voor «roaad. WoEMSDAG 8 FeBXUARI 1899. sei!»»"'1 i ujuju .56 JAARGANG. i met kapitaal ill M_ Chore i man, minister van nijve-^eid eg arbeid, ecner sora ran 2 frank in betaling te geven in de gemeenten wier grondge bied graast aan Frankrijk, het Groot- Rertogtlota Luxemburg, Duitscbland en Nederland. Dit werd insgelijks toegela- len tn eenige gemeenten msbij de gren zen fcetegen, onder andere te Veurne en Bulscamp'. maar bij koninklijk besluit van 18 Maart 1397 werd dat besluit in getrokken en het uitgeven van vreemd kopergeld verboden in ai de gemeen ten wier grondgebied niet grenst aai Franki ijk. Het is dus, in ons arrondisse ment, maar Adinkerke alléén die mag fransche kluiten ontvangen en uitgeven. En dewijl nu de stad en sommige ge meenten van het omliggende over stroomd waren van transehe kluiten, werden klachten bij het ministerie van geldwezen gedaan, en de mmiater vur. rechtswezen heeft derhalve maatreg* len doen nemen om bet misbruik te keer te gaan, dat daer de nzeringdoexers -zelve gemaakt werd. Verledene week heeft minister Da Bruyn, antwoordende op eene tot hem genchta vraag, verklaringen afgelegd aangaande den invoer van vreemd vee. Alles laat voorzien dat binnen kort aan dat belangrijk vraagpunt eene bepaalde en voldoende oplossing zal gegeven worden. M. Woeste heeft de regeering onder vraagd over de aansluiting der maat schappijen van onderlingen bijstand bij de spaai- en Irjfremkas van den Staat. Hij stelde de volgende vragen Zou het niet goed zijn 1° bij middel! eerier wel, bet getal centimen te be palen welke de Staat bij eiken gestor- ten frank voegt 2° dit getal te brei»-, gen op 80 centimen voor de peisoneni I welke 40 jnar en op 1 frank voor déze Vreemd Kopergeld. De politie hertt donderdag de nee- ringdoeaers van stad verwittigd dat alle betalingen mei vreemd brons-, nikkel- of kopergeld streng verboden is en dal er legen de overtreders vervolgingen zul len ingespannen worden. Reeds dqor de wet van 19 Juli 1895, was alle betaling mei vreemd koper geld verboden. Een koninklijk les!uil van 6 Seplemb. 1865 liet echter toe dat geld tol beloop Priesterlijke benoemingen. M Maanhout, bestuurder der St, Pieteraschool. te Blankenberghe. is be noemd tot beituirder in bet klooster van de onbevlekte Ontvangenis, telleyst- on-Zee, in vervanging van M. Van Hooa- acker, die leeraar wordt in de beroeps school le Kortrijk. M. Verhelst, leeraar in St. Pieters middelbare school, te Blankenberghe. is lot bestuurder benoemd. zijn voor de inwoiers van d« beide Vlaan deren voorbehouden, mei aitzondorin” 1* van de internationale tentoo»siell ng van machines en gereedschap, waaraan ellv werktuigkundigen zoowel van B»*i«ie als van den vreemde, kunnen deelnemen, en 2* van de wedstrijden van onderwijsma- teriètl en landbouwarchiteclnnr, waartoe alle leveraars rn specialisten van Bslgte toegelaten worden. Hel volledig programma van den Wed- strijd is thans verschenen. Er zijn een hon derdtal wedstrijden voorzien; zeer talrijke prijzen, bestaande in vergolden, zilveren en bronzen eereme'alen en zeer belangrijke geldsommen zullen ur beschikking van de jury gesteld worden. Aan dn teniocnsteilers zullen verminde ringen ven prijzen op het vervoer per spoorweg toegralaan worden. 0<n bet programma van den Regionalen king hebbende inlichting fe bekomen, richte men zich franc en -cbriftelijk tot den heer Ridder de Neve nzRenzK, Secretaris van h«i Uitvoerend Comiieit van den Regionalen Wedstrijd te Gent. Vertrekuren van den IJzcrcnwcg «5? van den BLutirCsp^erweg Vee* Graan- Zaad- es Vlashandel. De veeprijzen zijn een weinig beier Ossen van 62 tot 62 c., veerzen SB 1st 76 c.. Stieren 50 tot 70 c., Kalveren 88 tot tr. 1-08; vette Verkaas 78 tel 38 c., on- vrV'iiuerd. Tarwe prijshoudend met mindere vraag; rogge onveranderd, inlandsche 18 25 tot 13-711; haver vastinlandschc 16-75 lot 17-25; maïs enverandeid mixed 10 75 lot gerst stil. Bloem pt ijshoBderd23-25 voor bakkerij Boonen, witte zreuwsche, 26 lot 28; er weten voor te koken 20-50 tot 23 15; peerdeboonen 17 tot 1~ 50. Sodanitraal 15 1/2 tot 16 stikstof, be schikbaar 17, 10. salfaat van ammoniak 20 tot 21 stikstof, beschikbaar 26-25 de, 100 kilos; gewone-siiperfuifaat 12 lot 14 meiaalstakkeo 15 tot 17 (75 fijnheid) per eenheid 25 c. is 4 20 de 100 kilos. welke 45 jaar oud geworden zijn 3’ j Vlas lichtelijk bwt*r voor alle goede voor- I rclnr. Men voorzint verdere beternis, te m#r, dat gezien <1? lage prijzen, hoogst- waaiscbijnlf k men dit jtar veel min vla« zai zaaien. Over het melken, be wijze op de welke dc melking ge- Jéhiedi, heel» eenen zeer grooten in goed zoowel op de hoedanigheid als op de hoeveelheid melk. Om do meeste melk en room te beko- alsook om de melk zooveel moge- "jk van bederf of te vroege verzuring te Vr‘jwaren, is 't noodig de volgende re- £«len in praktijk te stellen. Dagelijks zal hot melken op do keilde uren plaats hebben. Vóór de melking zal de uier goed ÏWeinigd worden, 't zij bij middel van e*nen borstel, ‘t zij bij middel van wa- ,er (lauw in den winter) In dit laatste ftcv4i, zal men den uier zorgvuldig met •«bei itachl n doek nfdrogen. f) De koeten zullen altijd met zacht- weds'rijd, alsook elk andere emp betrek- «eiu behandeld en nuotl verontrust wor- tan, en bijzonder niet gedurende het melken. d) Men zal altijd zorgen voor reine tanden en melkgereedsehap. Het is geraadzaam de eerste melk- klralen van ieder tepel niet op te vangen (iaar deze dikwijls besmet zijn door be- s,anddeelen of microben die de beder- ’•ng der melk verhaasten. .7) Opdat do room niet gedeeltelijk in bier blijve, moet men vlug melken. f7) Gedurende het melken moet menden bier verscheidene malen zachtjes met de tanden drukken. Deze behandeling be koordeeligt het vergaderen van den r°om in de ondergedeelten des uiers en men bekomt rijk er melk. M De melking zal kruisgewijs plaats tabben, hetgeen het uitvloeien der melk taspoedigt en gunstiger is voor den bier. 0 Men moet volledig uitmelken tot dc hiatjie druppel, want niei alleenlijk is laatste melk de lijkste in room, maar "h niet volledig uitmelken heeft nog tene spoedige vermindering van tie melkcpbrcngst voer gevolg. j) Men zal geen gebruik maken van me^kmacnine, ten zij in geval van uier 4) Buidel ijk om het bederf der melk i* voorkomen, zal zij zoo spoedig mo gelijk gezegen en. uit den stal verwij derd worden. L. VANDEN BERCK, landbouwingenieur. Regionale landbouwwedstrijd van 1899. be landbouwcomnoissifn van de beide vls3nderen richten te Gent, in den loop 'an dit jaar, uitstrijden in voor Voorltelen- ta dieren, «n voor Boter en K.ras van de d'i beidé Vlaanderen, een internalienale looft,stelling van Jardbonwmacbine» en fj' ir’d.-ehap en eene tentoonstelling van de ,'°Uiieen. de Inndbowwvcreenigingen en Landbouwonderwijs. b 4e wtdsHijdan on lentoonslelbngon Keirschieter Amand, herbergier, taGlerc- ken. 30 frank, voor smaad jegens den veldwachter, en 5 frank, voor landelijke overtreding. Delrue Camiel. werkman, te Dixmude, 1 maand en 25 frank voor slagen. Carnier Hecior en Havens David, werk lieden. ta Zarren, elk 50 frank, voor bre ken van afsluiting en 15 fraak, voor dron kenschap. De tweede voorwaardelijk. Zitting van 27 Jan. Tahon Richard, werkman, le Slcenkerke, 8 dagen en 26 frank, voor slagen; 100 frank, voor jneht; 8 dagen, voor opstand; 8 dagen en 26 fr.4 voor smaad, 8 dagen en 26 frank, voor breken van afsluiting; 10 Irank, voor scheld woorden, en 26 frank, voor beleadigingen door daden. Lazeure Hendrik, bakker, te Beveren, voorw., 1 maand en 26 frank, voor bedrie gerij. Depotter Augazt, metser, te Wulpen, 8 dagen en 26 frank, voor smaad jegens de politie. Kemel Guslaaf rn Kemel Augast, met sers, te Per/yse, da eerste 26 frank, de tweede 32 frank, voor slagen en wonde». Dit blad ver schijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D? groote letters volgens plaatsraimtt. Rechter lijke eerherstellingen fr. Een N’ 10 er nt. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dr Ann-jttcen voor Relgie (ter uitsondering der Vlaanderen} en 'tbu-ierdaml worr'en ontvangen door kei Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, ta Brussel. Sodanitraal IB f/2 tot 16 20 tot 21 stikstof, beschikbaar 26-23 dn 100 kilos; gewone strperluifaat 12 lot 14 per eenheid 38 c. is 5 fr. d« 100 kilos’; meiaalslakkeo 1b t«t 17 (73 fijnheid) i per eenheid 25 c. is 4 20 de 100 kilos. Vlas lichtelijk hm-r voor alle go»de al de aangesloten te begunstigen, hetzij soorten die worden van langsom tchaar- hunna aansluiting plaats heeft behouden ot met afgestaan l Op deze drie punten heelt M i zonder eenige stellige verhinicms aan te gaan, oplossingen beloofd welke van aard zullen zijn dé uitgebrachte wen- schen te bevredigen. stikstof, be- HecHéerÜjke ksronljk. Zijn door'de korrektionaele Rechtbank van Vou.’ne veroordeeld t lilting van 26 Jan. Vandorpe Dosi- deer, werkman, le Wattrclos (Frankrijk), 8 dagt-n «n 26 frank, voor slagen Six Hendrik, schamlijper, ie Glercken, voorw. 16 uageo, voor slagen. Paroyn Julia, huisvrouw van Karel De ny», te Mwcketn, 2 maal 8 dagen en 2 maal 26 frank, voor slagen en_eerroof. Debruynt Renaat, borstelmaker, te Gler cken, 8 dagen en 26 frank, voor slagen. VandenJi'icsscbe Desideer, werkman, te Beerst, voorw., 2 maai 100 frank, voor den jachibewaarder, en 8 dagen en 2iifr., geen kunstenaar in den vollen zin des Tweede Concert bij de Melomanen. Zondag laatst had het tweede en laat ste winteravondfeest plaats in onze ian- farenmaatschappij De Melkmanen. Dit concert mag onder de beste ge rekend worden welke wij bij a de Ma- lomanen hebben bijgewoond, niet door den langen duur, maar wel door de keurige uitvoering der versohilligo punten van den spelwigier. Da Fanfaren hebben op voonrefielijke wijze hunne stukken uitgevoerd, en met veel juistheid en gevoel bet muziekaal gedacht in de stukken bevat, weerge geven. Eene bijzondere melding zijn wij verschuldigd aan M. G. C., die, in la Gaité, vals voor piston, ons een» te meer zijn waar kunsteraarsUlent beeft laten bewonderen. Onze beate gelokwen- Bchen aan den heer H. Naton, bestuur der, en aan de muziekanten over tan welgelukken, en bunnen grooten voor uitgang in de muziekale kunst. M. A. Vannesle van Rousselaore, beeft eenige stukken voor viool uiigevoerd die voel bijval verworven hebben. Zijn Leben und Lieben, vau C. Faust, en Fausf 4 u.«; <vv vanGounod, werden door de toahoorders jicht; 1 maand an 26 frank, voor slagan op voe* sruaak aanhoord. Alhoewel nog wóords, toch h'eéït t|(j veel aanleg ckjj Men schrijft in bij BONHOMMB-RYCKASETS, drukker uitgever, Appdma’rkt, 7, te Veurne, en in «e Postkantoren. C Januari dot April fi - S 1030 13 01 1551 18 36 11 83 1357 1647 19 12 e-X ;.n net t»4« r vv. 11 35 17 25 2*1» Cl VEURNAAR f CO 8 M 1» 8« Qoitenrie Statin Vrurne Statin 6 41 918 it 44 Coxy-le Veurne Mark I Veurne Statie 18 80 10 it 20 09 20 17 20 29 20 35 8 42 R 56 9 31 9 40 10 20-10 12 15 32 -1R 24 IS 40-18 16 R”?”?»1”».iijijaw—^panMwai 5 is 6 52 6 40 7 1« 7 46 7 54 0 47 10-52- 5 55 «42 443 «51 5 06 7 20 6 64 7 60 5 49 8 05 7 16 91« 0 37 10 45 11 44 14 11 1 1418 17 18 2002 <4 85 17 25 2010 -t 17 51 20 86 TRAM VEURNE- OOSTENDE 9 S» 12 M-IS 14-1800 9 56 12 42 7 16 10 OS 12 54 Oaatdninkerke f.5 34 7 25 10 16 7 43 10 34 13 20 - 16 0«-18 47 Oustêude tlaiie 651 8 35 11 23 14 11 - 16 51 1 -—16 17 12 12 13 45 - 16 52 -7 16 48 94®| *mw«i 6 «4 1'cKt tr,,’4r tortunxrcU '«nine adiak erk« D«>»ke.-k« D«ink.rke *J'»k»rke ’•ur„ 6’XR>»d. CuHem.rr|l “’’l'tertelde •rtiMrl - RJW - IDe Kasner. 2213 05 00 6 05 :-:i- 18 03 - 18 31- 19 01- 19 38 - 21 08- 22 86 18 01 19 23 20 42 21 15 TRAM OOSTENDE-VEURS-7. 5 05 7 48 1048 1Z 1R-14 58 Nicoport ctad 35 57 8 48 11 47 13t« 16-- On«iduynkerk>- S 14 9 00 12 04 1337 -16 17 fe 22 9 0' 12 12 13 45 - 16 52 :634 920 1228 1357 - 16 37 6 40 9 26 12 So 14 03 - 910 13 47 - 7 28 - 11 37 15 52 - 17 43 - 1385 17 08 - 19 29 - 1343 17 14 -49 40 - 14 09 17 39 20 09 -- 21 40 - 14 38 18 05-28 30-2S02 9 59 - 14 56 1815- 4 09 7 18 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 .7 15 56 - 17 50 9 30 11 55 16 04 - 10 18 12 26 16 3» - 1045 1255 17 11 - 10 56 13 33 17 22 - 1205 1458 1846 - 1655 2010 Veurwe Statie Vuuine Markt Cexy4e Nivuport 5 08 6 58 55 14 7 09 ?526 6 Veyrno SUtfe Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Hrxber,, 5 11 Alveiinghcai 5 18 too 5 35 Hnogstade-Lindr 5 49 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhr.» 6 45 _r 441 723 Hoogstads Lin.l. 5 37 8 IS 1042 .5 51 8 83 10 46 V V O O - V 11 Nieuwe llsi-bei-r. 6 15 8 57 11 29 12 03 Vruin.Vio Sisd f, S6 9 18 1111 -12X9 -ISA* 17 46 20'41 ju nu—urn VEUE.NE Yl’ER - TFEH-VEi'RNE 445^727 9ro 1024 «1305 1555 4803 s 7 32 9 65 1029 51810 1600 18 10 753 10 16 1050 “13 31 1621 1831 i 8 00 10 23 10 57 «1S 33 16 28 18 36 5 8 17 10 40 11 14 o 55 16 45 18 55 5 «s 331 1054 11 28 ‘1409 1659 1909 9 27 11 50 12 24 15U* 17 55 20 05 1- 6 08 8 50 1118’12 01 1418 17 18 2003 -|4 ,s a< 4 7 46 10 24 1284 15

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1