i\°3 13 JAARGANG. Dit blad verschijnt den WoertSda b :vnri’vir;.sp:ijs. 5 fr. ’sjaars: wet de post 6 fr. Annoncen 80 centiaren per regel. O» groots 'oi'or volgens plaatsruimte, r> i V-i. i r.. i.’ v. -f.L.lo .Ui A. L„t 1 flA algemeene vernieling i arm. De macht van de Joden s’eunt op en Priesterlijke benoemingen. M. A. Beugnies, priester in 'i semina rie, is lol leeraar benoemd in St. Jans Berchmausgestichl te Avelghem. Sic joiïeiu in B’ranLi ijk. Dititnonl beeft, it) Lu Libit Parole de fi verstsan, bedriegen niemand. maat «com- Dal weel ieder In de joderij van de goud- en diamant mijnen van Zuid-Afrika gingen twee milliards verloren, en wie de Joden waren die er hunne vingers bij aflekten zullen wij eens later verieilen. f- 1’ w' E In den handel van klecder-cn mode- waren zijn de Joden min te huis. Ze hebben geen chic geen fijne goes- geen verruit genoeg om daarin in het fijne, die niet en rieken aan ’t geld om te weien van waar het komt. Vi'oi.nsuag 18 Januari 181)0. De Joden spelen niet alleen in hel en met geld om den hel onderzoek te laten voorzitten, ware het misschien beter geheel bel verbrekingshof, bestaande un 49 leden, daarmee te gelasten gen altijd gereed te zijn om de troepen van *1 garnizoen naar Parijs te voeren. Van eenen anderen kant, in verschillige garnizoenen zijn de soldaten verwittigd! Welkende leden Coucke, luitr-n.nt- kolonel, 4* linie; Lctfcliier, major, 3€ tan- cters; Piute, id., 4“ linie. Plaatsvervangende leden Ogez, ma jor, 4" linie; Deflontaine, id G;-.lè e, td., 3* lanciers. Worden benoemd tot leden van de militieraden, voor de lichting van 1899, in hei arrondissement Veurne-Dixmude: Werkend voorzitter M. Basilius Baert, provinciaal raadslid te Dixmtidê. Plaatsvervangers des voorzitters M. Gamiel Qnatannens, piov. raadslid, ie Eeasen; 2* M. August Pil, id. te Veurne. Werkend lid: M. Daniël De Haena, burgemeester te Veurne. Plaatsvervangers van het werkend lid: 1“ M. A. Gbyssaert, schepen, te D»x- rnude; 2* M. Willem De Roo, burge meester, te Nieupooi t. Binst den storm van Donderdag avond is de leeuw, die de spits van den stadhuistoren bekromt, nog al tamelijk door den wind beschadigd. Het onder ste gedeelte is gebroken en dreigt naar ■beneden te atorten. De nagenaamde gemeenten zijn ge machtigd de keuringstakeen op het slacbtvleesch to behouden Adicker- ke, Veurne, Gt.yverinchove, Rcningbe, Stuyvekenskerke. Woumen, Boitshoucke. Clercken, Handzaeme, Lampernisse, Leke, Mannekensvere, Noordschoote, Ramseappelle en Zarren. Eggewaertscappelle mag dia taksen wijzigen. De gemeente Bovekerke is gemach tigd den interest te verminderen der lea ning van 20.000 bank, losgelaten bij koninklijk besluit van 14 November 1891. Het burgerkruis van 1' klas is ver leend aan M. Emiel Van den Wegbe, Frankrijk te zamen; hij heelt do beste kantonale opziener van bel lager onder- Orl 1 1 M XW o 4 n I n «wA I A 5* -■» I A Z» W. M M zl A ZV O A? 2 M gekocht, de eene na de andere, en bezit j te Parijs alleen 8300 huizon, waarvan bij de pachten gedurig opslaat. i Met den guano van Peru wonnen de plaatsen en posten, en zijn alle jat én, een voor meer dan 35 jaar hr id der boeistitffelijke kamer van het verbrekingshof voor hel onderzoek der zaak Drcylus. Hij acht hel noodig M. Lee v en oenige andere magistraten, wier vooringenomenheid gekend is, niet langer bet onderzoek te laten doen.. van Parijs, die Zijn benoemd, voor het jaar 1899, tot militaire leden der herzieningsra it-n, in j de provincie Wesl-Vlaanderen De van den Franschen kapt- is een van de rijkste Frankrijk ligt geketend i van de joden en de franema^ons, volg ervan is’t bederf, de goddeloos heid en do partijdigheid. ’t Proces Dreyfus loont het schoon. Zelfs ware Dteyfus onplichtig, ’t ware eene zaak alleen te regelen door de rechtbanken. De vijanden van t' dienst en van 't vaderland maken er eene landkwestie van. Joden, kanerna- fons en socialisten slaan de banden l’hoopo om 't land in opschudding te brengen, en ‘t gaat er met eene schar;- dige partijdigheid, van dezen zelve, die als rechters zouden moeten naar de waarheid er. rechtveerdigbeidoordeelen. Brisson, de franemagon, en oud voor- zitter van de Kamers, heeft bet oordeel laten onderzoeken, en, daarmee gelast, een deel van de boetstraffelijke kamer, die naar het zeggen van den voorzitter, zelf schandelijk partijdig te werke gaai. M. Bcaurepaire, voorzitter der bur gerlijk kamer van het verbrekingshof, wilt geen medeplichtige zijn, en om de handen vrij te hebben, beeft bij zijn ontslag gegeven van zijn voorzitter schap, dat hem nogthans 25,000 frank opbiengi. In een brief haalt hij tien feiten aan- die moeten bewijzen dat men geen be- leger, alles 't Is de rotting, ’t is de - reeds rijke lifden als ze uil allerlmade gebroeders Drey'as meer dan tien mil- bestemd voor eene plaats in helzelldo kostelijkste wijngaard» van ’t land wijs, te Kal, dienst. De verlaging van den posttaks zal weldia in voege komen, ten minsto ge deeltelijk. Binnen kon zullen de brieven op 460 ifnuoners. Maar de vaste prijs die concurrentie Joden zijn er machtig door hun sclnome- 2en heek is al liefhebberspt ij», E n r; j' - of politiek gebied een invloed, die j in korte jaren rond de tien millioen ge- j wonnen De handel in diamanten, edelge- steenien en peerlen is bijna geheel er. geld bijbrengen, zenden hunne ktnders gansch in de handen van de Joden, maar op naar lyceën en onderwijsge- «eboonvader stichten; bereiden ze voor allerhande !cin Dreyfus overwe digen i diamanthandelaars van de wereld, langzaam en zeker ai die christen en >- J-- Frauscbman is. in Frankrijk zijn er' nu reeds meer dan 200 Joden officier in 't leger daar- j ting onder zijn er generaalszooals Hin- I haanije"vooruit te spelen*: in don ver- stin, Lambert, Levy, See, en een aantal maarden Bon ilaiche kolonels. Vier _ol vijf Joden, Cohn, jaarlijks voor meer dan 150 millioen Pie* j handelszaken doel, hebben de Joden geen centje te tellen. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmar kt, 7, te Veurne, en in de Poslkantooren. Vertrekuren v«u den IJaerenwcg c£? van de,n VBuurtsrpoerweg. 3 «Januari tot 3t> April fl 89f> 1801 1923 2042 Recbtei lijke eerhersii-limgeu 1 fr. Een Nr 10 emit. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. enz. 20 fr. het 100. Be .Innonren voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. In Frankrijk* den hekel gebaald, bij heeft veel Gelijk wij het hiervoren zeggen in e,|en cbrevc-n> - ar.knjk ligt geketend in de handen Itofi)ar; ge,uigen, n de joden en deJrancmatons^^i^Ge' wat overdieven.'t En is bij merc e is commercie. een. veizetten, zegt M. Quesnay de Beaure- paire, dan is bet een bewijs dat zij vijanden zijn van 'r licht en dat zij de plichtigheid van Dreyfus bekennen. Naar het schijnt, heelt generaal Gha- noine, rog onlangs m nisler van ooi log, gezeid: Deelt meè aan die commissie wat gij wilt, ’t is te vergeefs; hun be sluit is genomen zij zullen tot bet einde gaan. I Het land is ongeiust. Dc spoorweg- I der' r'aa,n verlranrcht uf nieuwe ban maatschappijen hebben bericht ontvan- sche namen aangenomen. De minste een altiid ererepd ia xiin nm dp iroenen Joden stammen meest uit Elzas, Lotha ringen, Duitschland, Polen en Rusland; ze leven als kleine handelaars, koopen vodden en anderen biol, dweilen de Alles"vak‘ïn “stukken ïn 'onsland', sliaten af mot allerhande waren en be schrijft Arthur Lok Godsdienst, recht, Meer dan de h ft van de 85,000 Joden van Frankujk, wonen te Patijs; 19,000 wonen langs de grenzen van Duitsch- lard, de andere in dc meeste Fiansche steden, bet land door. Het meeste deelt van de JodenI4 op 15. zijn van Du t schen oorspiong, de andere komen uit zilver't is hij die de prijzen stelt. Om- j Portugal. Veel Joden hebben hun vieem- uental de bronnen van petrol te Baku hooi en hem toe, hij is de meeste grond eigenaar van Frankrijk hij is proprie- lansvan 180,000 hectaren, dat is vijf maal zooveel als al de kloosters van hoen. j kanton maar 5 centimen aan port kos- Met de Panama zaak wónnen de Joden t ten. Het gewicht zal daarenboven ver- lien, iwaa't militoeiiBn. i hoogd worden. die moeten bewijzen dat men geen be- kolonels. Vier ol vijf Joden, trouwen mag hebben in de onpartijdig, Rendle, See, Veil Durand, zijn pte- tecten of zoo wij dat noemen in i ons land gouverneurs. Veel meer Joden zijn onderprefect, veel zijn ontvangers en schatmeesters plaatsen I Onder de 12,000 Joodsche familiën die 100,000 tot 200,000 frank woerd van Parijs zijn er meer dan 2000 die zijn aheja en, een groot getal zijn schapijke mogen genoemd worden. In plaats van de 15 aangewezene Ie- ingenieurs,boogebedienden van ijzeren Vijf of zes honderd familiën zijn mil- n lu i onderzoek te laten voorzitten, weg en ti.ijuwei ken. Joden die genees- lioenairen, andere hebben een luilf en heeren zijn of dagblad-en boekschrij- een geheel milliard. Andere zyn dood- vers zijn ontelbaar, sommige Joden zelfs i wierden minister zooals Lnon Say, j Indien do Dreylusislen zich daartegen i R yual, Cremivux Gambella et; anderen. Rothskhild, dio tien milliards rijk is, op een paar honderd andere rijke geld- lieden, waarvan er velen zijn die hon derd op meer millioenen bezitten. Zij zijn meester van de geldmarkt. De F apsche Bank staat geheel en gansch ot.der den invloed van Rothschild. Rothschild is sedert langen lijd meester ook van de mijnen van kwik- i s lijken njkUom eu hebben cr op sociaal welbekende Jood van Aken heeft al/.oo met bun getal wel niet maar met i hunne geldmacht overeenkomt; ze zoe ken de bedieningen die 't meeste winst i i I Joden van zijn land schromelijk over j maar, volgens ge- i Ze zijn «Hen esr ijk ge ijk de Joden het ook soms wat ver- Dtumont niet dat wij de volgende daad zaken gaan zoeken z jn. Wij zullen ook over die daadzaken geenooideel vellen, i wij laten ze gelijk ze zijn, en de lezer I zal zelve antwoorden op de vraag of de geld en met geld om geld. Maar ze den gocls- :odérij eene plaag ,9 v00r i?iankrijk, ja i ürijven ook handel in oude kunstwerken, tnnken p.r neen. ’l daar >m!ners groot geld meê te wib- nen; die vei koopt is soms tevreden met i weinig, uil nood of onkunde; die koopt In Frankrijk zijn 39 millioen inwoners js liefhebber en acht het kunstwek meer waaronder 83,000 Joden dus één Jood als geld,’t Is daar geen prijs ib, geen inaar op 460 inwoners. Maar de vaste pri's die concurrentie i> te vree lief, of geiaken als make'aars en sein ij veis aan l.-un brood. De. rijke Jod^n war n, nu estendee'p, j streken van Europa naai P.i-ij; oversta ken. Het zijn eigenaais die dueii bou wen, beurs pekuiaifer,. m briukiaitta 3 J i3 62 16 51 3 08 Oostende Statie 1234 15 Veurne Statie 16 43 9 50 12 36 9 56 12 42 5 51 8 83 1056 6 08 8 50 11 18 YPEK 4 45 437 27 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 Coxy’ic Veurne Markt Veurne Statie 8 56 2t 9 49 9 59 Brussel Gent Lichterfelde Co tie nut rek Dixtnude Vem t.e Adiukrrke Duiukerke Duinkerke Adinkerke Vcuine b'iititide Cortemnrck I Gent Brussel 24 08 -- 22 36 18 50 19 52 - 20 09 20 17 20 29 20 35 agtf TRAM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 Nieuporl stad *.5 57 8 48 11 47 13 20 16 t)u.lduynkeik< 14 VOO 12 04 13 37 - 16 17 Ie 22 9 0S 12 12 13 45 - 16 52 i6 34 9 20 12 28 13 57 - 1G 37 6 40 9 2G 12 30 14 03 - 5 18 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 642 443 651 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehtervetde 5 49 8 05 7 16 9 18 9 37 10 45 t n tv CN r> II rn I’ n ft I F 4 - v t ex - l 1 - ,x t 1w o .vi zxm .1 o TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 08 6 58 Veuine Markt |5 14 7 09 Coxyde 75 26 7 1G 10 08 12 54 - 15 32 O rstJu.nkcrke S 34 7 25 10 16 7 43 10 34 13 20 - 16 06 - 18 47 6 51 8 35 11 23 14 11 - 16 51 - 19 38 6 41 9 28 H 48 n« èiii 21 15 - 20 09 -i 1 40 20 3G-2! 02 22 13 05 00 5 05 v - 17 50 - - 18 03 - 15 14-18 06 15 20 - 18 12 18 24 15 40 - 18 16 6 00 - 9 10 13 47 - 7 28 - 11 37 15 52 - 17 43 8 42 - 13 25 17 02 - 19 29 - 1343 17 14 - 19 40 - 14 09 17 39 - 1438 1805 - - 14 56 18 15 - - 409 7 12 - 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 10 18 12 26 1633 - 18 31 10 45 12 55 17 11 10 01 10 56 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 1G 55 20 10 c i. 8 81 10 54 11 28 *14 09 1659 1909 9 27 11 50 12 24’ 15 05 17 55 20 05 f 7 4 41 7 23 946 «<039 18 01 15 51 13 36 g fioogstade Linde 5 37 8 19 1042 ^11 30 1357 1647 19 32 c ;g >*>':il 44 1411 17 01 1946 u-ï |12 01 14 28 17 18 20 03 X b 4 4 Afi 4 Z OX 4’f«'X 4A 4 Q g J .1 tT 51 X0 36 VEURNE Veurne Statte Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwp Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 too 5 35 lloor»s’jide-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Ypcr Statie 4 41 7 23 9 4G fioogstade Linde 5 37 8 19 1042 ^11 30 1357 1647 19 32 Loo 5 51 8 83 1556 :11 44 14 11 17 01 19 4G Alveringhem 6 08 8 50 H13«12O1 14 28 17 18 20 03 Nieuwe Herberg 15 8 57 1150 f 12 08 14 35 1725 2010 VeurneVeo stad 6 86 9 18 H H llt 2» 16 56 17 46 20 31 Veurne Statie Coxy- Nienport 0,‘stuüde ólatid 13 05 15 55 18 05 9 55 10 29 *13 10 16 00 18 10 g 13 31 1621 18 31 13 33 16 28 18 38 10 54 11 28 *1409 1659 1909 YVEK VEURNE 950 1024 £1. Si 817 10 40 11 14 11355 <645 1855 7 n o n r t A *O fe A 1 An A A KA 1 A AA 15 05 17 55 20 05 L I. 1 m L. I z4 - i. 1 1% n r\ f t A A j J* tmB

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1