N’° 47. Woensdag 23 November $898. •55’ Sr J4ARGAXC. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; n-ct <f<> post <5 fr. Annoneon 30 centitnen per regel. P? groot» l»»’ers volgens pla rtsreriiute. t^asav prijzen BSechteriljke kronijk. Zón door de soneuionnel» Rechtbank van Veurne verooidaeld Zitting van 10 Nov. Aonys Pieter, vio- siher, Ie Adwkerkv, een j.ar, en .onmidde- üjki aanhouding, voor vnkrachting. Detscamp Policarpus, werkman te Proven, voorw. 16 dagen en 26 frank, voor slagen, Claewns Elmond en Desclippeleyr Isi- door, aardewerkers ie KieidrocDt, voorw. elk 8 dagen en 26 frank, voor slagen en wonden. Slaquet Hendrik, aardewerker, te Mid- delkcise, 1 maand, voor opstand; 3 maan den cn 100 frank, voor slagen en wonden, en 10 frank, voor dronkenschap. Bebacker Pmter, werkman is Woumen, een maand en 26 frank, voor bednegeiijke ontvreemding. Debacker Leonard, werkman, te Wou- men, 60 trsnk, «oor slagen en wonden. Ghys Benjamin, visseber te Adinkerke, 75 trank, voor slagen en wonden. Zitting van 11 Nov. Decrock Julia, hursv, van Cyriel Vandfoberghe, te Beve ren, 2 maal 8 dagen en *6 hank, voor braak van ait>lui.ing cn bed.eigmg van eenen aanslag, en 8 dagen cn 16 irank, voor bedriegulyke ontvreemding. Corbesrer Matheus, commissionaris, (o Brussel, 3 maand n en 100 trank, voor be- driegelijke ontvreemd.ng. Ryckeboer Hendrik, landbouwer, te Wul pen, 8 dagen en 26 frank, voor aruaad jegens de politic. Deccunihck Renaat, landb. te Werckeu, voorw., 3 maanden en 100 frank, voor slagen en wonden. Zwyngedauw Francisca, huisvrouw van Karet Quaegbebeur, werkster, te Veurno, 1 frank, voor nagelaten te hebben eene ge boorte aan te geven. Baelewyn Gamiel, werkman te Grom- b ke, 8 dagen en 26 frank, voor braak van van afsluiting, en 10 frank, voor scheld woorden. Vanacker Adolf, Dew ulf Alois, visschers, en Dewulf Hendrik, zonder beroep, allen lo Dixmnde, elk 26 Irank, voor visctjdelikl. baren inirek. Als de man sterft, plaatst de weduwe eene staak voor hare deur en hangt een vlagje daaraan. Zoolang weer en wind het vlagje nog niet ver scheurt hebben, mag de weduwe hel aanzoek van een ander niet aannemen. Om nu dezen tijd niet te lang te doen duren, nemen de damen van Sumatra 'voor die vlagjes eene stof, welke al heel gouw ’door den wind verscheurd wordt. Is het waar dat M L..., ;an Londen, tijdens bei laatste seiaoen 700,000 fr. en een Rus 900,000 fr. in ’t spel ver loren Zoo ja, 't is dan niet te verwonderen dat er aoo veel liefhebbers dien eercle privé zoo gretig zoeken te pachten. Maar boe lang zal dat in Belgie nog ge duld worden. Het eiland Sumatia is een paradijs voor vrouwen. Alles is daar het eigen dom der vrouwen en de mannen beijve ren zich hunne vrouw rijk te maken. Een man kan zijne vrouw laten schei den. maar moet dan baar eigendom ongeschonden laten. Echtscheidingen komen niet veel voor, waarschijnlijk eenvoudig omdat man en vrouw niet in hetzelfde huis wonen. Hij beeft een eigen huis en bezoekt zijne vrouw slechts nu en dan. evenals een verloofde, die zijne beminde bezoekt. De jongens worden bij de moedor weggenomen, zoodra zij vier jaai oud zijn; de meisjes blijven tot haar huwelijk bij de moeder. Geschiedt dit, dan wordt bij het buts van de .moeder een gebouwije bij ge Ver«chlïMfpc tijdingen. De commissie der burgerlijke gods huizen van Veurne wordt gemachtigd om in hel godshuis, tot levenslang on derhoud toe te laten, de genaamde Ma- ria-Tberesia Duelos, met last voor haar eene som van 1000 fr. inde kas dier godshuizen te storten. Zondag aanslaande viert de loon- kundigft maatschappij be Melomanen haar Cecilialeei»,t. Om 7 ure's avoids, luisterrijk Con cert, met de rpedewerking der heereu Maicel De Mont, solofluit van tiet bij zonder muziek van Z. M. den Honing der Belgen en van het 1" regiment Gid sen; M Ceuppens, barijion van het groot tooneel van Antwerpen; M. Jacobs, kluchtzanger, en M. Th. Relsin, pianist. Maandag 28, ten 10 ure, plechtige Ceciliamis, in St. Nicolaaskerk, Na de Mis, uiivoericg van eenige muziekstuk ken. Woensdag, om 7 ure's avonds, prijs- botüng voor de vrouwspersonen der cere- en werkende leden. V Zaterdag avond is M. Debadts, pastoor te Dudzeele. overleden. Hij werd te Poperinghe geboren in 1837. Uitslag der bengstenkourirg te Dixmude, op 14 dezei Prijskamp voor hengsten (Achttien- maanders) 1’ prijs, 200 fr, Aug. Mon- teyne, Caeskerke, met Gilbert; 2’ 100 fr. K. Vandevelde, St. Jooris, met Pierrot. Driejaarsche hengsten 1’ prijs, 450 ff. Jozef Tavenier, Si. Jooris, met Monar- que; 2’prijs, 350 fr., B. Vandromme, Crombeke. met Max. Hengsten van ten minste ij aren. 1'prijs, 600 fr., Aug. Monleyne, Caes- kerke, met Fox; 2’ prijs, 350 fr; Vande velde, voornoemd, met Prétendent. Bewaringspremien van 500 fr. Tave nier, voornoemd, voor Briston; Van dromme, voornoemd, voor Pharaon, en Tavenier, voornoemd, voor Séduisant. Voortzetting der bewaringspremien. 1000 fr., J. Tavenier, Sl. Jooris, voor Jean Bart; 700 fr. Leonard Sonneville, Steenkerke, voor Brilland. Kampstutb voor, Trekmerrien. 1* prijs, 400 fr. Hip. Demolder, Boils- houcke, 2’ prijs, 250 fr., V. Tratsaert. Ramscapelle; 3* prijs, 200 Ir., Lod. Bulcke, Oudecapelle; 4* prijs, Jan Jonc- heere, Veurne. Te Oostduinkerke, wijk Groenen* dijk, is Eug. Decat, dezer dagen, van den wagen van den voerman Lodewyk Ureel gevallen en werd den voel over reden. Hij is thans veel gebeierd. In den avond van 14 dezer, werd ten nadeele van eenen marktkramer van fper, te Nieuport, eene diefte van sar- gien. een tesch en een som van 100 Irank gepleegd. De dader, om niet ge knipt te worden, was met den tram van 18,52 naar Oostende vertrokken; maar de politie had de trambedienden ver wittigd, die hem gedurende de reis be waakten. Toen de tram aan de Si. Jans- brug gekomen was, sprong de dief at en ging op de vlucht. Trawbedienden en twee polieagenten liepen hem achter na en eindelijk werd hq bij bet hospi taal aangehouden. Men vond op hem 100 fr. in goud en twee grooto messen. In den achternoen van denzelfden dag werd te Lombartzijde, langs de ha* vengeul een schaap gestolen toebehoo- rende aan eecen herbergier. De dief, vruchteloos beproefd hebbend» het bij d» beenhouwers van Nieupoorl te veikoo- pen, liet het eindelijk staan ia den «lal eener hérberg. De eigenaar heeft het anderdaags terug gekregen. De dader is onbekend. De minister van justitie heeft be sloten dat voorlaat) de gevangenen geen ander werk meer zullen mogen verrich ten dan voor den staat, zonder eenige tussahenkomst van eenen aannemer. Da notaris Bouchout van Jabbeke is aangehouden ten gevolge van klachten van personen die te vergeefs hun geld terug geeischt hadden. Hij zal vervolgd worden voor misbruik van venrouweb. Beheer van spoorwegen. In Januari eerstkomende heeft een wed«uijd p'aats voor het begeven van 60 plaatsen van hulpklerk, waarvan de eene helft voor viaatnsohe en de andere helft voor uiet- vlaamsche kandidaten. Men zie de p'.akbnoveu ia de postbureelen etr sta tiën. Zékere D..., van Eerneghem; die dinsdag op de peerdenmark; van Biugge een peeid verkocht had voor 850 fr. had, in 't Boertje den nacht o-fcige bracht met dranken. Woensdag mor- gend werd htj in dronken toestand naar «dB last era ars fyr. Waffelaert, Bischop van Brugge. '*,|e onlangs lot de geloovigen van i* Kisdo m eenen zeer belangrijken om- I brief, waarin bij ben aanzette de 'Otllottige er. afschuwelijke gewoonte |Q vloeken met de grootste zorg te Vrijden. Na ie hebben aangetoond ijselijk kwaad de godslastering is 1 boe algemeen zij is verspreid, wijst l °p de noodzakelijkheid en de moge- ‘heid om de gewoonte ervan uit de Bien public, dien omzendbrief be kkende, neemt met Mgr. den Bis hop van Brugge aan, dat vele vloekers ei met boo.-- inzicht, maar enkel uit e(Uzinnigheid er: gewoonte, hunne erschijnt dre*er|ier’g|e||jn{>en‘,j fr. £Jen frr i£) cent.' Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie (fer uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Püblkité, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RTCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkan’o.iren. Allerlei. Volgens de Gazette, zal de 24urendag in den post- en spoorwegdienst binnen kort ophouden te bestaan, daar de proef geene voldoende uitslagen zou op geleverd hebben. Wat er in Belgie gereisd wordt. In 1897 werden in Belgie, op de staats-: 'spoorwegen, 15,092,781 enkele reis kaarten verkocht voor 17 millioen 848,513 frank 78 centim.en 31,831,520 heen en weerkaarten, voor 23 millioen 718,189 fr. 48 c. Aan verminderde prijzen werden 44,522,539 kaarten verkocht voor 15 millioen 541,193 fr. 39 cent. De reizigers van allen aerd legden 1995 millioen 791 duizend 563 kilo meters at. Dat is 232,309,182 meer dan hel vorige jaar. Is hel waar dat de speelbank (eerde privé), te Oostende, in 't laatste seisoen eene zuivere wist gedaan heeft van 2 milhoen en half frank, waaronder 90 duizend betaald als inkomgeld door de 4500 personen die als lijdelijke leden aanveerd wierden, en dat, dooreen ge rekend, ieder dwaaskop die aan de ^eidigzte waarheden van den gods- speeltafel roert, 2000 fr. verliest zieh ook voordoen; moer nog, hij dient er voor te behoeden allen, die hem dier- j I - u;j voert; allen, die aan zijne waakzaamheid «Venl-he"? zijn toevertrouwd. Wordt dit wel altijd genoegzaam^ in ’t oog gehouden Vee* Graan* Zaad- en Vlashandel. Ove godslasteringen uitbraken. Daar- 1 é’aat hij aldus voort Ongelukkiglijk er zijn ook andere Mslasteringen. erger, vrijwilliger, op- ll'elijker. waarvoor geene verzachlin- i "‘kunnen in aanmerking komen. En J f| zijn de hoogere klassen der maat- ;bappij, welke er zich ditmaal aans liebtg maken, of ten minste, dio ze lor hunne medeplichtigheid begunsti- !n. Er zijn, bij voorbeeld, dagbladschrij- its. het is te zeggen min of meer om- ikkelde lieden, schrijvers van beroep, Ki verantwoordelijkheid volgt op ‘der woord, hunner pen ontvallen, n die dagelijks belijdenis doen van oddeloosheid, ofwel op de meest recht- lreekscho wijze den goeden God. de #üige Maagd, de heiligen, da eerbied- ‘eriRt belasteren. Zyn zij niet duizend tal plichtiger dan de ongelukkige zee fden, do vrachtvoerders, de kaailos- ers. welke lasterende woorden uitspre- en? Is hunne goddeloosheid niet vrij- *jllig bewust cn stelselmatig Kannen ‘i als verontschuldiging de vervoering ,at> de gewoonte inroepen, wanneer de l5rd zelf van hunne dagetykache he lheid hen tot overweging noopt, wan eer zij zich volkomen rekenschap geven 'Sn hei kwaad dat zij veroorzaken en telfs pogen het zoo ver mogelijk te ver breiden Zijn bet niet de boosste aller todslasteraara, zij, wier heiligschenden- b onbeschoftheid een oprecht duivel- lchtig karakter aanneemt Eri wat zullen wij zeggen van ben, door hunne aanmoedigingen door ^i'n geld, door hunne inteekeningen, begunstigen, ondersteunen en betalen dagbladen en uitgaven, welke, in werke lijkheid, bestendige en altijd werkende hroeibuizen van godslastering cn godde loosheid zijn Iloevele lieden zouden Uieencn zich in opspraak, in minachting >e brengen, indien zij in hunne tegen woordigheid vloeken duldden, zooa's aien er van scheepslieden, dronkaards bouwd en de jonge vrouw neemt daar bf staljongens boort En nochtans, da Relijks ontvangen zij aan hunnen haard, brengen in bunnen huiskring en stellen **0 vrouw en kinderen vóór, godslaste- ,aars van beroep, wier heiligschendende ^haamteloosbeid de ergste grofheden der volksboosheid verre overtreft Deze opmerkingen van onzen Genl- {chen conft«ter schijnen on.-t volkomen kögrond. Niet genoeg-kan men hel volk Waarschuwen tegen eenen vorm van Wie chi isten is, dient al te breken '0e' alle godslasteraars, onder welken v°rm en onder welk voorwendsel zij 1 baar zijn, allen, waarover bij gezag I JOL 1 k *1. ■SS9WS—gJ-LL'-JS ■U?' _L. 'L 'II iunrr—iiii Maandag werd H. Dauw, meseradiender, to Wilskerke, vader van g kinderon, werkende aan eene villa te Nicupoort-baden, door een ktrrecl- steen die van eer e hoogte var. 8 meters vic', aan 't hoofd getroffen en erg aan den schedel gekwetst. M Van tlalnié, notaris te Zedelghcm, was heiig met een revolver te onderzoeken, «.en eeU Vee aart de prijzen der verleden week. Tarwe prijshoudend met regelmatige vraag; g;r t vast; rogge prijthoudend met loopen'e vraag, o:ti enkel voor kleine hoeveelheid; ir.lmdsche schot afging en de Ongelukkige dood nederviel werd 13,75 tel 14 fr., amerikaansche 14,75 tot 15 j openbare godslastering, welke eene uil- ?(J,i'iei lijke boosheid verraadt en tegen- Wooidjg zoo algemeen verspreid is. - fr. betaald; haver kalm .- inlandacho i5,5o tot 16 Plata. Bloem vaster a3 tot a3,»5 fr.-voorde bakkerij. Vlas stil cn onbednjviy; prijzen laten bij voort- fr. betaald; maïs vast, vooral amerikaansche en La

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1