f I £j Woensdag 9 November 1898. el Hei eetng bestanddeel dat eere vol- van nitraat hebben eene zeer groote van de in Juni gekozene leden. Frankrijk ziet af van Fashoda. Hel gouvernement heelt besloten de eenigfl -a aan kilogrammen sodanitraat toedienen. L. VANDEN BERCK, landbouw ingenieur. meer Dat besluit wierd genomen l na een dtepgron- i Wetgevende» Zittijd. Gis'er wei d de wetgevende zittijd van 1898-99 geopend, onder voorzitterschap van M Tack. ouderdomsdeken. De Kamer der volksvertegenwoordi gets heeft hare werkzaamheden begon- ziHen om" de stikstof deHuchl te ver- nen het met onderzoeken der volmachten Over de noodzakelijkheid der vergrooting van de tarwe- opbrengst. In zijne openingsaedevoering uitge sproken in September 11., bij de ver gadering der Britanischo Vereeniging voor den vooruitging der wetenschap- 1 1 - kwestie der tarwo opbrengst voor de volksvoeding. Tegenwoordig, zegt hij. beslaat de tai weteelt in de gansebe wereld eene oppervlakte van 65 millioen hectaren, welke jaarlijks eene gemiddelde op brengst van 745 millioen hectoliters, ot van 1i 5 hectoliters per hectare ge ven. Rekening houdende van de ge durige verhouding van bevolking zal de hoeveelheid vooi(gebrachte tarwe ras onvoldoende zijn en kan men voorzeg gen dat, binnen een dertig jaren, de tarwe-opbrengst tol 1174 millioen hec toliters zal moeten stijgen, hetgeen een te kort zou geven van 429 millioen hec toliter», ol van 6,6 hectoliters per hectare tegenwoordig bebouwd. Daar al de gronden, op verre na niet in staal zijn om, op winstgevende wijze tarwe voort lo brengen, hoe zal men het te kort aanvullen Door de huidige ge middelde opbrengst met 6,6 hectoliters, per hectare, te verhoogen, bij middel van stikstofhoudende mesten, antwoordt M. Crookos. Kan deze uitslag in praktijk bekomen worden Wij beantwoorden deze vraag zonder aarzelen bevestigend, op voor waarde nochtans dat de grond genoeg zaam voorzien zij van de andere voeden de bestanddeelen, phosphoorzuur, pot- aech, kalk, enz. In deze voorwaarde, kan men door bat redematig gebiuik van stikstothou- dende mesten niet alleenlijk deze ver- meerdering var: opbreugst bekomen, maar ze zelfs merkelijk overtreffen. M. Crookes, onderzoekt vervolgens de voornaamste bronnen van sitkstof- i mesten. a) De gazfabrieken, welke zwavelzure VersckiHIgc tijdingen. Op Allerheiligdag heeft het gebrand in het nma bewoond door M. den onder pastoor Declerck, te Leyseie, die reeds noens een ongewoon gerucht in eene benedenkamer had waargenomen, zon der er voider acht op te slaan. Terwijl waren, men den heer onderpastoor ver. - J** zijne wooos. t volk Assisen van West-Vlaanderen. Woensdag stond voor het hof terecht de genaamde Romante Sansen. 33jaar, woonachtig te Deerzt, beschuldigd van kindermoord. De beschuldigde hield eerst staande dat baar onwettig kind doodgeboren was en dat zij hot lijkje op eeuen mesthoop geworpen had; meu vond bet op deze plaats met, evenmin in den aalput, dien zij vervolgen» aan wees. Eindelijk, kort nadien, deed zij volle dige bekentenissen aan den onderzoeks rechter; zij had haar kind, dat acht da gen oud was, verstikt, met een oorkus sen op neus en mond te duwen. Zij bad hel lijkje aan eene vrouw van Dtxmude toevertrouwd, die bet op bel keikbof ran deze stad begroef. Daar werd hel lijkje inderdaad gevonden. Algemeene verwondering baarde dan ook de houding die de beschuldigde al snikkende aannam; zij loochende hard nekkig de bekentenissen die zij aan den onderzoeksrechter gedaan had. Dejmy heeft baar plichiig bevonden aan kinder moord met voordachtigheid. Bijgevolg is Rotnanie Sansen veroordeeld tot tien jaar dwangai beid. Zaterdag is Desideer Demeester, oud 3,1 jaar, werkman, te Vladsloo, be schuldigd van moord op Hendrik C> evils, j na eenen her bergt wist, in den nacht 18 september laatst, door bel hot assisen v opsluiting veroordeeld. vat op wma-gevende wijze te benuttigen zending Matchand te Fashoda met «i Het eenig bestanddeel dat eere vol- te behouden. an et doende hoeveelheid samengestelde stik- door den m.-aisie’rmd na •tof inhoudt, wslke, als stiks ofmest, op dig onderzoek der kwestie? Concert bij de koorzangersmaat- schappij Ste. Cecilia op Zondag 23 October 1898. Bij plaatsgebrek hebben wij dit verslag tot hel huidig nummer moeten verschuiven. Wie een oogslag op bet programma had geworpen, kon zich overtuigen dat hel feest door onze koorzangers den leden hunner maatschappij en dezen van den katholieken kring aangeboden, en puik muziekfeest zou zijn daar prijkten immers de namen van echte meesters. De uitvoering was weerdig van den prachtigen keus der stukken. De n o o ren Sous la feuïllée en De Nacht genoten den besten bijval; ook waren zij onberispelijk opgevoerd. Het is mij onmogelijk naar weerde deh lof uit te drukken van M. Vanderloven, hel zij rechtuit gezegd, dat hij nietalleen een volmaakt muziekkundige is, maar hij is vooral een ware kunstenaar, bekwaam de zielen zijner toehoorders te doen onlrou- ren m te verrukken. Daarom hebt gij, M. Vanderloven, de gunst van het Veurne’s- publiek gewonnen en mochten wij het geluk hebben u nog in ons midden te ziern M. de Paepe is de gelukkige bezitter ee- ner lieve tenorstem en hij is daarboven nog een ervaren zanger; nog nooit hadden wij het geluk iemand te hoofen die beter dan hij zijne zangstukken weet lo kiezen en uit te voeren. U ook, M. De Paepe, wenschen wij tot wederomziens. Dank ook aan onze onvermoeibare kluchl- zanger G. Spilliaert; dank aan den bestuur der Retain; en gij; koorzangers,vooruit, gij zijt gevorderd, doch moet nog booger op de baan der kuns'. eene nog onschatbaar grootste waarde te bekomen. De uitvoer van nitraat van Chili welke altijd grooter wordt, beloopt tegenwoor dig ongeveer 1.200,000 tonnen. Het zijn deze aanzienlijke liggingen van 3odaniuaat welke ous giuotelrjks bet middel zullen verschaffen, om Lei te kort in tarwe, waai van wij hooger ge sproken hebben, te dekken. Daar, volgens de schatting van M. Crookes de gemiddelde opbrengst der tarwe slechts 18 hectoliters meel be reikten, in plaats van 11,4 hectoliters, welke de tegenwoordige middelmatige opbrengst is, is bet buiten twijfel dat het gebruik van sodanitraat als mest stof toelaat deae gematigde verhooging van opbrengst ie verwezentlijen en ze zelfs te overtroffen. Het uitwerksel der soda nitraat voor de verbetering van opbrengst in tarwe is op praktijke wijze bestudeerd gewor den door de HH. John Lawes en Henry Gilbert, op hunne proefvelden te Rot- hamstead. Hetzelfde land bezaaid met tarwe gedurende 13 achtereenvolgende jaren, zonder meststoffen, heehJ10,8 hectoliters per hectare voort- gebrach Gedurende de 13 volgende jaren, heeft hetzelfde land, altijd bezaaid met tarwe, maar bemest met 635kilogrammen soda- miraat per hectare gemiddeld 33 hecto liters voortgebraebt, hetzij eene ver meerdering van 22 hectoliters. In andere woorden, 28,8 kilogrammen soda nitraat hebben eene verhooging van 1 hectoliter tarwe teweeggebraih' bus, wd men den oogst der wereld, per hectare, met 6,6 hectoliters verhoogen, moet men ammoniak vóórtbrengen, maar in be- i JWrhjks aan ^en grond ongeveer 190 trekkelijk geringe hoeveelheid, daar zij maar 400,000 tonnen voor ganseb Europa beloopt. b) De Guano, welke gedurende lange jaren een der voornaamste stikstofbou- dende mesten geweest is, maar waai van de I ggingen zoodanig u'itgepui zijn dat zij niet meet in aanmerking genomen worden. c) De teelt der peulgewas. e-i. Men weet dat de peulgewassen de eigenschap be- ii n n r.tn rl n e111/ e I n I A a r» 111Ah I f A V P f tenzelvigen. dj De waters der riolen onzer groote sleden bevatten verbonden stikstof. On- I gelukkiglijk bestaat er beden nog goen ptakiijke wijze om de stikstof enn ver- I groote schaal kan benuttigd worden, is de soda nitraat of salpeter van Chili, Deze stof bevindt zieb in groote mas- sas, in eene enge strook van de vlakte van Tamarugal, gelegen in de Noordsr- Zr i gewes,en "n Chlli’Deïe ,*8Ki^en pen, onderzoekt M. william Grooves ae i Tan nilrMt hebben eene zeer grOüte 0nJor handelswaarde en beloven in 't vervolg ging vanM. V^n Roll^hem,^die kapelaan OZX n A r.no rrwnnl aln I IVlWif I Vill Si IJ 1 Vnn den Buurtspoorweg. JAARGAAC. 8»»9 r Loo" 5 51 8 33 10 56 oud 31 jaar, werkman, te Y’ladsloo, be- van - van i ----- van West Vlaanderen tot 5 jirèn ,nu ”ewone,s m de kerk i kwam r"" L j wutigen dat er brand in r;~; i was ontstaan. Seffens snelde het Vee* Graan* Zaad- en Vlashandel. Vee toonde deze week neiging tot lichten opslag os'ö.i 70 tot 85, stieren en veerzen 55 tot 71, vette kalvers 70 c. tot 1 fr. 04; vete verkens 80 tot 90 c. per kilo. Tarwe prijshoudend met goeden en regelmatigen bandel; rogge onver anderd, alsmede haver. Mats en gerst vast; poldergerst 18 25 tot 18-50. In- landsche boekweit 18 25 tot 18-50. Bloem prijshoudend 24 tol 24 50 voor de bakkerij; rijstbloem 24 tot 24-50. Sodanitraat beschikbaar 17 70; febr. maart 17 90. Ammoniaksulfaat 25-00; febr.-maart 28 25. Vlasmarkt onveranderd. Slechts c„ vragen voor middelsoorten, doch weinig vergeldende prijzen. Dit blad verschijnt den Woensdo?. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars: met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. Da «mote fet’ers volgens plaatsraiiiHe^ Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalcnastraat, 46, te Brussel. Menh; ijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren »m»i den IJzerenweg <S? van tien ESuurCspoorwcK. fl October tot JfaiiuoB'i 3 f»OO VEÜRNE-YPER Veurne Statie 4 45^:7 27 Veunie Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Priesterlijke benoemingen. Mgr. de B sschop van Brugge heeft be- Onderpastoor te Wevolghem, in vervan- wordt van St. Btirunus, te Poperingbe, M. Vandewoudc, overste van het weezenhui» van St. Vincenlius Ferrier, te Mariakerke, bij Oostende. Bestuurder van dit weezenhuis, M. De- wilte, hulpaalmoeienier in de weldadig- heidsscbolen van den Staat, te Ruysselede; Hulpaalmoeseuier in gemelde scholen, M. Willems, bulpaalraoeSHtiier aan boord der staatsschepen te Oostende, alwaar hij ver vangen wordt door Al. Cailliouw, priester in ’i seminarie. Leeraar van Sl. Josephsgesticht te Ise- ghem, in vervanging van M. D’hertoghe, M. Foulon, diaken, in ’t seminarie. Bestuurder van het weezengesticht van St. Kruis, M. Devaere, leeraar in het colle- gie van .Vleenen; Leeraar in ’i cailsgie van Meenen, M. Cerf, priester in 't groot seminarie. 5 18 7 32 1054 1128*1409 1659 1909 5 linn 4« «f - Oostende Statie Gent Brutsel C 48 7 18 7 48 7 54 8 47 18 UI 1920 20 40 21 15 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 Coxy-te Veurne Markt Veurne Statie 18 06 18 12 •bussel Grut l.ichterxelde 6 32 Gorletnatck Dixniude Veurne Adinkerke Duiukerke Duinkerke Adinkcrke ^rurne bixmude 9 50 12 36 - 15 14 - -- 15 20 - 15 32 - 18 24 - 18 16 18 47 19 36 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 9 59 1052 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 7 20 Gertemerek 5 34 7 50 kiehlerveldo 5 49 8 05 716 918 9 3710 45 17 01 19 46 S 22 40 11 08 5 05 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 08 6 58 Markt J5 14 7 09 9 56 12 42 - '23 26 7 16,10 08 12 54 - Oostduinkerke «5 34 7 25 1016 -1 7 ■- -■ - Tl’EH - VEURNE Sto 1024 «1305 1555 1803 9 55 10 29 J13 10 16 00 18 10 7 53 4 0 16 10 50 ^13 31 1621 1831 Q' 800 1023 1057113 33 16 28 18 38 8 17 1040 11 14 11355 1645 1855 -4 Iloogst.de-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 14 09 1659 1909 g Ypcr Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 05 -£ Yper Statie 4 41 7 23 9 46 - Alveringhem 6 08 8 50 41 13 siaui Nieuwe Ilerber- 6 15 8 57 11 20 12 08 VeurneV. orsta 1 6 36 9 18 1111 Sf;;; Veurne St tie 6 41 9 23 11 46 '12 34 15 ,j!- i eviti, TR\H OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 Nieuport stad 2.5 57 8 48 11 4. 13 20 - 16 Oostdiiynkerk» te 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 16 22 9 08 12 12 13 45 - 16 52 .76 34 9 20 12 28 13 57 - 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 - 9 10 13 47 - - 11 37 1552 - 17 43 - 13 25 17 02 - 19 29 - 13 43 17 14 - 19 40 - 14 09 17 39 - 20 09 -21 40 - 1438 1805 - 20 36 - 21 59 - 1456 18 15 - - 4 09 7 12 - 857 1054 308 9 41 11 47 15 56 - 17 50 - 9 50 11 55 16 04 - 18 03 - 1018 12 26 16 33 - 18 31 - 1045 12 55 17 11 - 1901 - 1056 13 33 17 22 - 19 38 - 12 05 1458 1846 - 21 07 - 1655 2010 22 36 Veurne Statie Veuine r Cuxydts Oostdu-nkerke 55 34 7 25 10 16 13 62- 15 40 - Nieuport .6 7 43 10 34 13 20 - 16 06- Oostende statie 6 51 8 35 11 23 14 11-16 51 15 20 - ~-L—- ---.-.jLr_--,-r- I-U.- 6 45 1331 16 21 1831 16 28 18 38 16 45 18 55 15 05 17 55 1" r..o yao-1080 13 01 1551 18 36 '£’7 Itoogstade Linde 5 37 819 10 42 511 30 13 57 16 47 19 32 S 11 44 1411 1. - 1201 14 28 17 18 2003 12 33 14 35 17 25 2010 12 29 15 56 17 46 20 31 34 13 1751 20 36

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1