Wowsoie 15 Februari 1809. O JAARGAAG. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; wet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. M. J. Hoet, priester in’t seminarie, en beieveten. noch do volledige toepassing der evenre- Het s te hopen dat de. rechterzij en het krijgswotboek, titel ontstaat er pastoor te Reekem Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N* iö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office le Püblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. ken en eene kieshervorming tot stand brengen, niet om zoo vee! mogelijk recht meer dan baatzuchtigheid, ijdelheid, heerschzncht, hooveerdigheid. Ook zijn het zulke mannen niet die het vaderland redden zullen, maar deze l najaagt, cn hoe min men werken wil en «paart; bet schijnt, ja, dal een deel van Wie immers onder u, zegt hij willende eenen toren bouwen, en tal niet eerst neerzittende de kosten optellen, die ertoe noodig zijn, om te zien of hij genoeg heeft om te voltrekken, uil vreeze dal, na den grondslag geleid te hebben en niet te kunnen voleinden, allen, die het zien, hem beginnen uit te lachen zeggende:die mensch begon te bouwen en hij kon niet voltrek ken Zouden Wij bier ook de woor den van den profeet Jeremias niet mo gen toepassen Gansch het aardrijk is ten gronde verdelgd, omdat er niemand is die in rijn herte overweegt? Op verschei dene plratsen schrijft de piofeot Isa as al het kwaad, dal hij vooiziet ol bo- heid en bedrog, soms uit zulken mond, die geschikt was om t' waarheid te verkondigen en voor te middelbare school van Blankenbergbe slaan. in vervanging van M. Verhelst. Voor wie een weinig nadenkt en zijn geloof te iade gaat, is het zonneklaar dal nooit iemand uit liefde tot God en j tot den naaste, uit zuivere meening voor het welzijn handelt, die handelt tegen den wil van de wollige overheid der H. Kerk, en die door haar is algekeurd. niet vet9’aan. Maat Z; L B.. indion het noodig is ten allen tijde de waarheden van ons geloof te rade te gaan en de wet van Christus gedurig te overwegen, om ze in geheel onzen handel en wandel toe te passen, daar zijn tijdsomstandigheden waarin dit bijzonder dringend is, opdat wij mei vallen in de strikken van ver dwaalde valsche broeders die, onder den naam van christenen, in opstand gekomen tegen de kerkolijke onverheid, oneenigbeid zaaien onder de christene menschen. er. niet aarzelen samen te spannen mei de ergste vijanden I. De mensch is een redelijk schepsel Gods. Als dusdanig kan hij niet hande len, dat is, niets redelijk of verstandig- lijk verrichten, tenzij zijne rode of ver stand hem eerst als een licht vorenga, om hem bel einde of doel te wijzen waar bij naartoe wil, cn de middelen voor te houden die hij moet in ’t werk stellen om lot zijn doel te komen. Zoo handelt noodzakelijk elk mensch, wan neer hij redelijk handelt; zoo moet hij rijpelijk overleggen en nadenken, wan neer hij met wijsheid en voorzichtig beid iets wil ten uuvoer brengen. Nu, de christen mensch heeft in zijn ingeboren verstand nog de overnatuur- lijke gave en licht des geloofs ontvan gen en de kennisse der verhevensie waarheden en ter zalige wet Gods, door Christus veropenbaard. Wanneer hij dan zijn verstand, door het goddelijk licht des gelools bestraald, te wetke stelt op de waarheden en wetten van onzen heiligen Godsdienst, om zijn gedrag daarnaar te schikken, om de middelen te kiezen cn de hinderpalen te weeren lol het bekomen van een of ander zalig doel, tol het verrichten van eenig goed en verdienstig werk, dat hem eindelijk geleide tot het laatste doel of einde zijner eeuwige zaligheid, dii beschou wen, dit overleggen en schikken is niets anders dan hetgeen men medita tie of inwendig gebed pleegt te noemen. Dit verslaan zijnde, is het nog noo dig, Z. L. B., UI. te bewijzen dai die doening van hel inwendig gebed of meditatie voordeelig, ja, noodzakelijk is ter zaligheid Neen, voorwaar, het spreekt van zelfs dat, gelijk do menseb uooil redelijk handelen kan zonder eenig nadenken, aoo ook de christen M. Schollaert beeft woensdag twee wetsontwerpen nede.rgelegii strekkende lot de afschaffing van de gemeente en wijziging der grens scheiding van Oostende en de gemeente I n enschen niets kan aangaan en wijze- lijk verrichter, ter zaligheid, zonder ennige oefening van inwendig gebed of meditatie over hetgeen hij moet weten en doen om zalig ie worden. Zoo is bet dat de H. Gees' ons vermaant, zeg- Provincle West-Vlaanderen. BERICHT. Tar gelegenheid van den aanstaanden spring'.ijd is hel nuttig den belanghebben den de schikkingen te herinneren betrekke lijk tol het vervoer van tnerriên lerbssprin- gn,g verzonden naar hengsten ingeschreven vervanging van in stamboeken in Belgie, uitgegeven ot voor- j komende op de lijsten dor hengsten, door Godsdienstig Nieuws. LOURDES. 32*'» hedavAart der fflleimuantl unnr - H.,- V. wat» Lourth-g. Bedevaart vergezellende de zieken onder de hooge bescherming van den Kardinaai-Aarisbisschop van Mechelen en bet eerevoorzi lier schap van Mgr Mercier Itatum s Van 25 April tot 3 Mei 1899. Virr bijzondere »-eeli<stree^Mche I treinen. 1. Van Luik, langs Namen die bel volk om God beminnen en die, en Charleroi. II. Van Tongeren, langs St. Truden. Landen en GbaiHoi. ill Van Antwerpen, langs Brussel en Bergen. IV. Vui> Gent, langs Kortrijk Prijzen t Van Antwerpen. Luik en Tongeren l"*, 148 fr.; in 2"’, 90 fr.; in 3“**, 64 fr.Van Gent, Si. Truiden en Landen in 1’*', 146 fr.; in 2d’ 95 fr.; in 3d”, 63 fr. Van Brussel en Namen t in 1“', 144 fr.; in 2d', 93 fi. in 3”". 62 fr. Van Charleroi, Bergen en Kortrijk.in l'*’, 14-0 fr,; in 2d“, 80 fr.; in 3d*, 60 fr. Verhnogmg van 5 frank voor dez> die. na der. 31 Maart ’s middags, zullen inschrij- v n. Definitieve sluiting der lijsten, den 1O'U April. Arrue kleUen. Men wordt verzocht de alino- zen voor 't werk der arme zieken en d* aanvragen ter eanve.erdmg vau zie ken bij dc bedevaait, -,u6- 15 Maar! te ver zanden aan d>r eertv. lieer ’S'8iiéry< leeruur t-r Katholieke Hoegescbool, Vlemrckxstraat. 1. Leuven. Voor omstandige prospectussen, inlichtin gen an inschrijvingen, te schrijven nw den voorzitter van het komtteti, M Rosi.an, Fabrb ks’raat, 13, te Brussel, ot naar M, Beruuont,( kapellaan van Si. Mvclaas te Veu; ue. wordt, en welhaast aan ’t woelen wil en God tergen zal, zonder na te denken dat hij die ondankbaarheid spoedig er. schro melijk straffen kan. Z. L. B weest gij van dezen nocit, die niet nadenken noch overwegen. Weest op uwe hoede, gaat uw geloof te rade, sluit u nauwer aan bij uwe geeste lijke overheid. Wij herhalen hei Weest op uwe hoede. Wie onbedacht te werke gaai, begint met zijne nieuwsgierigheid in te volgen. Reeds beireurensweerdig is die nieuwsgierigheid, strijdig met den raad en de waarschuwing uwer zielen herders maar welhaast i r twijlel in ’t gemoedf en wat verder komt M. Dujardin, oudet pastoor benoemd te de verleiding door alle slach van vaisch- Beyst-aan-zee. gelijk onze ievenge priesters en katho lieke volksmannen, overal waar de werk man en kleine burger in onverdienden toestand verkeert, hem ter zijde slaan, hem zijne plichten nerinneren en te vens alle slach van liefdewerken, van ambachtsvereenigingen, van volkson derwijs, van onderlingen bijstand, van gernatigbeid, van spaarzaamheid en meer andere, niet met woorden, maar met werken en daden te wege brengen schrijft, daaraan toe, dat de menschen en beieveten. (Vervolg Woensdag). met zien, niet weten, niet overdenken, 'i-mn- - IPe Mttmer heeft vcrledene week verscheiden wets ontwerpen van ondergeschikt belang aangenomen. Woensdag hebben ondervragingen van MM. Lorand en Vandervelde plaats gehad aangaande de kieshervormióg. Uit de verklaringen van der. hoofd minister Vandcnpeereboom is gebleken: •1° Dat het eennamig stelsel, uil hoofde van hetwelk de ministers de Smet de Naeyer en Nyssens zijn afgetreden, niet zal voorgesleld worden. 2" Dat de regeering de leden der rechterzij raadpleegt, ten einde een welswerp op te maken, dal zooniet door de eenparigheid, ten minste door de groole meerderheid der rechterzij zou aangenomen worden. Welkdanig dat ontwerp zijn zal, is, natuurlijk, nog onbekend; alleenlijk mag Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. M. J. Hoet, priester in’t seminarie, de goddelijke is benoemd tot leeruur in St. Pieters en voor te middelbare school dezen men verzekerd zijn dat hot noch het -- eenaamig noch bet tweenamig stelsel vaderland hedendaags tol een top- d0 volledige toepassing der evenre- voorspoed en digft vcrtégenwoordiging za! zijn. Hel *8 ie nopen dal de reckterzij en hel ministerie zullen te akkoord gera door’wreede oorlogen en mcorderien, 1 van Godsdienst en Vaderland, om da verde digers van ons katholiek geloof en van al wat ons heilig is omver te werpen en de grootste onheilen te wege te bren gen. Een schelmstuk ware het en eene snoodc ondankbaarheid met C- mede te wet ken. Door eene bijzondere weldaad van Gods Voorzienigheid is ons punt geklommen van r weelde, zoodat misschien geen land der wereld hem kan vergeleken worden; dewijl menige streken bezocht wierden L- - r. ureiigeu, i"‘*r uur zoo vee; iiiueenjK reern door pest en honget snood, en meer an joen aan iedereen, zonder onze eigene dere geesels. hebben wij sedert eene parlij benadeelen. halve eeuw vrede genoten en van groote 1 r - - ziekten, ongelukken en dureuiijd ge spaard geweest; maar de weelde geeft niet altijd goeden raad hne me r men Mariil erke wint, hoe meer men drinkt, hoe meer 1 J men reist, hoe meer men alle vermaak j Stl,e„e. (ol de’ afschaffing” der ge- i meenten St. PteteiscapelIe en Coolkerke, t en wijzing der grensscheiding van de ons volk de rust en tiet welzijn moeue lad B,u ge en d^Pineonle[1 Dudieele, tainr'it ©n ivolhnsel nnn i w^Alfsn 1 Lisseweghe en Uiikerke. vcrltocn[ woraen cn uc 11KCUlcn lc Vervolgens weid de bespiekmg der j patroon der sloep Aug. Calcoen en twee andere herziening van her krripswnthoBk. titel J*“ lil, hernomen. Invooi' van fransch vae. De invoer van fransch vee uil de departementen der Sarthe en der Mayen ne zal tegelaten zijn gedurende eene maand, te rekenen van den 20 dezer. Priesterlijke benoemingen. M. Jules Ampe, is benoemd totoader- i, in t Gustavus-Josephus Waffelaert, doktor in de. godheid, door de berrnhertig- heid Gods en de genade van den ll. Apostclijken Stoel. Bisschap van Brugge, aan de Geestelijken en de Geloovigtn van ons Bisdom. zaliqhciÜ en zegenI fpnde l)a^ vMf al uwe werktn hel 7.eer lieve Broeders, i Woord van waarheid vorenga, en vóór alle Er bestaal sedert lang in ons geliefde handeling een vast besluit. bisdom een allotloflelijkst gebruik van, j r.;n Christus onze Zaligmaker leert op al de zondagen van den vasten, de ons, in treffende beeldspr.ike hoe wij geheimenis van bel lijden cn de dood voorbedacht en welberaden moeten ban- Vroeg of laai is zijne drijfveer niets van Onzen Zaligmaker aan de godvruch- delen tige overdenking der geloovigen voor - te leggen; en tot onzen grooten troost en voldoening mogen wij bestatigen dat overal eene menigte christenen, van alle oudde, geslacht en staal, de over wegingen ot meditatiën over het bitter lijden, met aandacht en ingetogenheid, volgen, en daaruit ongetwijfeld over vloedige vruchten van zaligheid putten. Niets ook stemt beter overeen met den heiligen tijd van den vasten tijd van vuriger gebed tol God, tijd van leedwezen en uitboeting onzer zonden, tijd van inkeer en heilzaam nadenken, om de gevaren van zonde verder te ver wijderen en ons in dc liefde Gods en het oefenen van alle christelijke deug den te versterken, lijd van bereiding tot ten zaligen l’aschcti, om, ter gelegen heid van den giootsten aller feestdagen, tot een nieuw leven, tot een waar chris telijk leven mei Christus te mogen ver rijzen. Wij meenen dan, Z. L. B., dat het UI. aangenaam en hoogst nuttig zal zijn, UI. in korte woorden, de voordee- len, ja zelfs, de noodzakelijkheid voor te stellen van de meditatie of inwendig gebed; cn in ’t bijzonder van de medita tie over het biller lijden onres Heercn Jesus Christus. Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel. Deve^piijzen waren net biter Ossen 62 tot 82 c. veei zen 34 let 64 c stieren 50 tot 74 c.; kalveren 84 'ol 1 fr. 04 volgens i de hoedanigheid. Vette viltens 79 tot 89 c. per kilo, levend gewicht. I Tarwe met weinig handel en licht dnlen- de prijzen. Rogge vast inlandsche 13 lot 13 25 G-nst kalm; voedeigerst 12 tot 12-50. Haver vast inlandsche 16 75 tot 17 25. Mats kalm: nrx"ü 10 3/8 wille 40-75. Bloem trage handel voor de bakkerij 22-50; in den handel 21-50 Vi'sen 15 75 lot 18 50; peerdeboonen 16-75 tot 17 25; bnierp-eu po.'dersche 22, vlaandersche 21 50 berchikbaar. Betere vraag voor rnssisch vlas en «astere prijzen. Aanvoer van inlandsch vlas bij voortdtiur ottb-duidend; koopers aan de oude prijzen. De toesiaiid der vlasgarens schijr.t te zullen beteren. KA S- I •r - agcsgsa—- -.waMoessaM^— - II «III lil Ml 11.111 De visss-hersslocp, verledene week door den toldienst te Nicupooit aangeslagen, bevatte 5o ton nen alcool op 92* en 20 kisten groene chartreuse, absinthe, porto, cognac, Curasao. Dc te betalen rechten, als men de wet op den smokkelhandel toe- past, bcloopen 107,000 fr Dealkool zal te Brussel verkoent worden cn dc likeuren te Nicupoort. De smokkelaars zijn aangehouden. Zondag avond, tijdens een twist tusseben 1 «- maskcnlei., to Middclkerke, werd een werkman door een kogel erg in den rug gekwetst. Do dader is aangehouden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1