iVÖO Woensdag 14 December 1898. JAARGANG. Priesterlijke benoemingen. M. Devos, baccilaurea» in de godheid bij de aniversiteit van Leuven, leeraar van Rhetor jka in het kollegie van Meenen, is 55® En verheugd en blijgezind trok ie* dereen huiswaarts, met de voldoening van eenige aangename en nuttige ston den te hebben overgebracht, en om als ware apostels aan vrienden en kennissen al die nuttige en leerrijke zaken mede te deelen. Onnoodig te zeggen dat die krachtda dige woorden met donderend handge klap begroet, en de talent volle spreker, met begeestering werd toegejuicht, M. Pil, voorzitter bedankte den beer Beyaart, over zijne zoo schoone en leer zame voordracht, drukte den wensoh uit, dal de leden uit die woorden en aangehaalde voorbeelden nut zouden trekken; dat de werkman tot de verhef fing van zijnen stand zou medehelpen en de woorden indachtig zijn Helpt U zelven zoo helpt U God I Hij verhoopt dat wij nogmaals hel ge luk en de eer zullen hebben, M. Beyaert als spreker ia onze gilde te zien optre den. M. Beyaert herinnert ons dal bij in 1884, eenigen tijd voor de gemecnte- kiezing, naar Veurne, kwam spreken, Veurne had dan nog een liberaal ge meentebestuur; maar eenige maanden later, dank nan de leden der Burgers- gilde, werden de liberalen van bet stad huis gezonden en tot nu toe door een katholiek gemeentebestuur vervangen. Hij bedankt den raad der gilde van nog eens de eer en hel geluk te hebben in de Burgersgilde als spreker te mo gen optreden. voor mij zie, zegt hij, beschouw ik al de en doet hun nut en hun voordeel den werkman kennen. De Spaarkas, waar hij zijn geld uker, met winstgevende interest kan plaatsen; De spaarmamheidskringwaar hij na tijaren, een klein kapitaal vindt, het welk bij anderszins voorzeker niet zou be zitten, omdat het met de reste zou ver teerd worden. De maatschappijen van Ouderlingen Bij De Kamer. De kamer heeft verleden» weck de al- gemeene bespreking va o het krijgswetboek geëindigd, en die der artikelen begonnen. ken. Spieker toont vervolgens aan, waar om hij de werkman bemint. Omdat, in het hert van den werkman, veel broe derliefde van dankbaarheid schuilt; om dat hij zelve uil den werkmansstand gesproten is; omdat God het ons als plicht opiegi onzen naaste te beminnen ale ons zelven; omda' er op aarde niets door het katholiek bestuur"met milde grootscher te vinden is Christus beeft willen werklieden voor oudeis hebben; Hij heeft zelve een eenvoudige werk man geweesi. en zijne apostels onder de visschers, onder de werklieden, verko zen. Nu zijn er ook apostels opge- komen, maar ir. plaats van vtede, trachten zij niets anders dan oorlog te ^•a«.a v».ba»/Jam Ar» Iia» «»aI1z a rr a n r» r» zijne meesters op te bitsen. Katholieke Burgersgilde van Veurne. Zondag laatst, hield de katholieke Burgersgilde onzer stad hare gewone zlgemeene vergadering. optreden de heer K. Beyaert, de gun stig gekende redenaar van Brugge. M. Aug. Pil, voorzitter, opent de ver gadering, wenschl de leden welkom, en bedankt ze van io zoo groot getal naar de voordracht opgekomen te zijn. Hij •telt M. Beyaert aan de vergaderingvoor. M. Beyaert, zegt hij, is geen vreemde voor ons. Het is bij, die, gedurende den schoolstrqd, Vlaanderen door, die hate lijke schoolwet van 1879 met zijn krach tig woord bekampt heeft, en om de vlaamsche jeugd van ’t verderf te vrq- waren, grootelijks heeft medegebolpen. Hij drukt den wenach uit dat zijne voordracht over de verheffing van den werkman, met goeden uitalag zou be kroond worden. Hij verleent bet woord aan M. Beyaert, die, bij zijn optreden, met luidruchtig handgeklap begroet W»rd. in hartroerende woorden noodigt da. spreker de werklieden uit om de ouds ebristene vlaamsche gebruiken, die, belaas, zoo zeer verdwijnen, in hunne huisgezinnen wederom in te brengen of te behouden, namentlijk het avondgebed in kamille, het geven van den ouderlijken zegen, het bijwonen der godsdienst plechtigheden, en bet kwijten aller christelijke plichten. De katholieke werklieden zijn de hoop in de toekomst. De toekomende eeuw zal de eeuw zijn van bet volk, en uit al onze krachten moeten wij medeweiken, opdat het do eeuw weze van een diep overtuigd christen volk! In eene gloedvolle en prachtige slot rede, waarvan wij hier slechts eene schets mededeelen, doet de spreker uit schijnen boe de Kerk altijd zal zegevie ren en in der eoüwen zal bestaan. Op ’t einde der laatste eeuw riep men ’t Is gedaan met den Godsdienst; maar van al de vervolgers van Kerk en Pauzen, zijn er geen overgebleven. Deze onzer eeuw, Napoleon, Cavour, Bismarck, zijn verdwenen, en zullen welhaast in den vergeetboek begraven zijn. De Paus alleen blijft stand houden, en zal dit blijven in der eeuwen. In hel jubelfeest van Leo XIII, in 1893, waren alle volkeren zonder uit- zondering, te Rome vertegenwoordigd; 1 zij brachten buide aan den grijsaard, den gevangenen van het Vatikaan en bogen zich eerbiedig neder voor den Stadhouder Christi op dees aarde. De Kerke kan wel eenigen lijd ver volgd worden maar vergaan en zal lij nooit! Scharen wij ons dan rond onze geeste lijke overheid, wezen wij haar onder danig; is de strijd lastig, en laten wij ons niet ontmoedigen, want de zege is aan ons. Maar spaarzaamheid is niet genoeg. De werkman moet ook zijn zelven verheffen door zijn christelijk gedrag. Hij moet onderdanig zijn aan de lee ring der H Kerk, aan zijne priealers en bisschoppen aan den Paus van Rome. De werkman moet de kerken, de tempo’s des Heeren beminnen en ze dik wijls bezoeken; ’t is daar dat hij de plaatse heeft welke hem toekomt; ’l is daar dal er ware gelijkheid hearscht. De Kerk heeft altijd d»n werkman gene- gen geweest, en daarin het voorbeeld gevolgd van baren goddelijkan Meester, volk. Van aan de wieg tot aan het graf, trouw gebleven aan het katholiek vaan del. In de opvolgende kiezingen zijn de katholieken versterkt uit den strijd ge- komen, en de liberalen met al Hunne In deze vergadering zou als spreker topstukken zijn deerlijk vernederd en verpletterd. Zij hebben 30 jaren lang niets anders gedaan dan bunnen haal bot gevierd tegen den godsdienst, en zooveel papenvleescb geëten dat z'er van gestorven zijn. In geheel den tijd van hun bestuur hebben zij niets voor den werkman ge daan. Sedert do katholieken aan ’t bewind zijn, hebben zij door menigvuldige wet ten, welke de redenaar opsom:, den toe stand der werklieden trachten te ver beteren, en ware het niet, dat de socia listen gedurig stokken in *t wiel staken, nog meer nuttige en voordeelige wetten voor deu werkman zouden er gestemd worden. Hoe kan de werkman medehelpen om zijien staat te verbeteren? Door bel spa ren.. Sparen dat is zieh van iets berooveu dat niet hoogst noodzakelijk is, en weg leggen om het voor een nuttig doel te gebruiken Door verscheidene voorbeelden, ge- - kozen in bet huiselijk leven, toont de n00’1 ’els voor den werkman gedaan te spreker aan wat sparen is, en wat spa- f-- - Te Veurne bestaan alle inrichtingen de vei betering van bet lot der werklie op nuttige wijze kan doen bezigen de L__ J- maatschappijen en de Lijfwntkas. De uctilbare redenaar wijdt breed Onder die talrijke leden welke ik bier voerig uit over ieder dezer instellingen, voor mij zie, zegt hij, beschouw ik al de j en doet bun nut en hun voordeel voor standen der samenleving. Rijker, en ar- men zijn hier te zamen gekomen; dit toont dat ware broederlijkheid in de gild e heerscht, en dat de rijken den welstand en bel geluk van den werkman betraeh t*n. Maar zijne verheffing, zijnen welstand mag de werkman niei unsluilelijk van den Staat of van zijne medeburgers ver- -v wachten. Hij moet zelve, door eigene j stand, die I ein, in geval van ziekten, ter pogingen, tor die verheffing medewer- hulpe komen, hem eene dagelijksche •--- vergelding geven, geneesheer en ge neesmiddelen voor nieten bezorgen, en hem van zekere armoede en ellende be waren. De Lijfrenlkas, ingericht om aan den ouden enafge^loofden werkman een pen sioen te bezoigen. Deze twee laaiste instellingen worden 1 _„„u toelagen en hulpgelden begunstigd. Voor ieder frank dien de werkman stort, geeft de Staat een hulpgeld van 0.70 cent. De provincie West-Vlaanderen geeft een hulpgeld van 14,000 fr. te verdec- len oeder de verschiliige maatschap pijen. Het armbestuur van Veurno geeft twee verspreiden, en het yolk tegen God en frank per lid; en het is te verhopen dat zijne meesters op te hitsen. j zijn vooibeeld door nog andere open- Sedert het volk het stemrecht bezit, bare besturen zal gevolgd worden. heeft het nu ook recht van zich met t Door eenige voorbeelden toont do s lands zaken te bemoeien. i spreker boe het gemakkelijk ware, voor Eenigen waren bevreesd dat de werk- j den werkman, dank aan die milde toe- liede.i van hun stemrecht een slecht ge- lagen van, mits eene maandelijksche biuik gingen maken; maar de bekomen storting van 1 hank, een pensioen van uitAtag’en hebben bewezen dat de lond de 300 frank, te bekomen, en een VMM MdlUll ^VUUCSUJIKVU veuster, I de christei.b werkman, die tijdens kapitaal van 1000 frank aan zijne erfge- die eene bijzondere liefde had voor het de schoolwet gebroodroofd werd, namen aebter te laten, en moedigt ieder volk. Van aan de wieg tot aan het graf, geheel het land door, om zijne christen» i een aan om, zooveel mogelijk, met de vinden wij instellingen door de Kerk tot gevoelens, die zooveel blijken van chris openbare besturen mede te helpen om in stand gebracht om den werkman ter ttne dapperheid gegeven heelt, is ge- j den ouden dag, een pensioen te be- hulp te komeo. Dit blad verschijnt den Woenrdag. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Aunoncen 20 centime» per regel. De groote letters volgen» plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N* 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. bet 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaandeienj en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenattraal, 46, te Brunei. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. komen. De werkman moet medehelpen, an ders kan het niet zijn. Er zijn in Belgie 200,000 oude werklieden. Om aan elk hunnar een pensioen van 1 frank daags te verleenen, zou er jaar lijks eene som van 72 millioen franken noodig zijn. Het katholiek Staatsbestuur doet veel voor dea werkman, maar de werkman moet zijne medehulp verleenen. De liberalen zelve brengen buide aan de werkingen van bel katholiek Staats bestuur op dit gebied. Feron, in eene redevoering, moest be kennen dat men verschiliige wetten ten voordeele der werkende klasse zooals op de werkmanswoonsten, het algemeen stemrecht, de nijverheidsraden en de beroepsyndicaten aan de katholieken verschuldigd is. De Journal de Moiis, een liberaal dag blad, bekende dat Belgie aan het hoofd staat van Europa voor zijne wetgeving op maatschappelijk en sociaal gebied. Le Peuple, zegt dat de katholieken met goede inzichten bezield zijn voor den werkman, maar dat de liberalen nooit iets gedaan hebben. Hambursin, een socialist, verwoei aan Bara. in eene openbare meting, van hebben tijdens lijn langdurig bestuur, en zegde dat do katholieken veel voor 1 I waarin de werkman zijn gespaard geld den gedaan hadden^ op nuttige wijze kan doen bezigen de spaarkas, de spaaruaamheidskringen, de Na ons getoond te hebben hoe de maatschappijen van ouderlingen Bijstand werkman moet sparen, en in welke in richtingen hij het gespaarde geld moet bezigen, duide de achtbare spreker aan, waarop de werkman kan sparen. De spaarzaamheid moet van de eerste jeugd aangeleerd worden. De jongens moeten sparen op het snoepen en op de lekkernijen; de meis jes op linten en strekken die maar dienen orn hunnen praalgeest en hunnen pronkzucht le voldoen. De vrouwen op alle nuttelooze uitgaven in het huishou den; de mannen op den drank. Zij mo gen ook geen maandag vieren, en alzoo nutteloos een deel van bun weekloon vei biaseen. Er wordt jaarlijks in Belgie voer 446 millioen genever gedronken; 'l is genoeg om al de huispachtec der warkliedenge- zinnen te betalen. Er wordt jaarlijks 450 millioen verteerd in alle slach van sterke dranken; het is genoeg om voor iede- ren werkman een pensioen van 500 te betalen. En uit hetgeen voorengaat, kan men zien dat men gemakkelijk zijne nutle- looze uitgaven voor eenige centen kan inkrimpen. VEURNAAR I I I k A I M J ren vormsi^. *M»Mwi«vnu»a tw* wu

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1