16 ?6 - 4' f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1