NMl. Woensdag S2 October 1898. Landbouw. I i I lusschenkomen. ver dag winnen, worden verplicht de werk stakers te voigén. De toestand wotdt erger en erger, en 269 261 231 250 - fi;o- 2.10 240 236 136 slechts wanneer het uiigeputte gronden of late zaaiingen geldt, L. VANDEN BERCK, landbouw ingenieur. zondag nacht zijn uil verscheidene gar- en pijnen. Zijn lichaam was nog steeds nizoensteden atdeelingen i voetvolk naar Parijs gekomen om het leger te versierken. Parijs werd dus wezentlijk in staat brand gevonden, drinkebtoers door- ~,J -« -- -- - j VUIIf licht ontvlamden als eene petiollamp. boren In Duitschland In Schotland In Belgie In Italië In Engeland 'In Oostenrijk In Zweden In Ierland In Zwitserland Ir. Frankt ijk Landbouw-Belangen. De invoer van Hollandsch vee in Belgie. De belgische grens zal geopend wor den voor den invoer der hollandsche melkkoeien den 15 October. De ingovoetde dteien zullen onder worpen worden aan de tuberculisatie, na eene afstuiting van 10 dagen onder gaan te hebben. De invoer zal mogen tweemaal per maand geschieden, op 1 en 15 van iedere maand. Die maan egel is maar geldig voor de melkkoeien alleen. Het tegenwoordige regiem blijft voor wat de andere afdce lingen van vee betreft. De in- en doorvoer van schapen, her komslig uit Holland, is toegelaten langa de tolkantoren en de hulpkantoren, openges'eld voor den invoer van paar den, op dezelfde dagen en uren waarop deze invoer plaats beeft. 19c Hnntcr. De openingszitung van den wetgeven- den zittijd zal plaats hebben den Dins dag 8 November aanslaande. Zij zal voorgezeten worden door M. Tack, oudetdomsdeken, geboren den 18 December 1818/ M. Tack, volksvertegenwoordiger van Koririjk. is de oudst gekozene die in de kamer zetelt. Hij werd eerst gekozen den 13 Juni 1854. en sinds dien werd zijn mandaat zonder onderbreking vernieuwd Hij is dus 44 jaar kamerlid. Na M. Tack, volgt M Verwilghem, vertegenwoordiger van St. Nikolaas, geboren in 1829, en gekozen den 10 December 1857. De sekretarisen zullen, gelijk ver leden jaar, de twee jongste zijn MM. Carton de Wiart, geboren den 31 Janu ari 1869. en Emiel Vandevelde, geboren den 25 Januari 1866 M. Becrnaert zal nog eens het voor- zittersschap aanveerdeu. Reeds worden verschillige ondervra gingen aangekondigd, onder andere Waarom de wet op de buigerwacht niet uitgevoerd wordt, alhoewel zij over meer dan een jaar in bet Staatsblad ver schenen is', alsook over den harrewar der kwestie Brugge-zeehaven van be'eg gesteld. De werkstakers ontvangen geld, men weet niet van wien, opdat zij volherden. Allen hebben zich solidair van elkan der verklaa'd, zoo dat al de stielen moeten voldoening bekomen, vooraleer zij den arbeid zullen hernemen. Men vreest nu dat de werklieden van den ijzerenweg, van de gaz, van. de omnibussen, de metaalbewerkers, enz., ook het werk zullen laten staen. Zondag echter werd de rust niet ge stoord, slechts eenige kleine sebérmut selirigen zonder erg, De politie en hel leger bewaken streng de werkplaatsen en houden zich gereed om aanstonds alle wanorde krachtdadig te beteugelen. In alle geval ziet bel er te Parijs maar somber uit. Als het binnenland nu maar bet hoofd niet opsteekt! Aangroei der Belgische bevolking.. - Belgie is hei dichst bevolkte land van gansch de wereld zijne bevolking is driemaal grooier betrekkelijk, na tuurlijk dan die van Frankt ijk 217 inwoners per vierkanten kilometer. Volgens een officieel Fransch verslag -is ons volk een .van de krachtigste der wereld. Men heeft, om de berekening te ma ken, eene middelmaat genomen van 1000 wettige huwelijken. Op die middelmaat, worden er ge- 2*0. kinderen. - Allerlei. Aan dejenevcrzuipers. Een schrikke lijk geval'van plotselinge en natuurlijke verbtanding van een mensch, wordt als volgt, in dé Amerikaansche gazetten verhaald In-eene der voorsteden van New- De sterkste en gevaarlijkste alcool- dranken scher en als siroop voor zijne stalen keel; hij dronk boordevolle gla zen achter elkander mei eene gelaats- trekkmg van voldoening. Maar, ovep eenige dagen, rond 10 uren des avonds, de oude neger, willende I zijne lanteern aansteken, naderde met een stuk papier den gazhok en stak de an-W.-T-lanleern i-an. Daarna rucbt htj hét werkvolk heérscbt weef men niet wat vlammerd papier bij den mond, en Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Amtoncen 20 centimen per regel. De groote Mters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N» 10 cent. Afzonderlijke nummers voor .artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publigitè, Magdalenastraat, 46, (‘Brussel. Vërtreknren van den IJzerenweg 4? van den Buurtspoorweg. 1 October tot 2 Januar* ISö» 9 10 13 47 - Over de scheikundige mesten te gebruiken in den Herfst. Jaarlijks, op dit tijdstip, ontvangen Wij talrijke vragen om inlichtingen tc bekomen over de keus der scheikundige meststoffen, welke in den Herfst bij zonder dienen gebruikt te worden. Wij gelooven dus dienst te bewijzen den landbouwer diensaangaande in te lichten. De scheikundige meststoffen kunnen in drie groote klassen gerangschikt worden, te welen a j pc potascbfioudende meststoffen, idoaU du kmi)iei,dc carnalliet de chloor- potafcb, dc zwavelzure poiasch en de houutsch. b De phospboorzuur houdende mest stoffen, waarvan de bijzonderste zijn; de metaalslakken, de supetphosphaien en de nedergeplofte phospbaatkalk (ge- piecipiteerde phospbaatkalk). cDe stikstolhoudende mesten, on der de welke bijzonder moeten gemeld worden de soda-niliaat en de zwavel zure ammoniak. Indien, eigenlijk gezegd, deze ver schillige mesten niet kunnen gerang schikt worden ir. Herfst-Lente of zomer mesten, is het niettemin waar dat het tijdstip op hetwelk men deze mest- s'often toepast, eene belangtijke rol speelt, zoowel ten opzichte der be- mestingSkosten als der vruchthaarma- kende uitwerksels door de mests offen voort ie brengen. Het is alzoo dat al de potaschmesten op voordeeljge wijze aan den grond zullen toe'vrtrirouwd worden in den Herfst, zoowel voor de Winter- als voor de zomeneelten. In hetzelfde geval be vinden zich de metaalslakken waarvan,- het phospboorzuur in opslorpbaarheid toeneemt door zijn verblijf in aanraking met dc bestanddelen van den grond. De sunerphosphaten en de gepreci piteerde 'phospbaatkalk kunnen insge lijks in den Herfst met den grond ver mengd worden; nochtans daar hun phospboorzuur merklijk meer kost dan dat der metaalslakken, en in strijd met dit laatste, van zijne opslorpbaarheid verliest door een verlengd verblijf in den grond, moet men deze p'ojphaten bij zonder voot behouden om in de Lente te gebruiken voor oogsten, welke snel opslorpbaar phospboorzuur vereischen en den grond slechts weinigen- lijd beslaan. Walde stikslofmestcn betreft (soda- iiiltaal en zwavelzute ammoniak) welke buu stikstof kunnen verliezen door uit spoeling van den grond, is bet geraad- aaam er geen gebreik van te maken, in den Herfst,, dan up zeer gema-igde >vyze (<0 kgL f Men mag aldus in .o,is land èen’e b'e- tjoor- zien, tusseben du en een tijdver'oop van York woonde een oude neger, veimaard ee„ aQ& jaar Werkstaking te Parijs. Het zit er scheef *e Parijs. Eene werk staking is onder «Ie arbeiders uitgebor sten, ep mei dt-.gi.-iing, dié onder bet j Jjf T -a M.W* HU i»-.t hdêuf'ê)- én er kar.-gebeuréh. blies er op om het uit tedooven. Dado- Zie hier het getal vreemdelingen, per nationaliteit, die van 1-Juni <ot 30 Sep-- lember laatst Oostende bezocht hebben Belgie, 10059; Holland. 605; Enge land, 10931; Frankrijk, 8G0G; Duitscb- land, 5459; Oostenrijk Hongarie, 2269; Rusland, 581; Italië, 529, Turkije, 199; Zwitseiland. 387; Spanje. 618; Pórtu- gaal. 126; Denematken, 168; Rtimente- Servie Montenegro 155; Zweden. Noor wegen, 371; Griekenland, 152; Egypte, 142; Azia, 109; Afrika, 72; Ametika, 1405; Australië,- 86; Nieuw-Zeeland, 3; 55’ JAARGANG. Zondag waren in werkstaking 5000 lijk verscheen er eene blauwe vlam aan aardewerkers, 2000 at brekers, 500 voer- eijne fippen, gelijk aan de alooollamp; lieden, 1000 scheepslossers, 5000 slot- i de adem van den ouden drinker was makers, 5000 metsers, 2500 3‘eenkap- verzadigd van alcool, en vlamde, liet pers, 3500 schilders, 2500 zinkbewer- vuur was in zijnen mond, in zrjtte lucht kers, loodgieters en schaliedekkers,2500 pijpen, in zijne longen: bij brandde timmerlieden, 2000 mouleerders en me i levend; als unzinng van pijn, rolde hij kaniekzagers,5500meubelmakers, totaal zich op den vloer al hulp roepende. 45 000. Op verscheidene plaa sen hebben er volking van' 10 mtiltpen inwoners een goê dertig jaar. I Men kwam bij, men wiérp hem water in het aangezicht, en men kon eindelijk botsingen tusschen de werkstakers en de vlammen uitdooven. Doch de onge- andere arbeiders plaats gehad. De po- I lokkige hield niet op te schreeuwen van ltc'16 is met den blanken sabel moeten pijn, en verklaarde inwendig tebianden. lusschenkomen. t Ja hij brandde inwendigztjn lichaam Méést at de werklieden hebben het i doomokken van den alcool brandde ge- werk gestaakt, zelfs deze die 12 fr. per 1 lijk eene wiek van petrool ofspirituA doorweekt. Dadelijk naar bet hospitaal overgebracht; óyeileed er dé arme dui vel na 'wee uren afgrijselijke smetten 1 ruiterij en in dit oogettblik gelijk aan oen dikke kool het was zwart vet brand. Meermalen heeft men lévendig I trokken van alcool en welke 'nabij en licht ontvlamden als eene netiol! .-.ïi 3 08 6 41 9 S3 1146 '1S 34 15 Veurne Stntie 1751 S0 3G ft oo 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport - 18 08 18 IS 18 16 19 36 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 VcUrne Stutie Veurne Vnnrstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem Loo ►Yper Statie Ypcr Statie T r Loo Alveringhem Gent ■russet MBWBBMÉBBBBBCgSMBWBBBÉWSgSMlj XX l.-J... 16 - 16 17 - 16 52 16 37 ïiutael Sent 1-ichterxelde 6 32 Corletnarck Dirrnude Veurue Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke A’rurne Dunmde Oostende Statie Ooitduynkerkr 1» 14 Coxy-ie Veurnc Statie 5 18 *3 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 SM 6 42 4 43 8 51 5 06 7 20 Curtemarck 5 34 7 50 Liehtersetde 5 49 8 05 716 918 9 37 10 45 TRAM VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 9 56 12 42- 15 20 .5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 - 18 24 Oostdu.'nkerke f 5 34 7 25 10 16 13 62 15 40 Nieuport .6 - 7 43 10 34 13 20 - 16 06 - 18 47 Ooatui.de statie 6 51 8 35 11 23 14 11 16 51 T_:_ 1 door het ongehooid aantal druppels al- cool welke hij kan inslorpen zonder er van ontsteld te schijnen. - - - i. -- r. ----- - -- -- m ■niw i.» —I.-»■ rt ■■Ml Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkaijlooren. 11 37 15 52 - 17 43 13 25 17 02 - 19 29 13 43 17 14 -19 40 14 09 17 39 - 20 09 -21 40 -■ ‘7 2210 tl 08 s- It JLH I PEK- VEl'ILïE e ^45^727 950 ÏO24 f<305 f5 55 18 05 T 5 18 «60 10 23 16 57 f13 33 16 28 18 38 5 35 8 17 10 40 11 14 113 55 16 45 18 55 Y i Koog.t.de-Linde 5 49 8 81 1Ö54H28;14O9 1659 1909 t5 1701 19 46 2!<g TRAM OOSTENDE—VEURNE 5 65 7 42 1048 12 1814 58 - 18 50 Nieuport stad S.5 57 8 48 11 4. 13 20 Oo.tduynkerke 5" 14 9 00 12 04 1337 - 6 22 9 0< 12 12 13 45 - Veurne Markt .Ï6 34 9 20 12 28 13 57 - 6 40 9 26 12 30 14 03 -I- 16 43 5 35 6 45 5 08 6 58 J514 7 09 11 t 5 05 18 03 19 01- 19 38 - 2107- 22 36 YPEK- VEUUNE etavs 15 M ia 05 9 55 1029 51310 1600 1810 U 1331 1621 1831 E - |13 55 16 45 18 55 15 05 17 55 20 05 946 «1030 13 01 1551 18 36 551 833 1056 *11 44 14 11 6 08 850 11 13 =12 01 1428 1718 2003 Nieuwe”HerberK 6 15 8 57 11 20 512 08 1! 35 1725 2010 3 VeurneVoorsUd 6 36 9 18 11 11 >12 29 15 46. 17 46 20 3! VEURNE - YPER 7 32 7 53 10 16 1050 8 17 10 40 11 14 9 27 11 50 12 24 _r1 4 41 7 23 Hongstade Liude 5 37 8 19 1042^11 30 13 57 1647 19 32 f K R4 039 lAttfi *ii 4 4 1 i IA 18 01 1920 20 40 21 15 14 38 18 05 - 20 36 - 21 59 959- 1456 18 15 - - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 - 17 50 9 50 11 55 16 04 1018 1226 1633 - 1831 10 45 12 55 17 11 10 56 13 33 17 22 - 12 05 14 58 18 46 16 55 2010

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1