t f S5J r1 i Jfe *5 WoiNSDAG 1 Februari 2809. Dii blad ve.FM'hiitil den \'crn-<!a<. InFchrijvinjrspzijs. s fr. ’sjpars; «iet de post 6 fr. Aunoncen 20 ccntirasn pee regel. D grn^te 'otfsrt volgens plaatsruimte. I Znak 3>reyfus. Dc fransche ministerraad heeft zater dag besloten een wetsontwerp neder te i 75 c. 55 c. 50 c. 84 c. lie Auiionfcn tour 56 ja argang. Het értkwest der Dreyhiszaak zal krachtens die wet op nieuw gedaan ’•voiden, doch nu door al de verooorgde kamers var het verbrekingshof in plaats van door de lijfstrafleiijke kamer. Die wet is maandag in de kamer nc der gelegd. 't Zijn de jeiten door M. Q’nesnjy do i’eautepairc aangeklaagd tcri laste var. H. Ixpw, voorzitter der lijfdintf lijke kamer, en M. Bard, verslaggever over de zaak Drevtus, die de tfgeeting ge noodzaakt hebben dien maatregel te 'nemen? Her is dus een bewezen -feil dat dan zou men zich, in die kringen, «an *rge berekeningen kunnen blootstellen. De zaak moet dus door al da katho lieke- vereenigingen in narden geno.rr.en Worden. Reeds hebban er eemgö het voorbeeld gegeven -met hel eennarmg stelsel te vet wei pi n,. Dat de ajidrte katholieke veteroigin Fcn nu dat vjothee d volgen, en als al die veiecnigipgen hunne méening zullen doen kejmen bobben, zal bet ministerie weten wat hem ie doen staatom met dc Priesterlijke benoemingen. M. Gyquiere, priester in ’t seminaria is coadjutor benoemd ven M. Lelieur, pastoor te Hulste. gene en onverwachte wijziging van ministerie. M- van het kabinet is, verklaarde dat hot altreden van MM. de Smet de Nayer en hyssenB voor oortiak had een verschil van gevoelen lusschen de ministers, wegens veranderingen toe te brengen aan ons tegenwoordig kiess’elsel. M. de Smet de Nayer volledigde deze verklaring, en zegde dat M. Nyssens en D*j bun ontslag hadden gegeven, omdat ajj de verantwoordelijkheid op hen met '*>ldec nemen der ncderlegging van he> Wetsontwerp voor doel hebbende de in voering van het eennamig kiesstelsel, "elk zij als noodlottig beschouwen. M. Nyssens heeft deze woorden be vestigd en niemand heeft ze tegenge sproken. Men zou denken daaruit te mogen besluiten dat de aangebleven ministers oereid waren de verantwoordelijkheid van dat wetsontwerp op zich te nemen en dat zij twee nieuwe ministers heb ben opgezocht welke, op dit punt, hunne nteening deelden. Doch neen. M. Van- denpecreboom nam op nieuw het woord cd verklaarde dat hel ministerie nog ciet ‘t akkoord is over een bepaald stel sel- Hij beloofde een ontwerp be- trefleude de kiesbervortning eerlang ceder leggen en voegde erbij dat bet ®inisleric nog moet onderzoeken welk “et beste stelsel is om hel legenwoor dige te vervangen. Fr is dus door de aftreding van MM. ye Smet de Naeyer en Nyssens niet meer licht in de zaak gekomen en het land weet nu niet meer Aan te voren aan welk voorstel van kjeshervormlng hel zich te verwachten heelt. De toestand zoo zijnde, blijft er Genotmiddel tegen de Muilplaag. Dit geneesmiddel zeer gemakkelijk om loepjssen, is de tytuoen, die gansefa Italië door in hel wildegioe.it. De .uitvinder, Dr Luigi Motandi, corso V. E. 21, te Milanen, in Ituiie. zendt den lymoen kosteloos af, dat is, t»or «üfen, naar al wie er naar vraagt. De schrijver van dit ariikel is bereid alle aanvragen die hen zoudeft toekoiuen over te zenden naar den uitvinder te Mlianen. Ziehier nu de manier om bet genees middel lo gebruiken. Vult al duwen oenen emmer of baker, of gelijk welk val met tyraoea; giet er kokende water op totdat hij onder sop staatdekt het en hal zes uren trekken. Wascht goed, nauwkeurig, overtdeaiij met zuiver water de beemHti deelen neus, muil, poe nt, enz. Hergaat en herdoet die wassciting, maar nu n et meer met zuiver wa er, maar met het aftreksel van den wilden lymoen. Dus eerst wasschen met zuiver water en dan ai-‘ het aftreksel. Een wassching is genoeg. Ver ders geeft uwe dieien oen goed bedde, houdt uwen stal net en verlucht hem dage lijks. Indien uwe dieren| de plaag nog niet hebben, maar in gevaar zijn voo ze krijgen omdat zij bij voorblek’, bij een besmet dier gestaan hebben of omdat de besmetting niet ver van uwen stal ateer verwijderd is, geeft hun voor eenen keer's morgens op hunne nuchtere mage elk een liter |aftrck§el vaa lymoen te drinken er. zij zaden bijna xeaer vrij blijven van de ziekte. Men kan dien liter aftreksel in ban gewoon drinken mengelen als men wilt. Dit middel door Dr Morandi gevonden en verspreid, heeft, in Italië, Zwitserland, Baden, wondere uitslagen opgeleverd rt» I ik twijfel geenszins of ooze landbouwers, indien zij het gebruiken wilden, zonden de gevreespe muilplage welhaast meester zijn. Voor dezen die begerig zijn nog meer over de zaak to vernemen, schrijf ik het volgende 1° In Italië doet men de eerste wasaching deze met zuiver water, als volgtMen neemt een vat, kuipje, emmer ot zoo iets, vult bet met water en plaatst het op zeketa hoogte. Men steekt in dit vat eene buis of oenen cterm van caoutchouc (moer esel) van zoo wat drie meters lengte. Hel water komt langs dien derm geloopen en ateoo kan men zeer wel en goed do nou» en mond basproeien en wasschen. 2* Om op mond en netts de tweede was- B6cbing toe te passen vult men eoue «her te Adinkerkc, t maand j mel aftreksel van tvmoen en giet bij - kleine ms.<henpoozen kleine slakjes er van braak va. aWumr.g, «k^rank vwr i chte-go- 0PUSjWten‘. »a tw<Wi!c helft derfleteh -.(jsuen, 17 iia«K voor uivuaw Verbouwd Octavia, hd-svrouw Bcruaad Vitac, wordt voor tiet matlO Op flWUae ffiOUier (gebruikt. Hel vdcht dat uit nen^ en muite cayue i.tdoor, lowder,te -HW1 e.nv Stöns op gevangen r <Mt t^vraagd., i katholieke partij in eenheid van wer de onpartijdigheid der lijfstrafleiijke t king en streving te blijven. Kamer voot bet minst verdacht is en dat Spijtig genoeg dat d;e raadpleging de klachten van M Quesnay de Beau- Dc Hamer. Na de mededeeling der wijziging van bet mtniBteiie door den voorzitter, wordt er door de ministers geantwoord op vetschillihe vtagen van ondergeschikt belang, waarna M Vanderveide. de lei der der socialisten, den minister van onderwijs ondervraagt wagens een om- 15 75. zendbrief beltiflende het bijwonen der *'sï* leergangen var godsdienst in de athe neums. de middelbare scho’en en de normaalscholen. De socialist Detnblon mengde zich in deze ondervraging om beleedigend en spottënd te spreken over God, de Evan geliën en dc mirakels. De minister van openbaar onderwijs -Antwoordde dat de omzendbrief slechts maatregelen van tucht bevat en volko men de godsdienstige of wijsgeerige overtuiging van eenieder eetbiedigt. Vet volgens werd titel I van het her zien krijgswetboek gestemd, alsook het voorstel van M. Heynen, volgens welk ieder geneesheer die veor 8 December 1898 een bestendigen voerraad genees middelen had, mag voortgaan met er aan zijne zieken te leveren, zoolang hij in dezelfde plaats verblijft. Itich!i tlijk*- eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nuramers voor artjk-ls. enz. 2Ü Ir. hel 100. Detgie (ter uilzundering der Vlaanderen} en 7buitenland worden vnivhngeii door het Usfice ut Poaiicnf., ilaydalenastraal, 46, te Brussel, Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurnéj ert lit «té Postkan o.tren. t crtrekurcis van den IJzcrenwcg «fc van den IBntirtapMi'weg. 8 «lann^ri lot 30 April S -9 tO 13 47 - -II 37 15 52 - 17 43 - 1325 17 02 - 19 29 -1347 17 14-<9 40 -14 09 17 39 - 14 38 18 3 k'en gegeven geweest over dé gedwon- niet heelt plaats gehad eer het gewtch- I repaire maar al te gegtond zijn. ntinisterie. ministerie zoo dringend werd opgewor- Vandenpeereboom, die nu hoofd pen; dan misschien zou in het kabinet J Vee- Graan- Zaad- «n Vlashandel. Veeprijten stil, en, do-jreeugonomen, iets Ossen kw. 82 c. 2' kw. 72 c, 3’ kw, 62 c. 65 c. CO o. 94 c. ue toestand zoo zijnde, blijft er aan dag besloten een wetsontwerp neder te ue po’.i ieke veieemgingen niets anders loggen volgens hetwelk de herztentngs- over, dan. bij hoogdringendheid, de processen zullen moeten geoordeeld «aak in hander: te nemen, erover gron- winden door de vereenigde kamers van flig te beraadslagen en aan het ministe- i het verbrekingshof, nadat do lijlstrafle- rie de wenschen en verlangens der be- lijke kamer de vraag tot herziening volktng te doen kennen. j ontvankelijk verklaard heeft en door Wij hopen wel dat die wenschen en i eene afveerdiging van meer dan drie verlangens volgens grondwettelijk j leden een voorafgaandelijk onderzoek recht nog altijd van tel zijn in de heelt doen instellen. hoogere kringen en daar in acht geno- I men worden. Moest hel anders zijn, leeger. r Veurzen Stieren Kalveren fr. 1 04 Vette verkens 78 tot 88 c. Tarwe vast; de buitenlandncbe markten berichten opslag; inlandsche 16 50 lot 17 25. Rogg'’ hoogcr, inlandsche 13 80 lot 13 75. Gerst onveranderd, polderache 18-76 tol 19-25. Haver rifZ'tid, inland rche 16-78 tol 17 25; hollandsche 15 lol Maï» vaster, mix^d 10-7?'. witte 11 fr. Bloem meer gezocht, 23-25 voor do bak kerij; 22 in den handd Nitraat 17 50 tot 17-60. op feb maart 17 60 lot 17 80 per 50 kilos; antmomak- «ulfaal 26-25, op leb. «aart 26-50. Weinig of geene zaken in russisch vlas en zeer flanwe prijzen. De aanvoer was d< ze week nog geringer dan o.er acht dagen, en j bestond daarbij uitsluitend uil vlas, van leege kwaliteit. Gcene vraag voor vlasgareft», prijzen standhoudend, trage verkoop in werkgarens kn kleine prijzen. Voor katoengarens was de prijs beter, doch weinig handel. Drukke markt »oor lijnwaad. Geheel dit bandelsartikel draait bij ons niet. Uit Holland integendeel, klinkt de toon veel opgewekter, te Rotterdam was de om znt voor het binnenland in de vorige week zeer belangrijk; de verkoopers dachten hoogen prijs. RechterHfSie kvanljk. Zijn door dp korroktionnele Rechtbank van VeaVne veooordoeld ,-2b tta\k, futfr.-MWeW •jtjjtxsüe péfi^e, ee?<a’fatóif Het ministerie gewijzigd. In de Kamer? zijn dinsdag uitleggin- i fact i tig vraagstuk der kiesbervormtng in het yjg" "L- V.;- '8 52 3 68 I - e Oostende Statie Vënrne Statie Veurne Statie Veurne Markt Coxyde r Nteuport Ouatuade statio Cusyde Veurne Ma’ kt Venrne Sl.’ie 5 08 6 58 (3 14 7 09 15 10 15 32 15 40 44 06 - 18 47 10 31 70 c. r. to 7 28 8 4 8 36 9 21 9 40 0 50 19 51 20 09 IC 52 i- 20 17 20 29 - 2» S3 5 n VECRNR Yi’EF- 4 45 £7 27 7 32 7 53 10 16 1050 H>UMe| Crrit l'inktenclde Uer'emtick riimude Venrre Adirikarke Dniake, ke Duinkerk* Adinkerke '»ur»e Damude ^-yrtamarek L'ehterralde Seat B’Oeael Ht-el 4 50 5 11 5 18 5 35 1901- - 19 38 - 2108- 22 36 TRIM OOSTENDE-VEURNE 3 05 7 42 10 48 12 18-1| 58 18 50 Nienpurt «l .d S3 57 8 48 11 47 13 20 -16 iWduynkws- 1 14 9 00 12 04 13 37 16 8T $6 22 9 0s 12 12 13 45 - - 6 34 9J0 12 28 13 57 - 16 37 6 40 0 26 12 30 14 08 - - 16 43 TRAM VEURNE -OOSTENDE 0 50 12 36 - 11 14 ja ia v» 9 56 12 42 - 15 26 7 16 10 08 12 54 - O .st luïikerke $534 7 25 10 16 -7 48 10 34 13 20 6 31 8 33 11 23 14 1! Hielc Engel, Uadbouwer, te Coxyde,'5o frsnl voor slagen op zijne vrouw, en i? frank voor dron kenschap. 18 01 19 23 20 42 21 15 20 09-21 40 1- 22 02 22 13 05 00 6 05 17 59- 18 03- TPI'? VEi'KNE 9f0 10 24 j 9 55 10 29 tl 5 18 6 32 48 7 18 7 46 7 34 8 47 10 32 5 33 642 4 43 6 31 5 66 7 20 5 34 7 40 3 49 8 03 7'16 9 18 9 87 10 43 h.i ir.ktw^. .„.ktnarria rtn. hm het velschil van gevoelen met ontstaan zijn, dal aan twee ministers hunne porie- entile beeft gekost. 13C5 15 55 16 45 7 1310 16 09 18 19 1331 Ui 21 46 81 800 IV 28 10 57 -13 38 1626 1888 8 17 10 40 11 14 I 18 55 19 43 18 55 10 54 11 28 J14 09 IC.'.9 19 09 r t::4' 15 05 1 7 55 «9 05 t t r. 10 80 18 01 15 51 18 36 i. 11 89 18 57 16 47 19 82 ei 17 61 19 46 i c - 20 36 - 14 56 18 13 - - 4 09 712 - 857 1054 9 41 11 47 15 36 930 11 55 16 04 1618 12 26 1633 18 81- )9 43 12 55 17 11 16 56 13 33 17 22 12 05 14 58 18 46 16 55 2610 ZiUing^yniï jg Februari. Veronote Altoos, visschsr U} CTostdulnketke, -voorw. mnal 5o frank, voor.jaciit., VanstaegerJaief. timmerman te Nwupoort, en Vansttcnkisté Cbnstant, werkman, tc Mariakcrke, elk s6 frank, voor slagen; de eerste daarenboven ie frank,;ioor scheldwoorden. Vynck Pieter, Mercier Lodewijk en Vanden- j abeete tnion; werklieden, te Niaupoor’, de twee eerste elk a6 frank, de laat*t« 3* frank, voar sla- gen. De tweede vocrwaardalijk. SehramHaria, herbergierster, en Rabaut Ce- Jcta, bu'.avtöuw van Kmtel Ollieua, beide te Nicu- poort, elk ï6 frank vo*r «lagen en wonden; de eerste nog to frank, vo«r achaldwoorden. Vaakoutte Dominiek, ta Nieupoort, aó frank, vo*r visebmisdrnf. Eitting van ae Jan. lliêthaeghe Camilla, hull- vrouw Jules Schooliert, ta Ainkerke.voorw. a6 fr. voor eerroof. Vanquakcbske Rd ward, werkman te Veurne, 1 maand eo t’> frank, voor slagen. Roven Angdst, visscher en s5 frank, voor r>-— voer l----o. Wclddaden, haak vnnr dronkenschap. t7 te Houthcm. 5o frank voor ocrrOot. 18 0» 18 12 18 24 18 16 19 3» 1 85 12 84 15 mivcii italic w» uuo uw iiioc»c-vi Nieuwe llarl>eiS 6 15 8 57 1129*1208 6 41 9 28 114» 946 j 11 •12 01 2 8 81 1 9 27 11 50 12 24 4 41 7 23 - 5 51 8 38 1056 6 08 859 11 18 ti 44 14H r- - I 14 28 1718 20 03 17 25 2010 17 31 20 S6 Veuri.e St^l Vaui s e V« Ni-niwe Hei b-.- A 'w: ingtieni 1.00 Hoogsfado-Lind, 5 49 Tper Statie 6 45 Yper Statie Ro'igstade Linde 5 37 8.19 10 42 Loo A|veritighem VeuineV.o sl.d 6 26 9 18 1111 >12 Ï8 15 56 17 4» 20 31 - C. >1. uw AA.A

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1