Woensdag II Januari 1899. JAARGANG. Vetschil in meer 108 I De uitgever van Ont Blad werd k; en in '1 Venrnsehe verspreid, bil blad j I w M. Samyn jarea lang nutteloos hunne 5öe Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel. Veemarkten onveranderd ossen 65 tol 85 c. veerz- n 60 tol 80; nieren 50 tot 70; kalveren 85 e. tot fr. 1 05, volgen» hoe danigheid. Vette verkent» 78 'ot 88 c. Tarwe onveranderd; rogge vast, inland sche 13,50 tol 13,75; geest iets kalmer; haver onveranderd inlandsche 15,75 tot 16 50; m>ïs stil, mix'll 11-37 tol 11-25. Boonen r witte ieetiwséhe 26 00 tot 57 50, bruine it 00 tol 27 T-0, Etwien zeeuwsche voor te koken 20 50 tot 23 00; andere 18 75 tol 19 25» Pecrdeboonen 4. KINDERT.AFEREEL 5. FANTAZIA op eene melodij van Ghoptn, mor fluit. D«. Mewsseïian 6. XZOUAVE GONSGtUT. Duo btruffé. DeSoSniJ. A. Thomas 3. OPÉRA SANS PAROLES. s Engehche bladen bet pogen te doen gelooven?» Bericht aan de Beetenplanters. De landbouwers van het arrondisse ment Veurne, die van gedacht zijn .«ui- kerbeeten te planten, worden verzocht zich te willen vereenigen. op woens dag 48* dexer, bij P. Godderis, in hel Hotel van Cammereif, te Veutne, om 9 1/3 ure stipi 's morgers. ten einde lieb ouderling te verstaan om .de be langen der plantere te bevoórdeeligen. Oversicht. Wat zal er gebeuren De toestand in Europa is stellig niet rooskleurig en menigeen vraagt zich at wat er zal voortvloeien uit de gespannen verhouding lusschen Frankrijk en Enge land. Indien hel niet gauw verandert, zal het geene twee maanden duren ot er zullen erge, zeer erge gebeurtenissen plaats grijpen. Van den eenen kant, is er evenwel iets geruststellends, en *tjia dat Frankrijk hoegenaamd het inzicht niet heelt te oorlogen. De Fransozen zouden zich tevreden houden met hunne kusteu te verdedigen. Men verzekert dat onderbandelingen p'. ats hebben tusseben Berlijn en Parijs ‘t Is oa de wille der Egyptische kwestie er, ten nadeele der Briuche eiichen dat kriier Wilhelm geneigd zou zijn eene overeenkomst te sluiten met Frankrijk. De Vrije Congostaal, die, zoo het schijnt, het ook al een beetje in do bovenkamer begint te krijgen, omdat hij van gevoelen is dat (zijne huidige staatsgrenzen niet meer voldoende zijn, verkeert zoo min te Berlijn als te Parijs in geur van heiligheid, omdat men daar al te duidelijk ziel dat hij in Afrika met Engeland aan één zeel trekt. Die al te grooie vriendschap behaagt de twee vechters van 4870 niet. Ziedaar wat Parijsche en Londensche briefwisselaars in grooie. gezaghebben de bladen schrijven; indien zij niet óverdrijven, is de toestand niet alleen zorgwekkend; maar zelfs dreigend. Laat ons hopen dat die geruehten on gegrond of ten minste fel overdreven zijn, want moesten die voorzeggingen verwezenlijkt worden, God weet wat er zou gebeuren in 4899. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; «et de post O fr. Annoncen 20 centimen per regel. D^ groote >tter< volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. Een N’ 10 cent.. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400. De Annoncen voor Belgie (ter uittondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het OrrtCE de Publicitê, Magdalenaetraat, 46, te Bruseet Dat is stout en moedig gesproken Uit Engeland. Koningin Viktoria moet, zoo berichten de Parijsche bladen, tot de ex-keizerin In de maand Juli had eene worste ling plaats op den weg van Crombeke naar Proven. Zekere Verwaerde werd vastgegre pen door drie.personen; met zijnen stok bracht hij hevige slager, toe; bij werd zelf min ot meer erg gekwetst. Te Veutne werden drie personen ver oordeeld. Verwaeide werd vrijgespro ken. omdat hij in wettige veraediging had gehandeld. - - Zekere De Hoe, die acht dagen en 26 frank had gekrgen. was in beroep ge gaan en had 12 getuigen doen komen - - om te bewijzen dat hij niets gedaan had Het heelt niet geholpen. Het vonnis heeft de eerste uitspraak behouden. Rechter lijke fcreetyk. Ziin door de korreklionnale Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 22 December. Vanden- abeele Tobia», werkman, te Rousbrugge, en Vandenabenle Pieter, werkman, te Loon (Frankrijk), elk 8 dagen en 26 frank, voor slagen. Sinnesael August en Dewulf R.naat, dienstknechten, te Wenende, Maes Htndnk i, en Vanhove Jerootu, -'Werkman, te Lombartzyde, elk 8 dagen en 26 frank, voor dagen. De 2* voorwaardel. Dekeyser Rasiei, boodschapper, te Mid delkcrke, 4 maanden 26 frank, voor slagen. Degroote Richard, metser. Da rieux Eu geen, werkman, en Duflon Eugenia, huisv. Dobbelaere, alien te Nieupoort, de 2 eerste voorw. elk 3 maanden, voer diefte; de 3* 1 maanden 26 frank, voor ver heling. Jolly Cecilia, huisvrouw van Karei Beau jard leurster, zonder gekende woonst, 4 maand en 26 frank, voor diefte, en 8 dag., voor bedelarij. Rappelet Eugeen, metser, teGhyvelde, 16 dagen en 52 frank; 10 frank, 20 Irank cn 15 frank, voor slagen, bedreigingen, beschadiging van afolu'liug en dronk,n- scha p. Vannobel Arthur, werkman, (e Herzele (Frankrijk), 7 maanden, voor diefte met braïk. Zitting van 23 Dec. Vandevclde Frans, workman, ie Znyenkerk'e, 1 jaar en 52 frank, voor dieften. Verfaillie Jozef, Verfaillie Marie en Bou- deyn Julia, herbergiers, te Woumcn, elk 8 dagen en 26 frank, voor slagen. De 2 laat-de voorwaardelijk. SixCamid, Six Hendrik. Barroo Alois, workliedvu, te Wcstvleteren, Delangbe Arthur en Lootou Renaat. werklieden, te Crombeke. detV en 2* elk 3 tnaanden en 100 frank, de andere elk 1 maand cn 100 frank, voor slagórj’. De 4 laatste voorw. Zoete Xaveer én Zoete Hendrik, visschers te Westende, elk 8'., dagrn en 26 frank, voor poging tot die(«tal. De 2* voorw. Deburgcrlijkeré'chtbank vanVturne heelt saterdag uitspraak gedaan in het proces ingespannen doQr M. Samyn, gemeente onderwijzer te Si. Joorts, tegen het weekblad Ons Blad, te Elsene gedrukt, Vooren en Veemarkten In Went-Vlaanderen. Een ministerieel besluit, in dato 6 dezer, bepaalt dat. in West-Vlaanderen, te rekenen met 45 Januari cn tot ver dere schikking, verboden zijn fooren en markten van runderen, varkens en scha pen, alsook alle verzamelingen van dieren die met de fooren en markten kunnen gelijk gesteld worden. 'De markten van slachtdieren, tot dezelfde rassen behoorendo, zijn in voor melde provincie toegelaten onder da vo-Hwaarden en voorbehoudingen van het koninklijk besluit van 24 October 4808. Beweging van den burgerlijken stand van Veurne, in 1898. Geboorten (nitt inbegrepen de dood geboren en andere levenloos aangege- ven kindei en) 69 mannelijke en 67 vrouwelijke, en Te zatnen 136, waaronder 8 onwettige. Intredingen door vestiging in de stad: 479 mannen en 207 vrouwen. Te zamen 386, waarvan 25 die uil een vreemd land zijn gekomen en 7 uil eene andere gemeente des rijks. Uittredingen 131 mannen en 166 vrouwen, te zamen 297. Oveimiai der intredingen op de uit tredingen 59 mannen en 49 vrouwen, te zamen 108 Huwelijken, 31. Stet (gevallen 61 mannen en 59 vrou wen, te zamen 120. Doodgèbo en en levenloos aangege ven kinderen. 4. Bevolking op 31 December 1897. 5636 ld. op 31 December 1898. 5744 16 75 lot 17 50; vilsen <6 tot 19 fr. Voor russisch vlas-waren de zakeo zonder belang. De uanvoervan inlaiidsch vlas Wat ietwat belangrijken; prijzen laag, doch standhoudend. Vlasgaren min gevraagd en stond aas ]»gere prijzen. Werkgarans wa Eugenie, toen deze voor een paar maat- ren n,ei beter bedeeld; bij deze hielden ds dén naar Frankrijk vertrekken zou en prijzen niettemin stand. Lijnwaad kalm, afscheid nam, gezegd hebben Indien er lusschen Engeland en Frankrijk oorlog mocht uitbreken, dan zou.ik God Lidlen mij vooraf te laten sterven. De ex-keizerin haastte zich, na aankomst te Parijs, deze woorden door middel van haren sekretaris te laten overbren gen aan het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken. Het liberaal ministerie van Spanje zal gansch aftreden, en de conservatieven x Stout gesproknn. Rusland, niet langer de domme pre tentie en de opgeschroefde blague der Engelschen kunnende verdragen, snelt zijne vrienden en bondgenooten, de Fransehen» ter hulp 1 De Nduoije Wremijat onder andere, iicedl moedig in het krijt en diukt in grooie letters op aijn eerste blad s Het wordt vervelend, heeren Engel schen. onophoudend uwe uit- en aan vallen tegen Frankrijk te lezen; ons, bijzonderlijk, Russen, hindert uwe groot- spiaak en uwe giijpzucht, Vei neemt dan dat gij u deerlijk bedriegt, wanneer gij denkt dat Fiankiijk alleen, moeder ziel alleen staat; wij Russen, zijn hier nog en van den anderen kant is het niet aan te nemen dat Duitschland, de Vereenigde Staten en Japan zoo gereed zouden rrjn met Engeland samen te spannen tegen Frankrijk, gelijk de SPELWIJZER. van bet avondfeest gegeven door de le den van St. Vineeriuiisgcnootscbap van 'l Collegia, in de Germana, uitgevoerd door de welwillende medehulp der I1H. A. Bacrl. J. G.’aiv, 1 Coussement, J. en H. Matlhgn, en P. Van der Meiren, op 15 dezer, om 5 ure. EERSTE DEEL. 1. MARC11ESA. Vierhandig piano- Huk. Schurïrt 2. UN SONGE D'UNE NU1T D’ÉTÉ» had geschreven dat de "leerlingen van Tweezang voor Tenor en Baryten-gtemmen. M. Samyn jarea lang nutteloos hunne A- Thomas broeken op de schoolbanken versleten. 3. OPÉRA SANS PAROLES. Trio De uitgever van Ont Blad werd ver- voor twee Violen en Piano. De Bériot. oordeeld lot diió inlasschingen van het I vonnis dat bedoeld artikel lasterlijk en schadelijk' verklaart cn tot eene inlas- sohing in tw^e bUden door M. Samyn te' kiezen. abeele Tobia», werkman, te Rousbrugge (Frankrijk), elk 8 dagen en S6 frank, ilagcn. Sinnesael August en Dewulf R.naat, zullen waarschijnlijk terug aan bet be- wer^man. te Slype, wind komen. Generaal Polavieja en M- Sivela zouden het reeds eens zijn otn een kabinet samen te stellen, indien zij door de koningin-regentes geroepen worden. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKA.SEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren van den IJzer en weg; ds van den Buurtspoorweg. S Jfaniiarl tot 30 April I Rf>9 o» «18 7 18 43 O* f «SS; *BW DE VEURNA 6 43 >08 Ootteud* Statie 17 51 10 36 Veurne Statie Veurne Statie Veuine Markt Coiydn Ooatdiunkerke Nicuport TRIM OOSTENDE—VEURSI 8 05 7 41 1048-11 1»-Uil Nieuport atad £3 57 8 4» 1147 1810- 1 14 0 00 1104 13 87 76 11 9 O' 1111 1343 - *634 910 1118 1887 - 16 37 6 40 916 13 80 <4 03 18 »i 19 18 10 41 11 18 Ooaldupikerk Coiyde Veurne Markt Veurne Statie *- <8 80 - 1» 41 - 10 »9 - 10 17 - 10 19 - 10 35 16 - 16 17 16 31 :i --1» 43 5 08 6 58 *3 14 7 09 1 l Riusael Gent l.iehtereelde 0 31 Cortemarek Dirmude Veurne Adinkarke Duinkerk* Duinkerk* Adinkerke Vrurna D'iaiude Cortemarck Gent Rrutael 9 II 49 9 59 8 47 10 51 833 641 4 43 6 31 5 06 710 814 7 50 Liehter.tld* 8 49 8 08 716 9!» 9 37 10 43 641 918 <146 '1184 15 aaaafiaüiMS wmm* TRAM VEURNE OOSTENDE 9 30 11 36-18 14 9 56 11 41 .316 7 16 10 08 11 44 <5 34 7 13 10 16 <8 61- 7 48 10 34 18 1»‘ Ootlêade statie <51 8 35 1113 1411 ■«I M 33 <3 65 60 8 03 TPE'I- VEI’RNE 9T0 10(4 .1805 1555 18 03 Z 9 55 (0 39 J<< <0 <6 00 18<0 e - - - - - - - Ji 800 <9Ï» 1057 3<83« <618 18 38 A aw a A «.A t a at ÜiAirv J A 1 <r JO** Hoflgslkde-Lindr 5 49 8 81 <0 54 1< 28 ‘44 09 16 59 19 09 14 04 I» Jo-1112 15 8»-18 24 14 40 -t»<6 16 06-<8 47 1< 81-193» Veurne Sl*lie Veurne Voorstad 4 40 S’i-Miwe Herberg 4<< AHeiinghern 5 18 Loo 5 34 Tper SUtie Tper Statie 4 4f 7 48 9 4». Nooeitade Linde 8 87 8 19 <0 43 Loo” 5 51 838 M5CU144 4441 Ahreringhem 6 08 8 59 111» 3 Nieuwe Herberg C <5 8 57 <120 .‘12 08 44 IS 1725 2040 5; Venn>eV.« (u<l 6 36 9 48 41 14 2» <4 56 17 46 20 31 7 910 1347 <1 37 15 32-47 43 <3 25 <7 03-<9 20 856 -<843 47 <4-<9 40 <409 17 39 - 30 09 1< 40 - <4 38 <8 «3 - 20 86 2» 02 - <456 <815- - 4 09 711 - 8 57 <0 54 9 41 11 47 15 56 -47 30 - 9 50 <1 55 16 04 - 48 68 - «0<8 1126 <638 -4881- 1045 1153 17 14 - 1901 - 16 56 1813 1711 - 19 3»- 41 03 14 58 18 46 - 11 08 - 16 55 1010 1136 KillBUU aiitiDucii, cn uc vuujui ivo. - 6 48 7 <8 7 46 7 34 VEURNE Yf’ER 4 45 *7 27 7 32 758 19 19 <050 g<33< «21 8 <7 «40 <1 <4 f 18 55 16 45 18 55 9 27 <150 12 14 15 05 17 55 20 05 441 713 946 .10»» 13 94 <531 1» 36 -2 Noocitade Liudr 5 37 8 19 <043-11 89 1857 1647 19 82 11 1441 1791 1946 E g* 4201 1428 17 18 2003

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1