1 Woensdag 4 Januari S899. Nieuwjaar wensch. te 56e JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; wet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groot? 'etters volgens plaatsruimte. Men schrijft in bi] BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. besteed t U, vrouwtje, wensch ik zoeten troost En geen vei drier van man ot kroost; Geen wrok of haal Geen buurviouw kwaad, Maar vrede en rust met iedreen Door alle de twaalf maanden heen. daar van i 2' 0,72 0,66 0,60 0,94 3* 0,62. 0,56. 0.50. 0,8i. Rechterlijke kronljk. Zijn door do korroktionnelo Rechtbank van Veurne voroordoeld Zitting van IS Dec. Dafoor Pieter, Zitting van 16 Dec. - Vanwalkghetn Alfons, werkman, te Brugge, en Vanhoo ren Frans, hovenier, (e Middelkerke, elk 26 trank, voor slagen; de eerste nog 30 frank, voor braak van afsluiting en mobi lair. Voerw. voor den tweden. Masschaele Loei., werkman te Oostende, voorw., 15 trank, voor diefte. Merseman Thnodoor, werkman te Wul pen. en Pinson Beiiedik, werkman te Veur ne, de eerste 26 frank en de tweede 8 da gen en 26 trank, voor diefte; de eerste nog 15 frank, voor dronkenschap. Caytan Isidoor, rondleurder te Veume, 8 dagen en 26 frank, voor misbruik van vertrouwen, en 15 frank, voor dronken* schap. Vanassche Alois, daglooner, te Wou- men, 50 frank, voor jach(misdrijf. Overledene priesters in 1897-1898. 1. M. Karei Rerlamont, pastor to Coy- ghero, 29 December 1897, oud BOjaar, 10 maanden. 2. M. Petrus Welvaert, gewezen onder pastoor in Ste. Anna, te Brugge, t ta Oosl- cainp 30 Dec. 1897, oud 64 j. 3. M. Joannes Courouble, pastoor te Tm Boelen, t 2 Januari <898, oud 57 1/2 j. 4. M. Eduard Van de Ghinsta, pastoor te Ghils, -f 16 Jan. oud 82 j, 7 m. 5. M. Julius Dehacker, pastoor te Were - ken t 19 lau. oud 65 j. 6 M. Frans Veicruyssa. pastoor te Vet- degh-m, f 2! Jan. oud 83 j. 7. M. Hendrik Van Daak-, gewezen coad jutor in Ste. Walburga, te Veurne, onder pastoor te Moorseele, f 11 Feb. oud 53 j. 8. AI. Jule» Verscharve, leeraar in't col legia van Kortrijk, f IB Feb. oud 57 j. 5. M. Karei Dewulf, pastoor van O. L. V. te Proven, t 18 Maart oud 62 j, 8 tu. lü. M. Renaat Ampe, gewezen onder pastoor t te Handzaeme, 28 April oud 47 j. 11. M. Pieter Dracaval, pastoor te Co- 1 men, 11 Mei, oud 58 j. 10 m. 12. M. Hendrik Anseeuw, pastoor in I O. L. V. I« Poperingbe, f 6 Mei, oud 79 j. 13. M. Jules Carion, imd-rpastoor in St. I Rochus te Korlrijk, t 30 Juni, oud 33 j. I 14. M. Eduird Seherperoel, gewezen I pastoor van Lampernisse, aldaar overl. 30 I Juni, oud 81 j. 7 m. I 15. M. Hendrik VanstracssHle, geb. te I Vcarno, en <erpastoor te Adinkerke, f 19 Aug. oud 41 j. 9 m. 16. M. Pietcr Muylle, pastoor te Rams- I capelle, f 28 Aug. oud 86 j. 8 m. I 17. M. Karei Maertens, gewezen pastoor I te Boesinghf, t te Gen', 1 0c'. oud 77 j. 18. M. Tliecfinl Dewjlde, gewezen onder- I pastoor to Aoinkerkc, onderpastoor Ie I Westcapelb', -J- 13 Oei. oud 49 j. I 19. M. Ang. Van Dorpe, gewezen pastoor I van Southern, pastoor to Heule, f 30 Oct. I oud 78 j. 20. Af. Hendrik Decraone, gewezen I directeur der zusters van liefde ,lc Kot'rijk, I aldaar t 9 Nov. cud 51 j, 7 m. 21. M.'Hmdiiï Debadts, pastocrU Dud* I zoele, ti9 Nov. oud 61 j. I 22. M. Joanntis Delrue, gowFzen deken I vau D.wude, t 4 Dec. oud 82 j, 8 na. IJ, jonkheid, die wilt trouwen thans. E wensch ik eene goede kans. Daarom verzint Eer gij begint; Want, zijl gij eenmaal in de schuit, Dan zijn uw schoonste dagen uit. IJ, boer, die wcikt met zorg en vlijt, U wensch ik nat en droog op tijd; In uwen stal Geen ongeval, Een goeden prijs voor graan en vee, En dat uw oogsten vallen meê. U, werkman, die voor vrouw en kind Den kost in 't zweel uws aansebijns wint, U wensch ik vlijt En spaarzaamheid. Spaar dagelijks maar eenen cent, Het maakt voor d’ouden dag eeno rent. En nu mijn laatste wensch geuit, Alvorens ik mijn rijmtje sluit Vlecht al te gaar, In ’i nieuwe jaar, Veel schoone pnarlen aan de kroon Die u een» siere in s hemels woon. Geluk op aard Is weinig waard; Maar good geleefd en goed gestorven Is Satans rekening bedorven. Komt, lezers, luistert al te gaar ’k Schenk u mijn wenschen voor bet jaar. De milde zegen van den Heer Dale overvloedig op u neer, Opdat ge, ’tgeen uw hart verlangt, In gulle, ruime maat ontvangt.j U, mannen, zij de vrouw geen wijf Mei droog goznsg of zuur gekijf» Dat op uw huis Nooit drukke een kruis, Hetwelk u brengt in leed en rouw Geniet steeds vreugd van kind en vrouw. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brute;!. Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel. De prijzen voor het vee daalden. Er werd 1* kwal. fr. 0,82 0,76 0,70 1,04 üói iv ii io 05 Voor ossen id. vemen id. slieten id. kalveren Veile verkens por kilo 77 lol 87 cenlimou I Tarwe vast met 1/8 tol 1/4 vei hooging en eenige rcgi>lniatige zaken voor het noodige verbruik. Rogge eveneens vast me! veel vraag; voor infandsahe v-erd rondweg 13,75 tol 14 betaald. Haver goed gevraagd m- landsche 15,75 tol 16,25; vreemde weinig aangeboden. Gerst willig voedergeist 12.25 lot 13, poldersche 18,25 tot 18,75. Maïs rijzend rmzed 11,75 tot 12. Bloem, opslag voor de bakkerij 23,50. Boouen witte, Zeeland 26 tot 27,50, bruine 22 tot 27,50. Erwten, voor te kob<*u 20,50 tol 23; de andere 18,75 tol 19,25. Peerdeboonen 17 tot 17,75. Sodanitraat beschikbaar 17,90 febr. maart 48.' Aiuuiomaksnlfaal 25,25,; tebr.- maart 115,75. Vlas vlotweg verhandeld, doch aan uit erst lage pnjzen.. De koopers drukken op de markt omdat zij denken dat er te veel vlas vetkrijgbaar is. Wij tneenen te weten dat in sommige vlasfabrieken de voorraad bijna is uitgeput, en er eene lichte rijzing der vhsprijzen mag voorzien worden. Landbouw. Over rttizceteeltpn lichte grond. De rogge is var. alle onze graange wassen bet best gesehikt voor lichte gronden', zij is hestund tegen alle weer en kan zich desnoods tevreden stellen met weinig vruchtbaren grond; in een woord, zij is hei graangewas der arme gronden. Indien de rogge, in onze lichte gronden, gewoonlijk eene op brengst van 1400 kg. graan en 4000 kg. stroo, pei hecare, niet te bovenga, is dit te wtjien aan den misbruik die men vau bare hardheid maakt, met de voor- traat zal toegepast worden, ala dekmest, en per heltt in Febiuari-Maart en per be.lt weinige dagen voor de aanvor- ming. d) Eindelijk da rogge bestemd tol zaadgoed zal op voet volkomen rijp ge worden zijn. Cel zaadgoed zal ook niet veijaard zijn noch gedorschen geweest zijn dan na gezweet te hebben, om ver volgens bewaard te worden in acne drooge en luchtige plaats, in dunne laag welke van tijd tot tijd zal omgezet worden. Kort voor de zaaiing zal men de rogge goed schiften, bij middel van een sorteermachien om aizoojzaadgoed te bekom n welke ganseb zuiver is en slechts bestaal uit de dikste en zwaar ste kot reis. In ’t algemeen zal men, per tiemaie, de 140 kg zaadgoed niet over- t r-flan, bij handzaaiing en de 120 kg. als de zaanng geschiedt bij middel van e?n za&iluig, in lijnen afstandig van 0“lü Er dient opgemerkt te worden dal die laatste wijze van zaaiing wijd bo ven de eeiste aan te bevelen is. L VANDEN BERCK, landbouw-ingeuieur. naarmate de grond min ot meer arm ;s i uietser te-Veurne, voorwaardelijk, 15 frauk, aan opslorpbare stikstof, en de meer ol voorslagen. min sterke ontwikkeling des oogst op Warmoes August, timnterrtiao, te Veurn», 2 - zi s- Vertrekuren van den IJicrenwcg «fe vniidcn fiBuurtspooi-ivc^. 3 Januari tot 33 April £993 9 10 13 47 - naamste voorwaarden barer teelt te ver waarloozen. O n de vruchtbaarheid der rogge te vermeerdi ren en gioote opbrengst te bekomen, moet men de voorwaai den in ’toog houden, waarvan wij hierna de voornaamste opsommen a) Men moet den grond goed opwer- ken en hem geduiende 2 a 3 weken minstens laten lusten, alvorens htm te bezaaien, want de rogge eiacht goed opgewerkte doch belegen giond. b) De rogge moet gezaaid worden bij droog weer cn vroeg genoeg, opdat zij den tijd liebbe, vóór den winter, krach tige worlelscheuten te maken. e) Het uitspruiten der logge vóór den winter is van bet giootsle btlang, de overvloed van ougsi er bijzonder afhangt. Zelts ingeval van vroege zaai ing geschiedt dit uitspruiien niet zooals hel behoort, dan indiende gtond onder opslorpbaren vorm en ir. votdoende hoe veelheid, al de neodige minerale voe- dingsbestanddeelen bevat’, siiksto/, phos phoorauur, potasch en kalk. De zandgronden, echter, zijn van na tuur arm aan phospboorzuur, potasch en kaik, en daarenboven bewaren zij slecht de stikstof, ingeval men den grond met stalmest bemest, zal dezo meststof hem van deze voedende bo standdcelen vootzien, maar, in ’t alge meen in onvoldoende en altijd in slecht geëvenredigde hoeveeltieder.; want, ir. dien de stalmest betrekkelijk tijk is aan stikstof, potasch en kalk, is hij daaren tegen, te arm in phospboorzuur. Dit laatste vruchtbaarmakend bestand deel ontbreekt dus altijd. Alzoo is het ook in 'l algemeen voor de stikstofde potasch en de kalk, aangezien de be mestingen met stalmest gering zijn in zandgiondon. Indien men dus een rijken oogst wil bekomen, moet men zijnen toevlucht nemen tot de minerale mesten. In alle geval is ’t gebruik van phosfaal- mest onontbeer ijk, hetzij men met stal mest vatof niet. Hel phosphoorzuur za ‘t voordceligst aangewend woiden onder vorm van meiaaistakken, gemiddelt 400 kg. per hectare. De metaalslakken verrijken gelijkertijd den grond in twee voedende besianddeelen, under opslorp baren vorm, hetzij bei phosphoorzuur en de kalk, we.ko evei eens in zandgronden ombreken. Dit meststof zal regelmatig ui'.gestrooid worden vóór de laatste be- ploeging. Zoo de grond geen stalmest ontvangt, is hel ook noodig, voor de laatste beploeging, gemiddeld 500 kg. kainiet ol 600 kg. karnalliet, per hect are, te gebruiken. Eindelijk de stikstof zal bij voorkeur aan den grond loege- diend worden onder vorm van soda- nitraat; 100 h 200 kg. per hectare. opslorpbare stikstof, en de uieer ol voorslagen. het einde van den winter. De sodam- i voofw-, 8 dagen, voor slagen. 7 6 45 Oostende Slulie Veurne St tie 16 43 11 08 Il 3G 1801 19 13 10 41 11 15 Veurue Statie Veurne Markt Coxyde Oistduinkcrke Nieuporl 18 51 -10 09 -10 17 - 10 19 -10 35 5 08 6 58 «5 14 7 09 Coxyde Veurne Markt Veurne Statie I e 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 51 5 55 6 41 4 43 651 5 06 710 5 34 7 50 Liehtervelde 5 49 8 05 716 918 9 37 10 45 II13 05 50 5 05 VEURNE Yl’F.'A - YPEl VEURNE 4 45 £7 17 9501024 ,1305 15 55 1805 731 9 55 1019,51310 1600 1810 753 10 16 1050 S13S1 16111831 8 00 10 13 10 57113 33 16 18 18 38 8 17 10 40 tl 14 11855 16 45 18 55 C Q 4 1A Al 44 Ifi 4 4 AO 1 59 12 09 1030 13 01 15 51 18 36 TRAM VEURNE OOSTENDE 9 50 1! 36-i 15.14-18 04 jo 14 u» 9 56 13 4! Ï516 7 16 10 08 13 54 - 15 31 - 18 14 |5 34 7 15 10 16 13 6!- 6 7 43 10 34 13 10 - 16 06 - 18 47 0u»têiirle itatio 651 8 35 11 33 14 11-16 54 19 36 TR\M OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 43 10 48 11 18- 14 58 18 50 Nieuporl st»d S3 57 8 48 11 47 13 10 - 10 Ooslduynkerke Zo 14 2 00 11 04 13 37 - 16 17 f611 90S 12 11 1345 - 16 51 6 34 910 1118 13 57 - 16 37 6 40 916 12 30 1403 - B,osset Grot 5 18 Lichterxelde 6 31 Corleniarck nixmude Veurre Adinkerke Duiukerke Duinkerke Adinkerke Vrurne D<in.ude Cortcm.rck I Gent Brussel 6 00 7 18 8 42 8 56 9 11 9 49 9 59 - 1456 18 15 - 7 11- 8 57 10 54 3 08 941 11 47 1556 - 1750 950 11 55 1604 - 1803 1018 1136 1633 - 18 31 1045 1155 17 11 - 1901 10 56 13 33 171!-19 38 11 05 1458 1846 - 16 55 1010 15 10-18 11 15 40 - 18 16 1701 1946 i j 1438 1718 2003 14 35 17 25 2010 17 51 5» 36 :1144 1411 <1201 1110 ‘13 08 13 14 15 11 37 15 52 17 43 1315 17 0!-19 19 13 43 11 14-19 40 14 09 17 39 - 10 09-H 40 14 38 18 05 - 10 3?-13 0! 4 09 Veurue Statie Veurne Voorstad 450 Nieuwe Herberg 5 1< Aheringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstude Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie r Loo AlveringhfUl VeufneV.erstad 6 36 9 18 11 H J1129 15 56 17 46 2031 c ujuiü uc ^iuuu mi** v» metsci vc-vei U11U Sierde UlltWtWfcVHHg WVO Vp I t.UHUUUU ÏFE’t 9ro 10 24 9 55 10 29 6! 800 40 13 1057^13 33 16 18 1838 1 8 31 10 54 11 28 *14 09 16 59 19 09 9 27 14 50 11 14 «ft 4 41 7 13 9 46 Hoogstad» Linde 5 87 8 19 1041 111 80 13 57 16 47 19 81 =- Loo 5 51 8 83 4056 - 6 08 8 50 11 1» Nieuwe Ferber 6 15 8 37 1 ■s- o* 6 41 9 23 11 46

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1