Woensdag 21 December 1898. 51 Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel, Dil blad I I ‘ger. le Priesterwijding. Zaterdag badden de volgende wijdin- 1 1 Wal al schoone en treffende lessen biedt do leering der loomsch-katholieke kerk den mensch aan!... Wat zijt Ge voor hem eene onuit putbare bron van verti oosting, genade en onderwerping Wat zijn ze plichiig, zij die in het hart van den werkman de kostelijke f a e des Geloofs verdooven Hoe groot zal hunne verantwoorde lijkheid wezen, als ze eens voor den rechterstoel zullen verschijnen van Hom, welken zij verloochenen en wiens woord van vrede zij verstooten 1 Rijken en armen, gaat ter school in den eenvoudigen en armtierigen stal van Beihleem, en leert er dat de vrede slechts kan gevonden worden in de volle onderwerping aan den wil van Hem die almachtig is. Kijken, leert bij de kribbe in den stal van Beihleem uwe arme broeders lief h’ l'llrli. Leert er vooral dat gij van God den last hebi ontvangen van den arme le helpen in zijnen nood. Ai me, leert gelaten zijn in uw lot, versterkt uw geloot bij de kribbe en stelt er uwe hoop in Hem, door wiens liefde alleen, gij waren troost en zegen zult verwerven. verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjnars; n et de post 6 fr. Annoncen 20 centimin per regel. D? groote '«ttèr.- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor ariik-ls. enz. 20 fr. liet 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitcnland worden ontvangen door hel Office ue Publicité, Magdalenaslraat, 46, le Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker’lilgeyftr. Appelmatk', 7. te Veurne, en in de Pps'kamperen. De Knmer» Dinsdag, na de stemming van art. 16 van het wetboek van militaire strafrecht pleging, werd de bespreking onderbro ken, om woensdag over le gaan tot die der begrooting van s lands middelen. De punten waarover verscheidene sprekers meest handelden waren desui* kerkwestie en die der stokerijen. An dere spraken over de belangen der schip perij, de landbouwstokerijen de beeten- teeleró, de kadastrale heiziening en de giondbelastingen. ba hetanlwooid van den minister van geldwezen op de verschillende sprekers werd de algemeene bespreking vrijdag gesloten, en eindelijk de begrooting aangenomen met 82 stemmen tegen 17 «Inhoudingen (Rechter legen linkerzij). Sterfgeval. M. Kaïel-Lodewijk Lsplae, doktor in wijsbegeerte en letteren, doktor in de rech ten, rechter bij de rechtbank van eersten aanleg to Veurne benoemd den 23 Mei 1856, eerrechter derzelfde rechtbank den 16Maart 1885, is zondag namiddag te Kderboek, bij Brussel, overleden. Hij werd geboren le Bessen den 10 November 1818. Heden, ten 11 ure, had de lijkdienst plaats in de paroclrale kerk van Etterbeek, gevolgd van de begraving op het kerkhof van St. Pieters Wolawe. De veemarkten ondergingen bijna geena Yirandering. *t Liberalismus, met zijne drie verte genwoordigers in de kamer, ziet er uil als eene verzopen rat. 't h Vincbem niet meer die ‘t redde» moetNeen ’t is nu ’i verbond van de rad.kalen, social is'en, groene demo krater:, immers van al de antiklerikalen. De geuzerij gelooft dat de katholle ken daaiom uil hun vel zuden springen van gramschap. Wel neen 1 Met goed te werken op sociaal gebied, in alle hunne maatschappijen van treffelijk verzet en wetenschappelijk nut, zullen zij ook dat mors erverbond plat leggen. Waarom zouden de katholieken dat verbond vreezen Ziet ge de koningsgezinde liberalen hand in hand gaan met de gezworen a ij anden van den troon Ziet ge de rijke liberalen hand in hand gaan met de vijanden van den eigendom 1 't Land is te vreden van de katholieke regeering; nog nooit had handel en mj verheid zoo gebloeid; en nooit heelt ee ne regeering de weldaad rondgestiooid als de tegenwoordige. Er is maar een weg meer voor ’t libe ralismus.... ’t iade weg naar *t graf, met ’i einde der <9* eeuw. Alle ketterijen en dwalingen hebben bunnen tijd gehad do tijd van *t libera lismus is voorbij IA endmN, 'i Is zondag Kerstmis!.. Christusdag!.. Dag van b'ijite herinneringen... Dag van zegepraal welke de duistere wereld kwam verlicbteu!.. Dag, welke de sla- venbanden van duizenden mensehen deed vallen! Dag, welke de christen Jaarlijks dankbaar herdenkt!... Dag, welke, in ’t hart van den mensch, de geboorte hernieuwt van bet goddelijk Kindje en hem nieuwen troost en nieu wen zegen meebrengt! O dag! O schoone dag! het christen hart begroet u, omdat ge vrede brengt aan alle mensehen van goeden wil! Ja, vrede aan alle mensehen van goeden wil in andere woorden. Vrede iusschen alle standen Mocht dit gezang der Seraphinen, sedert bijna 1900jarcn de wereld heen- gevlogen, altijd meer en meer in de har- I ten der mensehen geprent woiden merken, de afschaffing medebrengen van den inventaris van hei vee dat zich in den voorbehouden omtrek der doua- nen bevindt. Deze inventaris moest vervangen wor- Echter heelt het siersel der tot hiertoe aangenomen merken niet beantwoord aan de verwachting. lu de laatste maanden heeft het minislerie de proef genomen met mer ken van een andei model. Als deze proefnemingen zullen gé- of er reden bestaat om het merken in I P'aals 11^rk van het groot se- het land te behouden of at te schaft -n, I m ”a' p* le of indien dit in den omtrek der douanen I J^M. Beugnte» Albrecht, alleen moet behouden blijven. Men zal alsdan ook onderzoeken oi een dei twee inventarissen kan afgescbali worden. De regeering beeft besloten eerlang maatregels te nemen, ten einde 1* De toepassing van het vergunnings recht op de herbergen algemeen te ma ken. en 2’ te beletten dal de bierhuizen in wezenlijkheid geheime slijterijen van sterke dranken zijn. Rechterlijke kronljk. Zijn door de korreklionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 8 Dec. Denecker Julius, werkman, te St. Ricquors, 50 frank, voor eerroof. Devreker Constant, werkman, te Mere kern, voorw., 8 dagen en 26 franken 16 dagen en 26 frank, voorslagen en wonden, en 8 dagen en 26 frank voor smaad jegens de politie. Es Hendrik, leurder te Clercken, voorw., 80 frank, voor slagen en wonden, tn 10 frank, voor braak van meubels. Lehouck Hendrik, werkman, te Veurne, 26 frank, voor bedriegelijke ontvreemding, en 10 frank voor scheldwoorden. Vanderheyde Hendrik, dienstknecht te Middelkerke. voorw., 2 maal 8 dagen, voor bedriegelijke ontvreemding. Debruyne Maria, dienstmeid, en Ramon Philip, landbouwer, te Woumen, voorw,, elk 3 maanden en 26 frank, voor zeden schennis. Versyck August, werkman le Nieapoört, T.tiv.e goed rijshondend inlindsche tol 16,75: rogge weinig tar markt gerst willig en vast poldersch* 18,50 tot 18,75 haver wankelend pnlj»r%che 17 lot 17 15; maïs kalm nnx-d 11 25. Bloam, voor d bakkerij 22,50. lioonen dalend witte zet uwsche 26,50 tol 28.5(1 b'trine 22 tot 28,50; erwten; zoeuwschf, voor te ko'ten 20,50 lol 23; an dere 18,75 toi 19,50. Sodanitraat beschikbaar 17.90, op febr. maart 18; Amiuoniaksulfaat 25,25 op febr. nparl 25,50. Vlas werd in groote hoeveelb-id verhan deld, doch aan onveranderde prijzen. voorw., 8 dagen en 26 frank, voor ver 7 heling. 16,25 tQl ju,ra: rogge weir. LouwyeIsidoor,herbergierszoon, teÓ?st- 1 iniandscha 13,50 tot 13.75; I duink»rke» 8 dagen en 26 frank, voor sla- ---«• gen op de politie. -- Vo.-^aerl Eduard en Pylyser Hendrik, den door dezen der agenten veemerkers. ,raelS(,rti> te Coxvde, eik‘50 frank, voor Pnhtor han/t >»-♦ H-- j;icht|nif>tlrjjf Heudryci x Enrid, werkman te Eeasen, I voorw., 8 dag-n vu 26 frank, voor dictie. 55ö JAARGANG. Werschllli^c kljdlntxrn. Op Kerstdag zal er in al de godde lijke diensten der beide kei ken eene omhaling gedaan worden ten voordeelt» der behoellige famtlien ondersteund door de. Conferentie van den II. Vin- centius (stad). Uitslag der aanbesteding voor de levering van den vootraad aan de bur gerlijke godshuizen dezer stad, gedu rende 1899 Het staatsbestuur heeft toelating verleend om den tram Dixmude Elver- ding >e Popeiïiighe te leggen. Een koninklijk besluit van 12 dezer machtigt de hiernavermelde gemeenten de keuriaksen op het slachtvleesch te handhaven Alveringhem, Beerst, Bovekerke, Caeskerke, Cortemarcq, Coxyde, Dix- mude, Hoogstaede, Leysele, Loo, Merc- kem Nieucapelle, Oostvleieren, Oeien, Ooslduinket’ke, Oudecapelle, Pollinc- hove, Proven, Roushrugge. St. Jooris, St. Jacobscapelle, Si. Bicquiers, S'avele, Steenkerke, Watou, Wercken, West- vleteien. Wulpen en Zouicn-tye. Den 13 dezer, in den namiddag heelt het paiket van Veurne te Polincbo- ve een onderzoek gedaan over eene vechtpartij, welke aldaar, eenige dagen geleden, had plaats gehad, en waarin verscheidene vechters deerlijk gewond werden. M. Biebuyck-Ronte, olieslaj schepen en provinciaal raadsheer, Hooglede, onderzocht woensdag eec ge laden revolver in zijnen hof, toen op eens een schol afging en hem in hei hoofd trof. M. Bicbuyck, die slechts 40 jaar oud is, viel dood neder. Dinsdag, tegen avond (13 dezei), ging Frans Poh, kok aar, boord der nitrea.schepen,bij M. Maryssael, apothe ker, te Oostende, eenen slaapdrank, vra gen. De apotheker zegde hem, dit zon- A lier lel. Hel merken van het vee. M. de minister De Br'jyn beeft, in de Kamer, de volgende verklaring afgelegd In mijne meening moest het merken van het vee, bii middel van metalen eindigd zijn zal men kunnen ooi doelen heiland te behouden of at te sch'dl-n, .l m na' e’l" Priesters MM. Beugntes Albrecht, Popermghe; Callevaeri Remi, Sweve- ghem; De Doodt llenUrik, Brugge; Del- bove Lodewijk, Rousbrugge; Delen Al Ions, Mi enen; DeJodder Josef Tmeli; De Meesier Alexander. Roosselaere; De- Bchuytt^r Adolf, Ghistel; .DesmeNosift, Oostioosebeke; Feys Maurrts, Poperin- gtie; Foulon Achille. Wevelghem; Hoet Jules, Aenrycke; Loul Vital, Lelie; Van Brabant Cynile, Beteren bij Ruusse- laere; Van den Abeele Oscar, Meeneu; Vander Moere René. Beernem; Van Tiegbem E igitis, Rouss* laete; Vuylsteke Aitbur. Btugge; E, Br. Bonilacius van Rpernein uil liet oider der Paters Capu- cienen: E. Br. Franciscus Richard uil 1 hel older der pa ers. Bamabteiea. Doik i.s M HCahewneri Alt., Swe- veseele; Candaele Gustaat, Waasten; De meuienaere Hilaü, IJper; Devriese Ri- i chard.Oostei.de; Dewoif Lodewijk. Brug ge; Gezelle Gesar, Brugge; Hosten Edm. Waasten; Ketele Lodewijk, Brugge; La ridon Josef, Brugge; Mahicu Karei, Rumbeke; Picavet Josef. Brugge; Schip man Josel, Veurne; Tanghe Alfoi.s Brugge; Van Gheluwe Hilair, IJpei; Veilaill Fe icianus, Rousbrugge; Ver- savel Hilair. Moscroen. Onderdiakens MM Sentroul Karei, Brugge. Lecouire Albrecht, Iseghem; Van de.Watle Pauwel, Brugge; AHosery Pauwel, Wyuckel S E oi; Berten Kare', Bo-suyt; Btliiouw Edmund, Molendorp; Riryne Alberic. IJper; BiutsaertJeroom- Jo el. Watou; Carlu Fionmond llulsie; ClaeysOyriel, Iseghem; Corneite Camiel, Noot dsctioote; Delaere Rumi, Lende lede; Oeraedt Pieter, Emelghem; Ger- monprez Medard, Eerneghem; Herman Florent, Becelaere; Hondeghem Firmin, Uoesingbe; Lourdault Gamiel, Oostroo- sebeke; Maes Medard. Ardoye; Massche- lein Arthur, Ledegbem; Nicaise Josef, Meulebeke; Ronse Valeer, Iseghem; Top Remi, Beveren bij Rousbrugghe; Van Besien Camiel, Heyst; Van der Straete Gustaaf, Veurne. Daarenboven hebben 34 seminaristen en 4 Passiebrooders de H. Kruin ont vingert. «a« fr. J -J 11..H Menagiebicr, 80 btctol. ]ot. C.illisa, >o So. Bitrizijn, geen «nbieder». Ossen en koeienvlecsch, 3300 kilog, Joseph Vereeske, fr. o 94 per kilo. Kalfvlcesch. 3óo kil.. Jos.ph Vereecke, fr. 1 37. Ruwe kaffiboonei» (chéribon), joo kil G. Vaa- derheyde en Zusters, fr 1.60. Ch e >rée, 5<x> kil., dezelfdo, fr. o.3o. Wit zout, 600 kil., wed* Cailliau, fr. o.o5. Witte broodsuiker 3o kil. wed* Cailliau, fr. 1 00 I Poe su ker, joo kil wed* Cailliau, fr. 0.84. Arakanrirst, 3oo kil., G. Vandeiheyde. fr. 0.37. Lijnzaedpoer. 200 kil., dezelfde, fr. o.i3. Bruine Zeep, aio kil., dezelfde, fr. o.ï3. Soudn, 35o kil., wed* Cailliau, fr. o o5. Ameldonk. ltSkil. G. Vanderhcyde, fr. 0.36. Bleekblauw (fijne soon), so kil., wed’ Cailliau, Ir. o 55. ld grove soort, 20 kil., dezelfde, fr. 0.40. Rooktabak, 80 kil., «rouw Vaa Hce, Ir. t.5o. Snuif. 25 kd .dezelfde, fr. 1.00. Roltabak, 25 kil dezelfde, fr. j.oo. Doodkisten, F. Houbacrt, fr. 4 40. Wit lijnwaad, 100 meert, P. Clcenwerck, fr. t.15. Blauw id., 60 meters, denzelfden, fr. t.24. Grauw id 60 meters, denzelfden, fr. 1.00. Monssche kolen, 80,000 kil (jjailleltcrien) per wagon, Leonard Morael, fr 284. M. Edw. Louwaege is tot burgemeester van Noordschoote benoemd. 'K?

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1