Woensdag 25 Januari 1899. IV 4 Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. S fr. ’sjaars; met de post 8 fr. Annoneen 20 centimen per regel. De groots lettors volgens plaatsruimte. minister van geldwezen, en van M. een opvolgentlijk de wetsom werpen be- kunde, de vrijstellingen van den dienst De Kamer. Dinsdag 17” was de gewone nieuw- aars vacanlie uit en de Kamer herbegon Hartelijken dank aan den kundigen bestuurder M. Retain en aan de inrich ters van bel concert, en aan al deze die hunne welwillende medeweiking ertoe hebben verleend, Tot wederziens. 66 c. 60 c. 96 c. 56 c. 50 c. 86 c. besprekingen. Verscheidene viagen wer den verschoven en andere in ’i kort at- gebandeld» Dao begon de bespreking over het wekboek van militaire strafrechtpleging. Woensdag werd deze onderbroken door een woordentwist over de regeling gister stonden weer zeven vragen aan het ministerie sn vijf ondervragingen. Combatschuiving bij Karel Lahaye in de Noordstraal, op Zondag 29 Jan. K Rechterlijk© krontjk. Zijn door de korreKtionnele Rechtbank van Vesrne veroordeeld Zitting van 12 Jan. Es Camiel. leur der, te Glercken, 3 maanden en 26 trank, voor slagen en wonden. Dieryckx FeLx, werkman, teGoxyde, 2Ü0 en 100 frank voor jachltn.sdiijf. Vandorpe DesideiT, werkman, te Dix- snude, een maand en 26 frank, voor slagen en wonden. Denys August, dnglooner, te Weslkerke, frank, voor dronkenschap; en VaÜaeys Isi- door. daglooner, te Lombarlzyde, 8 degen en 26 frank, voor slagen, en 15 frank, voor breken van meubels. Zitting van 13. Coene Lodewjjk, win kelier, te Beveren, voorw., 26 frank, voor slagen en 10 frank, voor scheldwoorden. Leroy Lodewijk, werkman te Houthem, 50 frank, voor slagen. Verleene Emiel en Lnnaers Hendrik, vis schors, te Adinkerko, bride voorw., de eer ste 2 maal 5 frank, voor gewelddadigheden en dronkenschap; de tweede 5 frank, voor dronkenschap. Avondfeest bij de Koorzangers. Zondag heelt de koorzangersmaat- sebappij Ste. Cecilia, haar tweede winterfeest aangeboden aan de huisge zinnen van hare eere- en werkende le den. Ditmaal werden al de punten door eigen volk uitgevoerd; want, wij kunnen toch niet als vreemdeling aanveerden M. N. G., die pas onze stad heeft ver laten en met hart en ziel onze maat schappij verkleefd is. Om te vei anderen, is het wel eens goed de medehulp van vreemden in te roepen; maar onze mannen hebben ge loond dal zij wel op de hoogte zijn om met veel bijval een concert in te richten en uit te voeren. In den keus der stukken zag men de behendige band van den Bestuurder, die er voor alle goesten had genomen. Het zou ons moeilijk vallen te zeggen wie de eerepalm verdiend heeft; want allen die zoo bereidwillig hunne mede hulp tot het welgclukken van hei leesl verleend hebben, verdienen lof en eerc over de keurige uitvoering hunner stuk ken. Men zou gezegd hebben dat er onder hen een soort van wedijver be stond om meest bijval in te oogsten. Hel feesi is, onder alle opzichten heel wel gelukt en iedereen is ten uitor- onderzoeken of er geen gevaar is voor hare zeden en of zij hare godsdienstige plichten daar vervullen kan. Zij is in de stad, zij wil er blijven, want ’l ware eene schande in baie oogen naar het nederig geboortedorp ic moeten weder- koeren. Het gaat, het is waar, met elkeen alzoo met, doch hoe dikwijls is zulks bei geval niei. En de zeden lijden schip breuk, en het geloot der kindeijaren gaat weg, en men valt in den put van zedelijk en eeuwig veiderf. Eilaas 1 Hoe gelukkig, hoe vreugdig leefden zij ’t buis niet bij hunne ouders, broeders, zusters, vrienden en magen. Brande de zon soms wat hard, viel het werk wal lastig, boe zoet was hel ver maak niet dat men smaakte ir> de een voudigheid van bet buitenleven; boe rustig was de slaap niet en hoe blijde de stonden waar men, zonder vrees van verhinderd, bespot of belachten te zijn, zijne godsdienstige plichen kwijten kon Gelukkige dagen Het leven in de groote sleden verschaft dat niet. Onder vraagt ze eens, en willen zij rechtzinnig zijn.de di ie vierden van degenen die den builen verlaten hebben om eenen dienst te zoeken in stad, zullen beken nen, dat zij gelukkiger waren en ge ruster van geweien op hun buitendorp. Daaiom blijft te lande; is uw loon zoo boog niet, de kosten zijn minder en hel sparen is gemakkelijker en wat nog veel meer weerd is, gij loopt daar zoo veel geen gevaren die u naar lijf en ziel verderven. Notionale Milicie. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemer.. Hel laagste nummer was 22 bet hoogste 162. 39 Baeye Hendrik 131 Baevelaere Arthur-Pieter 24 Bailleul Alfons <36 Clarys Hendrik <53 Cornille Renaat 93 Cuvelier Camiel 51 DebaenstProsper <42 Debuysere Hippoliet 143 Debyser Guitaaf 48 Deburehgraeve Hendrik <08 Declerck Jozef 22 Declercq Gustaaf 52 Declercq Richard 82 Despeghel Camiel <07 de Spot Jozef <01 Devallejo Germaan 160 Donse Theofiel 162 Hadewyck Hendrik <46 Houbaert Karei 102 Jonckheere Jeroom 104 Knockaert Jooris 29 Labyt Julius 1l>9 Lahaye Karei 30 Lepeire Eduard 71 Louwyck August t>4 Moei man Camiel 49 Ohyu Karei 91 Raibé August 139 Rat hé Eduard 87 Respahe llonoraai 68 Rillot Jozef 109 Ryckasevs Hectoor 64 Ryssen August 80 Six Hectoor 76 Spilliaert Hilaire 149 VandenboubedeJooris 125 Vandenbussche Arthur 56 Vanderstraete Hendrik 144 Vanhoutte Ernest 85 Ver linde Emiel 132 Visage Camiel Het Jlinlaterie. Sedert eenige dagen was er in de dagbladen spraak van oneecigheden in bet mmsterie wegens de eennamigc stemming on de evenredige vertegen woordiging. De Koning zou zich door den ouden papenvreter Bara hebben laten overhalen ten voordeele der een- namige stemming en zich partijganger van dn kiesstelsel verklaard hebben. M. Bara en zijne aanhangers, nu sedert 14 jaren van het bewind atge- kletst, zoeken naar middelen om weer aan schotelken te geraken, ’l Is aldus dat hij den koning de ver deel ing der kiesarrondissementen heeft acnbevolen. Daarbij hebben de liberalen allea te winnen en niets te verliezen M. Bara wilt in dit nieuw kiesstelsel de heropbeuring der genze ij zoeken. Maandag morgen werden MM. De Smet de Naeyftr, minister van geldwe zen, en Nyssens, minisier van nijver heid un arbeid; door den Koning in ge hoor ontvangen. Het voorstel van den Koningof liever dat van M. Bara kwam ter spiaak, en beide ministers hebben er zich krachtdadig tegen verzet. Onmiddelijk na het gehoor, hebben deze twee ministers hun ontslag inge- diend, omdat zij zich niet willeu leenen tol eene schikking die zij als noodlottig beschouwen. *8 Avonds beeft geheel bet kabinet zijn ontslag gegeven. De Moniteur van gister kondigt de volgende koninklijke besluiten at, ge dagteekend 24 Januari Het ontslag der heeren ministeis Begerem, Schollaert, De Bruyn, de Favereau en Vandenpeereboom wordt niet aanveerd. Het ontslag van M. De Smet de N’at-yer Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een N* 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Nys- zulk puik leest zullen vergasten, sens, minister van nijverheid en arbeid, is aanveerd. M. Liebaert, lid der kamer van volks- vertegenwooidigers is benoemd tot minister van geldwezen. En M Cooreman, lid derzelfde kamer, tot minister van Nijverheid en arbeid. M. De Smet de Naeyer is staatsminister genoemd. JAARGANG. niet minder dan acht vragen aan het ministerie en vijf ondervragingen met Haver vastinland>che 15 75 lot 16 25. Gerst kalm polders* he 18.50 lot 18.75. Mais in daling m x d 10 62, wi'.le 11 fr. Bloem prijshoudend voor de baküeiij 23 tol 23.50; voor den handel 21.75. Soda nilraai 15 1/2 tot 16 "/.stikstof, be- schikbaar 17 90; sulfaat van ammoniak; 20 tot 21 °/0 stikstof beschikbaar 26 50 de 100 kil. Gewone superfosfaat 12 tol 14 7» Par taakhkken 16 lot 17 7. (75 7. lijnheid) per Vlas abijd lager. De eng Ische koop irs werd dien ten gevolge nog slapper. Ossen 1’ kw. 82 c. 2* kw. 72 c. 3'k.w. 62 c. Veerzen Stieren Kalveren Vette verkens 78 tol 88 c. r- bare zittingen. Op de dagorde stonden bruik en prijs onveranderd. Rogge prijs- Naar de groote Steden. Hei gebeurt maar a! te dikwijls dat men heden hoort klagen dat er geene handen genoeg zijn om bet landwerk te doen. De oorzaak daarvan is niet verre te zoeken. Duizenden en duizenden kee ren hedendaags den rugge naar hun dorp om naar de groote steden te gaan wonen. Dit geldt bijzonderlijk voor de jonge dochters. Men leesl in de nieuwsbladen of men boort vertellen dal er in de giooto ste den zoo hooge loonen te verdienen zijn, en rap, hel buitenleven verdriet, het landswrrk is te lastig en brengt niets op; on op hel zeggen van den makelaar die alle goede diensten weel, trekt men blindelings naar do groote stad. Men vindt eenen dienst, ja, die zeer winstgevend is. Doch in stad mag men niet gekleed gaan gelijk in den builen fchocnijes, kleederen, mutsen en hoed jes moeten naar de mode zijn, en hoe meer men wint, boe meer men verteert, en t’einden bet jaar heeft men wat modekleers, maar geen geld in hel zak noch op den spaarbank. Ja maar, 't gaai dikwijls nog anders. Als de landsche dochter in stad komt, kan zij wal wasschen en plasschen, bo terhammen snijden en aardappels ko ken; doch zij is in ’t geheel niet bekwaam <n heeienhuizen te dienen; zij krijgt welhaast hare veertiendagen en moei zoeken naar een anderen dienst. 'Vaar naar toe? In hei eerste’t ge leedste springt zij binnen, zonder te 1 I Cijglêïsgcix. De Bond der katholieke dagbladschrij ver a heeft de zending aanveerd van eene inschrijving te openen, ten einde deB Paus ter hulp te komen in de moeilijke omstandigheden welke hij thans beleeft. De penning der weduwe en het goud der rijken stroomen samen om eenen schat te vormen die den H. Vader zal worden aangebeden als een pand van den eerbied en de kinderlijke genegend- heid voor Hem a lijd bewaard door de katholieken van Belgie, waar zijn door- tochi als nuncius zulke diepe herinne ringen heeft nagelaten. De talrijke inschrijvingen ten voor- deele van den gevangene in betVatikaan verbmeren de liberale gazetscnrijver.“. D------ Niet meer wetende wat uilvinden om 8te voldran en te vreden huiswaarts ga« hunnen haat tegen het Pausdom te koe- trokken. len, vertelt nu een liberaal Brussejscn Wij verhopen dat dc beeren iefheb blad dat do Pau-i veel geld verloren bers, waatonder verscheide e treuwe- heelt in beurspeculatien, en dat de in- Hogen, ons in het toekomende nog op scbiijving, Hoor de katholieke bladen l t der dagorde. Men kwam ten slotte over- cealwid 38 c. heizij 5 fr. de 100 Kil. een opvolgentlijk de wetsontwerpen bè- t trckkelijk de uitoefening der genees- eenheid 26 c*. hetzij,20 f;. de 106 k'los. kunde, de vrijstellingen van den dienst v'"“ '*3 - in de burgei wacht, het wërkkontrakt, hebben de oiukt verlaten, hi de handel de hypotheek op de vaartuigen en de - beteugeling der waagspelen te bespre ken. j In de zitting van vrijdag zijn al de ar- likels van het militaire strafwetboek aangenomen. De tweede stemming zal morgen plaats hebben. Daarna begon de bespreking over het wetsvoorstel, waarbij ’t gelijktijdig uit oefenen der ambten van geneesheer en apotheker veroorloofd blijft aan dege nen die vóór 1 Januari 1898 in het ge- val verkeerden. i Aan de dagoïde voor do zitling van 15 dagen en 26 frank, voor slagen en 15 Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel. Veeprijzen voor de laatste week 76 c. 70 c. 1 fr. 06 Tarwe regelmatig gevraagd voor het ver houdend inlandsche 13.50 tol 13.75. Htas^rr-, c --- ■■■ruim 'trf r ■U*l|O.l l

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1