N° 44. Woensdag 2 November 1898. 55" I Gpperny,'. Engeland betwist dat recht. Haeriflghe, Proven en kunnen schuifelen. En die mannen noemen zich de chefs der werkliedenparlio BrcyfnB. Zaterdag heelt het vetbrekingshof van Paiijs beslist dat de vraag tot her^ ziening van het proces Dreyfus ontvan kelijk is en dat er reden bestaat otn een EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793; Be kriste In Frankrijk. Een nieuw ministerie is samengesteld. Vier leden van he’. ontslaggevend kabi net blijven aan ’tbewind. De benoeming zal heden in ’tStaatsblad verschijnen. Vee-, Graan-, Zaad- en Vlashandel. Ja hoelang zal die fopkomedie nog gespeeld worden Ongetwijfeld zal ze nog een tijd du ren, maar ook eerder wellicht als men denkt, zal ’t ontgoochelde volk die roode kluchtspelers naar verdiensie oordeelen en veroordeelen en ganseb den boel naar den duivel wenschen Wel kan men het volk een tijd lang beliegen en bedriegen, maar het eindigt altijd met in tc zien boe schandelijk hel belogen en bedrogen wordt. Het volk heelt gezond verstand en vroeg of laat drijft bet boven; dan komt er een einde aan de heerschappij van leugen en bedrog. Crombeke, en ziende daer by staen een# fransche scbildtwaghic, schooi die doodt en vertrock naer Grotubeke, van waer sy ge komen was. Alsdan meenden de Carmagnolen dat een heyr van Duytschen Ruusbrugghe nae- derde; men sloeg der. allarm mei den trom mel, men schreeuwde om te bersten aux armes! aux.armes! Vergaedcrl synde, gtnk men op, langs de Grombeek-straele en Pro- veiisttaet, out die schroomelicke arinée te gaen bevighieh en in te sluyten; maer daer Lomende, waeren de.vogels vethuysi. Sy syn dan koeltjes ihuys gekomen etiiie wil den met antwoorden als’ men vraegda ot sy vyanden gesien ol vei dreven hadden; maer waeren soo verveert; dat sy oe Grombeek- sliaete, van oen kleencn molen tot het dorp, andet boeialham van de nabeutige hofste den, en dat sy snaghts al ging, n slaepen naer Qoslcappet, uytgrnon.cn erne, sieike waghte die sy helen by dt meuhns. Daer is Hoer him al 1: ki'nttii een’hofstedeken vefbraiil gtwtet-l gtlegf.ii by O’osteappei, maer ntglans ptccbie IkVeun. (Vei volgt/. in de kelders dronken sy den weinigen wyn in eene woonstc niet verre van de Crom- nyt nie nogh binnen Rousbrugghe was en beek-straet, en nae eenige uren het, gat 1 braeken de flesschen; van gelyken hel bier, scljoone kiende i’s geloopen naer de schetird 1 J' -- -- van het mutderhuys van den kleenen meu- len, alwser hy syne bewysen verborgen' heeft onder her slroey, en i» naer eenige diegen aldaer wedergekeerl. sAvondts len 10 uren met een lanteern heeft hy alles ge vonden gelyk hy het geleyd haddó en is er mede wegh gegaen naer synen meester. Passagio van volck. Ten 11 uren passeerden door' Ronsbrug ghe, komende van Proven waert, twee of drie duyient Franschen met vijf trommels, een vendel en de gevangen Oostenryksdie i ftt yan «otnetaorp, hotisaeren. gaoude naer Oost ppel Van d I dan af is dc plund^ringhe de reste van den 1 - r- r dag hed maer heel kleene geweest. Schildwaght gedood, sAwnd's, omtrent ten 7 uren, qunra Plunderynge. De fransche waeren ten 6 uren geheel tteester van Rousbrugghe, de welke naer tnaete sy in quamen, al het mannevolck die •'y sacgen deden mede gaen om de bruggen te hersteller.oi anders gestyd om de plan ken uyt het waeter tc nemen en wederom op te leggen om hunne cameracden van Beve- ten calchiede over lo laelen kernen. Alsdan hebben sy, volgens hunne gewoo- bc mcnschlievenlheyt, de deuren der huy sen die geslootcn wacicn ot niet in Ivdefl hacr hm.nen sin gcoprnt rn wierden, inge- slaegen. Hunne eerste eerste vraege was om cpn hemde ofte eentn neusdoek; maer of sy die kreegen ofte niet, deden alle kassen, koffers en buffetten openen of braeken die Onrustwekkende maren. ’t Zit nog altijd schuw in Frankrijk. Voor den buiten;deFaahoda-kwestie; voor 'l binnenland De Dreyfuskwastie. Voor 't eerste Kapitein Marchand heeft namens het fransch bestuur bezit Hoelang zal het nog duren dat die genomen van Fashoda in Egijpte aan den open en naemen uyt tgeene hun aanstond; sigh siek gebaerende, Jagh hy sigh te bedde nyt nie nogh binnen Rousbrugghewas ên j beek-strael, en nae eenige ende vezaedl synde, trokken den tap uyt dc tunnen en lieten het voght loopen in den vloer; in da schoppevvtnkels wierpen sy de waeren ter aerde en vertrappelden sa”, dedenuytloopen de olie, hei zeem ende soovoorlsuyt de vaeten. Daer synder nogh- 1 I tans geweest die eerlyk waeren; ik heb ser gehadl die hun contenleerden met een wèy* i nigh eten ende drinken. I Papieren niet gevonden, Maer eene capture die hun misschien i meer weert sou geweest hebben als plunde- ringe, is dese stroopers ontsnapt. Den kneght van den overste der housae- ren, wiens meester soo scbielyk was moeten vlughten, soo wy hier bovengesien hebben, haddo syne papieren byeen geraept en over hem verborgen; maer op strael komende eene kleene Oosli niyck-clif* paltouillê tol «agh hy oveial Franschen; hy gingh nu in i niet verre van den Waeyenburgh, heiberg het een,'nt! in het ander buys, eyndelinghe op het gescheel v,m Haefiilghe, Proven en Gezel Mansart, ook al een rijke koop- i roode chefs de 3'me werklieden zullen man. blijven bedriegen met hunne holklinken- Gezellen Dembion, Roger en Berloz de volzinnen zijn oude schoolvossen d;e dagblad- schrijvers en bestierders van socialisti sche coperatieven zijn geworden die bun veel gtfd opbrengeii. Gezel Bertrand, ’i is waar, was vroe ger eenvoudig steenkapper, die moeite bad om met zijn loon de twee einden van het j «ar aan een ie knoopen, maar hij mengde zich in de politiek en alles ver anderde voor hem. Hij wierd betaalde redenaar, bezoldigde propagandist, koopman in wijnen en likeuren, die alles aan de roode volkshuizen leveren mocht, daati a volksvetiegenwoordiger, schept n van .Schaeibeek, opsteller van Le Peupte, n boneerder van hei volks huis le Brussel, enz enz. De gezellen Matoille, Paquay. Berloz, Cavtoi, Caeluwaert, Bienez, Smeets cn meet anderen verkeeren in den zeilden loes'.and als gezel Bertrand en ’i zijn nu gioote beeren geworden. Verscheidene miljonnairs en rijke lie den ziet men dus bij de roodechefs. Voor dezen is hel de heerschzt’cbi die hen in de rangen der socialisten voerde. Zij wil len ter votkskamer zetelen en daartoe vonden zij slechts een middel, namelijk, de werklieden door beloften verblinden en toppen, om, langs hunnen iug, naar omhoog te klauteren. Eeltige waren vroeger werklieden en onderwijzer; doch zoodra zij een politiek mandaat hadden weten te veroveren heb ber* zij hun alaam of hunne scboolmees- terij verlaten, om andere winstgevende postjes na le jagen en zoo, dank zij de centen der werklieden, goed weer te Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'b jaars; met de post 6 fr. AniioliCen 20 conlimen per regel. D? groote letters volgens plashruimlc. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr, het 100. De Annoneen voor Belgte (ter uittondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door kei Office be Pmtsftt, Hfagdalenastrae-t, 46, te Brussel. Men schrijft in hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, V, tc Veurne, en in de Postkanlooreh. Vertrekuren vau <lei* IJzercnwcg «fe van <lei» Buurtspoorweg;. fi OetoJier tot «Januari *.±- -- - veorse- Yper Ze zijn al werklieden. De socialisten zeggen en schrijven niet voorbelde dat ze de partij zijn der 'verkheken. Nu, vele sukkelaars gelooven die leu gen. Als men het oog slaat op de mannen die de partij der werklieden in de Volks- kamer vertegenwoordigen, dan bemerkt men dat de ware werklieden er zeer dun gezaaid zijn. Nemen wij ze eers in oogenschouw Gezal Vander Velde is advocaat en theet dan een miljoen rijk. Gezel Dcsirde is advocaat en wel juist vnr> de goedkoopsten niet. Gezel Leo Defuisseaux, is een kasteel heer, die ei Z"er wann in zit. Gezel Allred Deluis^eaux ook een Hjke kasteelheer, die rreer dan een mil joen erfde van eene lijke tante. Gezel Picard is een schatrijke advo caat, oan wten gegalonneerde knechten 2>jne brieven op eene zilveren schotel aanbieden. Gezel Berger, gewezen schepen en .volksvertegenwoordiger, is opsteller van '^er. dagblad en staat aan ’t hoofd van men weet niet hoevele maatschappijen die hem eene massa geld opbrengen. Gezel Raslien is een rijke kóophande- Jaar van Bergen. Gezel Anseele, de dwingeland van k'ooruiT, is volksvertegenwoordiger cn 'vordt door. I vomit zoo goed betaald, dat bij, even als alle ijke lieden, des 2omcrs in de badsteden al de wellusten 'ar. leven aldaar kan gaan smaken. Gezel Lafon’atne is de zoon van een der hoogste bedienden van de Nationale Bank en hij heeft er voor gezorgd dat z>jn afstammeling zijne schaapjes op het drooge heelt. Gezel Furnémont nog een miljonr.air. irtf -. uunemuu uciwisi uat reent. De ti arische regeering weigert kapi lein Maieband terug le roepen; zij houdt staan dat den Witten Nyl aan niemand toebehoort, en bijgevolg dat Frankrijk zoowel als eenig ander land het recht had die stad te bezetten en, dat indien generaal Kitchtner, namens de engel- 6Chen Marchand wilde uitFashado ja gen, dat er oorlog ging uit voortsprui ten. Engeland beweert dal de streek toe behoort aan de overwinnaars van do Dervischen, ’t te zeggen Egijpte onder steund door Engeland, en dus dat Frankrijk daar niets te verrichten heeft. Van beide kanten wapent men met baast de violen. Uit Biest wordt gemeld dat al de for ten en batterijen aan de kust nu op oor- logsvoet bezet zijn. In de arsenalen werkt men onver poosd en al de schepen die maar eenigs- ztns zee kunnen houden werden gewa-4 pend en bevoorraad. Men houdt zich bezig met het bemannen van schepen der te mobiliseerttn vloot. In de engelsche arsenalen Wordt er dag en nacht gewerkt. Te Portsmouth hebben hl de scheden der reservevloot kolen ingenomen en dö rol der bemanning werd voor ieder schip vastgesteld. In het arscnael van Woolwich gelooft men wel niet dat de oorlog voor de deur staat, maar er wordt toch geJ werkt, zoo als daar nooit gewerkt is. J:£ 5 35 -I'*- I -3 U4V.1UBQ HaopliUe Limit 5 37 8 10 10 42 £11 30 OaiteoHe Statie Veurne Si tie o 5 18 C 31 6 48 7 18 7 48 7 54 18 50 19 51 10 09 10 17 10 19 10 35 Coxyle Veurne Markt Veurne Statie -'t 6 00 7 18 8 42 8 50 9 11 9 49 C- 8 47 10 52 5 55 6 41 4 43 651 5 08 710 5 34 7 50 5 49 8 05 716 9 18 937 1045 TRAM OOSTENDE VEUR'E 5 05 7 4! 1048 11 18 Nicuport »tnd J5 57 8 48 11 47 13 10-10 Oo.tduynkei k- 14 9 00 11 04 13 37 <6 22 9 0 11 11 13 45 t 6 34 9 50 12 28 13 57-16 37 0 40 9 26 12 30 14 03 1801 1910 20 40 21 15 20 09 - 21 40 20 38 - 21 59 2110 7 12- H 08 3 08 Stunel 6 rnl Lieklet.clde Cortiniaick tlixmude V.un.e Xdinkark. Duinkerke Ouinkerke Minkerke Vrurne Dixniude Cortemorck Liehterrelde Cent Unmet Vee gold g.middeld deze weck os«en 70 10184; stieren cn veerzen 55 tot 70; kalveren 70 c. tot 1 fr 04; vette verkens 80 tot 90 c. Voor tnrwe ^stiller handel op berichten van af slag is Amerika* Voor rogge is dc stemming goed: inlandschc 13 tot i3-5o; amcrikaansche 15 a 16 fr. Gerst bedrijvig, haver vast en rijzend voor de beste soorsten, Dc handel in gezwingeld vlas iaat veel te Wen- schen; er is minder gang in dc zaken dan op vorige jaren cn dc prijzen zijn merkelijk tc laag. eau r» i 8 10 13 47 - H 87 1552 - 17 43 13 25 17 02 - 19 29 13 43 17 14 - 19 40 14 09 17 39 1438 1805 - 9 59 - 1458 18 15 -4 09 8 57 10 54 3 08 5 03 9 41 11 47 15 58 - 17 50 9 50 11 55 16 04 - 18 03 1018 12 26 16 33 - 18 31 10 45 12 55 17 11 1056 13 33 17 22 - 19 38 12 03 1458 18 46 16 55 2010 TBAM VEVRNE OOSTENDE 9 50 1! 38 - 15 14 -- 1-8 08 9 56 12 42 - - 15 20 18 12 CoxvJe Ï5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 - 18 24 Oo.tduink'rke $5 34 7 25 10 16 3 OS 15 40 - - 18 18 *4 7 43 10 34 13 20 - - 16 (16 - 18 47 6 31 8 35 11 23 14 11 10 51 19 38 Veurne Statie 5 08 6 58 Veurne Markt J5 (4 7 09 Coxyde Nieuport Ouatemle statie ----i i JL |ir\j| »Kna«nwiiir»>i>!*' *<a*nn.«w>MMMM> na* i *-*m L«a<iim_ Vcttrnc Siut-e 4 45*^7 27 VnurnU Voorstud 4 50 7 32 t” - - Alveiinghem Lot* TPE'i VElRNR SfO 10i4 513 0& 15 53 15 05 1 »k.iwe Herbwg 5 H 7 53 10 16 10 00 213 3? 162M8h|’ 10 73 10 57 z13 33 16 28 18 38 10 40 11 1411353 1045 18 85 1» 19 01 21 07 22 38 14 58 - 16 17 16 52 16 43 15 20 15 32 7 43 10 34 13 20 - 16 08 - 18 47 16 51 - 4 41 7 23 0 46 5 51 8 33 1056 Si 6 08 8 50 H 13 512 01 Hieuw,-I orber - 615 8 57 11 20 412 08 VciyiuV orstni 6 36 918 lt 11 ;12 20 Veori.e Sl tio 6 41 9 23 11 40 1 16 28 18 38 uoo o 39 8 17 10 40 11 14 Sl8 55 10 43 18 85 c noogSI«(ïe-Lind«- 5 49 8 31 10 54 H 28 14 09 1659 19 00 Y|,er Stutte 6 45 0 27 11 50 12 24'15 05 17 55 20 08 Yncr Statie 441 7 23 046 ,.10 80 13 01 15 51 18 36 fe*- ZC9 13 57 10 47 10 32 J 11 44 Uil 17 01 1046 S t 14 28 17 18 20 03 t 14 33 17 25 20 10 S 15 56 17 46 20 31 12 34 15 17 51 Ï0 36 Loo Alveringb r m

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1