:4 i I ■•1 N° 43. ft r Landbouw, WöESSBAG 26 OcWSElt ISOS. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en vermijden moeten. L. VANDEN BERCK, landbouw-ingenieur. Veurne Ambacht. 1793. Jen van vias; in den handol een weinig i uiterst 1 October tot 5f den welken de operalie gedaen hadde en is eenige tydl daer naer genesen. Nog al borqers geschoten. Eenen borger van Rousbrugghe, ten sol ven tydt ook vlughlende, met naerue Jaco bus Rhoolaer, 1" Thomas, getrouwl man, is doodgeschooten geweest in de gaey- weyde, gelegen niet verre van den geseyden kleenen meuten, en den volgenden dag tot Haerynghe begraeven, daor gedraegon synde door twee jonge gasten op eene been- houwersberrie, die van de kerke niet kryge- lyk synde, soodaenigho tyden waeren het. Pieter Desenap, Pieter, bakker op Bevercalchiede, vlughtende naer Beveren waert, is geschooten geweest .in syne knie, en heeft langen lijdt gelegen onder de ge rechten, maer is genesen, noghtar.e manek hlyvende. Véél andere borgers dien moment vlugh- lende, syn in groot gevaer geweest; de ko gels vlogen rond hun, en over hun hooti vliegerde sy moesten hun dickwyls worpen in de graghten om er niet van getroffea te syn. (Vervolgt). gcr van de domainen is den slaghtoffer ge weest van syno getrouwighheydt aen synen souverin. liy hadde de chiese doen komen van den baes Recour, en sy stont gereed voor syne deure met peerd en postiljon van van ten 3 uren; maer den employé die moeste wegh ryden met de pennyngen van de majesteyt en quam niet op, en onvoor ziens rees op de macro dat de Fransche aen Rousbrtigghe waeren. Alsdan en vertoefde den heer Gringoor niet eenen oogenblik, sprong selve mot het geldt in het ryluyg en dede sigh voeren langst de Gr'ombeek- straete. het eemgste gat dat nogh open was; maer komende reghlover den klccnen meu len, syn menigvuldige scheuten uyl den boomgaerl van J. Boussemaere gegeven ge weest op syne chiese (lis alsdan dat de Fransche eerst hebben beginnen losbran den van dien kant). Den postiljon isdoode lyk giquetst gi weest en eenige uren daer naer overleden. tPeerdt is ook gedoodt ge weest en den ontvanger heeft twee kogils gekr»gen in synen slinken arm, rn is in dien siaet gebleven lot dat het gerughlc van dit voo val binnen Rousbruggha ge komen was, wanneer syne trouwe diénst- Den commandant van de housaeren is hel ontsnapt soo we! als dien van de Rol landen; maer dengenen van de Tyrolsche jaegers die altydt gewoont hadde in (buys van den heer Demoor, op de Bever cal* chiede, wat vertoevende om de planken der brugge te doen afsmykn en daer door wat ten aghteren synde in het vlughten, is ge grepen geweest en gesnackt van syn peerdl een wtynigh herrewaerts den Gouden Leeuw, endekryghsgevangenen geleydt naer Ooslcappel, alwaer hem vier guineen van syne vrienden syn overgemaekt, en ie nae eenige weecken geransonneert geweest voor vier fransche soldaeten. Den ontfanger gequelsl. Syne Majesteyts penningen gered. Eenige borgers hebben lyf of lil verlooren ia desen inval. Den heer Gringoor, ontfan- I Allerlei. De liberalen hebben een nieuw kies stelsel uitgevonden omwéér aan ‘t bewind te komen. Ter gelegenheid van de feesten die onlangs te Antwerpen plaats hadden lot verheerlijking van het werk van den Congo Vrijstaat, zegde de koning, in antwoord op de aanspraak van den voorzitter der Bandenkamer, onder andere het volgende Wij zijnde eersten geweest op T vaste land om spoorwegen aan te leggen. Wij moeten ze verlengen door scheepvaart lijnen. Mochten de belgen eindelijk be lang stellen in de zoo belangrijke nij verheid der vervoeren ter zee. Trans portschepen die opbrengen, ziedaar wat wij hebben moeten en wal ons de voor- deelen eerier nationale maiine zou bezorgen, zonder er de lasten van ta diagen, welke, in onzen bijzonderen toestand, ik hel land niet zou kunnen aanbevelen van te willen op zich ne men. Dus, de toning drukt den wenscii uil dat Belgie eene machtige handels vloot zou bezitten, maar de inrichting Over het overtollig gebruik der metaalslakken bij het bemesten der welden. Talrijk landbouwers aangezet door do groote vermeerdering van oogst teweeg gebracht door de bemesting der weiden met metaalslakken. dienen jaarlijks, sedert lang, 1000 h 1200 kg. metaal slakken. per hectare, aan den grond toe. Zulks is zeker eene overdrijving, wat deze landbouwers er ook van denken. Wij steunen onze zienswijze op tbeo- risebe beschouwingen ten volle be vestigd door rechtstreeksehe proefne mingen. Ons steunende op het gehalte pbosphoorzuur van bet hooi voortge- bi acht door weiden, overvloedig voor zien van de verscheidene voedende bc- standdeelen en welke opbrengsten leveren in hooi en nagras van 8000 h 9000 kg., ’t zij gemiddeld 8500 kg. per hectare (0,65 p. b.) pbospboen zuur) vinden wij dat een oogst van zulk be lang jaarlijks aan den grond slechts •52. kg. 230 pbosphoorzuur ontneemt, welke bevat zijn in 350 kilogr. metaal slakken van 16 p. h. pbosphoorzuur. - Zelfs do verliezen van pbosphoorzuur in aanmerking nemende die de grond sou kunnen-ondergaan (verliezen altijd zeer gering) besluiten wij dan niet met recht dat eene jaarlijksche toepassing van 400 kg. metaalslakken van 16 p. h. voldoende is om te voorzien in de be hoefte aan pbosphoorzuur van eenen jaarlijkseben opbrengst, in hooi en toemaat van 8000 i 9000 kilogr. Overi gens do rechtstreeksehe proefneming bevestig! ier; volle deze gevolgirekkirg. Zekerlijk, bij de eerste phosphaat be- meyt (midden door de Fransche tot hem geloopeh is, en gelyk of dit volck soo dom was geweest van hel rytnyg niet te visilee- ren, gebood hy haer v^n eerst tc sorgen voor de pennyngen en maer achter naer voor hem. Dese gebaerende haren meester wat té cureeren, nam de somme onder hare rokken en is daer mede gevlught naer de hofstede van P. Paresys, alwaer sy die be groeven heeft in don mestput, en eenen employé by order van den ontfanger heeft snaghts die uy'gchaald en vas'gemaakt synde aen synen rugge onder syne kleede- ren, sonder bindernissc den volgenden dagh gelukkiglyk gebraght binnen Yper. Onderlusschen bewaegde men den heer Gringoor naer syn huis, alwaer de docioors en chirurgyns de wonde gevacrlyk en zelfs doi dèlyk oordeelden; mderdaedt do gan- gtèin! quam /in synen arm, wae.-om sy geraedlg vonden van dien tot syne ellebooge af te setlen, igeene soo geschiedt is den woensdagh daer naer, naer alvooren ont vangen te hebben alle degereghten van de n< yie Kerke. Eenige daegen daer naer is by op eeue schuyte, om stilder te zyn, ver voert naer Pollincbovê by den thirurgyn Het land zou verdeeld worden ia at rondissementen die 3 volksvertegen woordigers zouden benoemen. Twee ar rondissementen zouden tezamen3 sena teurs verkiezen. In ieder arrondissement zouden geko zen worden ëén door de kapitalisten, één door de geleerde of mannen der weten schap, en één door de werklieden. En de landbouwers die hebben, vol gens de liberalen, niets te zeggen; de boer, al maakt hij de meerderheid uit, mag zwijgen en bel al betalen. Hel verwondert ons meialtijd heb ben do liberalen of geuzen de landelijke bevolkingen als verworpelingen aan schouwd. Maar weesl gerust, liberale heeren, de boer zal bet onthouden 17.50 tot 18 Ir. Haver weinig aanbod; 15.50 lot 16 fr. Het nal weder begunstigt het zwinge- 1 beternis. De prijzen blijven zwak. In lijnwaad handel traag. Vee-, Graan-, Zaad- en Vlashandel. Middenprijs van bet vette vee op de voornaamste markten van Belgie, ge durende de week van 17 tot 22 October laatst Ossen, 70 tot 84 c., stieren, koeien en veerzen, 55 tot 70 c. per kilo levend gewicht. Vette kalvers, 70 c. tot 1 Ir. 05; vette verkens, 82 tot 90 c. Tarwe rijzend; vieemde als inland- schc weinig aangeboden. Rogge willig en vastinlandfche 13,50 lot 14 Ir. Gerst nog al gevraagd; poldersche inlandsche tsst i* 5«« 8OT EO 23 1'057'13 :3 Dit blad wrsdiijnt den Woensdag. - (nwhrijviïigsprys. 5 fr. 'sjaars; met de 6 fr. Anmmcen SS ceztitxea p» rf r«L - Rechterlijke«rbereldlingen 1 fr. - Een K’ 1® cent. - Afzonderlijke «umaers-wor «S,kt lÏÏ? pUitxnttnfe De Annonceu voor Belgie (leer uitwnderisig der Vlaanderen) es ’tbaUasland Korden oKteaxgen door he£ Otïks. ss. te finw'ei' Xra schrijft in bij BONHOMME-RYCKASKYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, je Venrse, ea ia «fe wm. Vvrfrcknrcn vnaz den IJzeremveg db van desa Buiartapnorweg. meeting is eene toepassing van 400 kg. metaalslakken van 16 p. b. phosphoor, zuur, ia ’t algemeen, onvoldoende om tol dc grootste opbrengsten te kosten, len eerste, omdat bet pbosphoorzuur be vat in de 400 kg. metaalslakken op on volmaakte wijze in dan grond verdeeld is, en vervolgens omdat een aanmerke lijk gedeelte van het pbosphoorzuur aan den grond toegediend aan de opslorping ontsnapt, om reden dat de opslorpende organen der planten niet in aanraking komen met alle de aarddeeltjes. Vandaar de noodzakelijkheid van in den grond een voorraad pbosphoorzuur te brengen en ten gevolge de hoeveel heid metaalslakken hierboven berekend als onderhoudsbemesting te versterken. Men schat deze voorraad gemiddeld op 800 kg. metaalslaakken, per hectare. Zoo dus, indien men, als eerste phos- phaatbemesting 400 4- 800 kg. 1260 kg. metaalslakken aan den grond toe- gediend heeft, zal men zich in vervolg tevreden stellen met jaarlijks, geduien- de den Herfst, den Winter of na het afmaaien van het hooi, als onderhouds- bemesting, 400 kg. metaalslakken uit te strooien, welke eene hoeveelheid pbosphoorzuur bevat in booge mate, voldoende aan onze grootste oogsten in booi en toemaat. Do gewoonte van ieder jaar tol 4000 kg. metaalslakken te gebruiken, per hectare, is dus niet gerechtvaardigd. De landbouwers die zulke hoeveelheden jaarlijks, per heciare, gebruiken, steken in den grond een kapitaal welk bun geenen intrest opbrengt, hetgeen zij j 1 A 18 (9 3S 16 20 35 22 36 9 11 0 4» 9 5» 1*01 19 24 20 40 21 15 18 W 19 52 20 09 20 17 Gent Bnmd Oo.tduyukcrke C.tyie Veurne Markt Veurne Statie 48 7 18 7 46 7 54 S 47 1052 5 35 6 42 4 43 6 5! 5 06 7 20 yortemerck 5 34 750 Lrehterrelde 5 49 805 716 918 9 871045 Bnttul Gent l.rchtervelde 6 32 Carlenaick Oiimurie Veurne Adinkeeke Ouiukerke Duinkerks Adinkerke Veurne Diimudn VECENX TPES. Vrarne S(«1« Veunw VcwtU-5 444 7Ï* T Alreringfiess Lao T1VM OOSTENDE—VEURNE Oosteixfe St»tio 4«5 -J* Vlanrvoet Stud SS 8 48 114» 13 A.0 Nieap.rt 1J04 13„ __1G17 16 22 90S HU 23 4»-16 51 16 34 9 20 12 28 1357 - 16 37 - 20 29 5 40 9 211 12 30 14 03 - 16 43 944.1036 ESDI 1351 IS SC u tlW 1357 164? (932 i _..l 175 - 14 SS Ï7 V8 2003 H35 1725 S94V g - 12 25 (55S 17 40 20 31 12 34 15 «7 31 £0 40 4X5<737 *8*3 «24 «LSOT 1555 «i» - «o® i Kie«we<l«W. 511 755 M 1<6 1050 tl 2-‘--Zt - -868 te 23 1-03731.333 Ï«S8 535 «17 festa lï 14 f1355 «35 Woelige tooneelen te Parijs. Ontslag van 't ministerie. Gitter werd dc fransche Kamer heropend. Reedt toen de afgeveerdigden begonnen aan te komen, werd er geroepen Leve het leger) Weg met Brisson 1 weg met de jodcnl De kurassiert moes ten verscheidene malen het volk chargeercn. Ondertustchen was de zitting geopend; de voor zitter las de lijst der aangekondigde ondervragin gen. Toen M. Britson de tribuun beklom, werd er aan de rechter en uiters linkerzij geroepen Ontslag! ontslag! en links Neen! neen! Hevige woordenwisselingen ontstonden weldra en twee afgeveerdigden kwamen handgemeen. M. Deioulède sprak Van generaal Chanoine. Deze stond recht, vroeg het woord, en gaf op de tribuun zijn ontslag van minister van oorlog. Verscheidene dagorden worden nedergelegd. Het kabinet bekomt eene nederlaag en geeft zijn ontslag. 4704 «»46 .9 g «7 5! 29 36 Veurne Statie Veurne M.rkt 85 14 7 09 Cozyde i. Oouduinkerke 75 34 Nieuport - ÏI»E;< :r-l E{ K1VE n 1555 9.55 2-029*!S 14 MO® (®S« *5. 333 êz« IS 18 81355 2? 45 «35 a H<wgsl»<te-Lir.<ta 5 49 *3t ÏO54 112S ‘E4O* ICWWOT^f Yper Statie 645 927 tli® 12244505 1715 36(15-* YperStatte 44! 7 23 SM. Iloojstade Linde 5 37 8 19 104* too 551 833 !O58 gM4l Ï411 Alveringlxt» 608 8 50 1! 13 04 Nieuwe l erber 6 15 8 57 «12«il2O« VeiirneV ent* S36 918 !1 1! Veurne Si. tie 6 41 9 23 4 46 wim ii ui iw—rnhn i iiiiiifiiiiwrntwiwMiWiiiiiiiiiwini^r-TntmiT "-"trft mi~iti - «00 - 9 10 13 47 - 7 28 -21 37 15 52 -!7 48 8 42 - 13 25 17 02 -!9 29 8 56 -IS 43 !7!4-!»40 !409 17 39 - 20 09 - 21 40 2210 II 01 8 61 TRAM VEURNE - OOSTENDE 5 08 6 58 S 50 12 86 -!5 14-!8OS o 56 12 -1520-«12 §5 24 7 !6 <0 98 <2 54-«5 32 18 24 7 25 10 li 13 82 -!5 40 18 16 4 - 7 43 10 34 13 EO- 16 06 -47 OuUeude statie 651 8 35 11 23 «4 11 (6 51 - 1438 1805 - 2034-2159 -14 56 18 15 - - 409 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 1147 15 56 - 17 50 - 9 50 11 55 1604 - 1803 - 1018 1226 1633 - 18 31 - 10 45 1 2 55 1711 - 1901 - 10 56 13 33 17 22 - 19 38 - 12 05 14 58 18 46 - 21 07 - 16 55 2010 22 36

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1