N° 46. Woensdag 16 November 1898. JAARGOCU in de Postkan’ooren. V Deze betwisting heelt aanleiding gepe ven tot geweldige uitvallen van eiloyen Dembion. Bestenaeken, Luik co Hooi. De leden wier kiezing goedgekeurd werd legden den eed af; die der vlaarn- vermits hij de zoon was van vader B. De ‘i overledene de zwager was -van haren zoon, en hij dus niet, maar tij moest erven! De rechtbank liet de zaak onverlet. Wat is uw gedacht lezer Y Is er difjtei leest en oordeelt, Een aardig proces wrerd voor een franscüen tribunaal gebracht! Vader B. was weduwaar en bad oe nen zoon van 25 jaar. Hij wilde trou wen en deed ook aan zijnen zoon het voorstel van te trouwen. Daar was juist eene weduwe met eene dochter van 20 jaar en deze zat warm! ’t Was juist gepast! Maar vader B. was een Uardigaard. Hij wilde trouwen met de dochter en stelde zijnen zoon de weduwe voor. De zoon sieegerde eerst, maar aanveerdde eindelijk! trouwens moeder had de beurse! Door dat huwelijk werd vader 8. de zwager van zijn zoon; de zoon deecboon- vader van zijn eigen vader, daar hij met de schoondochter van zijn zoon ge trouwd' was; en de dochter werd de schoonmoeder van haar eigen moeder. Maar nu in de twee huisgezinnen werd er een kind geboren. Vader B. had eene dochter; de zoon B, had eenen zoon, dio alzoo dc schoonbroeder werd van zijnen grootvader, terwijl die doch hulp der rooden van Hal en omliggende hebben de katholieken gezegepiaald rr.ei f49 stemmen tegen 99. M. De Bruyn, minster van laudbouw, zal eerlang een wetsontwerp nederleg gen om de botervervalsching (bij middel van margarine) tegen te werken. In Rusland draait men de dronkaards in den amigo toi dat zij nuchter zijn. Daarna krijgen zij eenen bezem en moeten de straal ragen lot ’s avonds. In Belgie zou men die wet ook moeten toepasten. Rechterlijke kronijk. Zijn door de korrektionnele Rechtbank van veurne veroordeeld Zitting van 28 October. Vergauwe Pieter, werkman, lo Lampernisse, 8 maal 8 dagen, voor bedrieging en dracht van ver boden wapens. F >uvry Camiel, landbotiwer te Wulpen, 10 frank, voor smaad. Deramoudl Jnliaan en Pylyser Engel, werklieden, te Oosidninkerke, de eerste 16 dagen de'lweede een maand, voor slagen en wonden. Brrtrand Hendrik, werkman, te Dixmn- de, 4 maanden en 400 frank, voor slagen. Vanhove Picler, daglooner, te Lombart- zyde, voorwaardelijk, een maand en 26 fr., voor opstand; een maand en 26 fr., voor smaad jegens de politie;. 20 fr., voor scheld woorden; 80 fr., voor vernieling van mobi lair; 50 fr., voor shgon, en 15 fr., voor dronkenschap. Zitting van 3 Nov. Lava Irma, huis vrouw van Alois Eduwanre, te Ecssen, voorw., 2 maal 10 frank, voor slagen en scheldwoorden. Merveillie Leo, landbouwer te Vvurne, voorw. 75 frank, voorslagen. Hoeykens Leopold, aardewerker, ie Doel, 50 frank, voor slagen, en 15 frank, voor dronkenschap. Dumoulin Alois, leurder te Clercken, 16 frank, voor slagen. Dewulf Camiel, werkman Ie Oostende, 8 dagen en 26 frank, voor slagen. Zitting van 4 Nov. Vandarjeughl Au gust, dienstknecht, le Merckem, voorw. 26 frank, voor smaad jegens de politie, en 10 frank, voor dronkenschap. Desot Arthur, daglooner te Dixmude, 16 dagen%n26 frank, voor smaad jegens de politie. Vieren Alexus, voerman te Adinkerke, 8 dagen en 26 frank, voor eerroof. Verbiest Frans, schoenmaker, te Dixmu- de, veorw., I maand, voor afiroggolarij. Dalle Frans, voddenkooper teWes'ende, 2 maal 26 frank, voor slagen eu braak van afsluiting. Devinck Elodi.i, huisvrouw van Eiuiel Decan, te Nieucappellc, voorw 50 frank, voor eerroof. VèrBClillITgc tijdingen. Zaterdag 16 November, ten 11 ure voormiddag, zal, in het gevangenhuis dezer stad, do aanbesteding, bij aanbie- dingsbiljellen, plaats hebben der leve ring van de voorwerpen noodig tot het spijzen en ondei houden der gevangenen, de openbouding der kantien en de leve ring^ van geneesmiddelen gedurende Den zelfden dag, insgelijks ten tl ure, opening van de soumissien voor de onderneming van hel vervoer der der gevangenen met hel celrijtuig, van 't huis van arrest tot het paleis van Jus titie en tot aan de spoortal en vice-ver- sa, van I Januari tot 31 December 1899. De loting. Ter gelegenheid der aanstaande loting beeft de minister van binnenlandsche zaken aan de gemeente besturen bevelen gegeven om. zooveel mogelijk, alle wanoidelijkbeden op de dagen der loting te voorkomen. Do wet op de dronkenschap zal streng moeten toegepasl worden. .De zitting van de assisen voor de eerste drie maanden van 1899 zullen beginnen te Brugge, op maaqdag 23 ja nuari onder het voorzitterschap van M» Van 10 dezer maand, is, in de postontvangei ij van Couckelaere, een telegraafkantoor werkzaam voor het vei zenden en ontvangen van bijzondere telegrammen. Vandaag viert men te Lombart- zyde 1* de zilveren bruiloft van burge meester Govaert; 2* id. van sekietaris Flonzcone; 3° de gouden buitott van den gemeenteontvanger Dewulf, en 4» het huwelijk van den veldwachter UreeL Zaterdag was Leo Desmyter, smid, ie Poperinghe, bezig met een geweer los te vijter., toen op eens een schot af ging en de kogel hem in de bil drong. Bestuur van Staatsspoorwegen. Aan werving van Tecnïsch personeel. Een be richt, verschenen in den Moniteur van 28 Augustus 11., meldt dat drie plaatsen van ingenieur, bij wijze van wedstrijd, te begeven zijn bij den dienst van Wo gen en Werken. Vit hootde van nieuwe behoeften ia dal getal op vijl gesteld. Te Schaerbeek is Maria Hendrik, oud 75 jaar, dood gevonden op haar bed. De doktor bestatigde dal zij van honger bezweken was. Twee socialisten moeten den 21 dezer voor de assisen van Henegauw verschijnen, voor den 23 Mei te Char leroi, moed will-g en publiek denationale vlag verbrand ie hebben, onder bet zingen der Marseillaise. Een schrikkelijk ongeval stelde Vrijdag avond de bevolking van hel ha venkwartier te Antwerpen, in rep on roer. Rond 40 ure gieep er eene ont ploffing plaats Van alle kanten zag men de bevolking in de richting van de Napoleonkaai tors roomen. De stoomketel van een klein vaartuig de Ville d’Alost, bij den ouden Kom aan gestrand, kwam inderdaad in lucht te springen. De machinist van bet vaartuig die op het oogenbltk der ramp in de ma- chienekamer was. werd tol in de Bata- viasttaai geslingerd, hij is na een.ge kone oogenblikken bezweken. De patroon van een vaartuig dat niet ver van daar gestrand lag, werd jnsge- lijk gedood. Het derde slachtoffer van de "rile d’Alost is een matroos van de bemanning van voornoemd schip. Italië wordt, naar aan de Frankf. Ztg. wordt geschreven, met eenen even grooten graannood bedreigd als die welke verleden jaar tol de bekende op- roertjes leidde. De regeering mankt ztch eemgzms ongerust, want de opbrengst van den oogst van dit jaar 47 milioen hecto liter tegen 31 millioen hectoliter verle den jaar schijnt do opvallende prijs- verhooging (vooral op de kleine mark ten) en de stijging der broodprijzen niet te rechtveerdigen. De voorstaauders van den vrijhandel beginnen in hunne bladen eenen verbit terden strijd tegen de graanrechten, die zich bij bot tegenwoordige agio dubbel doen gevoelen, omdat zo in goud moeten wotden engebracht; maar de regeering heeft zich'nog niet geneigd betoond de. rechten te verlagen of op te heffen. Luccheni, de moordenaar der kei zerin van Oostenrijk, is donderdag; te Geneve (Zwitserland), tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. De zes eerste maanden van zijne straf zal hij in eenen donkeren kelder opge sloten worden, en twee ujaal per nrtaand zal hij voor eene uur den kerker mogen god-gcleerdheid van de Hoogeschool van L'iivan, principaal van het coiegie van O s end»-. Ondei pastoor van St. Jacobs, te Brugge, M. Joy-, coadjutor van wijlen M. den pas toor van Heule, in vervanging van M. De Stegher, die in n ligie treedt. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjnars: met do post O fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groot» 'H*er< Volgens ph> itsrolmte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. enz. 2Ö fr. het iOD. De Annoncen voor Belgie (ter uilwndering der Vlaanderen) en ‘thuitenland worden ontvangen door het Office pk Pubucitê, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en den raadsheer Besmet. Vee» Graan- Zaad- en Vlashandel. ■>c Hamert». Dinsdag werd de wetgevende zittijd tonder plechtige zifting geopend. In St. Gudulakerk weid eene H. Geestrr.is gecelebreerd, welke door meest al de ministers en talrijke leden der rechterzij van Senaat en Kamer werd bijgewoond. De Senaat begon met bet onderzoek over de geldigheid van het mandaat der nieuw gekozene leden. Al de kiezingen werden goedgekeurd, en daarna werd het bureel samengesteld. Twee welontwerpen werden neder- gelegd, het eerste, door M. Lejeune, betreffende den verkoop van s-terke dranken; bot tweede door Mgr. Keesen, tot verbooging van de jaarwedde der geestelijkheid. Op voorstel van M. Janson, werd een adres aan den Czaar gestemd, om hem geluk te wenseben over de inrichting, op i>jn voorstel, van eene eonkrenüe over de ontwapening en den vrede. Na deze stemming ging de Senaat uiteen tot nadere bijeenroeping. De Kamer onder voorzitterschap van M. Tack, ouderdomsdeken, begon haie werkzaamheden met hel onderzoek der laatste kiezingen. De voorlopige sekre- i»ris geeft lezing van verscheiden* vragen rot vernietiging der kiezingen van Audcnaarde. Ath, Thuin, Doornik, Luik, St. Truiden, Hasselt cn Borch- worm. Dp verslag der kommissiën met het onderzoek gelast, worden de volgende kiezingen goedgekeurdAalst, Gent, Eecloo, St. Nicolaas, Audenaarde, Has selt, Maeseyck, Tongeren. Dender- monde, Verviers, Charleroi, Bergen, - ter de schoonzuster werd van hare grootmoeder. Vader B kwam te sterven. De twee menagien gerochten in stokke, om reden van de erfenis! De zoon B. liep weg met de beurse zijns vaders, onterfd latende zijne schoon- sche arrondissementen deden het in het vlaamscb. Vervolgens hebben dc socialisten eenen strijd aangegaan leger, de goed keuring der kiezing van Borcbworm. -f"' V" hAtwi.tinrzhJtnnnUiHin», «r. j moeder die ztjne schoondochter was! i De zaak kwam voor de rechtbank de toon B. zei wettige erfgenaam te zijn, j vermits hij de zoon was van vader B. De weduwe loochende hel al, vermits de Woensdag, na nog wal hevige woor- u— denwisseling, werd de kiezing van Borchworm goedgekeurd alsook die van Zinnik en Thuin. Daarna kwamen de socialisten op tegen de kiezing van Doornik. Da socialisten onderbraken gedurig, citoyen Demblon moest tot dc orde ge roepen worden voor zijne lasterende linspelingen tegen minister De Bi uyn en M. Woeste. Anseele heeft ook zijne tong laten gaan; doch minister De Biuyn ver- 1 pliebte den wauwefaar zijne woorden in te trekken. Eindelijk werden de Doorniksche kie zing cn die van Ath vrijdag goedge keurd. Allerlei. Zondag had eene gemeentekiezing plaats le Buysingen (Braban>), om te voorzien in de vei vanging van vijf le j den (overledenen of ontslaggever.-) Er was hevige strijd tusschen katho lieken en socialisten Ondanks de mede- t Priesterlijke benoemingen. Mgr. de bisschop van Brugge heeft benoemd Pastoor te Heule, M. Oatyo, licec.ctaal in I i.liji£Jjj. juttiiM,!. V»e aan vasten prijs ossen 70 tot 85 C; stieren en veerzen 55 tot 71 c. vette kalveren 70 c. tot 1 fr. oS; vette verkens 80 tot 90 c, Tcrwe flauwer, zaken traag Atnerikaansche 7,ï5 tot 17.75, russische, 17 tot 18 ft. Rogge on veranderd en lusteloos; gerst >/8 lecger met be perkte vraag, haver vaat gestemd, even als maïs. 1 De herfstuaiingen gebeurden overal in de beste 1 voorwaarden Dc regen viel bij tijdsenin vol doende hoeveelheid, het zicht weer was het op komen gunstig. Er is, keerzijde dar medalie, veel 1 knagend ongedierte. I Het zijn die sclioone vooruitzichten die op de graanprijzen drukken. Het roeien der beeten spoedt ten einde. Overal wonnen zij nog veel aan gewicht en daalde, door hernieuwde groei, gevolg van het voorspoedig wcergetij, het suikergehalte niet onbelangrijk. De handel in gezwingeld vlas laat alle dagen meer en meer te wenschen. De vraag, is i.ul voor den tijd van 't jaar en de prijzen worden on houdbaar voor de teclers. Men voorziet geena spocdtgc beternis. i van J^IUU»»UUV»| V.IW Ctiaur heeft de kamer haar bureel samengesteld. M. Beernaert wordt voorzitter herkozen; M. Snoy tot ondervoorzitter; M. De Sadeleer tot a* on dervoorzitter. Sekrctarissen MM.dc Borckgrave, Huyahauwer, Loslcver en Mabillc.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1