iV49 Woensdag 7 December 1898. wk. Landbouw. i i 55e JAARGANG. 4 hit blad iz'ischij»)! den Woemdag. Inschrijvingsprijs. 6 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Donderdag werd M. Camiel Sabbe, L. VANDEN BERCK, landbouw ingenieur. om daar, zoo veel mogelijk, paal en perk aan te stellen. In der. loop der zitting van donder- Prlesterlljke benoemingen. Mgr. de bisschop van Wij besluiten dus dat bet redematig gebruik der scheikundige meststoffen in *t algemeen, toelaat schoone winsten ie bekomen en alzoo op gevoe'ige wijze de inkoopprijs onzer oogsten te verminde- jen. Het is dus ook geheel onredelijk en tegen ons profijt, indien wij hei gelvuik der handelsmeststoften verminderen of weglaten voor t voortbrengselen aan lagen pi ijs veikocnt worden. Annoncen 20 centimen per regel. De gropte letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Ahhi.ucen vuur Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen; en ‘(buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlooren. Tegen het rhumatism.Bereid een aftreksel van selderij wortel en drink dat. Neem vervolgens de selderijwortel die ge- J!„J -- L-. voeg er meel bij, melk en een weinig muskadé, dóet het alles warm worden en voeg er dan llcchtcrlijke krenijk. Zijn door de korrektionn Ie R<cn*barik van Veu'ne veroordeeld c, t_... - Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel. Verschilllge tijdingen» Morgen, 0. L. Vrouwdag, en zoa dag 18 dezer, prachtig looneel- en muziekfeest in hel groot lokaal van bet Volkshuis, te Leysele. Hel zielroerend heldenspel De Brigands (in 4 bedrijven I on nnn -- meslsloffen bekomt, zeer zelden bene den het dubbel van den aankoopprijs dezer mesten blijft. M. professor Wagner geeft in ’t kort als volgt, benckkelijk de winsten, in hel dagblad der landbouwmaalschappij I ygp bet krijgswetboek. Yan hel Groot Hertogdom Hessen, de I Gister werd de bespreking over de uitslagen van zijne menigvuldige be- I herziening var. dat wetboek voongezet. j ftesiingsproefnemingen1 Door het gebruik der scheikundige meststoffen is de bekomene zuivere Winst, gemiddeld, zeer voldoende ge weest en menigmaal buitengewoon boog De grootste winst is bekomen bijna overal waar de grond eene volledige be mesting, samengesteld uit kainiet, metaal- slakken en soda nitraat ontvangen had. Indien de stikstof ontbrak aan de volledige bemesting, vermindert de winst bijna altijd zeer gevoelig, zoo zij niet in verlies veranderde. Eveneens, zoo de metaalslakken en de kainiet ontbraken, bekwam men, in ‘i algemeen, aanmerkelijke kleiner win sten dan met de volledige bemesting. Door hel gebruik eener volledige be mesting. heeft men volgende uitslagen bekomen o) De middelmatige opbrengst in graai van 7 akkers bezaaid met haver is van 1600 kg. tol 3000 kg. prr heciare, geklommen, mei eene zuivere winst vau Ir. 197,50. b) De middelmatige opbrengst in I grrfan van 5 stukken grond bezaaid met garst (waarvan de rr.resie met klaver) is verhoogd van 1900 kg. tot 2700 kg. per hectare, wel eene zuivere winst van fr. 112.50 c) De middelmatige opbrengst van 9 landen beetwortelen is vermeerderd V; n 40’00 kg. lot 75.100 kg. beetwon der provincie aan Hippoliet Demolder, van Boiisboucke. Voor 1899 r Visiet kaar ten, banden en enveloppen, ten bureele van dit blad. I Vrijdagavond heeft een wildsiroo- per‘drama te Lophem plaats gehad. De 1 gendarmen waren derwaarts getrokken om hel pensjngen te beletten. Rond 9 ui e betrapten zij drie wildstroopers die Reders, vetwiltigd.' bij middel van ge- dekt die plaaster met moosselien en gieter een koflilepel ammoniak over. Men legt de plaaster op de keel van het kind en het is le!«i, per heciare, eene zutvete winst gevende van fr. 311 25 de beetwortelen geschat 2'jnde aan fr. 15 00 de 100 kg. fr 223 75 de beetwortelen geschat 2»jnde aan fr. 12 50 de 100 kg. fr. 136 25 de beetwortelen geschat l’jnde aan fr. 10 00 de 100 kg. 7 de oogsten wam van de De Hunter. cn een naspel) welk eenige episoden uit Gelijk de vorige week heelt de kamer den Boerenkrijg van 1798 verbeeldt, deze week geen beetji weik atgdegd. za| er opgevoerd worden, alsook het Al de zittingen werden ingenomen door - - I welker voortbrengselen aan lagen prijs I ondervragingen zonder eer.ig belang en 'eikocht worden. Zij beelden zich in die veel te lang duuiden. En da' ai is te dal zij de zuivere winst dezer teelten verhoogen door hunne uitgaven te ver minderen. Opdat deze denkwijze gegrond zij, ware hel noodig dat de waarde van dt vet meerdering der opbrengst te weeg gebracht de redematige toepassing van bemesting niet te boven ginge. Niets I dQOr beleedigingen it echter minder waar dan deze veron I d.I n,,’ gezien de uitslagen beko ii,iï in de i.iii'Jbouwpraktijk. Deze uit slagen s.eliftrvast dat de waarde van veimeerdeting des oogst, welke men r door het redematig gebruik der handels-1 dag heeft M. de minister van justitie -l.l ia— k. i ecn we|80ntwerp nedergelegd, strek kende om de zcdelooze liedjes op de straat te beteugelen. Vrijdag beeft men eenige oogenblik- ----- ken kunnen besteden aan de hetziening 1®*®te wettelijk eikend. De zittijden der militieraden voor 1899, zullen, in bet arrondissement _r _j volgende dagen Te Veurne, 1* zittijd, van 20 tot 22 Februari; 2' zittijd, den 13 Maart; 3' zit* Te Dixmude. 1’ zittijd; van 27 Febru ari tol 2 Maan; 2* zittijd, den 14 Maart; 3° zittijd, den 28 Maart. Bij ministerieel besluit van 2 Dec. woidt voor drie maanden eene lijdelijke - - I - geopend te Hmidzaeme. De zal plaats bdbben in Januai i. In r r voor hengsten en trekmerrien' te Brugr- Brucgi heeft bes,e.n bengsi der provincie loegewezen benoemd j -v- blijspel De Dansziekte. Binst de tus- schenpoogen voortreffelijk orkest. Op St. Eloy, hebben nachtschui- -r -i j ijzeren hekken van den luslboi der I familie Syoen, te Loo. van de eene tut de andere partij. Imide i Gioot festival voor fanfaren en waarheden te zeggen, gelijk men dat ïarmo,IH« 'eo D,™°dne! °P ZondaK 20 heet, in min of meer gepaste woorden j A'igu^ i 1899. 900 Ir. prijzen. i.andelsmeststoffen de kosten dezer I de socialisten hebben dat vervangen j Donderdag werd M. Camiel Sabbe, i-nioi t» «i»»» Mini» I i en otibesc1 olihedcn, i van Wercken, kandidaat-notaris te Lede- zoodanig dat de Kamer verplicht ge- Rhem.tot gemeentesekretaris van Eeesen weest is baar reglement te veranderen benoemd, in vervanging van wijlen M. p Vlaminck. M. Camiel Cattaert, van Dixmude, is tot sekrelaiis van Oostkerke benoemd. M. J. B. Guillemin, ontvanger der belastingen, douanen, accyozen en en trepot. te Nieupoort, is ontvanger be noemd te Lisseweghe. De maatschappij van onderlingen is bij koninklijk besluit van 29 October, De zittijden der militieraden voor 1 Veurne-Dixmude, plaats hebben op de j volgende dagen I Te Veurne, T zittijd, van 20 tot 22 Februari; 2« zittijd, den 13 Maart; 3- zil* rogge vistinkndsche >8 75 tot 14; haver willig r tijd, den 27 Maart, witte Amerikainsche 17-75 tot 18, Groeningen J Ta n- j school van melkbereiding, voor meisjes, -j - Upi.Uir,g den provincialen (••ijskarop j ge, is de pgemie van 800 fr., voor den j aan Constant Debaene, van St. Ptelers- Tj ->van 5000 fr. aan Debaene. voornoemd cn i aan Edm. (haer, van Zevencoie; de Orei de scheikundige of handelsmeststoff’en en de daling der prijzen van de landbo wvoortbrengselen. Wij stellen als grondregel vast, dal bet beste niddel om gemakkelijk in e gaan tegen de mededinging en de da- hng der prijzen van de voortbrengsels, >n ’l algemeen, beslaat io de veiminde- rmg van bunnen inkoopprijs. Echter is die grondregel, alhoewel overal waar, nog zeer dikwijls miskend bel landbouwpraktijk. Het is alzoo dat zekere landbouwers denken wijs en profijtig te bandelen, wanneer zij bel ge bruik der scheikundige mesten verklei- r-cri^ of zelfs, weglaten voor, de teelten ^1 de zittingen werden ingenomen duor verkocht worden.' Zij beelden" zich in I dïe veel ie la*ng duutden. Én da' al zó de zuivere winst dezer teelten I wijten aan de betreurensweeniige ge- mers |]Unne woede bol gevierd op bet 4 - bruiken en gewoonten door de socia- j;,oran •—>--* -* listsche vei tegen wooi digeis ingevoerd. ’t Geldt nu niet meei, gelijk vroeger, de gendarmen antwoordden met alge meen geweervuur. Een der wildstroo* pers Edm. Devooght, boerenwerkman, oud 24 jaar, werd aan bet hoofd ge troffen, en legde aan om nog eens te schieten, toen een tweede kogel hem in de bil trof en in de beek deed vallen. Hij werd er uit getrokken en in eene schuur gebracht. Een ure na dien gaf bij den geest. Bij K. Denoo, te Thourout, wer den dezer dagen 5 zwijns ontvreemd, ter weerde van 20 fr. ieder; en men vond er vijf andere in de plaats van half de weerde der gestolene. De weduwe Dutilly. herbergierster op het gehucht Ploegsteert, goot ver- ledene week petrool met de kruik in de stoof, omdat het vuur niet ging naar hare goeste. De vlam sloeg op en de kruik ontplofte; het brandend vocht overgoot de onvoorzichtige vrouw, die geheel in vuur en vlam de straat opliep, waar men erin gelukte de vlammen uit te dooven. Maar het slachtoffer was zoo deerlijk verbrand, dat zij korts na het ongeval bezweek aan baar onbeschrijf lijk lijden. Welke les voor de onvoorzichtigen Mgr. Van Ronslé, apostolische vicaris van Congoland, is gister te Ant werpen ingesebeept om weer te keeren naar zijne zending. Pater Courten, van Beveren, bij Rousbrugge, en twee andere, alsmede vier Fiansciscaners zusters van Gooieind vergezellen hem. Sterfgevallen. M. Delrue, rus tend deken van Dixmude, is zondag o- verleden. Hij werd geboren te Heestert, den 4 April 1816 M. Medard Van- denbergbe, priester van ’t bisdom van Liverpool, in Engeland, is te Nieupoort overleden. Hij was geboortig van Isen- berghe. Te Perosa Argentina, in Italië, was zondag der verledene week gansch de piemonteesche hooge geestelijkheid veigaderd, om deel te nemen aan de inhuldiging van een nieuw kollegie, die plaats had in de groote zaal vau hel ge sticht, toen eensklaps de muren scheur den cn op de aanwezigen stortten. Een bisschop werd gedood, twee andere erg gewond en vele personen, meestendeels geestelijken, hebben verwondingen be komen die l un leven in gevaar stellen. In Oostenrijk, heeft de Bond der vogelvrienden eene statistiek opge makt, wam uil blijkt, dat in de laatste 30 jaar 3000 millioen vogels aan de mode opgeöfferd zijn; dat de jaarlijk- sche invoer in Europa 175 millioen be draagt en dat er io Londeu dikwijls 6 h 800 duizend vogelbuidjes op eenen dag verhandeld worden, dat vooral dezen zomer eene enorme slachting in de vo gelwereld is aangericht. Spanje heeft het hoofd in den schoot van Amerika gelegd «n toege geven aan al de Amerikaansche eischen. Het ziet af van de Philippijnsche eilan den zoo wel als van Cuba. Tegen de kroep. Een fransch in genieur, die te Gent woon', geeft het vol gend middel tegen die plaag. Men braadt r.een ajuin in de asch, dan smeert men hem met den lichtbak jaagden, maar de over- in een mousselinen doekje als eene plaaster. schuifel, door mannen die de gendar- gingen op de vlucht, toen ze een uur j Kered\ later weer veria-t werden aan den boord I eener diepe beek; toen de gendarmen al den overkant op een 12 al meiers ge diend heeft om het aftreksel te maken, v,„.„ ,5 r Zitting van 14 Nor Maddctdn August en Maddeletn Alidonr, werklie len ie Woumen. de eerste 7 maanden en 5® frank, en de tweede 5o frank, voor .lagen tn woaiten. uu gci.uui- Beun Amand, metier te Beveran, io trank, voor Hieii vo'guen, biaasden het licht uit, en •lagen. Vandenberahe Cyriel. werkman, te Beveren, 16 dagen en 52 frank, voor slagen v’andcnberghc Etodia, huisvrouw ran Camiel Muylte, werkiterte Begeren, 8 dagen en 26 frank, voor dieftc.. voor dronkenschap. Gecne verandering in de venprijzen. Tarwe kalm Amcrikaanscha 17 25 tot I7,5o; a -c •-» k....-- witte Amcrikaanscbc 17-711 tot 18, Groeningen i8-5o; gerst vast, veel vraag, weinig bod; polder- sthe 17-75 tot 18 Maïs flink gestemd mix ted n-5o, Plata >1; 1 (Zeeland) voor te koken 22 tot 2). Sodanitraat i8-25, op feb.-maart 18 3/8. ïn 1894 gold nitraat 2t-5o. Amoniaksulfaat 25-25, feb.- maart 25-25. In vlas weinig handel; voor de gemeene soorten is er verlies; de beste soorten worden echter nog al gevraagd, maar zijn moeilijk om vinden. NAA I -4 --T Zitting van 25 Not. Viaene Darid, v;s*cher, te Adinkerke, i maand en 26 frank voor esrroof. Delos Louise, werkster, te Beveren, voorw., 2 maal 10 frank, voor lichte gewelddaden en scheld woorden. Vanbrabant Hendrik, leurder te Clercken, 8 da gen en 26 frank, voor stage D. Vanthournout Cyriel, dienstknecht te Wercken, t maand en 26 frank, voor bedreigingen, en a» frank, voor breken van meubel» v WWX.«"»»VW»» W »J 1 rinn f’/xn et n m - O. n_» Sdiuolopzieners van het katholiek lager onder- ^0 beworingspremie Voor dt dekenij van Ghistel (oostkant), M. i Frutsaert, principaal van't Kollegie, te Oostende. ,,nA - - Voorde dekenij van Thourout (oostkant), M. premie van OUU Ir. voor de beste merrie r- - -■- Voor de dekenij van Uper (euidkant1, M. Mou- raux. overste der 7 Leeraar van Poësis en Rhetorica in i van Oostende, M. Edw. Frutsaert, student Hoogcschool van Leuven. i8-5o; gerst vast, veel vraag, weinig bod; polder- j sche 17-75 tot 18 Maïs flink gestemd mixted n-5o, Plata 11; baonen. witte zeeuwsche 27.50 tot 29-50; erwten IZeelandl vaar te koken 11 tot ai. -- -1 ivn IC Ronsc; leeraar In’de Normaalschool ie Thourout. Zusters der H. Familie, te Uper. •èsis cn Rhetorica in ’t Kollegie j —J“-t ter f L- z*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1