H IV 42. f J 5# WoEifSDAts 19 October 1898» broken loan De Overdaad. De mensch is aan strenge natuurwet- -i •pi nogh elk eene laege gegeven te bobben (hun houdendebynaer aghter thouekhuys) daer in geloopen en hebben door de hovingen en de weyden der Crombeekslraete gewonnen. tWas snughlens 5 en half wanneer dit ge beurde. Eenige housaeren waeren geraekt lot op de Marckl; maer van alle kanten den vyandt siende, en wisten niet waer belenden; men- schen die nogh thuys gebleven waeren toon den hun de landyngeby de pottebakkerye en syn alsoo gedrongen door de meerfchen en weyden tot in de Crombeekstlaete en van daer voortsgaende mei eenige andere (die langst de Provenslraete gesmeten hadden) tot by den kleenen molen, wierden opge houden door de Fran;che komende uyl de barrière van de hofstede gelegen reght over en bewoont door J. Boussemaere, en wae ren genoodzaekt sigh met den saebel den wegh te openen, alsdan opvolgende de ge- vlughto Rousbrugghenaers anders souden sy wederom verstelt geweest syn, de wegen niet kennende; gekomen synde een quartier uers van Rousbrugghe, 'hebben de krygs ben den arbeid gestaakt. Tuans mag men zeggen dat de werk staking zoo goed als gedaan is. De statiën te Parijs zijn nog wel door troe pen bezet, maar meest overal hebben de werklieden den nrbeid hernomen. Werkstakingen in Frankrijk. De werkstakingen hebben een oogen- blik eene gevaarlijk wending genomen en waren aangestookl door woelmakers, die niet voor doel hadden bel lot van den werkman lo verbeteren, maar die onlusten wilden vet wekken, misschien revolutie maken, om in troebel water te kunnen visseben. Terwijl die werkstaking in Parijs ge voelig aan ’t verminderen was, poogden de woelmakers eene algemeene werk staking onder de spoorwegwerklieden uit te lokken, doch deze is deerlijk mis lukt. Slechts een ÖOtal werklieden heb- EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. Vee- en graanhandel. Vet vee gold verledene week op de voornaamste markten van Belgie osset: 70 tot 84 c.; slieren, koeien en veerzen 55 tol 70 c. per kilo, levend gewicht. Vette kalvers 70 c. tot l fr. 04. Verkens 82 lot 95 c. In granen bleven de prijzen vast. In tarwe lust. In vreemde tarwe veel handel. Haver vast; inlandsche 15 75 tol 16-25. Op onze markten was er algsmeen af slag op de boter en opslag op de eieren. Aardappelen 4 tot 5 fr. per 100 kilo. eigen lichaam, ’t welk hij gansch on- lets zonderling is, dal men in alle vjj m.iw ^muiavti tui» uuo aniUUUlj niet onttrekken kan. Hij moet zich voe- middel gevonden heeft om aan de on- don» onnvnudirrliik nAXPid hii moAt filnn j-.. -J - tC vo doen, mei alle slack van dranken te .v» MV UIUUUU W* HUilVU CU 1 i U noodige nemen tot onderhoud van hel t verstand verbijsteren; in een woord, dat ,:-u-•- - i mefj mjjdgj gevonder, heeft om op alle manieren geestrijke dranken voort te brengen en alzoo de natuurlijke neiging tol drinken op te hitsen. Wat ziel men in de beschaafde lan den, Belgie bij voorbeeld? Volgens de statistieken is er in ons land een jaar- lijksch verbruik van sterke dranken, dat beloopt lot meer dan twee honderd tachtig miljoen franken (280,000.000). Lof bare pogingen worden langs alle kanten aangewend om de geneverplaag te bevechten; maar alles zal vruchteloos zijn zoolang men de oorzaak zal laten bestaan; bel is te zeggen zoolang er genever zal gestookt worden. De kwaal moet tot in haren wortel uitgeroeid zijn; men zou moeten teenemaal van die nij verheid alzien. Zal men het doen? Daar is de kwestie. kryghsgevangénen genwekt, morst hoesae- ren; de weynighe Hollanders die het waeren hebben dienst genomen onder de Fransche en syn korts daer naer gedesorteert. Eenen housaer en eenen Tyrölschen jaeger syn be graven op de wuyde van Jacobus Decock. Eenen Hollander, siekelick synde, liep in het huys syt.de het nacste aen do c-ippelle aen de suydsyde; de bewoonders vreesende daerom moeilijkheden te hebben met de Fr.'.nschen, slaeken hem onbermhertiglyk buylen, en hy is terstond by hun aghte’r- deurc doodt gesehooten geweest. Desen is daer naer begi-aeven geweest op de mooie aghter de cappelle. Eenen anderen Hollan der is goschoolen geweest by den kleenen. meulen en nogh geraekt in de hofstede van Joannes Alexander, gelgen in den oosthoek van Haeringhe on is ald.aer wat daer naer ges'orven in d -scheur?; eenen franschmm is doodelyck g quetsl geweest voor h.et eerste buyseken over den kleenen tuculen g cede nóordwaéitsA (Vervolgt). Allerlei. De kiezingen van Soignies en Door nik zullen bij de helopening der Kamer T eerste werk leveren aan onze honota- belen. Te Doornik is naar het schijnt het in gestelde rechterlijk onderzoek zonder gevolg gebleven. Te Soignies schijnen dwalingen ir. de optelling voor zekere kantons te zijn geslopen, maar de algemeene uitslag schijnt er niet door te veranderen. De gekozenen zullen dus wel gekozen blijven, maar niettemin zal de'bespre king heel warm zijn. Rekent men er nu de aangekond:gde interpellaties bij, dan mag men zeker zijn dat vóór Nieuwjaar de Kamer al weer niemendal zal uitzetten. Ook schijnt er een reklaam tegen de Kamerkiezing te Aalst ingediend te zijn, maar de medegedeelde reden schijnen in T geheel niet ernstig, Het leven. (Vrij gevolgd naar hel Zwéedsch). Op zekeren dat de vogels moede waren van zingen, was er lange stille ontslaan, welke eerst werd ver broken toen een vink tjijlpte Wat is toch het leven Alle schrikten op uit het soezend rusten en een kleine nachtegaal jubelde zonder nadenken Het leven is een zang. Neen, het is een worstelen in de duisternis, zei de mol, die juist, met veel moeite zijn lijf boven den grond had gewerkt. Ik meen dat het een ontluiken is naar het licht en de warmte, suisde de wilde roos, die een voor een, hare blaadjes ontvouwde tot heerlijke wer king van den vlinder die zijn snuitje in haar hertje stak en daarna dartelend verder wiegde, zeggende: ’t leven is een spel 1 Zeg liever het is een korte zomer dag, zoemde een vliegje in T voorbij zweven. Slechts zware arbeid is het, steende eene mier. De ekster bad geen oordeel en lach te. Dit verontweerdigde alle; maar ge lukkig kwam er afleiding om twist to voorkomen, want de regen viel zacht neer en ruischle Het leven bestaat alleen uil tranen Welke vergissing, krijschte de arend, en hoog opzwevend ui de lucht met zijn forschen slag riep hij nog Het leven is vrijheid en kt acht Maar de duisternis zonk over de aarde, zoodat eene zeer wijze bloed vink voorstelde ter ruste te gaan, want de nachtwind zuphtte reeds door het loover lieden hun byeen vergadert cn wat gerust hebbende, stelden sigh in slaghorder, dogh do vyanden en durfden se niet vervolgen. Het ts eene grouwsaeme saecke de ruyle- rye te sien al kappen en kerven, naer’ do een en de andere syde loopen door het voet- volck. De gevlughte Rousbrugghenaers die het gesien hebben by.don kleenen meulen, beven nogh als sy daer van spreken. De Duylsche geene vyanden siende verscbynen, naer dal sy een’gen tydt gewaght hadden, syn al gepasseert door de Eversam-dreve en van daer voorts trekkende. Doode, geguctste en kryghigevangenen. Van de kant der Fransche, gclyk of sy hunne vyanden verrast hebben en synJer niet vele gebleven, en hebben middels ge bruykt om dat het wey.njgh sonde geweten syn, do doode en gcquehltj strscx op wae gens leggenda endo voerende naer Bergen. Ik sagh or op eenen viere die wel naer aen de doodt schoenen te syn. Van de, syde der bandtgenooten syn er, volgens dat nen-’n officier daer naer tYpcr verleidt herb, 36 machtig maakt, ganseb vernietigt. ten onderworpen, aan dewelke hij zich I Janden op alle plaatsen van den aardbol, «r>llrnLbnn bnn IlIV m/Nöf Vl4»n I I den: eenvoudiglijk gezeid bij moet eten deu^d die men dronkenschap noemt, en drinken. vc ,ttI1 JiaiJMCU vo Zijn nooddruft nemen, beteekent hel I maken die de zinnen verwarren en het --> - lichaam, en daarin, is ongetwijfeld het drinken begrepen. De mensch drinkt om zijnen dorst te lesschen; bij drinkt al etende om, bij middel van, hetzij water, bier of an deren drank, de werking der maag te bevorderen en te gemakkelijker de ont binding te bekomen van het genomen voedsel. Maar uit deze noodwendigheid van drinken is er een misbruik gespro ten de overdaad, en bijzonderlijk de overdaad in geestrijke dranken. Van daar den oorsprong der dronkenschap, en bet misbruik van zekere dranken, welke met maat genomen, het lichaam zouden voordeelig wezen, waar zij nu het ten val brengen en den ondergang der familien veroorzaken,(niet alleenlijk onder zedelijk, maar ook onder stoffe lijk opzicht. Onder zedelijk opzicht wordt de mensch verdierlijkt; hij geeft zich over aan alle baldadigheid; verliest eer en gevoelen en is aangezet tot hel daar- stellen van al dat laag en slecht is. De drank mankt hem slechte echtgenoot, slechte vader, slechte chrislcne en slechte vaderlander. Onder stoffelijk, opzicht, indien bij hei hoofd des huisgezins is, wordt hij de ondergang ervan. Hij is de schuld dal vrouw en kinderen in de diepste ellende verkeeren waaraan zij blootge steld zijn van 's wege hem die alle menschelijk gevoelen door den drank verloren beeft. Hij is, daarenboven, de beul van zijn ft <Ectel>er tot JtanKarl ft8®f> Desen sigh werpende uil het bedde, dede den'broek acn en sprong in syn hemde alkenlick wosende, op syn peerdt; alzoo voorts tydeudo de Crombekeslraefe in, is syne heeste die hy dede gaen over eenen graght verzoneken in de waese en hy is te voete moeten vlughten. De Hollanders, gesonder, in de Haering straele, om de Fransche wat op te houden onde alsoo tydt legeven acn de housaaren van te konnen vlughten, schooien op de vyanden alreede synde by dc sondagh- sehoole; maer da Bataeven niets konnende doen tegen soo groote overraaght, syn wedergekeert lol hel eynde van de voor- iteydc Haerynghc-straete, cn daer bynaer reghte over, siende c.n slagh van porte- öuctèrj die open stondt, syn, nae/ eerst Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centiraen per regel. De gr<wta («tters volgens plMtirointe. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz- 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen, door het Office de Publicitè, Magdatenactraal, 45, ff Hreirtjf. Men schrijft in bij BOJïHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren van den IJzerenweg van den IBuurtspoorwcg. 4 45 #7 2 7 9 FO 10 24 j 13 03 53 55 18 05^ Oostende Statie 6 08 8 50 11 13 '12 01 U2S 17 18 20 03 A - fiH O KT 4 4 4A H«AQ t i «r tn Veurne Statie CoxyHe Veurne Markt Veurne Statie 13 87 - 16 17 13 45 - 16 52 18 30 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 V I I L AN Biuuel Gent Lichterfelde 0 32 Cortem.ick Dixtnude Veurne Adinkerke Duinkerk. Duinkerk. Adinkerk. Vrurne DUmude Cor tem.rck Gent Brunei 0 00 - 7 28 - 8 42 - 8 56- 9 21- 9 49 - 9 59 - 47 10 52 - 5 35 6 42 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 Li.hter.el de 5 49 8 05 716 918 9 37 10 45 Het burgerkruis van r klas is verleend aan M E. Cambicr, gemeenteraadslid, te Cacskerke. 6 4$ 927 U 50 12 24 9 50 12 36-15 14- 9 56 I» 42 - 15 20 10 08 12 54 - 15 32 10 16 3 62 - 15 40 - 16 06 - 18 47 16 51 TRAM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 14 58 Nicuport «lad K5 57 8 48 II 47 48 20 {6 Ooslduynkerke J "14 9 00 12 04 ^6 22 908 12 12 Ï6 84 0 20 12 28 13 57 -- 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - - 16 43 TRAM VEURNE - OOSTENDE 5 08 6 58 Venine Markt £3 14 7 09 Coxyde 5 26 7 16 Oustdu jikerke £5 34 7 23 10 16 3 62 - Nieuport d 7 43 10 34 13 20 Oustoade lUtio 631 8 33 11 JD 14 ft- 9 10 13 47 - 11 37 15 52-17 43 13 25 17 02 -19 29 1343 17 14 - 19 40 14 09 17 39 14 38 18 05 - 20 36 - 21 59 1456 18 15- 409 7 12 - 857 1054 308 9 41 11 47 15 36 - 950 11 55 1604 - 1803 10 18 12 26 1633 1045 1255 17 11 1056 1333 1722 12 05 14 58 18 46 16 55 2010 T. 1 ’-W UUVH VBU uatl Uü VEURNE -Yl'ER Veurrrs Statie f Veurne Voorstad - 450 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhom 5 18 8 00 Loo 5 35 1 Hoogsfade-Linde 5 49 1 Yper Statie 18 06 18 12 1824 18 16 19 36 Veurne St.tie r Coxyde Nieuport 18 01 1920 20 40 21 15 20 09 - 2t 40 22 10 11 08 5 05 17 50 - 18 31 19 61 19 38 21 07 22 36 Alreringhem -- Nieuwe HetberR 615 8 57 1126 512 08 14 35 VeurneVooisl;id 6 36 9 18 11 11 "12 29 15 56 6 41 923 n 46 12 34 15 a—Wfcll I - 5 18 C 48 7 18 7 46 7 54 - TPEK-VEURNE •V X V rioiw 1-5 1-3V-T 935 102951310 1600 1810 i, 7 53 10 16 10 50 13 31 16 2! 18 31 fi' 8 00 10 23 40 57 $13 33 16 28 18 38 8 17 10 40 11 14 f13 55 16 45 18 55 o i 831 105* 11 28 ;1409 1659 1909 g 927 1150 12 24' 1505 17 55 2005 - YperSl.tie 4 4? 7 23 9 46 <1030 13 01 15 51 18 36 Uoogstade Linde 5 37 819 10 42 111 30 13 57 16 47 19 32 Uo 5 51 833 1056 ’11 4* 1411 17 01 19*6 =- II-2- -- 17 25 2010 g:? 17 46 2031 o’ 1751 20 36

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1